Тывам сенде (Ооржак Аржаан)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тывам сенде


Базарга көк, эдерге хек,
Базым санай эртинелер,
Көжээ даштар, бижимелдер,
Көжүп-шуушкан хоор малы,
Уран-чараш ыдык черим,
Урянхаайым - Тывам сенде!

Аңныг-меңниг тайгалары,
Аңгыр куштуг хөлдери-даа,
Талыгырже чапты берген,
Тарааларлыг ховулар-даа,
Угулзалаан ыдык черим,
Урянхаайым - Тывам сенде!

Хөөмей-сыгыт чаңгыланып,
Хөгжүм үнген алыс дөзү,
Хөрек сыңмас каргырааның,
Хөйже үнген чуртту болур,
Уянзынган ыдык черим,
Урянхаайым - Тывам сенде!

Алдын-мөңгүн кедип алган,
Алдай-Саян ээлери боор,
Бурунгу мээң өгбелерим,
Бурганчыткан адаларым,
Улуг-чаагай ыдык черим,
Урянхаайым - Тывам сенде!

Мөчек-мөчек шыңганнарлыг,
Мөге-шыырак сайын эрлер,
Даңның чырык херели дег,
Даңгыналар, чараш кыстар,
Уям болган ыдык черим,
Урянхаайым - Тывам сенде!


Кызыл
2013