دنیانڭ نظامی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

گیزلی معبد
by عمر سیف الدین

بر گنچ قیزڭ دفترندن قوپیا ایدلمشدر.

«بر آی گچمه‌دن فكرم دگیشدی! اما اویله‌ یاواش یاواش دگل...

بردن بره‌! بو گون آننه‌مه‌ حق ویریورم. دنیانڭ نظامی بوزولمایه‌جق!

بنده‌ هر قیز گبی مطلقا بر قوجه‌یه وارمالییم. هانی قطعی قرارم؟

گولمكدن قاتیلیورم:

- ایسته‌مم، ایسته‌مم، قوجایه‌ وارمایجغم!

- نیچون؟

- نیچونسه‌ نیچون...ایسته‌مم، ایسته‌میورم!-!...

عجبا بو ده‌نسزلكلریمه‌ صاحیدن اینانیورلرمیدی؟ ده‌لی گبی قالق، زواللی خوروزی ئولدر، صوڭرا أرككلرڭ طبیعتی، أساس اعتباریله‌ بو حیوانه‌ بڭزییور دییه‌ ئولونجه‌یه‌ قادار قوجایه‌ وارمقدن واز گچ... اولور ایش دگل... بن حقیقته‌ً بر آز . . شی چچ هایدی نه‌ ایسه‌ سویله‌میه‌یم!

فكرمڭ بردن بره‌ دگیشمه‌سنه‌ ینه‌ بو ئولدردیگم خوروزڭ خیالی سبب اولدی. أولكی گیجه‌ مدهش بر كابوس كچیردم. كابوس ایله‌ رؤیاده‌ انسان سربستدر. ایستدیگی گبی حركت ایده‌بیلیر. بر درجه‌یه‌ قادار اراده‌سنه‌ صاحبدر. فقط كابوس: انسان قیمیلده‌یه‌ماز. آغزینی آچاماز. سسنی چیقاراماز. بنم گچیردگم كابوس رؤیا ایله‌ قاریشیقدر. خوروزی قاریولامڭ آیاق اوجنه‌ قونمش گوردم. آغزنده‌ پینیر طوپاجی گبی بر شی طوتویوردی. دقت ایتدم. صیرتنه‌ ووروب ئولدردیگم طاش... بونی قالدیردی. اوزریمه‌ فیرلاتدی. قورقونچ بر گورولتو... صانكه‌ بر داغ ییقیلدی، هایقیرمق ایستدم. نرده‌؟ نفس بیله‌ آلامیوردم. گوزلرمی قاپامق ایستدم. او ده‌ ممكن دگل. خوروزڭ گوزلری آتشدن بر مرجان گبی قیپ قیرمزی پارلیوردی. كسكین كسكین، اوزون اوزون اوتدی. هر اوتوشنده‌ تیتریوردم. صوڭره طیبقی بر انسان گبی قالین سسلی، گوربوز بر محارب گبی، بر اول زمان شووالیاسی گبی، بڭا صوردی:

- نه‌یه‌ بنی ئولدردڭ؟

- « بن ئولدرمدم!»

دییه‌جكدم دیلمی اویناتامادم، قورقودن طونمش، طاش كسیلمشدم. فقط او بنم عقلمدن گچن جوابی ایشیتدی.

- انكار ایتمه‌! دیدی، ایشته‌ خبرم اولمادن صیرتمه‌ آتدیغڭ طاش! فقط نه‌یه‌ بنم ئولدردڭ؟

جواب ویره‌میوردم. قارشمده‌ بویویور، بویویور، عادتا بر دیو حالنه‌ گیریوردی. حدتله‌ سویلنركن اویناتدیغی قاناتلاری او قادار محتشم، او قادار ایرییدی كه‌... همان همان طاوانی قاپلیوردی. قاباریق گوگسنده‌كی پارلاق، قیویلجملی تویلر، آلتوندن بر زره گبیدی. سیوری غاغاسندن كلمه‌لر چیقاركن صانكه‌ برر اوق اولیوردی. اوزرمه‌ آتیلایه‌جقمش گبی چیرپینارق، قاناتلرینی چیرپارق لافار سویله‌مگه باشلادی. دمیر پنچه‌لرنك آلتنده‌ قاریولام زانغیردیور، صانكه‌ قورقونچ بر زلزله‌ هر طرفی صارصیوردی.

- نه‌یه‌ بنی ئولدردڭ؟

-...

صوصیورسڭ، ایشته‌ خائن قیز! سن بنم گوزه‌للگمی چكه‌مدڭ. گوردڭ كه‌ بن مسكین طاووقلرڭ هپسندن گوزه‌لم! آلتون مانطوم وار! گونشدن پارلاق گوزلرم وار! آرسلاندن قوتلییم! كومسڭ بگی، افندیسی، قرالییم...

سویلركن صانكه‌ انسانلاشیور، چیزمه‌لی، طوغلی، صارغوچلی، مغفرلی بر محارب اولیور، بو صارغوچلر، مغفرلر، سلاحلر، قالقانلر، قیلیچلر أرییه‌رك توی، قانات، غاغا، ایبیك، مهموز حالنه‌ گیریوردی. فقط بو غاغا، بو قاناتلر، بو ایبیك، بو مهموزلر قلینچلردن قالقانلردن پك چوق قورقونچدی. أوت بو گوزه‌ل، غایت گوزه‌ل بر أژدرهایدی. بن خاره‌له‌نه‌ خاره‌له‌نه‌ قارشیمده‌ ده‌گیشمه‌سنه‌ باقاركن صوصمیور، ینه‌ سویلنیوردی.

- بویوكلری كوچوكلر، زنگینلری فقیرلر، قوتلیلری ضعیفلر، گوزه‌للری چیركینلر چكه‌مز. سن ده‌ بنم گوزه‌للگمی چكه‌مدڭ. سن چیركیندڭ. بن گوزه‌لدم.

- خیر، خیر سنڭ گوزه‌للگنڭ اهمیتی یوق! بن زواللی طاووقلره‌ ایتدگڭ ظلملره‌ قیزدم.

دییه‌ هایقیره‌جقدم. سسم چیقمادی. اما ذهنمدن گچن جوابی او ینه‌ ایشیتدی،