Шинель

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Илдушкина Мария Алексеевна

Шинель
65 и шинель кечä тошты кӹлäт вäрӹштем,
65 и шинель шӹлтä - кужы, шытыр житяштем,
65 и шинель äштä туан, патыр äтямжӹм,
65 и шинель ӹлä мӹньӹн шумӹн шӹлӹштем.

Эртен вырсы - 65 и, толын ирӹк цилäлäн.
Шошым кечӹн - 65 и, майын, темеш шинельлäн.
Телжӹ, кäнгӹж - 65 и выргем кечä салтакын.
Пуйырымаш - 65 и. Мӹлäм шергӹ шинельжӹ.

Малан вырсы, кулäн келӹн 65 и первижӹ?!
Маняр салтак тӹдӹн кӧргеш вырсы жепӹн коленӹт?..
Маняр млоец, маняр ӹдӹр самӹрӹквлä пӹтенӹт...
Вырсы, вырсы, тылан вырсы, салым шукым кӧтӹртен...

Шанаш веле - 65 и! Выргем видä анзыкы!
Пулыш вӹлнӹ - 65 и. Звезда - шӹдӹр валгынзыш...
Сотыгечӹм - 65 и анжыш тӧрӹн шайылны.
Виäн лижӹ аяр кечӹ, соок сотын валгалтшы!