كلحانه خط شریفی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

كلحانه خط شریفی


جمله‌یه‌ معلوم اولدغی اوزره‌ دولت علیه‌مزك بدایت ظحورندنبرو احكام جلیله‌ء قرآنیه‌ و قوانین شرعیه‌یه‌ كمالیله‌ رعلیت اولندیغندن سلطنت سنیه‌مزك قوت و مكنت و بالجمله‌ تبعه‌سنك رفاح و معموریتش رتبه‌ء غایته‌ واصل اولمشیكن یوزاللی سنه‌ واردر كه‌ غوائل متعاقبه‌ و اسباب متنوعه‌یه‌ مبنی نه‌شرع شریفه‌ و نه‌ قوانین منیفه‌یه‌ انقیاد و امتثال اولنمامق حسبیله‌ اولكی قوت و معموریت بالعكس ضعف و فقره‌ مبدل اولمش و حالبوكه‌ قوانین شرعیه‌ تحتنده‌ اداره‌ اولنمیان ممالكك پایدار اوله‌میه‌جغی واضحاتدن بولنمش اولوب جلوس همایونمز روز فیروزندنبرو افكار خیریت آثار ملوكانه‌مز دحی مجرد اعمار ممالك و انحا و ترفیه‌ اهالی و فقرا قضیه‌ء نافعقسنه‌ منحصر و ممالك دولت علیه‌مزك موقع جغرافیسنه‌ و اراضیء منبته‌سنه‌ و خلقك قابلیت و استعدادلرینه‌ نظرا اسباب لازمه‌سنه‌ تشبث اولندیغی حالده‌ بش اون سنه‌ ظرفنده‌ بتوفیقه ‌تعالی صور مطلویه‌ حاصل اوله‌جغی ظاهر اولمغله‌ عون و عنایت حضرت باری یه‌ اعتماد و امداد روحانیت جناب پیغمبری یه‌ توسل و استناد برله‌ بوندنبویله‌ دولت علیه‌ و ممالك محروسه‌مزك حسن اداره‌سی ضمننده بعض قوانین جدیده‌ وضع و تأسیسی لازم و مهم كورینه‌رك اشبو قوانین مقتضیه‌نك مواد اساسیه‌سی دخی امنیت جان و محفوظیت عرض و ناموس و مال و تعیین ویركو و عساكر مقتضیه‌نك صورت جلب و مدت استخدامی قضیه‌لرندن عبارت اولوب شویله‌ كه‌ دنیاده‌ جاندن و عرض و ناموسدن اعز بر شی ‌ اولمدغندن بر آدم انلری تهلكه‌ده‌ كوردكجه‌ ظلقت ذاتیه‌ و جبلیت فطریه‌سنده‌ خیانته‌ میل اولمسه‌ بله‌ محافظه‌ء جان و ناموسیچون البته‌ بعض صورتلره‌ تشبث ایده‌جكی و بو دخی دولت و مملكته‌ مضر اوله‌كلدیكی مسلم اولدیغی مثللو بالعكس جان و ناموسندن امین اولدیغی حالده‌ دخی صدق و استقامتدن آیرلمیه‌جغی و ایشی و كوجی همان دولت و ملتنه‌ حسن ظدمتدن عبارت اوله‌جغی دخی بدیهی و ظاهردر و امنیت مال قضیه‌سنك فقدانی حالنده‌ ایده‌ هركس نه‌ دولت و نه‌ ملتنه‌ اصنه‌میوب و نه‌ اعمار ملكه‌ باقه‌میوب دائما اندیشه‌ و اضطرابدن خالی اوله‌مدیغی مثللو |كسی تقدیرندنه‌ یعنی اموال و املاكندن امنیت كامله‌سی اولدیغی حالده‌ دخی همان كندو ایشی ایله‌ و توسیع دائره‌ء تعیشیله‌ اوغراشوب و كندوسنده‌ كونبكون دولت و ملت غیرتی و وطن محبتی ارتتوب اكا كوره حسن حركته‌ چالیشه‌جغی شبهه‌دن آزاده‌ در و تعیین ویركو ماده‌سی دظی چونكه‌ بر دولت محافظه‌ءممالكی ایچون ‌البته‌ عسكر و لشكره‌ و سائر مصارف مقتضیه‌یه‌ محتاچ اولره‌رق بوایسه‌ اقچه‌ایله‌ اداره‌ اولنه‌جغنی و اقچه‌ دخی تبعه‌نك ویركوسیله‌ حاصل اوله‌جغنه‌ بناء بونك دخی بر حسن صورتنه‌ باقلمق اهم اولوب اكرچه‌ مقدملرده‌ واردات ظن اولنمش اولان ید واحدد بلیه‌سندن له‌الحمد ممالك محروسه‌مز اهالیسی بوندن اولوه‌ قورتلمش ایسه‌ ده‌ آلات تخریبیه‌دن اولوب هیچ بر وقتده‌ شمره‌ء نافعه‌سی كوریله‌میان التزامات اصول مضره‌سی الیوم جاری اوله‌رق بو ایسه‌ بر مملكتك مصالح سیاسیه‌ و امور مالیه‌سنی بر آدمك ید اختیارینه‌ و بلكه‌ پنچه‌ءجبر و قهرینه‌ تسلیم دیمك اوله‌رق اولدخی اكرذاتا بر ایوچه‌ آدم دكل ایسه‌ همان كندو چیقارینه‌ باقوب جمیع حركات و سكناتی غدر و ظلمدن عبارت اولمسیله‌ بعدازین اهالیء ممالكدن هر فردك املاك و قدرتنه‌ كوره‌ بر ویركوی مناسب تعیین اولنه‌رق كیمسه‌دن زیاده‌ شی النه‌مامسی و دولت علیه‌مزك برا و بخرا مصارف عسكریه‌ و سائره‌سی دخی قوانین ایجابیه‌ ایله‌ تحدید و تبین اولنوب اكاكوره‌ اجرا اولنمسی لازمه‌دندر و عسكر ماده‌سی دخی بر منوال مدرر مواد مهمه‌دن اوله‌رق اكرچه‌ محافظه‌ء وطن ایچون عسكر ویرمك اهالینك فریضه‌ء ذمتی ایسه‌ده‌ شمدی یه‌ قكر جاری اولدیغی وجهله‌ بر مملكنك عدد نفود موجوده‌سنه‌ باقلمیه‌رق كمیندن رتبه‌ء تحملندن زیاده‌ و كمیندن نقصان عسكر استنلمك هم نظامسزلغی و هم زراعت و تجارت مواس نافعه‌سنك اخلالنی موجب اولدیغی مثللو عسكرلكه‌ كلنلرك الی نهایته‌العمر استخداملری دخی فتوری و قطع تناسلی مستلزم اولمقده‌ اولمسیله‌ هر مملكتدن لزومی تقدیرنده‌ طلب اولنه‌جق نفرات عسكریه‌ ایچون بعض اصول حسنه‌ و درت و یاخود بش سنه‌ مدت استخدام ضمننده‌ دخی بر طریق مناوبه‌ وضع و تأسیس اولنمسی ایجاب حالدندر والحاصل بو قوانین نظامیه‌ حاصل اولمدقجه‌ تحصیل قوت و معموریت و آسایش و اسراحت ممكن اولمیوب جمله‌سنك اساسی دخی مواد مشروحه‌دن عبارت اولدیغندن فمیابعد اصاب جنحه‌نك د؟والری قوانین شرعیه‌ اقتضاسنجه‌ علنا بروجه‌ تدقیق كوریلوب حكم اولنمدقجه‌ هیچ كمیسه‌ حقنده‌ خفی و جلی اعدام و تسمیم معامله‌سی اجراسی جائز اولمامق و هیج كمیسه‌ طرفندن دیكرینك عرض و ناموسنه‌ تسلط و قوعبولمامق و هركس اموال و املاكنه‌ لمال سربستیتله‌ مالك و متصرف اوله‌رق اكا بر طرفدن مداخله‌ اولنمامق و فرضا برینك تهمت و قباحتی و قوعنده‌ انك ورئه‌سی حقوق ارثیه‌لرندن محوم قلنمامق و تبعه‌ء سلطنت سنیه‌مزدن اولان اهل اسلام و ملل سائره‌ بو مساعدات شاهانه‌مزه‌ بلا استثناء مظهر اولمق اوزره‌ جان و عرض و ناموس و مال ماده‌لرندن حكم شرعی اقتضاسنجه‌ كافه‌ء ممالك محروسه‌مز اهالیسنه‌ طرف شاهانه‌مزدن امنیت كامله‌ وشرلمش و دیكر خصوصلره‌ دخی اتفاق آرا ایله‌ قرار ویرلمسی لازم كلمش اولمغله‌ مجكس احكام عدلیه‌ اعضاسی دها لزومی مرتبه‌ تكثیر اولنه‌رق و وكلا و رجال دووت علیه‌مز دخی بعض تعیین اولنه‌جق ایامده‌ اوراده‌ اجتماع ایدرك و جمله‌سی افكار و مطالعاتنی هیج چكنمیوب سربستجه‌ سویلیه‌رك اشبو امنیت جان و مال و تعیین ویركو خوصوصلرینه‌ دائر قولنین مقتضیه‌ بر طرفدن قرارلشدیریلوب و تنظیمات عسكریه‌ ماده‌سی دخی باب سرعسكری دار شیراسنده‌ سویله‌شیلوب هر بر قانون قرار كیر اولدقجه‌ الی ماشاالله‌ تعالی دستورالعمل طوتلمق اوزره‌ بالاسی خط همایونمز ایله‌ تصدیق و توشیح اولنمق ایچون طرف همایونمز عرض اولنسون و اشبو قولنین شریه‌ مجرد دین و دولت و ملك و ملتی احیا ایچون وضع اولنه‌جق اولدیغندن جانب همایونمزدن خلافنه‌ حركت وقوعبولمیه‌جغنه‌ عهد و میثاق اولنوب خرقه‌ء شریفه‌ اوطه‌سنده‌ جمیع علما و وكلا حاضر اولدقلری حالده‌ قسمبالله‌دخی اولنه‌رق علما و وكلا دخی تحلیف اولنه‌جغندن اكا كوره‌ علما و ووزرادن والحاصل هر كیم اولور یشسه‌ اولسون قوانین شرعیه‌یه‌ محالف حركت ایدنلرك قباحت ثابته‌لرینه‌ كوره‌ تأدیبات لایقه‌لرینك هیج رتبه‌یه‌ و خاطر و كوكله‌ باقلمیه‌رق اجراسی ضمننده‌ مخصوصا جزا قانوننامه‌سی دخی تنضیم ایتدرلسون و جمله‌ مأمورینك الحالته‌ هذه‌ مقدار وافی معاشلری اوله‌رق شاید هنوز اولمیانلری وار ایسه‌ انلر دخی تنظیم اولنه‌جغندن شرعا منفور اولوب خرابیت ملكك سبب اعظمی اولان رشوت ماده‌ء كریهه‌سنك فیمابعد عدم وقوعی ماده‌سنك دخی بر قانون قوی ایله‌ تأكیدینه‌ باقلسون و كیفیات مشروحه‌ اصول عتیقه‌یی بتون بتون تغیر و تجدید دیمك اوله‌جغندن اشبو اراده‌ء شاهانه‌مز درسعادت و بالجمله‌ ممالك محروسه‌مز اهالیسنه‌ اعلان و اشاعه‌ اولنه‌جغی مثللو دول متحایه‌ دخی بو اصولك انشاعالله‌ تعالی الی الابد بقاسنه‌ شاهد اولمق اوزره‌ درسعادتمزده‌ مقیم بالجمله‌ سفرایه‌ دخی رسما بیلدرلسون همان ربمز تعالی دضرتلری جمله‌مزی موفق بیورسون و بو قوانین موءسسه‌نك خلافنه‌ حركت ایدنلر الله‌ تعالی حضرتلرینك لعبدنه‌ مظهر اولسونلر و الی الابد فلاح بولمسونلر آمین

فی ٢٦ شعبان ١٢٥٥ یوم بازار

مآخذ[edit]

  • دستور، مطبعهء عامره، سنه‌ ١٢٨٩، برنجی ترتيب، جلد: ١، صحيفه: ٧.