Саб иашҭа ду ара амҵаҿы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Саб иашҭа ду ара амҵаҿы,

Сыҵатәоуп сара.

Аҧша хьшәашәа ашәшьыраҿы,

Иасуан ихааӡа.


Ауапа икаршәыз сықутәаны

Саҧхьон ашәҟуы...

Адгьыл ҧшӡа аҽеиҭакны

Аинылара иаҿуп...

__________________________1924