Посла́нїе къ фїлимо́нꙋ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бі́блїа, си́рѣчь кни̑ги сщ҃е́ннаго писа́нїѧ
ве́тхагѡ и҆ но́вагѡ завѣ́та

Посла́нїе къ фїлимо́нꙋ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Посла́нїе къ фїлимо́нꙋ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла па́ѵла.

Глава̀ а҃.
[edit]

Па́ѵелъ ю҆́зникъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ, и҆ тїмоѳе́й бра́тъ, фїлимо́нꙋ возлю́бленномꙋ и҆ споспѣ́шникꙋ на́шемꙋ, в҃ и҆ а҆пфі́и сестрѣ̀ возлю́бленнѣй, и҆ а҆рхі́ппꙋ сово́инственникꙋ на́шемꙋ, и҆ дома́шней твое́й цр҃кви: г҃ блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀. д҃ Благодарю̀ бг҃а моего̀, всегда̀ па́мѧть ѡ҆ тебѣ̀ творѧ̀ въ моли́твахъ мои́хъ, є҃ слы́шавъ любо́вь твою̀ и҆ вѣ́рꙋ, ю҆́же и҆́маши ко гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ и҆ ко всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ, ѕ҃ ꙗ҆́кѡ да ѻ҆бще́нїе твоеѧ̀ вѣ́ры дѣ́йственно бꙋ́детъ въ ра́зꙋмѣ всѧ́кагѡ бл҃га, є҆́же въ ва́съ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ. з҃ Ра́дость бо и҆́мамъ мно́гꙋ и҆ ѹ҆тѣше́нїе ѡ҆ любвѝ твое́й, ꙗ҆́кѡ ѹ҆трѡ́бы ст҃ы́хъ почи́ша тобо́ю, бра́те. и҃ Сегѡ̀ ра́ди мно́гое дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ во хрⷭ҇тѣ̀ повелѣва́ти тебѣ̀, є҆́же потре́бно є҆́сть, ѳ҃ любве́ же ра́ди па́че молю̀, тако́въ сы́й ꙗ҆́коже па́ѵелъ ста́рецъ, нн҃ѣ же и҆ ѹ҆́зникъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: і҃ молю́ тѧ ѡ҆ мое́мъ ча́дѣ, є҆го́же роди́хъ во ѹ҆́захъ мои́хъ ѻ҆ни́сїма, а҃і и҆ногда̀ тебѣ̀ непотре́бнаго, нн҃ѣ же тебѣ̀ и҆ мнѣ̀ благопотре́бна, є҆го́же возпосла́хъ тебѣ̀, в҃і ты́ же є҆го̀, си́рѣчь мою̀ ѹ҆тро́бꙋ, прїимѝ. г҃і Є҆го́же а҆́зъ хотѣ́хъ ѹ҆ себє̀ держа́ти, да вмѣ́стѡ тебє̀ послꙋ́житъ мѝ во ѹ҆́захъ бл҃говѣствова́нїѧ: д҃і без̾ твоеѧ́ же во́ли ничто́же восхотѣ́хъ сотвори́ти, да не а҆́ки по нꙋ́жди бл҃го́е твоѐ бꙋ́детъ, но по во́ли. є҃і Не́гли бо ра́ди сегѡ̀ разлꙋчи́сѧ на ча́съ, да вѣ́чна того̀ прїи́меши, ѕ҃і не ктомꙋ̀ а҆́ки раба̀, но вы́ше раба̀, бра́та возлю́бленна, па́че же мнѣ̀, кольми́ же па́че тебѣ̀, и҆ по пло́ти и҆ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. з҃і А҆́ще ѹ҆̀бо и҆́маши менѐ ѻ҆́бщника, прїимѝ сего̀ ꙗ҆́коже менѐ. и҃і А҆́ще же въ чесо́мъ ѡ҆би́дѣ тебѐ, и҆лѝ до́лженъ є҆́сть, мнѣ̀ сїѐ вмѣнѝ. ѳ҃і А҆́зъ па́ѵелъ написа́хъ рꙋко́ю мое́ю: а҆́зъ возда́мъ: да не рекꙋ̀ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ и҆ са́мъ себѐ мѝ є҆сѝ до́лженъ. к҃ Є҆́й, бра́те, а҆́зъ да полꙋчꙋ̀ є҆́же прошꙋ̀ ѹ҆ тебє̀ [1] ѡ҆ гдⷭ҇ѣ: ѹ҆поко́й мою̀ ѹ҆тро́бꙋ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ. к҃а Надѣ́ѧвсѧ на послꙋша́нїе твоѐ написа́хъ тебѣ̀, вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ и҆ па́че, є҆́же глаго́лю, сотвори́ши. к҃в Кꙋ́пнѡ же и҆ ѹ҆гото́ви мѝ ѡ҆би́тель: ѹ҆пова́ю бо, ꙗ҆́кѡ моли́твами ва́шими дарова́нъ бꙋ́дꙋ ва́мъ. к҃г Цѣлꙋ́етъ тѧ̀ є҆пафра́съ, сплѣ́нникъ мо́й ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, к҃д ма́рко, а҆рїста́рхъ, дима́съ, лꙋка̀, споспѣ̑шницы моѝ. к҃є Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со дꙋ́хомъ ва́шимъ. А҆ми́нь.

Коне́цъ посла́нїю є҆́же къ фїлимо́нꙋ: и҆́мать въ себѣ̀ главꙋ̀ а҃.

  1. да по́льзꙋютсѧ тобо́ю
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.