١٢٩٣ قانون اساسی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Çalışma var بو صحیفه‌ده‌ دوام ایدن بر فعاليت‌ واردر.
ایسترسڭز سز ده‌ معاونت ایده‌بلرسڭز.

١٢٩٣ قانون اساسی

ممالك دولت عثمانیه[edit]

  • برنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌ ممالك و قطعات حاضره‌یی و ایلات ممتزه‌یی محتوی و یكوجود اولمغله‌ حیچ

بر زمانده‌ حیچ بر سببله‌ تفریق قبول ایتمز.

  • ایكنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌نك پای تختی استانبول شهریدر و شهر مذكورن سئر بلاد عثمانیه‌دن

ایرو اوله‌رق بر كونه‌ امتیاز و معافیتی یوقدر.

  • اوچنجی ماده‌ - سلطنت سنیه‌ء عثمانیه‌ خلافت كبرای اسلامیه‌یی حائز اوله‌رق سلاله‌ء آل عثماندن اصول قدیمه‌سی وجهله‌ اكبر اولاده‌ عائددر.
  • دردنجی ماده‌ - ذات حضرت پادشاهی حسب الحلافه‌ دین اسلامك حامیسی و بالجمله‌ تبعه‌ء عثمانیه‌نك حكمدار و پادشاهیدر.
  • بشنجی ماده‌ - ذات فضرت پادشهینك نفس همایونلری مقدس و غیر مسئولدر.
  • التنجی ماده‌ - سلاله‌ء آل عثمانك حقوق حریه‌ و اموال و املاك ذاتیه‌ و مادم اخیاهّ تخصیصات مالیه‌لری تكافل عمومی تحتنده‌در.
  • یدنجی ماده‌ - وکلانك عزل و نصبی و رتبه و مناصب توجیهی و نشان اعطاسی و ایالات ممتازه نك شرائط امتیازیه لرینه توفيقاً اجرای توجیهاتی و مسکوکات ضربی و خطبه لرده نامنك ذکری و دول اجنبیه ایله معاهدات عقدی و حرب و صلح اعلانی و قوهٔ بریه و بحریه نك قومانداسی و حرکات عسکریه و احکام شرعیه و قانونیه نك اجراسی و دوائر اداره نك معاملاتنه متعلق نظامنامه لرك تنظیمی و مجازات قانونیه نك تخفیفی ویا عفوی و مجلس عمومینك عقد و تعطیلی و لدی الاقتضا هیئت مبعوثانك اعضاسی یکیدن انتخاب اولنمق شرطیله فسخی حقوق مقدسهٔ پادشاهی جمله سندندر.

تبعه‌دولت عثمانیه‌نك حقوق عمومیه‌سی[edit]

  • سكزنجی ماده‌ - دولت عثمانیه‌ تابعیتنده‌ بیلنان افرادك جمله‌سنه‌ هر قنغی دین و مذهبدن اولور شاسه‌ اولسون بلا استثنا عثمانلی تعبیر اولنور و عثمانلی صفتی قانوناّ معین اولان احواله‌ كوره‌ استحصال و اضاعه‌ ایدلور.

وكلای دولت[edit]

  • یكرمی یدنجی ماده‌ - مسند صدارت و مشیخت اسلامیه‌ ترف پادشاهیدن امنیت بیوریلان ذاتلره‌ احاله‌ بیورلدیغی مثللو سائر وكالنك مأموریتلری دخی بالراده‌ٴشاهانه‌ اجرا اولنور.

مأمورین[edit]

مجلس عمومی[edit]

هیأت اعیان[edit]

هیأت مبعوثان[edit]

محاكم[edit]

دیوان عالی[edit]

امور مالیه‌[edit]

ولایات[edit]

مواد شتی[edit]