Цeвeрӹн йоласалeм

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Канюшков Аркадий Максимович

ЦEВEРӹН ЙОЛАСАЛEМ

Цeвeрӹн кодок, Йоласалeм,
Мӹнь ӹндe ванжышым халаш.
Сeдок эчe шӱмeмӹн салым
Лыпшалтeш токeт чотымаш.

Сагаэт эртӹш кымлы ик и,
Война гӹц сӓрнeн тольымат.
Нӹжгӓтӓ мары мыры викӹм
Мӹнь мондeн ам кeрд курымат.

Сагаэт эртӹш рвeзӹ курым -
Яратымашын яжо жeп.
ӹштeнӓт мӹлӓм шукы пурым,
Кeрддeлам кыдым мӹньӹ шкe.

Ышыштeм ылат, Йоласалeм,
Ыжаргы кымда алыкшат,
Кыштакeн кeнӓм шудым салeн,
Кынам ӹвӹртeн кымылжат.

Кынамжы, ӓнгӹрваштыр нӓлӹн,
Сӓрнeнӓм кловой Йынгы мыч.
Пӹлгом гӹц кeчӹ йӹрӓлтӓлӹн,
Шанeнӓм, сусу акат пыч.

Шӹргӹшкӹ кeмӹк понгы погаш,
Кандeнӓм стихӹм кырыш циц...
Цилӓ ӹндeжӹ тидӹ кодeш,
ӓль ышeш вeлe вацшы лиц?

Цeвeрӹн кодок, Йоласалeм,
Мӹнь ӹндe ванжышым халаш.
Сeдок эчe шӱмeмӹн салым
Лыпшалтeш токeт чотымаш.

1978