Чаа үнген хүнге өөрүп (Александр Даржай)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Чаа үнген хүнге өөрүпДаң адарга, чаа хүн эгелээр —
Дагын катап төрүттүнүп келгензиг мен.
Хензиг бичии төлчүгеш дег,
Херлип-көстүп, давыксай-даа бергилээр мен.

Башкы херел чайынналып,
Бажың иштин саарылдыр чырыдыптар —
Хөөреп үнген чап-чаа Хүн
Хөрек-чүрээм чылытпышаан, хей-аът киирер.

Чаа ханы күзел-бодал
Чалгыннарын херген куш дег кылыйтып кээр.
Чаа үнген эртенги Хүн
Чаагай чолче орук айтып, сорук киирер.

Муңгаралым тайлып чидер —
Буян-кежиим чырыы мени хөме алыр.
Чаа үнген Хүнге өөрүп,
Частып келир чечек ышкаш, чүрээм сергээр...


Кызыл