سند اتفاق

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

سند اتفاق

الحمدلله‌الذی ایدالاسلام بر جال قاموا علی ساق و احد و اتفاق و الصلاهّ و السلام علی سیدنا محمد الذی رفع عن امته‌ النفاق و الشقاق و علی اله‌ و اصحابه‌ الذی اجتهد و افی سبیله‌ بالوفاق.‌

(اما بعد)[edit]

سبب تحریر كتاب میامن نصاب اولدركه‌ جمله‌نك ولی نعمتی اولان دولتعلیه‌ء عثمانیه‌ ساطنت محمدیه‌ اولوب باعون حضرت خدا ابتدای ظحورندن الی بومناهذا مظحر اولدیغی فتوح و غالبیت وشان و شوكت اتحاد و اتفاق و رفع نفسانیت و شقاق ایله‌ حاصل اولدیغی وارسته‌ء قیداشارت اكن بر مدتدنبرو اقتضای كردشچرخ كردانله‌ شیرازه‌ءاجزاءنظام پریشان و وكالی دولت بیننده‌ وطشره‌ ممالك خاندانلری میاننده‌ اسباب شتادن ناشی نفسانیت و شقاق حالاتی نمایان اولمق ملابسه‌سیله سلتنت سنیه‌نك قوتی صورت تشتته‌ مبدل و داخلا و خارجاّ نفوذی محنتل و بو حالت بای و كدا واعلی وادنی حقننه‌ یعنی عموماّملت بیضای احمدیه‌یه‌ مورث و هن وخلل اولمغله‌ رفته‌ رفته‌ نه‌ صورت كریهه‌یی منتج اولدیغی وبغیر حق واقع اولان فضایح معلومه‌ تقریبیله‌ اساس سلطنت مندرس اولمق رتبه‌سنه‌ واردیغی اعتدافكرده‌ء صغار وكبار اولوب (فاعتبروایاولی الابصار)‌نص جلیل الشنی اوزره‌ سوابق معاملاتدن اخذ عبرت ودعایم نظام دین ودولتی اقامه‌ واحیاء كلمته‌ الله‌ العلیانیت خیریه‌سیله‌ بوتشتتك اتفاقه‌ تبدیلنه‌ واولوجحله‌ دولت علیه‌نك قوت كامله‌سی اسبابنی استحصال و اظحاره‌ بذل مقدرت ایلمك عحده‌ءدیانت و ذمت صداقته‌ متحتم و واجب اولدیغی جمله‌مز درك واذعان برله‌ مجالس متعدده‌عقداولنه‌رق جمله‌مز یكوجود و اتحاد و اتفقله‌ احیای دین و دولته‌ صارف وسع و مجحود اولوب اكمال قوت ذاتیه‌ و موادسائره‌ء ملكیه‌یی مذاكره‌ و ضوابط حسنه‌سنی شیرازه‌بند استشاره‌ ایتدیكمزه‌ مبنی اشبو اتفاق شرائطنی دخی بر وجه‌آتی سنده‌ ربط و توثیق ایتمشزدر.

شرط اول[edit]

شوكتلو مهابتلو ولی نعمت عالم ولی نعمتمز افندمز حظرتلری قطب دائره‌ء دولت ابد مدت اولملریله‌ كرك ذات شوكتسمات ملوكانه‌لرینه‌ و كرك تشیید بنیان سلطنت سنیه‌لرینه‌ حظرت رب العالمینك لطف و احساننه‌ استناد و امداد روحانیت جناب رسالتپناهی یه توسلا جمله‌مز متعهد و ضامن اولوب و قتا من الاوقات كرك وزرا و علما و رجال و كرك خاندانان و كرك بالجمله‌ اوجاقلر طرفلرنفرن قولا و فعلا سرا و علناّ بر كونه‌ اهانت و خلاف امر و رضا طور و حركت ظهور ایدرسه‌ بعدالتحقیق جسارت ایده‌نك تأدیب و عبرت قیلنمسنه‌ داخلاّ و خارجاّ جمله‌مز بالاتفاق اقدام و غیرت ایدوب بو ماده‌ده‌ مسامحه‌ ظحور ایدرسه‌ انك دخی بالاتفاق تأدیب و تنكیلنه‌ جد تام اولنه‌. و بو دائرهء ایتفاقه‌ داخل اولمیان بولنورسه‌ جمله‌مز اكادعواجی اولوب قولا و فعلا شرط اتحاده‌ رعایت ایلمسنه‌ و داخل اولمسنه‌ جمله‌مز طرفندن جبر اولنه‌ و الحاصل شوكتمأب افندمزك كرك ذات همایونلرینه‌ و كرك ملك و قوت سلطنت سنیه‌ و اوامر علیه‌لرینك و مراضی علییه‌لرینك محافظه‌سنه‌ و فساد و اهانتدن وقایه‌سنه‌ مالاّ و بدناّ جمله‌مز عموماّ تعهد و تكفل ایدوب كندولریمز حیاتده‌ اولدقجه‌ ذاتلریمز و حیاتده‌ اولمدقجه‌ اولاد و خاندانلریمز ضامن اوله‌ و بو وجهله‌ جمله‌ حقنده‌ حسن توجه‌ حضرت پادشاهی دركار اولمغله‌ ایفای لوازم شكر كذاری و خدمتكاری یه‌ علی الدوام صرف یارای لیاقت قلنه‌.

شرط ثانی[edit]

دولت علیه‌نك بقاسی و قوت و شوكتنك تزایدی جمله‌مزك ذات و خاندانلریمزه‌ مابه‌ البقا اولدیغنه‌ بناّءجمله‌مز بیننده‌ بالمذاكره قرار ویرلدیكی اوزره‌ تزاید قوت سلطنت ایچون ممالك خاقانیه‌دن تحریری ترتیب اولنان عساكر و نفراتك مجالس مذاحراتده‌ ویریلان نظام موجبنجه‌ دولت عسكری اوله‌رق تحریر و تكمیلنه‌ و علی الدوام بقاسنه‌ جمله‌مز سعی و اقدام ایدوب نظام و رابطه‌لرینه‌ داخلاّ و خارجاّ مجموع اركان خدمه‌ و خاندان جدتام ایلیه‌لر. و اشبو عسكر ترتیبی ماده‌سنی قوام دین و دولت ایچون اتفاق آرا ایله‌ قرار بولمش اولیغنه‌ مبنی انقلاب زمان ایله‌ بو خسراندژ یاخود شویله‌در بویله‌در دیوتحریك ارباب فساد و حسدایله‌ تغییرینی كمسنه‌ تجویز ایدر و اوجاقلر طرفندن اعتراض و مخالفت اولنورسه‌ جمله‌مز علی الدوان دعواجی اولوب تقبیح و فسخ وتغیرینه‌ جسارت دكل فتح شفه‌ ایدنی خائن بیلوب علی الاتفاق تأدیب و دفع و رفعنه‌ جمله‌مز اقدام و غیرت ایلیه‌ و بو بابده‌ بریمز‌ مخالفت ایله‌میه‌ و دولت علیه‌نك هر نه‌ طرفدن اولورسث اولسون دشمنی ظهورنده‌ عموماّ مقابله‌سنه‌ سرعت عزیمت و دفع و تنكیلنه‌ صرف مقدرت ایتمك اساس نظامدن اولمغله‌ بو اصولك بر وقتده‌ مغایری حركت واقع اولمیه‌.

شرط ثالث[edit]

قوام و فر سلطنت جمله‌مزك اقدم آمالی اولوب بو بابده‌ علی الاتفاق غیرت ایلمكه‌ متعهد اولدیغمزه‌ مبنی تزاید كوت ایچون تكثیر عسكره‌ اقداممز مثللو كرك بیت المال مسلمینك و كرك واردات دولت علیه‌نك محافظه‌سنه‌ متعهد اولوب محللرندن تحصیل و تادیه‌سنه‌ و تلف و خساراتدن وقایه‌سنه‌ و اوامر احكام پادشاهینك انفاذ و اجراسنه‌ و هر كیم مخالفت و عدم اطاعت ایدرسه‌ بالاتفاق تأدیبنه‌ جمله‌مز متعهد و متكفل اولمغله‌ بو اصوله‌ دائما رعایت اولنه‌.

شرط رابع[edit]

دولتعلیه‌نك اوته‌دنبرو اصول نظام و قانونی كافه‌ء امر و نهی پادشاهی خارج و داخل جمله‌ اركان و وكلایه‌ مقام وكالت مطلقه‌دن صدور ایتمك صورتی اولمغله‌ بعدازین هركس بیوكنی بیلوب وظیفه‌سندن خارج اموره‌ تصدی ایلمیه‌ و كافه‌ءامر و نهی مقام صدارت عظمادن صدور ایلیه‌ و اول امر و نهی محضا امر و نهی پادشاهی اولمغله‌ خلافته‌ كمسنه‌ جسارت ایلمیه‌ و هر كیم امورندن خارج و ماموریتی اولان مصاحتدن زیاده‌ آخرك مأموریتنه‌ تصدی ایدر ایسه‌ جمله‌مز دعواجی اولوب فلان مصاحت فلانك مأمورتیتی ایكن فلان ذات شو وجهله‌ مداخله‌ ایتمش دیو اول ماموریتدن رفع اولنمسنه‌ و تعرضاتك علی العموم رفیله‌ هر امور مقام وكالت مطلقه‌یه‌ عرض و استیذان اولنه‌رق امر و رأی صدارتپناهی اوزره‌ حركت اولنمغه‌ جمله‌مزك تعهدندن بشقه‌ مقام صدارتعظمادب دخی خلاف قانون و مخل تعهدار تكاب و ارتشا و كرك طشره‌یه‌ و كرك امور داخلیه‌یه‌ متعلق دولتعلیه‌یه‌ عاجلا و آجلا مضر اوله‌جق سائر كونه‌ مكارهه‌ ابتدار اولنور ایسه‌ جمله‌مز اعواجی اولوب بالاتفاق منعنه‌ اقدام ایلممز شرط اوله‌ و منعنی بكا سویلدیلر دیو اول وكیل مطلق سویلیانلردن بریسنه‌ عز و مفتریات ایله‌ نفسانیت ایدر ایسه‌ انك دخی منعنه‌ و محافظه‌سنه‌ جمله‌ ترفندن تعحد اولنمغین بونلره‌ دخی دائما مراعات اولنه‌.

شرط خامس[edit]

زات همایونك سلطنتك و نظام دولتك محافظه‌سنه‌ جمله‌مز كفیل و متعهد اولدیغمز مثللو كرك ممالك خاندانلری وجهنك دولتعلیه‌دن و كرك داخلده‌ اولان رجال و اركان دولتك بربرندن انبیتی شرط اعظم و تحصیل امنیت و اطمینات دخی جمله‌نك اتحاد و اتفاكیله‌ بربركرینه‌ كفالت و ضمانه‌ متوقف ایدوكی امر غیر مبهم اولمغله‌ دائره‌ٴاتفاقه‌ داخل اولان كرك خاندان و اعیان و كرك وكلا و رجال بربركرینك ذاتنه‌ و خانداننه‌ كفیل و ضامن اوله‌ شویله‌كه‌: خاندانلردن بریسنك خلاف شرط اتحاد بر حركته‌ تبین ایتمدكچه‌ طرف دولتعلیه‌دن یاخود طشره‌لرده‌ و زرا و بربرلرندن تعرض و اهانت و سوٴقصد و قوعه‌ كلور ایسه‌ اوزاك و یقین دینلمیوب جمله‌مز دعواجی اوله‌رق متجاسر اولانك تأدیب و دفعنه‌ بالانفاق اقدام اولنه‌ و كندولری حیاتده‌ ایكن كندولرینه‌ و بعدالوفات خاندانكرینك بقای محافظه‌سنه‌ جمله‌ وكلا ضامن و متعهد اولملریله‌ اول خاندانلر دظی زیر اداره‌لرنده‌ اولان اعینلره‌ و وجوهه‌ ضامن اوله‌لر اومقوله‌ اعیان و وجوهه‌ خاندانكردن وریسی طمعا یاخود وجه‌ آخر ایله‌ نفسانیت و بر كونه‌ سوٴقصد ایتمیوب اكر ظلاف تعهد و رضا بر كونه‌ جنحه‌ و جنایتی ظاهر اولور ایسه‌ بعدالتحقیق مقام وكالت مطلقه‌دن بالاستیذان دفع و رفعنه‌ اول خاندان اقدام ایدوب یرینه‌ آخرینی انتخاب ایلیه‌ و هركس عهده‌سنه‌ محول محل حدودندن خارج بر قارش محله‌ تعرض و تصدی ایتمیوب هركیم تجاوز ایدر ایسه‌ اوزاق و یقین ودینلمیه‌رك جمله‌ً دعواجی اولوب منع ایلیه‌لر و متنبه‌ اولمز ایسه‌ باعث شقاق اولانك دفع و تنكیلنه‌ بالاتفاق اقدام اولنه‌ و جمله‌ وجوه‌ و خاندانلر و اعیان ممالك ینوجود اولوب علی الاتفاق دفع اختلال و شقاقه‌ شد نطاق ایلیه‌لر. و هركیم فقرایه‌ ظلم و تعدی یدر و شریعت مطهره‌نك اجراسنه‌ مخالفت ایلر ایسه‌ انك دخی تأدیب و تربیه‌سنه‌ بالاتحاد سعی اولنه‌ و جمله‌ خاندانلر و اعیانلر حقتامن الا وقات تحریك و افساد ایله‌ بر طرفدن بر كونه‌ اهانت و سوٴقصد وقوعه‌ كلمسنه‌ و تأدیبنه‌ موجب جنحه‌سی جمله‌ عندنده‌ كركی كبی تعین ایتمدكجه‌ تفسانیته‌ً تكدیر اولنمامسنه‌ وذات و خاندانلرینه‌ جمله‌ ظاندانان و وجوه‌ كفیل و متعهد اولملریله‌ بر وقتده‌ خالافنه‌ حركت اولنمیه‌ و اكر حسب البشریه‌ برینك جنحه‌سی ظهور ایدر ایسه‌ اول جنده‌ جمله‌ عندنده‌ بعدالتعین مقام صدارتدن تهمتنه‌ كوره‌ تأدیب اولنه‌.

شرط سادس[edit]

آستانه‌ده‌ اوجاقلردن وسائره‌دن بر كونه‌ فتنه‌ و فساد حادث اولور ایسه‌ بلا استیذان جمله‌ خاندانلر آستانه‌یه‌ وروده‌ شتاب ایدوب متجلسر اولنلرك و اول اوجاغك قالدیرلمسنه‌ اكر صنف ایسه‌ بو دفعه‌ باعث فتنه‌ اولان بوغاز قلعه‌سی نفراتنك قالدیرلدیغی مثللو كنولری قهر و تنكیل و دیرلك و اسامیلری رفع اولنمق و اشخاصدن یاسه‌ هر نه‌ طبقه‌دن اولور یاسه‌ اولسون بالتحقیق اعدام قلنمق خصوصنه‌ جمله‌ خاندان و وخوه‌ ممالك متعهد و جمله‌سی اولوب آستانه‌نك امنیتنه‌و استحصال اسبابنه‌ كفیل اولمغله‌ بو رابطه‌ٴقویه‌ نمقوله‌ اسبابه‌ توقف ایدر ایسه‌ استحصالنه‌ بالاتفاق و علی الدوام اقدام و غیرت اولنه‌.

شرط سابع[edit]

فقرا و رعایانك حمایت وصیاتی اساس اولدیغنه‌ نظراّ خاندانان و وجوه‌ ترفندن زیر اداره‌لرندن اولان قضالرك اسایشنه‌ و فقرا و رعایانك تكالیفی امرنده‌ حد اعتداله‌ رعایت خصوصنه‌ دقت اولنمق لازنه‌دن اولمغین رفع مظالم و تعدی و تكالیف خصیصنه‌ وكال و ممالك خاندانلری بینلرنده‌ بالمذاكره‌ نوجهله‌ قرار ویریلور ایسه‌ انك اوام و استقرارینه‌ و مغایر اوله‌رق ظلم و تعدی وقوعه‌ كلمامسنه‌ اعتنا اولبه‌ و هر خاندان یكدیكرك حالنه‌ نظارت برله‌ خلاف امر و رضا و مغایر شریعت غرا ظلم و تعدی ایدن اولور ایسه‌ سالماعن اشغرض دولتعلیه‌یه‌ اخبار ایلیوب بالاتفاق منعنه‌ اقدام اولنه‌ و اشبو شرائط سبعه‌یه‌ بالمذا كره‌ قرار ویریلوب خلادنه‌ حركت اولنمامق اوزفره‌ قسم بالله‌ و عهد بالرسول واقع اولمغله‌ حفظا للمو اثیق اشبو سند معتبر كتب و تنمیق اولندی. (فمن بدله‌ بعد ماسمعه‌ فانما اثمه‌ علی الذین یبدلونه‌ انالله‌ سمیع علیم) حررفی اولسط شعبان المعظم لسنه‌ ثلث و عشرین و مأتین و الف

ذیل[edit]

اشبو سند معتبرك حاوی اولدیغی شرائط دین و دولعلیه‌نك تأیین و احیاسی امر اهمنه‌ اساس اولوب علی الدوام دستور العمل طوتلمسی واجب اولمغله‌ تودل زمان و ذوات ایله‌ تغییری ممكن اولمامق ایچون مقام صدارت و مسند فتوایی بوندن بویله‌ تشریق ایده‌جك ذوات دخی ابتدای تصب و مسندلرینه‌ قعودلربده‌ بو سندی ختم و امضا ایدوب حرف بحف اجراسنه‌ اقدام ایلیه‌لر و حین تبدلده‌ مشغله‌ تقرییله‌ اشبو ختم سند ماده‌سی تأخر كسب ایتمامك ایچون كرك وكالت مطلقه‌ و كرك مشیخت ایسلامیه‌ تبدل اشتدیكی كبی درعقب بكلكجیٴدیوان همایون بولنانلر اصل سندی قلمدن الوب كتخدا و رئیسالوقت اولنلره‌ اخطار برله‌ وكالت مطلقه‌ یاخود مشیخت اسلامیه‌ مساندینه‌ قعود ایدن ذواته‌ ختم و امضا ایتدرمك اوزره‌ بو نظام دخی دیوان همایون المنه‌ قید ایله‌ دستور العمل طوتیله‌ و اشبو سندك اقتضا ایدنلره‌ صورتلری ویریله‌جكنه‌ مبنی بر صورتی تزد عالی تاجداریده‌ محفوظ اولوب دائما و مستمرا اجراسنه‌ بالذات شو كتماٴب افندمزك نظارت سنیه‌لری شامل اوله‌ والسلام.

مآخذ[edit]

  • تاریخ جودت، جلد:٩، صحيفه: ٢٧٨-٢٨٣، جودت پاشا، در سعادت، سنه: ١٣٠٩.