Монгол Интернационал

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Монгол Интернационал  (1924) 
by Сономбалжирын Буяннэмэх
Mongolian original Classical Mongolian script Transliteration

Бүх дэлхийн aрд түмэнд
Бүрэн эрхийг олгогч Интернационал!
Бүдүүлэг ядуу ард түмнийг
Гэгээнээр удирдагч интернационал

Хамаг дэлхийн ядуу ардыг
Харанхуйгаар мөлжигч харгисуудыг
Хашин арилгахаар эсэргүүцсэн
Хасын замтай интернационал

Гэмгүй суусан орчлонг
Гэмтүүлэн дарлагч капиталтанг
Хийсгэн арилгахаар эсэргүүцсэн
Гэгээн мөртэй интернационал

Гайхамшигт жавхлант улаан тугаар
Газрын бөмбөрцгийг бүрхээд
Гал усны гашуун зовлонгоос гэтэлгэгч
Гайхамшигт гуравдугаар интернационал

Дорно өрнийн олон тив дэх
Доромжлогдсон дарлагдсан ард түмэн
Даруйхан бүгдээрээ босоцгоож
Догшин харгисуудыг дарцгаагтун

Баялаг ноёдуудын эрх мэдэлд
Балбагдан дарлагдсан ард түмэн
Багын хайран наснаасаа
Үйлдвэрт зүтгэсэн ард түмэн

Эдгээр олон зовлонтон нар
Эв хамтын интернационалд нэгдэж
Эрчимтэй ангийн чанарыг баримтлан
Эзэрхэг баячуудыг эсэргүүцье

Жаргалант байдлыг зохион чадагч
Жавхлант туг юугаа байгуулсан
Журамт эв хамт намуудын
Журам холбоот интернационал

Гэгээн тунгалаг эрдэм соёлоор
Дөрвөн зүгтээ цэцэг дэлгэж
Гэрэлт нарны эрдэнийн туяагаар
Ертөнц дахиныг гийгүүлэх болтугай

Энэхүү дэлхийн ард түмнийг
Эрхбиш нэгтгэх зорилготой
Эв хамтын гуравдугаар интернационал
Үүрд наран мэт мандах болтугай

Дахилт:
Энэ бол манай эцсийн
Эрс тулалдаан юм
Интернационалтайгаа
Хүн төрөлхтөн давшина аа

ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ
ᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠴᠢ
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ!

ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ
ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ!

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠤᠳ ᠢ
ᠬᠠᠱᠠᠩ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ

ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ
ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠠᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠢ
ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ

ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢ ᠪᠥᠷᠬᠥᠭᠡᠳ
ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠭᠴᠢ
ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ

ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠢᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ
ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠳᠠᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪ ᠠᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ
ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠴᠠᠭᠲᠤᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ
ᠪᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ
ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ
ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠶ᠎ᠡ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠴᠢ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ
ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ
ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ
ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ
ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

Büh delhiyn ard tümend
Büren erhiyg olgogch Intyernatsional!
Büdüüleg yaduu ard tümniyg
Gegeeneer udirdagch intyernatsional

Hamag delhiyn yaduu ardïg
Haranhuygaar möljigch hargisuudïg
Hashin arilgahaar esergüütssen
Hasïn dzamtay intyernatsional

Gemgüy suusan orchlong
Gemtüülen darlagch kapitaltang
Hiysgen arilgahaar esergüütssen
Gegeen mörtey intyörnatsional

Gayhamshigt javhlant ulaan tugaar
Gadzrïn bömbörtsgiyg bürheed
Gal usnï gashuun dzovlongoos getelgegch
Gayhamshigt guravdugaar intyörnatsional

Dorno örniyn olon tiv deh
Doromjlogdson darlagdsan ard tümen
Daruyhan bügdeeree bosotsgooj
Dogshin hargisuudïg dartsgaagtun

Bayalag noyoduudïn erh medeld
Balbagdan darlagdsan ard tümen
Bagïn hayran nasnaasaa
Üyldvert dzütgesen ard tümen

Edgeer olon dzovlonton nar
Ev hamtïn intyörnatsionald negdej
Erchimtey angiyn chanarïg barimtlan
Edzerheg bayachuudïg esergüütsĭyö

Jargalant baydlïg dzohion chadagch
Javhlant tug yuugaa bayguulsan
Juramt ev hamt namuudïn
Juram holboot intyörnatsional

Gegeen tungalag erdem soyoloor
Dörvön dzügtee tsetseg delgej
Gerelt narnï erdeniyn tuyaagaar
Yörtönts dahinïg giygüüleh boltugay

Enehüü delhiyn ard tümniyg
Erhbish negtgeh dzorilgotoy
Ev hamtïn guravdugaar intyörnatsional
Üürd naran met mandah boltugay


This work is in the public domain in Mongolia and other jurisdictions.

According to the Law of Mongolia on Copyright from September 1st, 1993 as amended on February 1st, 1997, May 21st, 1999 and Jan 19, 2006, works first published in Mongolia are copyrighted for:

  • 50 years after the death of the creator (§§ 13, 2),
  • 75 years after publication for anonymous and pseudonymous works (§§ 13, 4),

and then enter the public domain.