Салгалдарымга чагыг (Ооржак Аржаан)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Салгалдарымга чагыг


Тыва эл чон, салгалдарым мени дыңна,
Тывызыксыг черим-чурттум эргий көрдүм,
Базырыктыг калбак кара даштар шуглаан,
Баскан изим имистелген өгбең-дир мен.

Муң-муң чылдар, түмен чоннар солушса-даа,
Муңгаранчыг бактың багын көрүп чорааш,
Төрээн черим, төрел чонум эстип читпейн,
Төөгүвүске көскү исти артырып каан.

Карак четпес ховуларда теве мунган,
Кара баштыг тыва чонум сүзүүм сенде,
Кадыр-берттиг шорааннарда сарлык сүрген,
Кадыг-сүрлүг тыва кижи чүрээм сенде.

Кидис өгнүң иштинге мен төрүттүндүм,
Кижи болуп шак-ла аңаа өскен-даа мен,
Кидин-түлүк амыдырал эрткен соонда,
Кидис өөмнүң ханазынга мөчүп калдым.

Амыдырал-чуртталганың эргилдези,
Амдыы черле ындыг болгай, ужур ындыг,
Ажы-төлүм салгалдарым, тыва чонум,
Ажык-чарлыг уламчылап чурттазынам.

Тыва чонум сеткил-хөөнү үрелбезин,
Тывызысыг Тыва чурттун үлевезин,
Өске-башка албатыга холушпазын,
Өскен черин иези дег хүндүлезин!


Кызыл-Мажалык
2014