Пäртня печкӹш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Илдушкина Мария Алексеевна

Пäртня печкӹш
Шошым тольы, пäртня печкӹш,
Тек аваргыш куги укш.
Ыжар цӹрем пӧрттӱ ялштыш,
Кышкы вӹсӹш изи мӱкш.
Плетон семӹнь - шӱм ынгартыш.
Шошым мардеж вӹстäрä.
Мадын мадеш йäнгӹн мадыш,
Кыды шолеш вӹдвäкшлä.

Шергӹ тäнгӹм вады лимӹк
Вычен выча сад покшак.
Олен манеш тäнгем тӹмӹк:
"Кужын вычем шкетемок..."

Савыц ошы - цат олмавун
Пышым шäрä духи гань.
Ыдӹр цӹре, ой-й, ошнолан,
Нäрäштäжӹ вет махань!

"Шаным тäнгем, вычым йäнгем,
Тӹньӹм веле яратем!
Ядам курым лиäш тäнгем -
Тенге Йымы ямалтен."

Ыдӹр шӹмäн, йӹрен попа,
Пӹзӹргäлӹн онгжы лиш:
Коктын веле цäшӹм мона,
Кыды шергӹ ылеш пиш..."

Тäнгвлä пӹжгäт скамня вӹлнӹ,
Жерä тыртыш дон попат,
Куку мырым сусум, сӹлнӹм
Пелäш йäнгвлä тек шотлат.