Цилä хäдӹрем кодеш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кариотакис Костас

Цилä хäдӹрем кодеш
первиок коленäм ылгецӹ.
Цилä пырак левед шӹндä.
Парняэм крестӹвлäм рисуя.

Хäдӹрвлäэм иквäреш
эртäрӹм жепӹм äшӹндäрӹктäт.
Тӹнäм книгäэм мондышым.
Цäшем со тӹ жепӹшток шолтка.

Мäгäлнä ыльы цäшäн,
вады картин гань цевер ыльы.
Мӹнь тагынамок коленäм
дä окняэм питӹрӹмӹ коды.

Иктäт тишкӹ ак тол, аярат вäк акат анжал.
Охыр пӧртӹштӹ ирок гӹц вады якте
ӹрӹшкäлтеш эртӹш жеп,
лач ӹшкетшӹ.

Ам пäлӹ кышты ылам,
ам пäлӹ кӱ тиштӹ рисуя крестӹвлäм...
Цилä хäдӹрем кодеш
первиок коленäм ылгецӹ.