Чай (Ооржак Аржаан)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Чай


 
Теректерде мочургалар үзүп алган,
Тенек оолдар мургуларлыг ойнап халаан,
Терге мунган каткы-хөглүг кысчыгаштар,
Терең суглуг Хемчик углай чорупканнар.

Хемге кээрге кижи чоннуң хөйү кончуг,
Хемелерин салып ойнаан чаштар-даа бар,
Хептиг олчаан халып баргаш шурапса деп,
Хейлиг чүрээм четтикпээн дег амырады.

Сериин хемче белим чедир сүзүп алгаш,
Сергеттинип эъди-кежим шаптап чоруй,
Ээремдиве балык ышкаш шымны бердим,
Эрээн-шокар ногаан оран көстүп келди.

Балык-байлаң чылгы мал дег хоюп-дезип,
Баларларже дөгерези чашты берди,
Өңгүр даштар, элезин сай кылаңайнып,
Өгнүң ишти сайзанак дег сагындырды.

Сугдан үнгеш, хөрек долдур тынып алгаш,
Сула агып, хемни куду бадарымгы,
Хосталганың онза дому эъдим чиңнеп,
Хостуг мен деп миниишкинни күштелдирди.

Кайгап билген амды чаа-ла миниишкинден,
Кайгамчык чай меңээ мынчаар эгеледи,
Чуртталгага чүүден артык ынак-дыр мен,
Чугаалаксаан сеткилимни сөглеп чор мен..


Кызыл
2014