Үемниң кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Үемниң кударалы


Чывар каккан часкы дүне дашкаар үнгеш,
Сылдыстарлыг оожум дээрни көрүп чордум.
Сылдыс-биле сылдыс дөмей эвес чораан,
Бажыңнаткаш, ону сактып муңгарадым.

Дунааргайлаан чайгы дүне чорук чорааш,
Душтук кыстар хөлзээн ырын дыңнап чордум.
Душтук-биле душтук дөмей эвес чораан,
Бажыңнаткаш, ону сактып саймаарадым.

Ыржым шөлээн күскү дүне халдып чорааш,
Ырлыг-шоорлуг тараа шаңын көрүп чордум.
Ыры-биле ыры дөмей эвес чораан,
Бажыңнаткаш, ону сактып мөгүдедим.

Кончуу сүргей кышкы даңда туруп келгеш,
Хорлааштарлыг дагның хемин дыңнап чордум.
Хорлааш-биле хорлааш дөмей эвес чораан,
Бажыңнаткаш ону сактып хилегдедим.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".