Я, нылы, чебер нылы (Верещагин)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Я, нылы, чебер нылы…
Автор: Григорий Егорович Верещагин


Я, нылы, чебер нылы…


Я, нылы, чебер нылы,
Изёно ни кӧкыяд;
Мусторме нонӥд ини,
Сиемед уг пот тынад.
Верттаны ке — мон жадё,
Верттатэк но изь, нылы.
Тон дорад пурысь коӵыш
Кырӟам кадь ик нукыртэ.
Сайкалод ке иземысь,
Уд ке бӧрды, гыдыке,
Нош сёто тыныд мустор,
Йӧлыным кӧттэ тырод.
Тон будод — бадӟым луод,
Пӧраны мыным юрттод;
Пӧрандэ быдтод — черсод,
Быгатод ке, кырӟалод.
Уйшорозь коркан пукод —
Дасялод дэра куон,
Дэрадэ куод тулыс,
Собере сое бинёд.
Вуриськод турнан азьын…
Мугоре вуод — бызёд.