اشگه‌ اینانورسڭده بڭا اینانمزسین

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

اشگه‌ اینانورسڭده بڭا اینانمزسین
محرری: خواجه‌ نصرالدین افندی

اشگه‌ اینانورسڭده بڭا اینانمزسینبر گون خواجه‌نڭ اوینه‌ بر آدم گلوب اشگی استر. خواجه‌ ایدر اشك اوده‌ یوقدر. قضا اتفاق اشك ایچروده‌ باغریر حریف ایدر های خواجه‌ افندی اشك ایچرده باغریر خواجه‌ نه‌ عجایب آدم ایمشسین اشگه‌ اینانورسڭده‌ اق صقالیم ایله‌ بڭا اینانمزسین دیمش.  • Reading Book of the Turkish Language with a Grammar and Vocabulary, William Burckhard Barker, London, 1854, p.66.