Шаанда шагда алдыны аңнаары (Тожуда тайга улузунуң чугаазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Алдыны ыът чокка черле өлүрүп бобас, кара ньаңгыс ыът. алды бийээкыы ындыг хадыр хөрек черге маңдаар, черниң эң бедик, беърт черинде. Эртен тургаш эртен дыка эрте, хар суг чаапканда, ньаа изин көрүп чоъртуп чоруур. Изи бо чыъдар. Бийээ чедип алган ыъдын салывыдар, ыътты күъшкүттеп-күъшкүттеп, ыът каккаш чоруй ваар. Дыңнап турар сен, ыракта-таа чоокта-таа ээре вээр. Оон чеъде вээр сен, ол баарда ыът пөшкүдү агдыр көрген ээрип турар. Киъйи ам көскүлеп көөр — буъдуктуң дөзүнде дыка бедикте күъкпейе верген чыъдар. Баъйын орта аъдып баъдырывыдар чаъктыр-выла чазывыдарда хииренип, хииртиңейнип мандап турар, оон хорумпуду кире вээр, ам ол черни ода. вегелээр, бичии от салывыдар, эъдээ-виле чеълбип кииривидер, ышка буъзурнуккаш үне верзин дээш. Ам ыдьыккаш үнүк ккэр, караа везин чаштаны верген, ам ыът дуъдук каавыдар азы иньеш баъйы үне вээр, ам боола. вегелээр. Ыът дуъдук каавыдарга, ыъттан мынаа. ваар, оон хойнак каар. Ам одаанга келгеш сойу. ваар.

(Ак Даржаа Орустукович.)

Ушта бижээн ному: З. Б. Чадамба. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1974 г., — стр. 136.