Соонда ыйнаан (Ооржак Аржаан)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Соонда ыйнаан


Сагыш-сеткил чалгынналып ужа берди,
Салгын келгеш мээң чүрээм алгаш барды,
Салым-чолум шак бо артка төнер ыйнаан,
Салган дажым хая болуп артар ыйнаан.

Сарыг чечек чылыг хүнге частып келир,
Сарыым сеңээ орай чагаам чедип келир,
Саарзык бодал сеткилиңге артпас ыйнаан,
Саарлып келир сактыышкыннар ээлбес ыйнаан.

Салаа-биле келир өйже айытпайн чор,
Салым-чолуң эрткен оруун катаптава,
Саймааранчыг шак бо назын эртер ыйнаан,
Сарыым сеңээ дужар үем соонда ыйнаан


Кызыл
2013