Ыр (Тожуда хем улузунуң чугаазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1. Серлиг-Хемниң тайгалары
   Сериин тур ба, хачыл тур ба?
   Сеъткил үспес мээң-не эжим
   Сергек тур ба, омак тур ба?

2. Доңмит нойан доргулуңга
   Доруг-ла киш чеъдер эвес
   Доруг кишти аппаарымда
   Тозан дииңден аккел-ла дээр.

3. Мамаар чанчын баъза коънчуг
   Баъза каъртап доргай-ла бээр.
   Барба дииңни аппаарымда
   Баъза чеътпес дээр-ле болгай.
Серен Чолдак Хайдыровичиден дыңнап бижээн.

Ушта бижээн ному: З. Б. Чадамба. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1974 г., — стр. 136.