دده قورقود داستانی/گیریش

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
دده قورقود داستانی/گیریش
یازار: دده قورقود
دده قورقود داستانی/گیریشرسول علیه السلام زماننه یقین، بیات بویندن قورقوت اتا دیرلر بیر ار قوپدی. اغوزک او کیشی تمام بیلجسیدی. نه دیرسه اولردی. غایبدن درلو خبر سویلردی. حق تعالی انک کوکلنه الهام ایدردی. قورقوت اتا ایتدی. آخر زمانده خانلق کرو قاییه دکه، کمسنه اللرندن المیه. آخر زمان اولپ قیامت قوپنجه، بو دیدوکی عثمان نسلی در. ایشده سوریلب کیده یورر. و دخی نچه بوکا بکزر سوز سویلدی. قورقوت اتا اغوز قومنن مشکلنی حلّ ایدردی. هرنه ایش اولسه، قورقوت اتایه طانشمنجه ایشلمزلردی. هر نه که بیورسه، قبول ایدرلردی. سوزین طوتب تمام ایدرلردی. دده قورقوت سویلمش. الله الله دیمنجه، ایشلر اوکمز. قادر تنکری ویرمینجه، ار بایمز. ازلدن یازلمسه، قول باشنه قضا کلمز. اجل وعده ایرمینجه، کمسه اولمز. اولن ادم، دیرلمز. چخان جان، کرو کلمز. بر یکیدک قره طاغ یومرسنجه مالی اولسه، یغر دیرر طلب ایدر، نصیبندن ارتوغن ییه بلمز. اولشوبن صولر طاشسه، دکز طولمز. تکبرلک ایلینی، تنکری سومز. کوکلی یوجه طوتن ارده، دولت اولمز. یاد اوغلی صاقلمقله، اوغول اولمز. بیوینده سالور کدر کوردوم دیمز. کل دبه جک اولمز. قره اشک باشنه اویان اورسک، قاتر اولمز. قراوشه طون کیورسک، قادین اولمز. یپایپا قارلر یغسه، یازه قالمز. یپاغلو کوکچه چمن، کوزه قالمز. اسکی پنبوق بز اولمز. قری دشمن دوست اولمز. قره غوجه قیماینجه یول النمز. قره بولاد اوز قلینجی چالمینجه، قریم دونمز. ار مالن قیمینجه، ادی چقمز. قز انادان کورمینجه، اوکت الماز. اوغل اتادن کورمینجه، صفره چکمز. اوغل اتانک یتری در. اکی کوزینک بری در. دولتلی اغول قوپسه، اوجاغنک کوزی در. اوغول دخی نیلسون ببا اولب مال قالمسه. ببا مالندن نه فایده، باشده دولت اولمسه. دولت سز شرندن الله صقلسون خانم سزی. دده قورقوت بر دخی صویلمش. صرب یوررکن قاضلق اتا نامرد یکت بنه بلمز بننجه، بنمسه یک. چالوب کسر اوز قلیجی مخنثلر چالنجه چالمسه یک. چلابیلن یکیده اوقله قیلجدن بر چوماق یک. قونغی کلمین قره اولر یقلسه یک. آت یمین اجی اوتلر بتمسه یک. ادم ایچمز آجی صولر صزینجه صزمسه یک. اتا ادنی یورتمین خویراداوغل، اتا بیلیندن اننجه اینمسه یک. انا رحمنه دوشنجه طوغمسه یک. کرچکلرک اوچ اوتز اون یاشین طولدرسه یک. اون اوتز اون یاشکده طولسون. حق سزه یمان کتورمسن. دولتکز پاینده اولسون خانم هی. دده قورقوت صویلمش. کوره لم خانم نه صویلمش. کتدکده یرک اوتلاقلرن کیک بیلور. ککز یرلر چمنلرین قولان بلور. ایرو ایرو یولّلر ایزن دوه بلور. یدی دره قخولرن دلکو بلور. دونله کروان کوچدکن تورغای بلور. اوغل کیمدن اولدغن انا بیلور. ارک اغزین یینی سن آت بلور. اغر یوکلر زحمین قاتر بلور. نه یرده صریلور وارسه چکن بلور. غافل باشک اغریسن بینی بلور. قولچه قوپز کوترب ایلدن ایله بکدن بکه اوزان کزر. ار جومردین ار ناکسن اوزان بلور. ایلیوکونده چالوب ایدن اوزان اولسون. ازب کلن قضای، تکری صاوسن خانم هی. دده قورقوت کنه صویلمش. کوره لم خانم نه صویلمش. اغز اچوب اوکر اولسم، اوستمزده تکری کورکلی. تکری دوستی دین سروری محمد کورکلی. محمدک ساغ یاننده نماز قلن ابوبکر صدّیق کورکلی. اخر صپاره باشیدر عمّ کورکلی. هجه سنلین دوز اوقنسه یس کورکلی. قیلیج چالدی دین اچدی شاه مردان علی کورکلی. علینک اوغلّلری پیغمبر نواله لری کربلا یازیسنده، یزیدیلر النده شهید اولدی، حسنله حسین اکی قرداش بله کورکلی. یازلب دوزلب کوکدن ایندی تکری علمی قران کورکلی. اول قرآنی یازدی دوزدی علمالر اوکرننجه کویدی بچدی. عالملر سروری عثمان عفّان اوغل کورکلی. الجق یرده یاپلوبدر تکری اوی مکّه کورکلی. اول مکّه یه صاغ وارسه اسن کلسه، صدقی بتون حاجی کورکلی. صاغش کننده اینه کورکلی. اینه کونی اوقیانده قطبه کورکلی. قولق اوروب دکلینده امّت کورکلی. مناره ده باکلینده فقیه کورکلی. دیزن باصوب اوتورنده حلال کورکلی. دولمندن اغارسه ببا کورکلی. اغ سودین طویه امزیرسه انا کورکلی. یناشوب یولا کرنده قره بغر کورکلی. سوکلی قردش کورکلی. یکال اله او یاننده دکلسه کردک کورکلی. اوزنجه تنفی کورکلی. اوغل کورکلی. قموسنه بکزمدی، جمله عالم لری یرادن الله تنکری کورکلی. اول اوکدکم یوجه تنکری دوست اولوبن مدد ایرسون خانم هی. اوزان ایدر. قری لر دورت درلودر. بریسی صولدرن صویدر. بریسی طولدرن طویدر. بریسی اوین طایغدیر. بریسی نئجه سویلرسک بیاغی در. اوزن اون طایغی اولدور کی یازیدن یباندن اوه بر قونق کلسه، ار ادم اوده اولمسه، اول انی یدرر ایجرر اغرلر عزیزلر کوندرر. اول عایشه فاطمه سویی در. خانم انوک ببکلری بتسون. اوجاغکه بونجلین عورت کلسون. کلدک اولکم صولدرن صویدور. صبادنجه یرندن اور طورر. الین یوزین یومدن، طقوز بازلمج ایلن بر کولک یوغرد کوزلر طوینجه طقه بصه یر. الین بوکرنه اورر. ایدر. بو اوی خراب اولسی. اره وارلدن برو دخی قرنم طویمدی. یوزم کلمدی. ایاغم پشمق، یوزم یشمق کورمدی دیر. اه نولیدی بو اولیدی. برینه دخی واردیم. اومارمدن یخشی اویار اولیدی دیر. انوک کبی نک خانم ببکلری بتمسون. اوجاغکه بونجلین عورت کلمسون. کلدک اول کم طولدرن طویدر. دپرننجه یرندن اورو طوردی. الین یوزین یومدن، اوبانک اول اوجندن بو اوجنه اول اوجنه چارپشدردی. قوو قولدی دک کلدی. اویله دنجه کزدی اویله دن صکره اونه کلدی. کوردیکم اوغری کوپک یکه طانه اونی بربرینه قاتمش. تاوق کومسینه صغر طامنه دونمش. قونشلرینه چاغرر که یتر زلخه زبیده اورویده جان قزجان پشا اینه ملک قوتلو ملک. اولمکه یتمکه کتمشدم. یتاجق یرم کنه بو خراب اولسیدی. نولیدی بنم اومه بر لحظه بقایدکز. قوکشی حقّی تکری حقّی دیو سویلر. بونک کبی نک خانم ببکلری بتمسون. اوجاغکه بونک کبی عورت کلمسون. کلدک اولکم نجه سویلرسک بیاغی در. اونه یازیدن یاباندن بر اودلو قونق کلسه، ار ادم اوده اولسه اکا دیسه که طور اتمک کتر ییه لم بوده یسون. دیسه بشمش اتمکوک بقاسی اولمز، یمک کرک در. عورت ایدر. نیلیام بو یقلاجوق اوده اوک یوق الک یق. دوه دکرمنندن کلمدی. دیر نه کلورسه بنم صغرمه کلسون. دیر الین کوتنه اورر. یونن اکارو صغرین ارنه دوندرر. بیک سویلرسک، بریسنی قویمز. ارک سوزنی قولاغنه قویمز. اول نوح پیغمبرک اشکی اصلی در. اندن دخی سزی خانم الله صقلسون. اوجاغکزه بونجلین عورت کلمسون.