Шын (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Шын


Шын күштуг, шынар ачылыг!
Шынны салбайн-на чорза,
Арын-нүүр, сагыш-сеткил
Арыг болгаш күштүг сен.

Шын барда чалданма,
Шынар барда ыятпа!
Аарышкылыг-даа болза
Алызында шын сенде.

Өскелер ону билбеди бе?
Өжештиглер удурланды бе?
Эпчоксунуп, аткаарлава,
Эчис шыны сенде!

Шынны тудары белен эвес,
Шынар чедери амыр эвес.
Ынчалза-даа шын кончуг.
Ырбава, күш сенде!


Кызыл
2014