Ынак боору (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ынак боору


 
Ынак боору - салым белээ.
Ынак боору - улуг кежик.
Өкпе-чурек доюлдурар
Өөрүшкү-дүр, ынак боору.
Эртенги хүн херелдерин
Эргимзинип уткуп аары,
Дүне боорга удуп чадап,
Дүндүктүве кайгай бээри -
Ынак боору.

Ишти-хөөнну бир-ле чырык
Изинңедир чылды бээри,
Чалгынналып ужугары,
Чаражым деп чассыдары,
Чазын,күзүн сагыш-сеткил
Чайгаар чайнап, кыптыгары,
Сагыжындан черле үнмес
Чаңгыс овур,чараш сеткил...
Ынак боору.

Сактып кээрге кээргел чок
Саргып келир кызыл чүрек,
Сарыг шай-даа,чаглыг эът-даа
Чаагай чыдын чидирери,
Дың-на чаңгыс эргим эшти
Дыка-дыка манап кээри,
Кайда чор деп,кандыг чор деп
Катап-катап хайдынары...
Ынак боору.

Хомудалдан чаактар дургаар
Кожа-кожа баткан чаштар.
Уян үннү дыңнаксаарга
Уярай бээр дириг чүрек.
Чоруптарга дүн-хүн дивейн
Соксаш кынмайн чоктап кээри.
Сагыш човап, дүвүрээри,
Чаглак болуп, камгалаары
Ынак боору.

Ынак боору-улуг ажыл
Ынаа боору-улуг кежик


Кызыл
2014