Ыяш кезерде йөрээл салыры

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Арга-арыгның ыяш-дажын тыва улус кайы хамаанчок кеспес,сыкпас. Ону камгалаары ыдыктыг эки чаңчылдарның бирээзи чораан. Тал безин кезерде, тараа, арбай ап алгаш, ол черге чажар. Кескен ыяштың төмүнге саң салыр. Ыяш кезерде, мындыг йөрээл салып чалбарыыр:Тос таңдым,
Долаан бурганым,
Өршээ хайыракан!
Чонум хереглээрге,
Кезип тур мен.
Чөөн ыяжым кезип тур мен.
Саңым салып тур мен,
Чажыым чажып тур мен.
Ужурар дээш ужурбадым,
Кезер дээш кеспедим,
Хереглээш кестим.
Анаа-ла кеспедим.
Ажыглаар дээш кестим.
Ол ыяшты кескен черинге ыяштың чочагайларын хөөп тура база йөрээл салыр:


Чок болуп читпес сен,
Чочагайың үнүп кээр.
Барган хевээр барбас сен,
Бай ыяш хевээр үнүп кээр.