بر گیجە

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

بر گیجە
محرری: محمد عاكف

بر گیجەاون دورت عصر اوّل، ینە بر بویلە گیجەیدی،
قومدن، آیڭ اون دوردی، بر اوكسوز چیقیویردی!
لكن، او نە خسراندی كە: حس ایتمدی گوزلر؛
قاچ بیڭ سنەدر، حال بو كە، بكلشمەدەلردی!
نردن گورەجكلر؟ گورەمزلردی طبیعی:
بر كرﱠە، ظهور ایتدیگی چول اڭ صاپا یردی؛
بر كرﱠە دە، معمورۀ دنیا، او زمانلر،
بحرانلر ایچندەیدی، بو گوندن دە بتردی.
صیرتلانلری گچمشدی بشر ییرتیجیلقدە؛
دیشسزمی بر انسان، اونی قاردشلری یردی!
فوضی بوتون آفاقنە صارمشدی زمینڭ،
صالغیندی، بو گون شرقی ییقان، تفرقە دردی.

دیركن، بویومش، قیرقنە گلمشدی كە اوكسوز،
باشلردە گزن قانلی آیاقلر صویە ایردی!
بر نفخەدە انسانلغی قورتاردی او معصوم،
بر حملەدە قیصرلری، كسرالری سردی!
عجزڭ كە، أزیلمكدی بوتون حقّی، دیریلدی؛
ظلمڭ كە، زوال عقلنە گلمزدی، گبردی!
عالملرە، رحمتدی، أوت، شرع مبینی،
شهبالنی عدل ایستەیەنڭ یوردینە گردی.
دنیا نەیە صاحبسە، اونڭ ویرگیسیدر هپ؛
مدیون اوڭا جمعیتی، مدیون اوڭا فردی.
مدیوندر او معصومە بوتون بر بشریّت....
یا رب، بیزی محشردە بو اقرار ایلە حشرایت.
حلوان ١١ ربیع الاول ١٣٤٧

محمد عاكف

Türkçe: tr:Bir Gece