Сарыг өртемчей (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сарыг өртемчей


Хүлүмзүрээн кударалдыг болгаш
Күштүг болган меге чуртталга…
Энерел чок каржы холу-биле
Элзедиглиг чагааны ол бижиир.

Карактарым шийип алган тура,
Хайыралдыг меге чуртталгамдан:
«Чүреккейим дывыладып чору..
Чүгле мени өөрт»-деп дилээр турдум.

«Ак-куу дээрже арныңны сен углат.
Айдан салымыңны айтыр.
Шимээргеве, сеңээ херек эвес
Шынны менден черле негевейн көр».

Чодураазыг хатты тынып тура
«Чоорул аан» деп бодаптары белен.
Чиик эштер мегелээй аан. Чоорул.
Чиктиг улус садар болза сатсын.

Карам эжим чылыг сөзү барда,
Каржы дылдар бис дег чидээйлер аан..
Шагдан тура чүге-даа бол белен,
Чаңчыкканым меге чуртталга сен.

Сылдысталган оттуң чылыы чок-тур.
Сыннар ышкаш бедиктер-даа соок-тур.
Сеткилимни ажытканым улус
Чер-даа албайн, мени шагда уткан.

Аажыладып, ойлаттырып чорааш,
Аткан хүнче хүлүмзүрүп чор мен.
Бодарааным сарыг өртемчейде
Бодумнуң-на меге чуртталгам сен.


шупту чуве агаар дег эстип каар...


Кызыл
2014