Пыдйыл мурт (Дядюков)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Пыдйыл мурт
Автор: Иван Тихонович Дядюков
Источник: Гудыри : газет. — 1924. — № 65. — 3-тӥ бам.


Пыдйыл мурт


Корка дорысь корка доре
Пыдйыл мурт кураса ветлэ,
Выль азбарысь вуж азбаре
Аслыз уж утчаса ветлэ.

Пӧсь сюлмыз пыже, путыртэ,
Йырыз кур, тодмоез ӧвӧл,
Грезь сютэм кӧтыз чутыртэ —
Маро карод, сюдӥсь ӧвӧл.

— Басьтэлэ кужмо киосме
Тӥрыным валче вузасько,
Медось нош жалялэ монэ,
Медось жалялэ шуисько.

Вордскем юртам ке бертоно —
Кытчы мон, кин доры бертом?
Шудтэм йырме ке быдтоно —
Вералэ, мар шуса быдтом!

Азьтэм мон, азьтэм шуса быдтыны
Мылыкыды уг сузьы,
Киысьтым тӥрме куштыны
Ас йырам визьмы уг тырмы.

Ӵок ойдо, йырме уг быдты —
Кыль ке лыктӥз быдтоз али,
Ӵок! Ӵок! Сюлэмме уг кысы —
Дырыз ке вуиз, кысоз али.