چه دلبره په عاشق مهرباني کا

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
چه دلبره په عاشق مهرباني کا
by اشرف خان خټک هجري

چه دلبره په عاشق مهرباني کا
کام روا ئې په ديدن له اماني کا

د کنار په نعم پس لره نمانځه شي
جوړه لب ئې له اوله مهماني کا

نورې جونه ئې خادمې شاه صاحبه
په سرير د حسن ناسته سلطاني کا

په څو رنګه ئې کېږدي حنا په لاسو
واشمه په هنر ځان لکه ماني کا

د عشق لار ډېره مشکله ده بې شکه
په دا لار له ډېرو يون کسې کسې کا

هجري ته چه بوس ليه غواړې له ياره
ښائسته اشنائي کله بې پيسې کا


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.