استقلال مارشی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

استقلال مارشی
by محمد عاكف

استقلال مارشی


قورقما سونمز بو شفقلردە یوزن آل سنجاق
سونمەدن یوردمڭ اوستنده توتن اڭ صوڭ اوجاق
او بنم ملتمڭ ییلدیزیدر پارلایاجق
او بنمدر او بنم ملتمڭدر آنجاق

چاتما قربان اولایم جهرەڭی ای نازلی هلال
قهرمان عرقمە بر گول نە بو شدت بو جلال
سڭا اولماز دوكولن قانلرمز صوڭرە حلال
حقیدر حقە طاپان ملتمڭ استقلال

بن ازلدن بریدر حر یاشادم حر یاشارم
هانگی چیلغین بڭا زنجیر اورەجقمش شاشارم
كوكرەمش سیل گبی‌یم بندمی چیگنر آشارم
ییرتارم طاغلری انگینلرە صیغمام طاشارم

غربڭ آفاقنی صارمشسە چلیك زرهلی دیوار
بنم ایمان طولو گوگسم گبی سرحدم وار
اولوسون قورقما نصل بویلە بر ایمانی بوغار
مدنیت دیدیگڭ تك دیشی قالمش جاناوار

آرقاداش یوردمە آلچاقلری اوغراتما صاقین
سپر ایت گوگدەڭی دورسون بو حیاسزجە آقین
طوغاجقدر سڭا وعد ایتدیگی گونلر حقڭ
كیم بیلیر بلكە یارین بلكە یاریندن دە یاقین

باصدیغڭ یرلری طوپراق دییەرك گچمه طانی
دوشون آلتندەكی بیڭلرجه كفنسز یاتانی
سن شهید اوغلیسڭ اینجیتمە یازیقدر آتاڭی
ویرمە دنیالری آلسەڭ دە بو جنت وطنی

كیم بو جنت وطنڭ اوغرینە اولماز كە فدا
شهدا فیشقیراجق طوپراغی صیقسەڭ شهدا
جانی جانانی بوتون واریمی آلسین دە خدا
ایتمەسین تك وطنمدن بنی دنیادە جدا

روحمڭ سندن الٓهی شودر آنجاق املی
دگمەسین معبدمڭ گوگسنە نامحرم الی
بو اذانلر كە شهادتلری دینڭ تملی
ابدی یوردمڭ اوستندە بنم ایڭلەملی

او زمان وجد ایلە بیڭ سجدە ایدر وارسە طاشم
هر جریحەمدن الٓهی بوشانوب قانلی یاشم
فیشقیرر روح مجرد گبی یردن نعشم
او زمان یوكسلەرك عرشە دگر بلكە باشم

دالغالان سن دە شفقلر گبی ای شانلی هلال
اولسون آرتق دوكولن قانلریمڭ هپسی حلال
ابدیا سڭا یوق عرقمە یوق اضمحلال
حقیدر حر یاشامش بایراغمڭ حریت
حقیدر حقە طاپان ملتمڭ استقلال


محمد عاكف

Modern Turkish: İstiklal Marşı