Хүлүмзүрүг (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Хүлүмзүрүг


Хүлүмзүрүг-сеткил-сагыш ошкаашкыны.
Хүрең-кызыл эриннерниң самы эвес,
Чүрээмейде ынакшылым илереткен
Чүгле сеңээ хүлүмзүрүүм утказы ол.

Чүгле сеңээ хүлүмзүрүүм чажыт сиңген
Чүс-чүс бодал илереткен сеткилим-дир:
Ында чассыг, уян ырның аялгазы,
Ында - күзел, буян долган ынакшылым...

Эскертинмес хомудалым база ында,
Эриг баарым изиг оду база ында.
Сени көрген санымда-ла челээш тыртып,
Чечектелир мээң чүрээм тоолу ында.....


Кызыл
2014