مردىوه‌ن

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

مردىوه‌ن
by احمد هاشم

مردىوه‌ن


آغیر، اغیر چیقه جقسك بو مردیونلردن
أتکلرکده کونش رنکی بر ییغین یاپراق
و بر زمان باقاجقسرياك سمایه آغلایه رق...

صولر صاراردی...یوزك پرده پرده صولمقده،
قیزیل هوالری سیر ایت که اقشام ااولمقده...

اکیلمش ارضه، قانار متصل قانار کللر
دورور علو کبی داللرده قانلی بلبللز
صولرمی یانری؟ نه دن طونجه بکزیور مرمر؟

بو بر لسان خفیدرکه روحه دولمقده
قیزیل هوالری سبر ایت که آقشام اولمقده...

احمد هاشمTürkçe: tr:Merdiven