Эр кижи (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Эр кижи


Эр кижи.
Эрес, күштүг, кашпайгай болуру шын.
Экиже чүткүлдүг, туруштуг болуру шын.
Чонунга чоорган, хөйүнге хөйлең болуру,
Чоргаар-омак болуру база шын.
Ажыл-ишчи, кежээ болуру шын.
Аар чүъктү көдүрүптери шын.
Аал тегерип, хайгаараары шын.
Арга кирип аңнап билири шын.

Ынчалза-даа

Энерелдиг, эриг баарлыг болуру кол.
Экини эки деп билири, утпазы кол.
Эргим эжинге шынчы болуру кол.
Эрбенниг сөс этпес, чугаа сүрбези кол.
Эктин чайып, күш дөгевези кол.
Эмин эрттир чалчырааш болбазы кол.
Эшкедевес, дүрген болбазы кол.
Эң-не бүзүрелдиг болуру кол!
Эр кижи.


Кызыл
2014