١٢٩٣ قانون اساسی

From Wikisource
Jump to: navigation, search
Çalışma var بو صحیفه‌ده‌ دوام ایدن بر فعاليت‌ واردر.
ایسترسڭز سز ده‌ معاونت ایده‌بلرسڭز.
١٢٩٣ قانون اساسی

ممالك دولت عثمانیه[edit]

  • برنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌ ممالك و قطعات حاضره‌یی و ایلات ممتزه‌یی محتوی و یكوجود اولمغله‌ حیچ

بر زمانده‌ حیچ بر سببله‌ تفریق قبول ایتمز.

  • ایكنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌نك پای تختی استانبول شهریدر و شهر مزكورن سئر بلاد عثمانیه‌دن

ایرو اوله‌رق بر كونه‌ امتیاز و معافیتی یوقدر.

  • اوچنجی ماده‌ - سلطنت سنیه‌ء عثمنیه‌ خلافت كبرای اسلامیه‌یی حائز اوله‌رق سلاله‌ء آل عثماندن اصول قدیمه‌سی وجهله‌ اكبر اولاده‌ عائددر.
  • دردنجی ماده‌ - ذات حضرت پادشاهی حسب الحلافه‌ دین اسلامك حامیسی و بالجمله‌ تبعه‌ء عثمانیه‌نك حكمدار و پادشاهیدر.
  • بشنجی ماده‌ - ذات فضرت پادشهینك نفس همایونلری مقدس و غیر مسئولدر.
  • التنجی ماده‌ - سلاله‌ء آل عثمانك حقوق حریه‌ و اموال و املاك ذاتیه‌ و مادم اخیاهّ تخصیصات مالیه‌لری تكافل عمومی تحتنده‌در.
  • یدنجی ماده‌ - وکلانك عزل و نصبی و رتبه و مناصب توجیهی و نشان اعطاسی و ایالات ممتازه نك شرائط امتیازیه لرینه توفيقاً اجرای توجیهاتی و مسکوکات ضربی و خطبه لرده نامنك ذکری و دول اجنبیه ایله معاهدات عقدی و حرب و صلح اعلانی و قوهٔ بریه و بحریه نك قومانداسی و حرکات عسکریه و احکام شرعیه و قانونیه نك اجراسی و دوائر اداره نك معاملاتنه متعلق نظامنامه لرك تنظیمی و مجازات قانونیه نك تخفیفی ویا عفوی و مجلس عمومینك عقد و تعطیلی و لدی الاقتضا هیئت مبعوثانك اعضاسی یکیدن انتخاب اولنمق شرطیله فسخی حقوق مقدسهٔ پادشاهی جمله سندندر.

تبعه‌دولت عثمانیه‌نك حقوق عمومیه‌سی[edit]

  • سكزنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌ تابعیتنده‌ بیلنان افرادك جمله‌سنه‌ هر قنغی دین و مذهبدن اولور شاسه‌ اولسون بلا استثنا عثمانلی تعبیر اولنور و عثمانلی صفتی قانوناّ معین اولان احواله‌ كوره‌ استحصال و اضاعه‌ ایدلور.

وكلای دولت[edit]

  • یكرمی یدنجی ماده‌ - مسند صدارت و مشیخت اسلامیه‌ ترف پادشاهیدن امنیت بیوریلان ذاتلره‌ احاله‌ بیورلدیغی مثللو سائر وكالنك مأموریتلری دخی بالراده‌ٴشاهانه‌ اجرا اولنور.

مأمورین[edit]

مجلس عمومی[edit]

هیأت اعیان[edit]

هیأت مبعوثان[edit]

محاكم[edit]

دیوان عالی[edit]

امور مالیه‌[edit]

ولایات[edit]

مواد شتی[edit]