Тӹлзӹн ӹдӹржӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Каукси Ӱлле

ТӸЛЗӸН ӸДӸРЖӸ

Валери Микор сäрен


Олмавушты олмавлä
сӹнзäштемжӹ сӹнзäвӹд

Кышты äвäмӹн шӹгержӹ
тагачы пäлӹмӹ ли

Ошма неркäштӹ кÿшнӹрäк
олмавувлä шужгалтат

Тольым ик олмаву лӹвäк
äвиэмок ылеш машанышым

Олмавушты олмавлä
сӹнзäштемжӹ сӹнзäвӹд

Вараш äвäм мӹньӹм шиэш
тырхаш лиде лыпша

Пӹлгом кÿшнӹ тӹлзӹм ужын
тӹдӹ гӹцӹн ядаш лим

- Пуры тӹлзӹ, пуры тӹлзӹ
токет мӹньӹм нäлӹмä

Кечӹгыт мӹнь качдеок
ойхы мырем мыралтем

Пуры тӹлзӹ, пуры тӹлзӹ
токет мӹньӹм нäлӹмä-

Олмаву лӹвäлнӹ шӹнзен
сӹнзäвӹдем йоктарем

Олмавушты олмавлä
сӹнзäштемжӹ сӹнзäвӹд

Пуры тӹлзӹ мӹньӹм нäлӹн
кеклä токыжы кузыктыш

Лÿктäльӹ пӹлгомыш
тӹрдӹмӹ пӹлгомыш

Ик патькалтышат ӹш вил
пÿгӹмäт сагаэм кандыш

Вӹдӹм намалам мӹнь тӹштӹ
мӹньӹм иктäт акат лыпшы

Олавуде сӹнзäвӹдде
ясыде дä пеледӹшде