Ыйаштар, үнүштер (Тожуда тайга улузунуң чугаазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сарыг хады, дыт, пөш, хадың, шиве, чойган, бичии ньяштар тайгада бар ыйна. Дыттың бичиизин дыччык дээр, пөштүң бичиизин пөччүк дээр. Кыълбыш деп чиме хезээде көк турар, аң чиир ыйнаан буурлар, былаа хем черде чок. Таа кӓидан дыъптыр ыйнаан, шала иъшкээр черден үнер эмес. Каъпсыра деп чимелер каълбак-каълбак-ла болур. Хөөрөөс кызыл болур ыйнаан, хадын чивес. Хаак-ла дег, дыка-таа йоон эмес болур. Шаанак деп ньээш бар. Съывы бичиийа болур. Артыш бар ыйнаан. Бурун шагда болза саң салыр чиме. Сарапсы деп чиме киъжи чиирде адьыг. Серөөн тайгадан үнер. Хоорбак бар, шын ады баълтырган-на чиме.

Бараан Бичеең Күскеевнадан дыңнап бижээн.

Ушта бижээн ному: З. Б. Чадамба. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1974 г., — стр. 136.