Челээш кырлап (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Челээш кырлап


  
Чежемейниң кызыл оттар өртендирзе
Челээш кырлап, дүжүңде мен чеде бээр мен.
Чадашканым берге үе меңээ турда,
Чада тудар чалгыннарны чазын бердиң.

Орук ара аарышкы-даа турар болза,
Отту, шилди кырлап чорааш чеде бээр мен.
Күзелдерни чинчи кылдыр дизип алгаш,
Күзүн, чазын, кажан-даа бол чеде бээр мен.

Дошкун хат-ла чалгыннарым сыкпас болза
Долу чаггаш, оруумну-ла чажырбаза,
Челээш кырлап, азып чорааш чеде бээр мен,
Дембээрел бооп, тоолуң болуп кирип кээр мен.

Карактарың өөрүшкүзүн кыпсып шыдаар
Кайгамчыктыг делегейни чедирер мен!
Суук кара чаштарымга ынакшылды
Сула кылдыр катай өөрүп бергей-ле сен.

Дүжүңде мен чеде бергеш, чугаалаар мен:
"Чугле сен дээш челээш кырлап чедип келдим".


Кызыл
2014