قوشلارله

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

قوشلارله
by توفيق فكرت

قوشلارلهقوشلر اوچار،
بن قوشارم؛
اونلرڭ قاناتلری وار،
بنم قانادم قوللرم!
قوشلر قانادنی چیرپار،
بن ده‌ قولمی صاللارم...
اوچڭ قوشلر، اوچڭ قوشلر؛
هپڭزله‌ یاریشیم وار!


توفيق فكرتTürkçe: tr:Kuşlarla