Тывызыктар (Тожуда хем улузунуң чугаазы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Увашкыларның эъкти дең.


(Хачы.)Халышкылар арнын көрүшпес.


(Эзерниң соңгу, башкы иъйи баъйы.)Чиңге-Дагның баъында ыш булап тур.


(Даңза баъйында ыш.)Адаъң "хойт"! дээш үне чүгүрдү,
Кыъмчызын дуъда дыърты. валды.


(Ыъттың ээре дап бээри.)Үш ак.


(Диш агы, карак агы, куурарган куу сөөк.)Үш кызыл.


(Шыварлыг дээрниң булуду кызыл,
чыргаллыг каъдынның каъстыңы кызыл,
чалаткан сайыттың чалаазы кызыл.)Үш кара.


(Бай киъйиниң коъданы кара,
маадыр киъйиниң чүрээ кара,
оор ыъттың сагыдьы кара).
Кол Норжуңмаа Дадаровнадан дыңнап бижээн.

Ушта бижээн ному: З. Б. Чадамба. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1974 г., — стр. 136.