Чаъдыр өгнүң хер-херексели (Тожуда тайга улузунуң чугаазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Хылдьылыг паш бар болан чем ханьдырар. Хылдьы ыргак демир боор, аңаа паштың бааның удьун ыъзыртык каар. Демир үш даманныг одьуктуг боор. Кыъскаш шааның киъйиниң дерии бо. Ыйашты сүге-биле чары. ваар, хирээ-таа чок, чүк доорап одаар. Даңхалыг боор, айаа, хымыдьы бар-ла, баъза мындыг. Илбекти кандыг-таа киъйи чаъзап, со. ваар. Ол илбек-биле эът эзер. Эскен эътти бичии одудьакка салы. ваар. айаа ыйаш боор. Таамык дыъртар даңзалыг боор. Таамыкты каа. ваар чимезин йанчык дээр. Даңза кыъзымналы бээрде шургуул-биле аъшта. ваар. Даңзаның удьунга демир соруул кедирер. Ай омааштап иъер омааштыг. Айны куруду. ваар, аткыза. ваар, оозун коъштап чип чоруур, суг-была холааш хӓиндыры. виъер. Кыъйын йерге чораанда куъгаланы. валыр (харны караты эъшкеш, ньеш бүрүзү каа. ваар). Къөгүүй барбалыг воор, он шаа чеъдир, бирер улустуң унуун көъп боор.

(Ак Күске Ак-ооловна.)

Ушта бижээн ному: З. Б. Чадамба. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1974 г., — стр. 136.