Шачмы вäрыш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Андрианов Павел Иванович

Шачмы вäрыш!


Ажедеш корнем шачмы вäрыш.

Лишемам теве. Куштылген кеш ял.

Туан природем шкӹмжым шäрыш –

Äрäлты хоть, шке вӹкет шыпшыл нäл.


Солаэм, ужым, ыльы сылык,

Ик тӹрынь вäржым йäшнен первишен.

Тиштакен, шижым äвам тылык

Тек выча мӹньым ӹнде кынамшен.


Солашкы пырем. Пуры лижы!

Цила окнявла вӹкем анжат тек.

Кыце йä сусум шÿмем шижы,

Кынам сäрнальым мӹньы пöртна век!


Вот пöртна шӹнза. Мӹньым ужы.

Элталэн нäльы шокшын шкежы лиш.

Тишак ясланыш корнем кужы

Кӹрылты вик. О тау, кандыш тиш!

1947