Мариинское евангелие (кириллица)/Евангелие от Луки

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Мариинское евангелие : Евангелие от Луки  (X век) 
Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense. См. также Мариинское евангелие (глаголица)/Евангелие от Луки


3000010 ГЛАВꙐ Е҃ВАНꙈЛІѢ ЕЖЕ ОТЪ ЛОУКꙐ
3000020 а҃ О написании ::
3000030 б҃ О стрѣгѫштиихъ пастꙑрихъ :: ::
3000040 в҃ О сѵменѣ ::
3000050 г҃ О аньнѣ пророчици ::
3000060 д҃ О бꙑвъшиимь г҃лѣ къ іоаноу ::
3000070 е҃ О въпрошъшиихъ иоана ::
3000080 ж҃ О искоушении с҃пстелевѣ ::
3000090 ꙃ҃ О имѫштимь д҃хъ бѣсенъ ::
3000100 ꙁ҃ О тъшти петровѣ ::
3000110 ꙇ҃ О исцѣлѣвъшиихъ отъ раꙁличенъ недгъ ::
3000120 а҃ꙇ О ловитвѣ рꙑбъ ::
3000130 б҃ꙇ О прокаженѣемь ::
3000140 в҃ꙇ О ослабленѣемь ::
3000150 г҃ꙇ О левьꙉи и мꙑтари ·
3000160 д҃ꙇ О имѫштиимъ сѫхѫ рѫкѫ · ::
3000170 е҃ꙇ О иꙁбърании а҃плъ ::
3000180 ж҃ꙇ О блаженъиихъ ::
3000190 ꙃ҃ꙇ О сотьницѣ ::
3000200 ꙁ҃ꙇ О сꙑноу въдовицѧ · ::
3000210 и҃ О посъланꙑхъ отъ иоана ::
3000220 а҃и О помаꙁавъшии г҃а хриꙁмоѭ ::
3000230 б҃и О притъчи сѣѭштааго · ::
3000240 и҃в О ꙁапрѣштении вѣтроу и морю ::
3000250 и҃г О леꙉеонѣ ::
3000260 и҃д О дъштери сѵнагоговѣ ::
3000270 и҃е О кръвоточивѣи ::
3000280 и҃ж О посълании обѣма на десѧте
3000290 и҃ꙃ О пѧти хлѣбъ ::
3000300 и҃ꙁ О г҃ни въпрошении · ::
3000310 ꙉ҃ О прѣображении и҃свѣ ::
3000320 ꙉ҃а О бѣсъноуѭштимъ сѧ на новꙑ м҃сцѧ ::
3000330 ꙉ҃б О помꙑшлаѭштихъ кто болеи естъ ::
3000340 ꙉ҃в О {о}неповелѣнѣмь послѣдовати · ::
3000350 ꙉ҃г О авлении седми десѧтъ :: ::
3000360 ꙉ҃д О въпрошъшимъ ꙁаконьницѣ :: ::
3000370 ꙉ҃е О въпадъшиимъ въ раꙁбоиникꙑ :: ::
3000380 ꙉ҃ж О мартѣ и марии :: ::
3000390 ꙉ҃ꙃ О молитвѣ :: ::
3000400 ꙉ҃ꙁ О имѫштимь бѣсънѣемь ::
3000410 к҃ О въꙁъпивъшии гласомь отъ народа · ::
3000420 к҃а О просѧштиихъ ꙁнамениѣ :: ::
3000430 к҃б О фарисѣ оубѣждъшиимъ и҃са :: ::
3000440 к҃в О окаании ꙁаконьникъ :: ::
3000450 к҃г О квасѣ фарисеисцѣ ::
3000460 к҃д О хотѧштимь раꙁдѣлити имѣние ::
3000470 к҃е О богатѣмь емоуже оугобьꙃи сѧ нива ::
3000480 к҃ж О галилеихъ иже бѣахѫ въ силоуамѣ ::
3000490 к҃ꙃ О имѫшти д҃хъ недѫженъ ::
3000500 к҃ꙁ О притъчахъ ::
3000510 л҃ О въпрошъшимъ аште мало с҃псаемꙑхъ ::
3000520 л҃а О рекъшиихъ и҃сви ирода раді ::
3000530 л҃б О водънотрѫдовитѣемь :: ::
3000540 л҃в О не любити пръвовъꙁлѣгании ::
3000550 л҃г О ꙁъванꙑхъ на вечер̑ѭ ::
3000560 л҃д О стлъпѣ притъча :: ::
3000570 л҃е О сътѣ овецъ притъча ::
3000580 л҃ж О ошедъшиимъ въ странѫ далече ::
3000590 л҃ꙃ О приставьницѣ неправедьнѣемь ::
3000600 л҃ꙁ О богатѣемь и лаꙁарѣ ::
3000610 м҃ О десѧти прокаженъ ::
3000620 м҃а О сѫдии неправедьнѣемь ::
3000630 м҃б О фарисѣи и мꙑтари · ::
3000640 м҃в О въпрошъшимь его богатѣ ::
3000650 м҃г О слѣпѣемь :: ::
3000660 м҃д О ꙁакхеи :: ::
3000670 м҃е О ошедъшиимъ приѩти ц҃срствие҅ ::
3000680 м҃ж О приемъшиихъ десѧтъ мънасъ :: ::
3000690 м҃ꙃ О жрѣбѧти · ::
3000700 м҃ꙁ О въпрошъшихъ г҃а архиереихъ и кънижъницѣхъ ::
3000710 н҃ О виноградѣ ::
3000720 н҃а О лаѭштиихъ кинъса ради ::
3000730 н҃б О садоукеихъ ::
3000740 н҃в о҃ въпрошени г҃ни къ фарисѣомъ · ::
3000750 н҃г О давъшии оба пѣнѧꙃа ::
3000760 н҃д О кинсѣ :: ::
3000770 н҃е О пасцѣ ::
3000780 н҃ж О сътѧꙃаѭштихъ сѧ кто болеи ::
3000790 н҃ꙃ О испрошении а҃плмъ · ::
3000800 н҃ꙁ О оуничьжении иродовѣ ::
3000810 о҃ О плачѫштихъ сѧ женахъ ::
3000820 о҃а О покаавъшиимъ сѧ раꙁбоиницѣ ::
3000830 о҃б О исп[р]ошении тѣлесе г҃нѣ ::
3000840 о҃в О клеопѣ :: ::
3000850 :: ЕВАНЬꙈЕЛІЕ ОТЪ ЛОУКꙐ :: ::
3010100 Понеже оубо мъноꙃи начѧсѧ чинити повѣсть о
3010110 ꙇꙁвѣстованꙑхъ въ насъ вештехъ ·
3010200 ѣкоже прѣдашѧ намъ бꙑвъшеи искони самовидьци ꙇ слоугꙑ словесе ·
3010300 ꙇꙁволи сѧ и мьнѣ хождъшю ис пръва по вьсѣхъ ·
3010310 въ істинѫ по рѧдѫ писати тебѣ · славънꙑ теофиле ·
3010400 да раꙁоумѣеши о нихъже наоучилъ сѧ еси словесехъ оутвръждение ::
3010500 Бꙑстъ въ дьни ирода цѣсѣрѣ июдеиска ·
3010510 ꙇереи единъ именемъ ꙁахариѣ ·
3010520 отъ ефимѣриѩ авиѣнѧ · ꙇ жена его о҃тъ дъштеръ арѡнь ·
3010530 ꙇ имѧ еи елисаветъ ·
3010600 бѣашете же оба праведъна прѣдъ б҃мъ ·
3010610 ходѧшта въ ꙁаповѣдехъ въсѣхъ ·
3010620 ꙇ оправъданиихъ г҃ни{и҅}хъ бес порока ·
3010700 и не бѣ има чѧда · понеже бѣ елисаветь неплодꙑ ·
3010710 ꙇ оба ꙁаматорѣвъша вь дьнехъ своихъ бѣашете ·
3010800 бꙑстъ же слоужѧштоу емоу · въ чиноу чрѣдꙑ своеѩ · прѣдъ б҃мъ ·
3010900 по обꙑчаю иереискоумоу · ключи сѧ емоу покадити
3010910 въшедъшю въ ц҃рквъ г҃нѭ ·
3011000 ꙇ вьсе мъножъство людии бѣ молитвѫ дѣѩ вьнѣ въ годъ темьѣна ·
3011100 ѣви же сѧ емоу а҃нꙉъ г҃нь стоѩ о деснѫѭ олтарѣ кадилънаего ·
3011200 ꙇ съмѧте сѧ ꙁахариѣ видѣвъ · ꙇ страхъ нападе на нь ·
3011300 рече же къ немоу а҃нꙉлъ · не бои сѧ ꙁахарие ·
3011310 ꙁане оуслꙑшана бꙑстъ молитва твоѣ ·
3011320 ꙇ жена твоѣ елисаветь родитъ с҃нъ тебѣ · ꙇ наречеши имѧ емоу иоанъ ·
3011400 ꙇ бѫдетъ тебѣ радость и веселие ·
3011410 ꙇ мъноꙃи о рождьствѣ его въꙁдрадоуѭтъ сѧ ·
3011500 бѫдетъ бо велеи прѣдъ г҃мь · и вина и сикера не иматъ пити ·
3011510 ꙇ д҃ха с҃тааго исплънитъ сѧ еште и чрѣва матере своеѩ ·
3011600 ꙇ мъногꙑ с҃нвъ и҃ꙁдрлвъ обратитъ къ г҃и б҃оу ихъ ·
3011700 ꙇ тъ прѣдъидетъ прѣдъ нимь д҃хомь и силоѭ илиино̑ѭ ·
3011710 обратити сръдъца отъцемъ на чѧда ·
3011720 ꙇ противънꙑѩ въ мѫдрость праведънꙑхъ ·
3011730 оуготовати г҃ви люди съвръшенꙑ ·
3011800 ꙇ рече ꙁахариѣ къ а҃нꙉоу · по чесомоу раꙁоумѣѭ се ·
3011810 аꙁъ бо есмъ старъ и жена моѣ ꙁаматорѣвъши вь дьнехъ своихъ ·
3011900 ꙇ отъвѣштавъ а҃нꙉлъ · рече емоу · аꙁъ есмъ г҃аврлъ
3011910 прѣстоѩи прѣдъ б҃мъ · ꙇ посъланъ есмъ г҃лти [къ] тебѣ ·
3011920 ꙇ благовѣстити тебѣ ·
3012000 ꙇ се бѫдеши млъчѧ и не могꙑ проглаголати · до негоже дьне бѫдетъ се ·
3012010 ꙁане не вѣрова словесемъ моимъ · ѣже събѫдѫтъ сѧ въ врѣмѧ свое҅ ·
3012100 ꙇ бѣшѧ людье жидѫще ꙁахариѩ ·
3012110 ꙇ чюждаахѫ сѧ еже къшнѣаше тъ въ цръкъве ·
3012200 ꙇшедъ же не можааше г҃лати къ людемъ ·
3012210 ꙇ раꙁоумѣшѧ ѣко видѣние видѣ въ ц҃ркви ·
3012220 ꙇ тъ бѣ помаваѩ имъ · ꙇ прѣбꙑвааше нѣмъ ·
3012300 ꙇ бꙑстъ ѣко исплънишѧ сѧ денье слоужьбꙑ его иде въ домъ свои ·
3012400 по сихъ же дьнехъ :: ꙁч :: ꙁачѧтъ елисаветь жена его ·
3012410 ꙇ таѣше сѧ д҃ м҃сцъ г҃лѭшти ·
3012500 ѣко тако сътвори мьнѣ г҃ъ · вь дьни вь нѧже приꙁьрѣ ·
3012510 отъѩти поношение мое въ ч҃лвцѣхъ ::
3012600 Въ шестꙑ же мѣсѧцъ посъланъ бꙑстъ а҃нꙉлъ гавьрилъ отъ б҃а ·
3012610 въ градъ галилеискъ · емоуже имѧ наꙁаретъ ·
3012700 къ дѣвѣ обрѫченѣ мѫжеви · емоуже имѧ иосифъ · отъ домоу д҃авдва ·
3012710 ꙇ имѧ дѣвѣ мариѣ ·
3012800 ꙇ въшедъ къ неи а҃нꙉлъ рече · радоуи сѧ благодатънаѣ г҃ъ съ тобоѭ ·
3012810 б҃лгсна тꙑ въ женахъ ·
3012900 она же видѣвъши съмѧте сѧ о словеси его ·
3012910 ꙇ помꙑшлѣаше вь себѣ каково се бѫдетъ цѣлование ·
3013000 ꙇ рече еи а҃нꙉлъ · не бои сѧ марие · обрѣте бо благодатъ отъ б҃а ·
3013100 ꙇ се ꙁачьнеши вь чрѣвѣ и родиши с҃нъ · ꙇ наречеши имѧ емоу и҃съ ·
3013200 сь бѫдетъ велии · ꙇ с҃нъ вꙑшънѣаго наречетъ сѧ ::
3013210 ꙇ дастъ емоу г҃ъ б҃ъ прѣстолъ д҃авда о҃тца его ·
3013300 ꙇ въцѣсаритъ сѧ въ домоу иѣковли въ вѣкꙑ ·
3013310 ꙇ ц҃срствию его не бѫдетъ коньца ::
3013400 Рече же мариѣ къ а҃нꙉлоу · како бѫдетъ се иде мѫжа не ꙁна̑ѭ ·
3013500 ꙇ отъвѣштавъ а҃нꙉлъ рече еи · д҃хъ с҃тꙑ наидетъ на тѧ ·
3013510 ꙇ сила вꙑшънѣаго осѣнитъ тѧ · тѣмь же еже родитъ сѧ с҃то
3013520 наречетъ сѧ с҃нъ б҃жіи ·
3013600 ꙇ се елисаветь ѫжика твоѣ · ꙇ та ꙁачѧтъ с҃на въ старость своѭ ·
3013610 ꙇ сь мѣсѧцъ шестꙑ естъ еи · нарицаемѣи неплодъви ·
3013700 ѣко не иꙁнеможетъ отъ б҃а вьсѣкъ г҃лъ ·
3013800 рече же мариѣ се раба г҃нѣ · бѫди мьнѣ по г҃лоу твоемоу ·
3013810 ꙇ отиде отъ неѩ а҃нꙉлъ :: кц ::
3013900 Въставъши же мариѣ въ тꙑ дьни · ꙇде въ грѫ съ тъштаниемь ·
3013910 въ градъ июдовъ ·
3014000 ꙇ вьниде въ домъ ꙁахариинъ · ꙇ цѣлова елисаветь ::
3014100 ꙇ бꙑстъ ѣко оуслъша елисаветь · цѣлование мариино · вьꙁигра
3014110 сѧ младънецъ въ чрѣвѣ еѩ҅ · ꙇ исплъни сѧ д҃хмь с҃тꙑмъ елисаветь ·
3014200 ꙇ въꙁъпи г҃ласомь велиемь и рече · б҃лгсна тꙑ въ женахъ ·
3014210 ꙇ б҃лгслвнъ плодъ ѫтробꙑ твоеѩ҅ ·
3014300 ꙇ отъ кѫдѫ се мьнѣ · да придетъ мати г҃и моего къ мьнѣ ·
3014400 се бо ѣко бꙑстъ гласъ цѣлованиѣ твоего въ ноушию моею҅ ·
3014410 вьꙁигра сѧ младьнецъ радоштами въ ѫтробѣ моеи҅ ·
3014500 ꙇ блажена ѣже вѣрѫ ѩтъ · ѣко бѫдетъ съвръшение г҃ланꙑмъ отъ г҃и ·
3014600 ꙇ рече мариѣ · величитъ д҃ша моѣ г҃а ·
3014700 ꙇ въꙁдрадова сѧ д҃хъ мои о б҃ꙃѣ с҃псѣ моемь ·
3014800 ѣко приꙁърѣ на съмѣрение рабꙑ своеѩ҅ ·
3014810 се бо отъ селѣ блажѧтъ мѧ вьси роди ·
3014900 ѣко сътвори мьнѣ величьѣ силънꙑ · ꙇ свѧто имѧ его ·
3015000 ꙇ милость его въ родъ и родъ боѩштиимъ сѧ его ·
3015100 сътвори дръжавѫ мꙑшъцеѭ своеѭ ·
3015110 растачи гръдꙑѩ҅ мꙑслиѭ с҃рдца ихъ ·
3015200 ниꙁъложи силънꙑѩ съ прѣстолъ · ꙇ въꙁнесе съмѣренꙑѩ ·
3015300 алчѫштѧѩ исплъни благъ · ꙇ богатѧштѧѩ сѧ отъпоусти тъштѧ ·
3015400 приѩтъ и҃лѣ отрока своего · помѣнѫти милость ·
3105500 ѣкоже г҃ла къ о҃тцмъ нашимъ · аврамоу и сѣмени его до вѣка ::
3015600 Прѣбꙑстъ же мариѣ съ неѭ ѣко и три мсцѧ ·
3015610 ꙇ въꙁврати сѧ въ домъ свои :: :: кц ::
3015700 Елисавети же исплъни сѧ врѣмѧ родити еи · ꙇ роди с҃нъ ·
3015800 ꙇ слꙑшашѧ окръсть живѫштеи ꙇ рождение еѩ҅ ·
3015810 ѣко вьꙁвеличилъ естъ г҃ъ милость своѭ съ неѭ ·
3015820 ꙇ радовахѫ сѧ съ не̑ѭ ·
3015900 ꙇ҅ бꙑстъ въ осмꙑ день придѫ обрѣꙁатъ отрочѧте ·
3015910 ꙇ нарицахѫ е именемь о҃тца своего ꙁахариѣ ·
3016000 ꙇ отъвѣштавъши мати его рече · ни нъ да наречетъ сѧ иоанъ ·
3016100 ꙇ рѣшѧ еи · ѣко никтоже естъ отъ рождениѣ твоего ·
3016110 ꙇже нарицаатъ сѧ именемь тѣмь ·
3016200 Помаваахѫ же отъцю его · како би хотѣлъ нарешти е ·
3016300 ꙇ испрошъ дъштицѫ написа г҃лѧ · ꙇоанъ естъ имѧ емоу ·
3016310 ꙇ чюдишѧ [сѧ] вьси ·
3016400 о҅тврѣсѧ же сѧ оуста его абие и ѩ҃ꙁкъ его · ꙇ г҃лаше благословѧ б҃а ·
3016500 ꙇ бꙑстъ на вьсѣхъ страхъ живѫштиихъ окръсть ихъ ·
3016510 ꙇ въ вьсеи странѣ июдеистцѣи повѣдаеми бѣахѫ вьси г҃ли сии ·
3016600 ꙇ положишѧ вьси слꙑшавъшеи на сръдьцихъ своихъ г҃лѭште ·
3016610 что оубо отрочѧ се бѫдетъ · ꙇ рѫка г҃нѣ бѣ съ нимь ·
3016700 ꙇ ꙁахариѣ о҃тцъ е[го] · ꙇсплъни сѧ д҃хмь с҃тꙑмъ ·
3016710 ꙇ пророчъствова г҃лѧ ::
3016800 б҃лгнъ г҃ъ б҃ъ и҃ꙁлвъ · ѣко посѣти и сътвори
3016810 иꙁбавление людемъ своимъ ·
3016900 ꙇ вьꙁдвиже рогъ с҃псниѣ нашего · въ домоу д҃авда отрока своего ·
3017000 ѣкоже г҃ла оустꙑ с҃тꙑхъ сѫштиихъ отъ вѣка п҃ркъ ·
3017100 с҃псние отъ врагъ нашихъ · ꙇ иꙁ д [р]ѫкъ въсѣхъ ненавидѧштиихъ насъ ·
3017200 сътворити милость съ о҃ци нашими · ꙇ помѧнѫти ꙁавѣтъ с҃тои свои ·
3017300 клѧтвоѭ еѭже клѧтъ сѧ · къ авраамоу о҃тцю нашемоу дати намъ
3017400 бе страха · ꙇꙁ д рѫкꙑ врагъ нашихъ иꙁбавльшемь сѧ · сл{оу}оужити емоу
3017500 прѣподобиемь · ꙇ правъдоѭ прѣдъ нимь вьсѧ дьни живота нашего ·
3017600 ꙇ тꙑ отрочѧ проркъ вꙑшьнѣаго наречеши сѧ · прѣдъидеши бо прѣдъ
3017610 лицемъ г҃немь оуготовати пѫти его ·
3017700 дати раꙁоумъ с҃псниѣ людемъ его въ отъпоуштение грѣховъ ꙇ҅хъ ·
3017800 м҃илосрдеи ради б҃а нашего · вь нихъже посѣтилъ естъ
3017810 насъ въстокъ съ вꙑше ·
3017900 просвѣтити сѣдѧштѧѩ вь тъмѣ : ꙇ сѣни съмрътьнѣ ·
3017910 направити ногꙑ нашѧ на пѫть миренъ ·
3018000 отрочѧ же растѣаше и крѣплѣаше сѧ д҃хмь ·
3018010 ꙇ бѣ въ поустꙑнѣхъ до дьне авлениѣ своего къ иꙁдраилю · :: кц ::
3020010 Въ вечеръ х҃ва рождства :: ::
3020100 Бꙑстъ же вь дьни тъ · ꙇꙁиде повелѣние отъ кесарѣ авъгоуста ·
3020110 написати вьсѫ оуселенѫѭ ·
3020200 се написание пръвое бꙑстъ · владѫштю сѵриеѭ и кѵринию ·
3020300 ꙇ идѣахѫ вьси кьжъдо напсати сѧ въ свои градъ ::
3020400 вьꙁиде же иосифъ отъ галилеѩ · ꙇꙁ града наꙁаретъска ·
3020410 вь июдеѫ въ градъ д҃въ · ꙇже нарицаатъ сѧ витлеемъ ·
3020420 ꙁане бѣаше отъ домоу и отьчьствиѣ д҃авдва ·
3020500 написати сѧ съ марие̑ѭ обрѫченѫѭ е҅моу женоѭ ·
3020510 сѫштеѭ непраꙁдъно̑ѭ ·
3020600 бꙑстъ же егда бꙑсте тоу · ꙇсплънишѧ сѧ дьние родити еи ·
3020700 ꙇ роди с҃нъ свои пръвѣнецъ · ꙇ повитъ і · ꙇ положи и вь ѣслехъ ·
3020710 ꙁане не бѣ има мѣста въ обитѣли ::
3020800 ꙇ бѣахѫ пастꙑри въ тоижде странѣ ·
3020810 бьдѧще и стрѣгѫще ст[р]ажѫ нощънѫѭ о стадѣ своемь ·
3020900 ꙇ се а҃нꙉлъ г҃нь ста вь нихъ · ꙇ слава г҃нѣ осиѣ ѩ ·
3020910 ꙇ оубоѣшѧ сѧ страхомь велиемь ·
3021000 ꙇ рече имъ а҃нꙉлъ не боите сѧ · се бо благовѣштаѭ
3021010 вамъ радость велиѭ҅ · ѣже бѫдетъ вьсѣмъ людемъ ·
3021100 ѣко роди сѧ вамъ дьнесь с҃псъ · ꙇже естъ х҃ъ г҃ъ · въ градѣ д҃вѣ ·
3021200 ꙇ се вамъ ꙁнамение · обрѧщете младенецъ повитъ лежѧштъ въ ѣслехъ ·
3021300 ꙇ вънеꙁаапѫ бꙑстъ съ а҃нꙉлмъ мъножъство вои н҃ебскꙑихъ ·
3021310 хвалѧштъ б҃а и г҃лглѭштиихъ ·
3021400 слава въ вꙑшъниихъ б҃оу · ꙇ на ꙁеми миръ · въ ч҃лвцхъ благоволение ·
3021500 Ꙇ бꙑстъ ѣко отидѫ отъ нихъ а҃нꙉли н҃ибо ·
3021510 и҅ ч҃лвци пастꙑри рѣшѧ дроугъ къ дроугоу · прѣидѣмъ оубо до витлеема ·
3021520 ꙇ видимъ г҃лъ съ бꙑвъшии҅ · ꙇже съкаꙁа намъ г҃ъ ·
3021600 ꙇ придѫ подвигъше сѧ · ꙇ обрѣтѫ мариѭ же и осифа ·
3021610 ꙇ младенецъ лежѧштъ въ ѣслехъ ·
3021700 видѣвъше же съкаꙁашѧ о г҃лѣ · г҃лнмь имь о отрочѧте семь ·
3021800 ꙇ вьси слꙑшавъшеи дивишѧ сѧ · о г҃ланꙑхъ отъ пастꙑрь къ нимь ·
3021900 мариѣ же съблюдаасе вьсѧ г҃лꙑ сиѩ сълагаѭшти въ с҃рдци своемь ·
3022000 Ꙇ въꙁвратишѧ сѧ пастꙑри славѧште и хвалѧште б҃а ·
3022010 о вьсѣхъ еже видѣшѧ и слꙑшашѧ ·
3022020 ѣкоже г҃лано бꙑстъ къ нимь :: кц ::
3022100 ꙇ егда исплънишѧ сѧ осмь дьнии да и обрѣжѫтъ ·
3022110 ꙇ нарѣшѧ имѧ емоу и҃съ · нареченое а҃нꙉлмъ
3022120 прѣжде даже [не] ꙁачѧтъ сѧ вь чрѣвѣ ::
3022200 ꙇ егда исплънишѧ сѧ дьнье очиштениѣ ею҅ · по ꙁаконоу мосеовоу ·
3022210 въꙁнѣсѧ и въ и҃лмъ · поставити прѣдъ г҃мь ·
3022300 ѣкоже естъ писано въ ꙁаконѣ г҃ни ·
3022310 ѣко вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полоу ·
3022320 раꙁвръꙁаѩ л҃ожесна с҃то г҃ви наречетъ сѧ ·
3022400 ꙇ дати жрътвѫ по реченоумоу въ ꙁаконѣ г҃ни ·
3022410 дъва кагръличишта ли дъва птенъца голѫбина ::
3022500 Ꙇ се бѣ ч҃къ въ и҃лмѣ · емоуже имѧ сѵмеонъ · ꙇ ч҃къ съ правъденъ и
3022510 чьстивъ · чаѩ оутѣхꙑ и҃ꙁдрвꙑ · ꙇ д҃хъ бѣ с҃тъ въ немь ·
3022600 ꙇ бѣаше емоу отъвѣштано д҃хмь с҃тꙑмь ·
3022610 не видѣти съмръти прѣжде даже видитъ х҃а г҃нѣ ·
3022700 ꙇ приде д҃хмъ въ ц҃рквь · ꙇ егда вьвѣсте родителѣ отрочѧ и҃са ·
3022710 сътворити има по обꙑчаѭ ꙁаконьноумоу о немь ·
3022800 ꙇ тъ приѩтъ е на рѫкоу своею · ꙇ б҃лгсви б҃а и рече ·
3022900 нꙑнѣ отъпоустиши раба твоего в҃лдко · по г҃лоу твоемоу съ миромъ ·
3023000 ѣко видѣсте очи мои съпасение твое ·
3023100 еже еси оуготовалъ прѣдъ лицемъ вьсѣхъ людии ·
3023200 свѣтъ въ окръвение ѩꙁꙑкъ · и славѫ лидии твоихъ и҃лѣ ·
3023300 ꙇ бѣ иосифъ и мати его чюдѧшта сѧ · о г҃лемꙑхъ о немь ·
3023400 ꙇ҅ б҃лгслви ѣ сѵмеонъ и рече къ марии матери его ·
3023410 се лежитъ съ на падение и на въстание мъногомъ въ и҃ли ·
3023420 ꙇ въ ꙁнамение прѣрочъно ·
3023500 ꙇ тебѣ же самои д҃шѫ проидетъ орѫжие ·
3023510 да отъкрꙑѭтъ сѧ отъ мъногъ с҃рдцъ помꙑшлениѣ · ::
3023600 Ꙇ бѣ анна пророчица · дъсти фаноуилева · отъ колѣна асоурова ·
3023610 си ꙁаматорѣвъси въ дьнехъ мноꙃѣхъ · живъши съ мѫжемь ж҃ лѣтъ ·
3023620 отъ дѣвъства своего ·
3023700 и та въдова до осми десѧтъ и четꙑръ лѣтъ · ѣже не охождааше постомь
3023710 и молитвами · слоужѧшти день и ношть ·
3023800 ꙇ та въ тъ часъ приставъши исповѣдааше сѧ г҃ви · ꙇ г҃лаше о немь ·
3023810 вьсѣмъ чаѭштиимъ иꙁбавлениѣ въ и҃мѣ ·
3023900 ѣко съконьчашѧ сѧ вьсѣ по ꙁаконоу г҃ню · въꙁвратишѧ сѧ въ галилеѭ ·
3023910 въ градъ свои наꙁаретъ ·
3024000 отрочѧ же растѣаше и крѣплѣаше сѧ д҃хмь ·
3024010 ꙇсплънѣѩ сѧ прѣмѫдрости · ꙇ благодатъ б҃жиѣ бѣ на немь :: кц ·
3024100 Ꙇ хождаашете родителѣ его по вьсѣ лѣта въ и҃мъ ·
3024110 въ праꙁдьникъ пасхꙑ ·
3024200 ꙇ егда бꙑстъ дъвою на десѧте лѣтоу · въшедъшемъ имъ въ и҃мъ ·
3024210 по обꙑчаѭ праꙁдьника ·
3024300 ꙇ коньчавъшемъ дъни въꙁвраштаѭштемъ сѧ имъ ·
3024310 оста отрокъ и҃с въ и҃мѣ · ꙇ не чю иосифъ и мати его ·
3024400 мьнѣвъша же и въ дроужинѣ сѫштъ · придете пѧть дьне{и} ꙇ искаашете
3024410 его въ рождении · ꙇ въ ꙁнании ·
3024500 ꙇ не обрѣтъша его · въꙁвратисте сѧ въ и҃мъ · въꙁискаѭшта его ·
3024600 ꙇ бꙑстъ по трехъ дънехъ · обрѣтете и въ ц҃ркви сѣдѧштъ ·
3024610 по срѣдѣ оучитель и послоушаѭшта ихъ · ꙇ въпрашаѭшта ѩ҅ ·
3024700 оужасаахѫ же сѧ вьси · послоушаѭштеи его ·
3024710 о раꙁоумѣ и о отъвѣтѣхъ его ·
3024800 ꙇ видѣвъша и дивисте сѧ · ꙇ рече къ немоу мати его ·
3024810 чѧдо что сътвори нама тако · се отецъ твои и аꙁъ ·
3024820 скръбѧща искааховѣ тебе ·
3024900 ꙇ рече къ нима · что ѣко искаашета мене · не вѣста ли ѣко ѣже сѫтъ
3024910 о҃ца моего · вь тѣхъ достоитъ ми бꙑти ·
3025000 ꙇ та не раꙁоумѣсте г҃ла иже рече има ·
3025100 и съниде съ нима и приде въ наꙁаретъ · ꙇ бѣ повиноуѩ сѧ има ·
3025110 ꙇ мати его съблюдааше вьсѧ г҃лꙑ сиѩ҅ въ с҃рдци своемь ·
3025200 ꙇ҃съ же спѣаше прѣмѫдростиѭ и тѣломъ и благодатиѭ ·
3025210 отъ б҃а · и ч҃лкъ :: кц :: ::
3030100 Въ пѧтое на десѧте лѣто · владꙑчъства тивериѣ к̑есарѣ ·
3030110 обладаѭштоу понтьскоумоу пилатоу июдѣеѭ · ꙇ четврътовластъствоуѭштоу
3030120 галилѣеѭ иродоу · филипоу же братроу его четврътовластъствоуѭштоу
3030130 итоуриеѭ и трахонитъскоѭ ст[р]аноѭ ·
3030140 ꙇ лѵсанию четврътовластъствоуѭштоу · авилиниеѭ
3030200 при архиереи аннѣ и каиѣфѣ ::
3030210 Бꙑстъ г҃лъ б҃жіи къ иоаноу ꙁахарииноу с҃ноу въ поустꙑни ·
3030300 ꙇ приде бо вьсѫ странѫ иоръданъскѫѭ ·
3030310 проповѣдаѩ кръштение покааниѣ · въ отъпоуштение грѣхомъ ·
3030400 ѣкоже естъ писано въ кънигахъ словесъ · исаиѩ прка г҃лшта ·
3030410 Гласъ въпиѭштааго въ поустꙑни · оуготоваите пѫть г҃нь ·
3030420 правꙑ творите стьꙁѧ его ·
3030500 вьсѣка дьбрь исплънитъ сѧ · и вьсѣка гора и хлъмъ съмѣритъ сѧ ·
3030510 ꙇ бѫдѫтъ стръпътънаѣ въ праваѣ · ꙇ острии въ пѫти гладъкꙑ ·
3030600 ꙇ оуꙁьритъ вьсѣка плъть с҃псние б҃жие ·
3030700 г҃лааше же исходѧштиимъ народомъ · кръститъ сѧ отъ него ·
3030710 ꙇштѧдиѣ ехидънова · къто съкаꙁа вамъ бѣжати отъ грѧдѫштааго гнѣва ·
3030800 сътворите оубо плодꙑ достоинꙑ покаанию ·
3030810 ꙇ не начинаите г҃лати въ себѣ · о҃тца имамъ аврама · г҃лѭ бо вамъ ·
3030820 ѣко можетъ б҃ъ отъ камениѣ сего · вьꙁдвигнѫти чѧда авраамоу ·
3030900 Юже бо секꙑра при корении дрѣва лежитъ · вьсѣко оубо дрѣво не
3030910 творѧщее плода добра посѣкаѭтъ и въ огнь вьмѣтаѭтъ ·:
3031000 Ꙇ въпрашаахѫ и народи г҃лѭщ · что оубо сътворимъ ·
3031100 отъвѣштавъ же г҃ла имъ · ꙇмѣѩи дьвѣ риꙁѣ да подастъ не имѫштоумоу ·
3031110 ꙇ имѣѩи брашъна такожде да творитъ ·
3031200 придѫ же и мꙑтаре кръститъ сѧ · ꙇ рѣшѧ къ немоу ·
3031210 оучителю что сътворимъ ·
3031300 онъ же рече къ нимъ · ничтоже боле повелѣнааго вамъ творите ·
3031400 въпрашаахѫ же и и воини г҃лште · ꙇ мꙑ чъто сътворимъ ·
3031410 ꙇ рече къ нимъ · никогоже обидите ни оклеветаите ·
3031420 ꙇ дьвьльни бѫдете оброкꙑ вашими ·
3031500 Чаѭштемъ же людемъ и помꙑшлѣѭштемь вьсѣмъ въ сръдьцихъ своихъ ·
3031510 о иоанѣ еда тъ естъ х҃ъ ·
3031600 отъвѣштавааше иоанъ вьсѣмъ г҃лѧ · аꙁъ оубо водоѭ кръштаѭ вꙑ ·
3031610 грѧдетъ же крѣплеи мене · емоуже нѣсмъ достоинъ отрѣшити ремене
3031620 сапогъ его · тъ вꙑ крьститъ д҃хмь с҃тꙑмъ и о҃гнемь ·
3031700 емоуже лопата въ рѫцѣ его · ꙇ потрѣбитъ гоумьно свое҅ · ꙇ съберетъ
3031710 пшеницѫ въ житьницѫ своѭ · а плѣвꙑ съжежетъ огнемь не гашѫштиимь ·
3031800 мънога же и ина оутѣшаѩ благовѣстъствоваше къ людемь · :: кц ::
3031900 Ꙇродъ же четврътовластьникъ обличаемъ имъ ·
3031910 о иродиѣдѣ женѣ братра своего ·
3031920 ꙇ о вьсемь ꙁьлѣ еже сътвори иродъ ·
3032000 приложи и се надъ вьсѣми · ꙇ ꙁаклепе иоана въ темьници · ::
3032100 Бꙑстъ же егда кръстишѧ сѧ вьси людье ·
3032110 ꙇ҃соу крьштьшю сѧ и молѧштю сѧ · отвръꙁе сѧ небо ·
3032200 ꙇ съниде д҃хъ с҃тꙑи тѣлесънꙑмъ ꙁракомъ · ѣко голѫбь на нь · ꙇ г҃лсъ
3032210 с҃нбе бꙑстъ г҃лѧ · тꙑ еси с҃нъ мои въꙁлюбленꙑ · о тебѣ благоволихъ ·
3032300 ꙇ тъ бѣ и҃съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ начинаѩ ·
3032310 с҃нъ сꙑ ѣко мьнимъ бѣ :: :: :: ꙇосифовъ · ꙇлиевъ ·
3032400 маттатовъ · :: левьꙉиинъ :: мелхиевъ · ꙇ аннаевъ :: ꙇосифовъ ::
3032500 маттатиевъ :: амосовъ :: наоумовъ :: если[м]овъ · :: наанꙉеовъ ::
3032600 маатовъ :: мататиевъ :: семеоновъ :: ꙇосифовъ :: ꙇюдинъ ::
3032700 иоанаевъ :: рисиевъ :: ꙁоровавелевъ :: салатилевъ :: нириевъ ::
3032800 мелхиевъ :: адъдиевъ :: касамовъ · алмодановъ · ꙇровъ ::
3032900 ꙇосиовъ :: елиеꙁеровъ · ꙇорамовъ :: маттатовъ :: левьꙉиинъ ::
3033000 сѵмеоновъ :: ꙇюдовъ :: и[о]сифовъ · ꙇоананевъ :: елиакимовъ ::
3033100 мелеанновъ :: маинановъ :: маттатаевъ :: {а}натановъ · давꙑдовъ ::
3033200 ꙇесеовъ :: овидовъ :: вооꙁовъ :: салмоновъ :: наасоновъ ::
3033300 аминадавовъ :: арамовъ :: ꙇорамовъ :: есромовъ ::
3033310 фаресовъ :: ꙇюдовъ ::
3033400 ꙇѣкѡвовъ :: ꙇсаковъ · авраамовъ · тарань · нахоровъ ::
3033500 сероуховъ :: рагавовъ :: фале[к]овъ :: еверовъ :: салань ·
3033600 каинановъ :: арфаксадовъ :: симовъ :: ноевъ :: ламеховъ ::
3033700 матоусаль :: еноховъ :: ꙇаредовъ :: малелеилевъ :: каиновъ ::
3033800 еносовъ :: ситовъ :: адамовъ божеꙇ҅ ::
3040100 ꙇ҃съ же исплънь д҃ха с҃та · въꙁврати сѧ отъ иоръдана ·
3040110 ꙇ ведѣаше сѧ д҃хмъ въ поустꙑнѭ ·
3040200 к҃ · дьнии · ꙇскоушаемъ диѣволомъ · ꙇ не ѣстъ ничесоже
3040210 въ тꙑ дьни :: ꙇ коньчавъшемъ сѧ имъ послѣдь вьꙁалка ·
3040300 ꙇ рече емоу диѣволъ :: аще с҃нъ еси б҃жии ·
3040310 рьци камению семоу да бѫдетъ хлѣбъ ·
3040400 и отъвѣшта и҃с къ немоу г҃лѧ · писано естъ ѣко не о хлѣбѣ
3040410 единомь живъ бѫдетъ ч҃къ · нъ о вьсѣкомь г҃лѣ б҃жии ·
3040500 ꙇ вьꙁведе и диѣволъ на горѫ вꙑсокѫ · покаꙁа емоу вьсѣка ц҃срствиѣ
3040510 въселенꙑѩ вь чѣсѣ врѣменьнѣ ·
3040600 ꙇ рече емоу диѣволъ · тебѣ дамъ власть сиѭ вьсѫ и славѫ ихъ ·
3040610 ѣко мьнѣ прѣдана естъ · ꙇ емоуже аште хоштѫ прѣдамь ѭ ·
3040700 тꙑ оубо аште поклониши сѧ прѣдъ мноѭ · бѫдѫтъ тебѣ вьсѣ ·
3040800 ꙇ отъвѣштавъ и҃съ рече емоу · ꙇди ꙁа мъноѭ сотоно · писано естъ ·
3040810 г҃и б҃оу твоемоу поклониши сѧ · ꙇ томоу единомоу послоужиши ·
3040900 ꙇ веде и въ ꙇ҃мъ · ꙇ постави и на крілѣ ц҃рквьнѣемь · ꙇ рече емоу ·
3040910 аште с҃нъ еси б҃жіи · връꙁи сѧ отъ сѫдоу ниꙁъ ·
3041000 писано бо естъ · ѣко а҃нꙉлмъ своимъ ꙁаповѣстъ
3041010 о тебѣ съхранити тѧ ·
3041100 ꙇ на рѫкахъ въꙁъмѫтъ тѧ · да не о камень прѣтъкнеши ногꙑ твоеѩ ·
3041200 ꙇ отъвѣштавъ и҃съ рече емоу · ѣко речено естъ ·
3041210 не искоусиши г҃а б҃а твоего ·
3041300 ꙇ съконьчавъ вьсѣко искоушение диѣволъ ·
3041310 отиде отъ него до врѣмене ::
3041400 ꙇ въꙁврати сѧ ꙇ҃съ · вь силѣ д҃ховънѣи въ галилѣѭ ::
3041410 ꙇ вѣсть иꙁиде по вьсеи странѣ о немь ·
3041500 ꙇ тоу оучааше на сънъмищихъ ихъ · славимъ вьсѣми :: ꙁч ::
3041600 ꙇ приде въ наꙁаретъ въ немьже бѣ въспитѣнъ ·
3041610 ꙇ въниде по обꙑча[ю] своемоу · вь день соботънꙑ въ сънъмиште ·
3041620 ꙇ въста чистъ ·
3041700 ꙇ въꙁдашѧ емоу кънигꙑ исаиѩ пророка · ꙇ раꙁгънѫвъ кънигꙑ ·
3041710 обрѣте мѣсто идеже бѣ написано ·
3041800 д҃хъ г҃нъ на мьнѣ · егоже ради помаꙁа мѧ · благовѣститъ
3041810 ништиимь посъла мѧ · ꙇсцѣлитъ съкроушенꙑѩ с҃рдцемь ·
3041900 проповѣдѣтъ плѣньникомъ отъпоуштение · ꙇ слѣпꙑмъ проꙁьрѣние ·
3041910 отъпоуститъ съкроушенꙑѩ въ отърадѫ ·
3041920 проповѣдѣти лѣто г҃не приѩто ·
3042000 ꙇ съгънѫвъ кънигꙑ въдавъ слоуꙃѣ сѣде ·
3042010 ꙇ вьсѣмъ въ съньмищи очи бѣашете ꙁърѧшти на нь ·
3042100 начѧтъ же г҃лати къ нимъ · ѣко дьнесь събꙑстъ сѧ писание се ·
3042110 въ оушию вашею ·
3042200 ꙇ вьси съвѣдѣтельствовашѧ емоу · Ꙇ дивлѣахѫ сѧ о словесехъ
3042210 благодати · исходѧштиихъ иꙁ оустъ его :: кц :: Ꙇ г҃лахѫ не сь
3042220 ли естъ с҃нъ иосифовъ ·
3042300 и рече къ нимъ · вьсѣко речете ми притъчѫ си̑ѭ ·
3042310 балии ꙇсцѣли сѧ самъ · елико слꙑшахомъ бꙑвъшиихъ · въ каперънаоумѣ ·
3042320 сътвори и сьде въ отьчствии твоемь ·
3042400 рече же аминь г҃лѭ вамъ · ѣко никоторꙑ же проркъ приѩтенъ
3042410 естъ въ отечъствии своемъ ·
3042500 въ істинѫ же г҃лѭ вамъ · мъногꙑ въдовицѧ бѣшѧ ·
3042510 вь дьни илиинꙑ въ і҃ли ·
3042520 егда ꙁаклепе сѧ небо · три лѣта и шесть м҃сцъ ·
3042530 ѣко бꙑстъ гладъ по вьсеи ꙁеми ·
3042600 ꙇ ни къ единои же ихъ посъланъ бꙑстъ илиѣ҅ ·
3042610 тъкмо въ сарефтѫ сидонъскѫѭ · къ женѣ въдовици ·
3042700 ꙇ мъноꙃи бѣахѫ прокажени в҃ли при елисеи пророцѣ ·
3042710 ꙇ ни единъ же отъ нихъ очисти сѧ · токмо нееманъ соурьскꙑ ·
3042800 ꙇ исплънише сѧ ѣрости вьси на съньмишти слꙑшѧште ·
3042900 ꙇ въставъше иꙁгънашѧ и вонъ иꙁ града · ꙇ вѣсѧ и до връхоу горꙑ ·
3042910 на неиже градъ ихъ съꙁъданъ бѣаше · да бѫ и ниꙁъринѫли ·
3043000 онъ же прошедъ по срѣдѣ ихъ идѣаше :: кц :: ꙁч ::
3043100 ꙇ҅ вьниде и҃съ въ каперънаоумъ въ градъ галилеискъ ·
3043110 ꙇ бѣ оучѧ вь соботꙑ ·
3043200 ꙇ оужасаахѫ сѧ о оучении его · ѣко съ властиѭ бѣ слово его ·
3043300 ꙇ въ съньмишти бѣ ч҃лкъ имꙑ д҃хъ бѣса н҃ечста ·
3043310 ꙇ въꙁъпи гласомь велиемь г҃лѧ ·
3043400 остани чьто естъ намь и тебѣ и҃се наꙁарѣнине ·
3043410 пришелъ еси погоубитъ насъ · вѣмъ тѧ кто еси с҃тꙑ б҃жіи ·
3043500 ꙇ ꙁапрѣти емоу и҃съ г҃лѧ · прѣмлъчи иꙁиди иꙁ него ·
3043510 ꙇ повръгъ і бѣсъ по срѣдѣ иꙁиде иж него · никакоже не врѣждъ его ·
3043600 ꙇ бꙑстъ оужасъ на вьсѣхъ · ꙇ сътѧꙁаахѫ сѧ дроугъ къ дроугоу г҃лѭште ·
3043610 что естъ слово се · ѣко вл[а]стиѭ и силоѭ велитъ ·
3043620 нечистꙑимъ д҃хмъ и исходѧтъ :: кц ::
3043700 ꙇ҅ исхождааше шюмъ о немъ въ въсѣко мѣсто и странꙑ ·
3043800 въставъ же и съньмишта · въниде въ домъ симоновъ ·
3043810 тъшта же симонѣ бѣ одръжима огнемь велиемь и молишѧ и о неи ·
3043900 ꙇ ставъ надъ неѭ ꙁапрѣти огню · и остави ѭ ·
3043910 абие же въставъши слоужааше имъ ::
3044000 ꙁаходѧштю же слънъцоу · въси елико имѣахѫ болѧщѧѩ҅
3044010 недѫгꙑ раꙁличънꙑ · привождаахѫ ѩ къ немоу ·онъ же на когожъдо ихъ
3044020 рѫкѫ въꙁлагаѩ исцѣлѣаше ѩ ·
3044100 ꙇсхождаахѫ же и бѣси отъ мъногъ въпиѭште и г҃лѭште ·
3044110 ѣко тꙑ еси х҃ъ с҃нъ б҃жии · и ꙁапрѣштаѩ не даѣше имъ г҃лати ·
3044120 ѣко вѣдѣахѫ х҃а самого сѫшта ·
3044200 бъвъшю же дьни · ꙇшедъ иде въ поусто мѣсто · ꙇ народи искаахѫ его ·
3044210 и придо до него · ꙇ дръжаахѫ и да не би отъшелъ отъ нихъ ·
3044300 онъ же рече къ нимъ · ѣко и дроугꙑимъ градомъ подобаатъ ми
3044310 благовѣстити ц҃ствие б҃жіе · ѣко на се посъланъ есмъ ·
3044400 ꙇ бѣ проповѣдаѩ на съньмиштихъ галилѣисцѣхъ ·
3050100 бꙑстъ же належѧштю емоу народоу ·
3050110 да бѫ слꙑшали слово б҃жие :: кц ::
3050120 ꙇ тъ бѣ стоѩ и҃съ при еꙁерѣ ꙉенисаретъсцѣ ·
3050200 ꙇ видѣвъ дъва корабица стоѩшта при еꙁерѣ ·
3050210 рꙑбꙑтвꙑ же ошедъше отъ неѭ плакаахѫ мрѣжѧ ·
3050300 вълѣꙁъ же въ единъ отъ корабицю иже бѣ симоновъ ·
3050310 моли и отъ ꙁемлѧ отъстѫпити мало ·
3050320 ꙇ сѣдъ оучааше ис кораблѣ народꙑ ·
3050400 ѣко же прѣста г҃лѧ · рече къ симоноу вьꙁѣди {въ}въ глѫбинѫ ·
3050410 ꙇ вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловитвѫ ·
3050500 ꙇ отъвѣштавъ симонъ рече емоу · наставьниче об ношть вьсѫ трождьше
3050510 сѧ не ѩсомъ ничесоже · по г҃лоу же твоемоу въвръжемъ мрѣжѫ ·
3050600 ꙇ се сътворьше · обѧсѧ мъножъство рꙑбъ много · протръꙁааше же сѧ
3050610 мрѣжа ихъ ·
3050700 ꙇ поманѫшѧ причѧстьникомъ иже бѣахѫ въ дроуꙃѣмь кораби ·
3050710 да пришѧдъше помогѫтъ имъ · ꙇ придѫ и исплънишѧ оба кораблѣ ·
3050720 ѣко погрѫжати сѧ има ·
3050800 видѣвъ же симонъ петръ · припаде къ колѣнома и҃свама г҃лѧ ·
3050810 ꙇꙁиди отъ мене ѣко мѫжь грѣшенъ есмъ г҃и ·
3050900 оужасъ бо одръжааше и · и вьсѧ сѫщѧѩ съ нимъ
3050910 о ловитвѣ рꙑбъ ѩже ѩсѧ ·
3051000 такожде же и иѣкова и оана с҃на ꙁеведеова ·
3051010 ѣже бѣсте наслѣдьника симонови ·
3051020 ꙇ рече къ симоноу и҃съ · не бои сѧ отъ селѣ ч҃лкꙑ бѫдеши ловѧ ·
3051100 ꙇ иꙁвеꙁъше кораблѣ на соухо
3051110 и оставьше вьсе вь слѣдъ его идѫ :: кц ::
3051200 ꙇ бꙑстъ егда бꙑстъ въ единомъ отъ градъ ·
3051210 ꙇ се мѫжъ исплънь прокажениѣ · ꙇ видѣвъ ꙇ҃са падъ ницъ
3051220 моли сѧ емоу г҃лѧ · г҃и аште хоштеши можеши мѧ очистити ·
3051300 ꙇ простеръ рѫ[кѫ] коснѫ и рекъ хоштѫ очисти сѧ · ꙇ ѣби{би}е прокаꙁа
3051310 отиде отъ него ·
3051400 ꙇ тъ ꙁапрѣти емоу · никомоуже не г҃лти · нъ шедъ покажі сѧ иереови ·
3051410 ꙇ принеси о очиштении своемь ·
3051420 ѣкоже повелѣ моси во съвѣдѣтельство имъ ::
3051500 Прохождааше же паче слово о немь · ꙇ сънъмаахѫ сѧ народи мьноꙃи ·
3051510 слъшати и цѣлити сѧ отъ него · отъ недѫгъ своихъ ::
3051600 Тъ же бѣ оходѧ въ поустꙑнѧ и молѧ сѧ ·
3051700 ꙇ бꙑстъ вь единъ отъ дьнеи · и тъ бѣ оучѧ ·
3051710 ꙇ бѣахѫ сѣдѧште фарисѣи · ꙇ ꙁаконооучителе :: ·
3051720 ꙇже бѣахѫ пришъли отъ вьсѣкоѩ вьси ·
3051730 галилеискꙑ и июдеискꙑ · ꙇ отъ и҃лма · ꙇ сила г҃нѣ бѣ цѣлити ѩ ·
3051800 ꙇ се мѫжи на одрѣ носѧште ч҃лвка ꙇже бѣ ослабленъ ·
3051810 ꙇ искаахѫ вънести и и положити и прѣдъ нимъ ·
3051900 ꙇ не обрѣтъше кѫдѫ вънести [и] народомъ · въꙁлѣꙁъше на храмъ ·
3051910 сквоꙁѣ скѫдель ниꙁъвѣсишѧ и · съ одромь ???? прдъ и҃са ·
3052000 ꙇ видѣвъ вѣрѫ [ихъ] рече емоу ·
3052010 ч҃лвче отъпоуштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
3052100 и начѧсѧ помꙑшлѣти кънижъници и фарисѣи г҃лште ·
3052110 къто естъ сь иже г҃летъ власфимиѭ · кто можетъ отъпоуштати грѣхꙑ
3052120 тъкмо единъ б҃ъ ·
3052200 раꙁоумѣвъ же и҃съ помꙑшлениѣ ихъ · отъвѣштавъ рече къ нимъ ·
3052210 что помꙑшлѣате въ с҃рдцхъ вашихъ ·
3052300 что естъ оудо ?? бѣе решти · отъпоуштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
3052310 ли решти въстани и ходи ·
3052400 нъ [да] оувѣсте ѣко вл{в}асть иматъ с҃нъ ч҃лвчскꙑ на ꙁеми
3052410 отъпоуштати грѣхꙑ · рече ослабленоумоу тебѣ г҃лѭ въстани ·
3052420 ꙇ вьꙁьми од[ръ] твои и иди въ домъ твои ·
3052500 ꙇ абие в[ъ]ставъ прѣдъ ними · вьꙁем[ъ] [на] немъже лежааше ·
3052510 ꙇде въ дом[ъ] свои славѧ б҃а ·
3052600 ꙇ исплънишѧ с[ѧ] страхомь г҃лѭште · ѣко видѣхо[мъ]
3052610 дивъна дьнесь :: кц ::
3052700 ꙇ по сих[ъ] [и]ꙁиде и оуꙁьрѣ мꙑтарѣ име[немъ] левьꙉиѭ ·
3052710 сѣдѧштъ на мъ[ітьни]ци · ꙇ рече емоу иди по мьнѣ ·
3052800 ꙇ [оста]вь вьсѣ вь слѣдъ его иде
3052900 и съ[твори] чрѣждение велие левьꙉии емоу · въ домоу своемь ·
3052910 ꙇ бѣ народъ мъногъ мꙑтарь ·
3052920 ꙇ инѣхъ иже бѣахѫ съ нимь вьꙁлежѧште ·
3053000 и ръпътаахѫ кънижъници ихъ и фарисѣи · къ оученикомъ его г҃лѭще ·
3053010 по чъто съ мꙑтари и грѣшъникꙑ ѣсте и пьете ·
3053100 ꙇ отъвѣштавъ и҃съ рече къ нимъ ·
3053110 не трѣбоуѭтъ съдравии врача нъ болѧщеи ·
3053200 не придъ приꙁъватъ праведъникъ · нъ грѣшъникꙑ въ покаание :: кц ::
3053300 они же рѣшѧ кь немоу по чъто оученици иоанови постѧтъ сѧ чѧсто и
3053310 молитвꙑ творѧтъ · такожде и фарисѣистии · а твои ѣдѧтъ и пиѭтъ ·
3053400 онъ же рече къ нимъ · еда можете с҃нꙑ брачънꙑѩ доньдеже женихъ
3053410 естъ съ ними сътворити постити сѧ ·
3053500 придѫтъ же дьние егда отъѩтъ бѫдетъ отъ нихъ женихъ ·
3053510 тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дъни ·
3053600 г҃лааше же и притъчѫ къ нимъ · ѣко никътоже приставлениѣ риꙁꙑ новꙑ ·
3053610 не приставлѣатъ на риꙁѫ ветъхѫ · аште ли же ни и новѫѭ раꙁдеретъ ·
3053620 ꙇ ветъсѣи не приключитъ сѧ приставление
3053630 еже отъ новааго ::
3053700 ꙇ никтоже не въливаатъ вина нова въ мѣхꙑ ветъхꙑ ·
3053710 аще ли же ни просадитъ вино новое мѣхꙑ ·
3053720 ꙇ то пролѣетъ сѧ и мѣси погꙑбнѫтъ ·
3053800 нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ въливати · ꙇ обое съблюдетъ сѧ ·
3053900 ꙇ никътоже пивъ ветъха абие хоштетъ новоуоумоу ·
3053910 г҃лтъ бо ветъхое лоуче естъ ::
3060100 Бꙑстъ же въ соботѫ въторопръвѫѭ · ꙇти емоу сквоꙁѣ сѣаниѣ ·
3060110 ꙇ въстръꙁаахѫ оученици его класꙑ · ꙇ ѣдѣахѫ истираѭште рѫкама ·
3060200 едини же отъ фарисѣи рѣшѧ имъ · что творите егоже не достоитъ
3060210 твори[ти] въ соботѫ ·
3060300 ꙇ отъвѣштавъ и҃съ рече къ нимъ · ни ли сего есте чъли еже
3060310 сътвори д҃вдъ · егда въꙁалка сѧ самъ · и иже съ нимъ бѣахѫ ·
3060400 како вьниде въ домъ б҃жіи · ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ приѩ и ѣстъ ·
3060410 и дастъ и сѫштиимъ съ нимь · ꙇ҅хъже [не] достоѣаше ѣсти ·
3060420 тъкмо иерѣомъ единѣмъ ·
3060500 ꙇ г҃лааше имъ ѣко г҃ъ естъ с҃нъ ч҃кꙑ соботѣ ::
3060600 Бꙑстъ же и въ дроугоѭ соботѫ · вънити емоу въ съньмиште и оучити ·
3060610 ꙇ бѣ ч҃лвѣкъ тоу и рѫка деснаа емоу бѣ соуха ·
3060700 ꙇ наꙁьрѣахѫ и кънижъници и фарисѣи аште въ соботѫ исцѣлитꙑ и ·
3060710 да обрѧштѫтъ рѣчъ на нь ·
3060800 онъ же вѣдѣаше помꙑшлениѣ ихъ · ꙇ рече члвѣкови
3060810 имѫштѫмоу соухѫ рѫкѫ · въстани и стани по срѣдѣ онъ же въста ·
3060900 рече же и҃съ къ нимъ · въпрошѫ вꙑ что достоитъ въ соботꙑ добро
3060910 ли творити или ꙁъло творити · д҃шѫ съпасти ли погоубити ·
3061000 ꙇ въꙁьрѣвъ на вьсѧ ѩ рече емоу · простьри рѫкѫ т[в]оѭ онъ же
3061010 прость[рѣ]тъ · и оутвръди сѧ рѫка его ѣко и дроугаѣ :: кц ::
3061100 они же исплънишѧ се беꙁоумьѣ · ꙇ г҃лхѫ дроугъ къ дроугоу ·
3061110 что бишѧ сътворили и҃сви ::
3061200 Бꙑстъ же во дьни тꙑ · ꙇꙁиде въ горѫ молити сѧ и бѣ об ношть въ
3061210 молитвѣ б҃ꙁии ·
3061300 ꙇ егда бꙑстъ день пригласи оученикꙑ своѩ · ꙇ иꙁбъравъ отъ нихъ
3061310 дъва на десѧте · ѩже и апостолꙑ нарече ·
3061400 симона егоже именова петра · ꙇ аньдрѣѭ братра его ·
3061410 ꙇ иѣкова и иоана · флипа и вартоломѣа ·
3061500 матьтѣа и томѫ · иѣкова альфеова · ꙇ симона нарицаемааго ꙁилота ·
3061510 ꙇюдѫ иѣковлѣ ·
3061600 ꙇ июдѫ искариотъскааго · ꙇже бꙑстъ и прѣдатель ·
3061700 Ꙇ съшедъ съ ними ста на мѣстѣ равьнѣ · и народъ оученикъ его ·
3061710 ꙇ мъножьство мъного людии · отъ вьсеѩ июдеѩ и отъ и҃ерлма ·
3061720 ꙇ помориѣ тоурьска и сидоньска · ꙇже придѫ послоушатъ его ·
3061730 ꙇ исцѣлитъ сѧ отъ недѫгъ ·
3061800 и страждѫштеи отъ д҃хъ нечистъ · ꙇсцѣлѣахѫ сѧ ·
3061900 ꙇ вьсь народь искааше прикасати сѧ емь · ѣко сила ꙇꙁ него исхождааше
3061910 и цѣлѣаше вьсѧ ·
3062000 ꙇ тъ въꙁведъ очи свои на оученикꙑ своѩ г҃лааше ·
3062100 блажении ништии ѣко ваше естъ ц҃ствие б҃жие · блажении алчѫштеи
3062110 нꙑнѣ ѣко насꙑтите сѧ · блажении плачѫштеи нꙑнѣ ѣко вьсмѣѭтъ сѧ ·
3062200 блажени бѫдете егда вьꙁненавидѧтъ вꙑ ч҃лвци · ꙇ егда раꙁлѫчѧтъ
3062210 вꙑ и поносѧтъ · ꙇ пронесѫтъ имѧ ваше ѣко ꙁъло ·
3062220 с҃на ч҃лвчскааго ради ·
3062300 въꙁдрадоуите сѧ въ тъ день и въꙁиграите · се бо мъꙁда ваша мънога
3062310 на н҃ебсе · по сихъ бо творѣахѫ п҃ркмъ о҃тци ихъ · ::
3062400 обаче горе вамъ богатꙑимъ · ѣко вьсприѩсте оутѣхѫ вашѫ ·
3062500 горе вамъ насꙑштении ѣко въꙁалчете сѧ ·
3062510 горе вамъ смѣѭштеи сѧ нꙑнѣ ѣко въꙁдрꙑдаате и въсплачете сѧ ::
3062600 Горе егда рекѫтъ добрѣ о васъ вьси ч҃лв[ц]и ·
3062610 по семоу бо творѣахѫ лъжиимъ п҃ркмъ о҃тци ихъ ·
3062700 Нъ вамъ г҃лѭ слꙑ[шѧ]штиимъ · любите врагꙑ вашѧ ·
3062710 добро творите ненавидѧштиимъ васъ ·
3062800 Благословите клънѫщѧѩ вꙑ · молите сѧ ꙁа творѧштѧѩ вамъ обидѫ ·
3062900 биѭштюмоу тѧ въ ланитѫ · подаи дроугоуѭ ·
3062910 ꙇ от{т}емлѭштюмоу тебѣ риꙁѫ · ꙇ срачицѧ не въꙁбрани ·
3063000 въсѣкомоу же просѧштоумоу оу тебе даи · ꙇ отъ отемлѭштааго твоѣ не
3063010 истѧꙃаи · :: ꙁч ::
3063100 Ꙇ ѣкоже хоштете да творѧтъ вамъ ч҃лци · и вꙑ творите имъ такожде ·
3063200 ꙇ ѣште ????? любите любѧщѧѩ бꙑ каѣ вамъ хвала естъ ·
3063210 ꙇбо и грѣшъници любѧштѧѩ ихъ любѧтъ ·
3063300 ꙇ аште благотворите благотворѧщиимъ васъ · каѣ вамъ хвала естъ ·
3063310 ибо и грѣшъници тожде творѧтъ ·
3063400 ꙇ аште въ ꙁаимъ даате отъ нихъже чаате въсприѩти ·
3063410 каѣ вамъ хвала естъ · ꙇбо и грѣшъници грѣшъникомъ
3063420 въ ꙁаимъ даѭтъ · да вьсприимѫтъ равъно ·
3063500 обаче любите врагꙑ вашѧ и благотворите · ꙇ въ ꙁаимъ даите ничесоже
3063510 не чаѭще · и бѫдетъ мъꙁда ваша мънога · ꙇ бѫдете с҃нове вꙑшънѣего ·
3063520 ѣко тъ благъ естъ на невъꙁблагодатънꙑѩ и ꙁълꙑѩ ·
3063600 бѫдѣте оубо милостиви · ѣкоже и отецъ вашъ м҃илосрдъ естъ :: кц ::
3063700 ꙇ не сѫдите да не сѫдѧтъ вамъ · не осѫждаите да не осѫдѧтъ васъ ·
3063710 отъпоуштаите и отъпоустѧтъ вꙑ ·
3063800 даите и дастъ сѧ вамъ · мѣрѫ добро натъканѫ и потрѫсънѫ и
3063810 прѣлиѣѭштѫ сѧ · дадѧтъ на лоно ваше ·
3063820 тоѭ бо мѣроѭ еѭже мѣрите вьꙁмѣритъ сѧ вамъ ·
3063900 Рече же притъчѫ имъ · еда можетъ слѣпецъ слѣпъца водити ·
3063910 не оба ли вь ѣмѫ въпадете сѧ ·
3064000 нѣстъ оученикъ надъ оучителемъ своимъ · съвръшенъ же въсѣкъ бѫдетъ ·
3064010 ѣкоже оучитель его ·
3064100 что же видиши сѫчецъ иже естъ въ очесе братра твоего ·
3064110 а бръвъна еже естъ въ очесе твоемь не чюеши ·
3064200 ли како можеши решти братроу твоемоу · братре остави да иꙁъмѫ сѫчецъ
3064210 иже естъ въ оцѣ твоемь · самъ бръвъна въ оцѣ твоемь не видѧ ·
3064220 лицемѣре · иꙁъми пръвѣе бръвъно иꙁ очесе твоего ·
3064230 ꙇ тъгда проꙁьри[р]ши иꙁѧти сѫчецъ иже естъ въ очесе брат[р]а
3064240 твоего ·
3064300 нѣстъ бо дрѣво добро творѧ плода ꙁъла · Ни дрѣво ꙁъло творѧ
3064310 плода добра ·
3064400 вьсѣко бо дрѣво отъ плода своего поꙁнаатъ сѧ ·
3064410 не отъ тръниѣ бо чешѫтъ смокъви · ни отъ кѫпинꙑ гроꙁда обемлѭтъ ::
3064500 Благꙑ ч҃лкъ отъ б҃лгаго съкровишта с҃рдца своего иꙁноситъ благое ·
3064510 ꙇ ꙁълꙑ ч҃лкъ отъ ꙁълааго съкровища с҃рдца своего иꙁноситъ ꙁълое ·
3064520 отъ иꙁбітъка бо с҃рдца г҃лтъ оуста его ·
3064600 что же мѧ ꙁовете г҃и г҃и а не творите ѣже г҃лѭ ·
3064700 въсѣкъ грѧдꙑ къ мьнѣ и слꙑшѧи словеса моѣ и творѧ ѣ ·
3064710 съкажѫ аꙁъ комоу естъ подобенъ ·
3064800 Подобенъ естъ ч҃лвкоу ꙁиждѫштю храминѫ · ꙇже ископа и оуглѫби ·
3064810 ꙇ положи основание на камене · наводию же бꙑвъшоу · припаде рѣка
3064820 храминѣ тои · ꙇ не може двигнѫти еѩ · основана бо бѣ на камене ·
3064900 а слꙑшавꙑ и не сътворь · подобенъ естъ ч҃лвкоу ·
3064910 съꙁъдавъшоу храминѫ на ꙁеми беꙁ [о]снованиѣ ·
3064920 еиже прираꙁи сѧ рѣка · и абие раꙁори сѧ ·
3064930 ꙇ бꙑстъ раꙁдроушение храминꙑ тоѩ велие ·
3070100 егда съконьча вьсѧ г҃лꙑ сиѩ · въ слоухꙑ людемь ·
3070110 въниде {въ}въ каперънаоумъ :: :: ꙁч ::
3070200 Сътъникоу же етероу рабъ болѧ ꙁълѣ оумирааше · ꙇже бѣ емоу чъстенъ ·
3070300 слꙑшавъ же о и҃сѣ · посъла къ немоу старъцѧ июдеискꙑ ·
3070310 молѧ и да пришедъ с҃пстъ раба его ·
3070400 они же пришедъше къ и҃сви · молѣахѫ и тъштъно г҃лѭште
3070410 ѣко достоинъ естъ · еже аште даси емоу ·
3070500 любитъ бо ѩ҃ꙁкъ нашъ · ꙇ съньмиште тъ съꙁъда намъ ·
3070600 и҃съ же идѣаше съ ними · еште же емоу недалече сѫщоу отъ домоу ·
3070610 посъла къ немоу дроугꙑ сътьникъ г҃лѧ емоу· г҃и не движи сѧ ·
3070620 нѣсмъ бо [до]стоинъ да подъ кровъ мои вънидеши ·
3070700 тѣмь же ни себе достоина сътворихъ прити къ тебѣ ·
3070710 нъ ръци словомъ и исцѣлѣетъ отрокъ мои ·
3070800 ꙇбо аꙁъ ч҃лвкъ есмъ подъ властелꙑ оучиненъ · ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ ·
3070810 ꙇ г҃лѭ семоу иди и идетъ · ꙇ дроугоумоу приди и придетъ · ꙇ рабоу
3070820 моемоу сътвори се и сътворитъ ·
3070900 слъшавъ же се и҃съ чюди сѧ емоу · ꙇ обраштъ сѧ послѣдоуѭштоумоу
3070910 народоу рече · г҃лѭ вамъ ни вꙑ и҃ꙁли толикоѩ вѣрꙑ [не] обрѣтъ ·
3071000 ꙇ въꙁвраштъше сѧ въ домъ посълании · обрѣтѫ болѧштааго раба
3071010 исцѣлѣвъша · :: кц ::
3071100 ꙇ бꙑстъ въ прочии · ꙇдѣаше и҃съ въ градъ нарицаемꙑи наинъ ·
3071110 ꙇ съ нимь идѣахѫ оученици его · ꙇ народъ мъногъ ·
3071200 ѣко же приближи сѧ къ вратомъ града · ꙇ се иꙁношаахѫ оумерошъ
3071210 с҃нъ иночѧдъ матери своеи · ꙇ та бѣ въдова · ꙇ народъ отъ града
3071220 мъногъ бѣ съ неѭ ·
3071300 ꙇ видѣвъ ѭ г҃ъ ҃милосрдова ̑ѭ · ꙇ рече еи не плачи сѧ ·
3071400 ꙇ пристѫпь коснѫ въ одръ · носѧштеи же сташѧ ·
3071410 ꙇ рече юношѧ тебѣ г҃лѭ въстани ·
3071500 ꙇ сѣде мрътвꙑ и начѧтъ г҃лати · ꙇ дастꙑ и матери его ·
3071600 Приѩтъ же ст[р]ахъ вьсѧ · ꙇ славлѣахѫ б҃а г҃лѫште · ѣко пркъ
3071610 великъ въста въ насъ · ꙇ ѣко посѣти г҃ь б҃ъ людеи своихъ :: кц ::
3071700 ꙇ иꙁиде слово се по вьсеи июдеи о немь · ꙇ по вьсеи странѣ ·
3071800 ꙇ҅ вьꙁвѣстишѧ иоаноу оученици [его] о вьсѣхъ сихъ ·
3071900 ꙇ приꙁъвавъ дъва етера отъ оученикъ своихъ иоанъ ·
3071910 посълакъ и҃сви г҃лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙑи : ли иного чаемъ ·
3072000 пришьдъша же къ немоу мѫжа рѣсте · ꙇоанъ к[ръ]ститель посъла
3072010 нꙑ къ тебѣ г҃лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙑи ли иного чаемъ ·
3072100 въ тъ часъ исцѣли мъногꙑ отъ недѫгъ · ꙇ ранъ и д҃хъ ꙁълъ · ꙇ мъногомъ
3072110 слѣпомъ дарова проꙁьрѣние ·
3072200 ꙇ отъвѣштавъ ꙇ҃съ рече има · шъдъша въꙁвѣстита иоанови · ѣже
3072210 видѣста и слꙑшаста · ѣко слѣпии проꙁираѭтъ ·
3072220 хромии ходѧтъ · прокажении очиштаѭтъ сѧ ·
3072230 глоусии слꙑшѧтъ мрътвии въстаѭтъ · ништии благовѣстоуѭтъ ·
3072300 ꙇ блаже нъ естъ иже аште не съблаꙁнитъ сѧ о мьнѣ ·
3072400 ошедъшема же вѣстьникома иоанновома :: Начѧтъ г҃лти къ народомъ о
3072410 иоанѣ · чесо иꙁидете въ поустꙑнѭ видѣтъ ·
3072420 трьсти ли вѣтромъ движемꙑ ·
3072500 нъ чесо иꙁидете видѣтъ · ч҃лка ли мѧкъками риꙁами одѣна ·
3072510 се иже въ одежди славьнѣ ꙇ пишти сѫште · вь ц҃срхъ сѫтъ ·
3072600 нъ чесо иꙁидете видѣтъ · п҃рк ли еи г҃лѭ вамъ и лише п҃рка ·
3072700 сь естъ о немьже писано естъ · се аꙁъ посꙑлаѭ а҃нꙉлъ мои прѣдъ
3072710 лицемъ твоимь · ꙇже оуготоваатъ пѫть твои прѣдъ тобоѭ ·
3072800 г҃лѭ же {ва}вамъ · болии рожденꙑхъ женами п҃ркъ · ꙇоана кръстителѣ
3072810 никтоже нѣстъ · мьниꙇ҅ же въ ц҃срстви божии болии его естъ ::
3072900 ꙇ҅ вьси людье слꙑшавъше и мꙑтаре оправъдишѧ б҃а кръштъше сѧ ·
3072910 кръштениемь иоановомъ ·
3073000 фарисѣи же и ꙁаконьници · съвѣтъ б҃жии отъвръгѫ вь себѣ ·
3073010 не крьщьше сѧ отъ него ·
3073100 Комоу оубо оуподоблѭ ч҃лкꙑ рода сего · ꙇ комоу сѫтъ подобьни ·
3073200 Подобьни сѫтъ отрочиштемъ сѣдѧштемь на тръжиштихъ ·
3073210 ꙇ приглашаѭштемъ дроугъ дроуга · ꙇ глаголѭштемъ ·
3073220 пискахомъ вамъ и не плѧсасте · рꙑдахомъ вамъ и не плакасте сѧ ·
3073300 Приде бо иоанъ кръститель · ни хлѣба ѣдꙑ ни вина пиѩ ·
3073310 и г҃лте бѣсъ иматъ · ::
3073400 Приде с҃нъ ч҃лвчскꙑ · ѣдꙑ и пиѩ и г҃лте · се ч҃лвкъ ѣдъца и
3073410 винопиица · дроугъ мъитаремъ и грѣшъникомъ ·
3073500 ꙇ оправьди сѧ нрѣмѫдрость отъ чѧдъ своихъ · ::
3073600 Молѣаше же и единъ отъ фарисѣи да би ѣлъ съ нимъ ·
3073610 ꙇ въшедъ въ домь фарисѣовъ вьꙁлеже ·
3073700 ꙇ се жена въ градѣ ѣже бѣ грѣшъница · ꙇ оувѣдѣвъши
3073710 ѣко вьꙁлежитъ · въ храминѣ фарисѣовѣ · принесъши алавастръ мѵроу ·
3073800 ꙇ ставъши ꙁади при ногоу его · плачѫшти сѧ начѧтъ мочити
3073810 ноꙃѣ его слъꙁами · и власꙑ главꙑ своеѩ отирааше ·
3073820 ꙇ облобꙑꙁааше ноꙃѣ его и маꙁааше мѵромь ·
3073900 видѣвъ же фарисѣи въꙁъвавꙑ его рече вь себѣ г҃лѧ · съ аште би бꙑлъ
3073910 п҃ркъ · вѣдѣлъ би оубо кто и какова жена прикасаатъ сѧ емь ·
3073920 ѣко грѣшъница естъ ·
3074000 отъвѣщавъ же и҃съ рече къ немоу · симоне имамъ ти нѣчъто решти ·
3074010 онъ же отъвѣштавъ рече оучителю рьци ·
3074100 дъва длъжьника бѣсте ꙁаимодавъцоу етероу ·
3074110 единъ бѣ длъженъ пѧтиѭ сотъ динарь · а дроугꙑ пѧтьѭ десѧтъ ·
3074200 не имѫщема же има въꙁдати обѣма има отъда · которꙑ оубо ею паче
3074210 въꙁлюбитꙑ и ·
3074300 отъвѣштавъ же симонъ рече · непьштюѭ ѣко емоуже вѧште отъда ·
3074310 онъ жѧ рече емоу · правѣ сѫдилъ еси ·
3074400 ꙇ обраштъ сѧ къ женѣ рече симоноу · видиши ли сиѭ женѫ · вънидъ въ
3074410 домъ твои · водꙑ на ноꙃѣ мои не дастъ ·
3074420 си же слъꙁами омочи ноꙁѣ мои · ꙇ власꙑ своимі отьре ·
3074500 лобъꙁаньѣ мьнѣ не дастъ · си же отънели вьнидъ ·
3074510 не прѣста облобꙑꙁаѭшти ногоу моею ·
3074600 олѣемь главꙑ моеѩ не помаꙁа · си же ноꙁѣ мои мироѭ помаꙁа ·
3074700 егоже ради г҃лѭ ти · отъпоуштаѭтъ сѧ еи грѣси мьноꙁи ·
3074710 ѣко вьꙁлюби мъного · а емоуже мьне отъда сѧ · мьньшьми любитъ ·
3074800 Рече же еи отъпоуштаѭтъ ти сѧ грѣси ·
3074900 и начѧсѧ въꙁлежѧщеи съ нимь г҃лати вь себѣ ·
3074910 кто сь естъ иже и грѣхꙑ отъпоуштаатъ ·
3075000 рече же къ женѣ · вѣра твоѣ с҃пстѧ иди въ миръ :: кц ::
3080100 бꙑстъ же по томъ и тъ прохождааше · скоꙁѣ градꙑ и вьси ·
3080110 проповѣдаѩ и и благовѣстоуѩ ц҃срствие б҃жие ·
3080120 ꙇ оба на десѧте съ нимь ·
3080200 ꙇ женꙑ едінꙑ ѩже бѣахѫ исцѣленꙑ · отъ д҃хъ ꙁьль и болѣꙁнии ·
3080210 мариѣ нарицаемаѣ магдалини · ꙇꙁ неѩже иꙁиде седмь бѣсъ ·
3080300 ꙇ иоанна жена хоуꙁанѣ приставъника иродова · и соусана и инꙑ мъногꙑ ·
3080310 ѩже слоужаахѫ емоу · отъ имѣ{ и҅}нии своихъ ·
3080400 Раꙁоумѣѭштю же народоу мъногоу · ꙇ грѧдѫщемъ
3080410 отъ вьсѣхъ градъ кь немоу :: Рече г҃ъ притъчѫ си̑ѭ къ нимъ ·
3080500 ꙇꙁиде сѣѩи сѣатъ сѣмене своего · ꙇ егда сѣаше ово паде при пѫти
3080510 и попърано бꙑстъ · ꙇ птицѧ н҃ебскꙑѩ поꙁобашѧ е ·
3080600 а дроугое паде на камене и проꙁѧбъ оусъше · ꙁане не имѣаше влагꙑ ·
3080700 а дроугое паде по срѣдѣ тръниѣ · ꙇ въꙁдрасте тръние и подави е ·
3080800 а дроугое паде на ꙁеми добрѣ · ꙇ проꙁѧбъ сътвори плодъ сътократицеѭ ·
3080810 се г҃лѩ в҃ъꙁгласи · имѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ ·
3080900 въпрашаахѫ же и оученици его г҃лѭште · что естъ притъча си ·
3081000 онъ же рече · вамъ естъ дано вѣдѣти таинꙑ ц҃срствиѣ б҃жиѣ ·
3081010 а прочиимъ въ притъчахъ · да видѧште не видѧтъ ·
3081020 и слꙑшѧште не раꙁоумѣѭтъ ·
3081100 естъ ꙁе притъча си · Сѣмѧ естъ слово б҃жие ·
3081200 а иже при пѫти сѫтъ слꙑшѧштеи · по томь же придетъ диѣволъ ·
3081210 ꙇ въꙁъметъ слово отъ с҃рдца ихъ · да не вѣрꙑ емъше с҃псни бѫдѫтъ ·
3081300 а иже на камении · іже егда оуслꙑшѧтъ съ радостиѭ приемлѭтъ слово ·
3081310 ꙇ сии корене не имѫтъ · ꙇже въ врѣмѧ вѣрѫ емлѭтъ ·
3081320 ꙇ въ врѣмѧ напасти остѫпаѭтъ ·
3081400 а падъшеи въ трънии сии сѫтъ слꙑшавъшеи · ꙇ отъ б[га]атьствиѣ
3081410 и сластьми житеискꙑими ходѧще подавлѣѭтъ сѧ ·
3081420 ꙇ не до връха плода творѧтъ ·
3081500 а еже на добрѣ ꙁеми сии сѫть · ꙇже добромь сръдьцемъ и благомь ·
3081510 слꙑшавъше слово дръжѧтъ · ꙇ плодъ творѧтъ въ тръпѣнии · :: ::
3081600 Никтоже оубоу свѣтильника въжегъ · покрꙑваатъ его съсѫдомь ·
3081610 ли подъ одръ подълагаатъ · нъ на свѣштъникъ въꙁлагаатъ ·
3081620 да въходѧштеи видѧтъ свѣтъ ·
3081700 нѣстъ бо таино еже не авитъ сѧ · ни оутаено еже не бѫдетъ поꙁнано ·
3081710 ꙇ въ ѣвление придетъ ::
3081800 Блюдѣте сѧ оубо како слꙑшите · ꙇже бо иматъ дастъ сѧ емоу ·
3081810 а иже не иматъ · и еже мьнитъ сѧ имѣѩ отъиметъ сѧ отъ него ::
3081900 Придѫ же къ немоу мати и братриѣ его · ꙇ не можѣахѭ бесѣдовати
3081910 къ немоу народомь ·
3082000 ꙇ вьꙁвѣстишѧ емоу г҃лѫште · ѣко мати твоѣ и братрьѣ твоѣ
3082010 вьнѣ стоѩтъ · видѣти тѧ хотѧште ·
3082100 онъ же отъвѣщавъ рече къ нимъ · мати моѣ и братрьѣ моѣ сии сѫтъ ·
3082110 слꙑшѧщеи слово б҃жие и творѧште е :: кц ::
3082200 Бꙑстъ же въ единъ отъ дънеи · ꙇ тъ вълѣꙁе въ корабъ · ꙇ оученици{ци}
3082210 его · ꙇ рече къ нимъ прѣѣдѣмъ на онъ полъ еꙁера ·
3082300 ꙇ въѣдѫ ѣдѫштемъ же имъ · оусъпе · ꙇ съниде бѫрѣ вѣтръна въ еꙁеро ·
3082310 ꙇ исконьчаваахѫ сѧ и вълаахѫ сѧ ·
3082400 пристѫпьше же въꙁбоудишѧ и г҃лѭште · ? ? ? наставъниче погꙑблемь ·
3082410 онъ же въставъ ꙁапрѣти вѣтроу · ꙇ влъне[н]ию водъноумоу и [оу]леже ·
3082420 ꙇ бꙑстъ тишина ·
3082500 ꙇ рече къ нимъ · къде естъ вѣра ваша · оубоѣвъше же сѧ ·
3082510 чюдишѧ сѧ г҃лѭште къ себѣ · къто оубо съ естъ ·
3082520 ѣко и вѣтромь велитъ и водѣ · ꙇ послоушаѭтъ его ·
3082600 ꙇ прѣѣдѫ на ꙁем̑лѭ гадаринъскѫ{ѭ} ·
3082610 ѣже естъ об онъ полъ галилѣѩ
3082700 ꙇшедъшю же емоу на ꙁемлѭ · сърѣте и мѫжъ единъ отъ града ·
3082710 ꙇже имѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ · ꙇ вь риꙁѫ не облачааше сѧ ·
3082720 ꙇ въ храмѣ не живѣаше · нъ въ гробѣхъ ·
3082800 оуꙁьрѣвъ же и҃са и въꙁъпивъ · припаде къ немоу ·
3082810 ꙇ гласомь велиемь рече · что естъ мънѣ и тебѣ и҃се ·
3082820 с҃не б҃а вꙑшънѣаго · молѭ ти сѧ не мѫчи мене ·
3082900 прѣштааше бо доухови нечистоуоумоу ꙇꙁити отъ ч҃лка · отъ мъногъ бо лѣтъ
3082910 въсхꙑштааше и · ꙇ бѧꙁаахѫ и ѫжи желѣꙁнꙑ · ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫштеи ·
3082920 ꙇ растръꙃавъ ѫꙁꙑ · гонимъ бꙑвааше бѣсомъ сквоꙁѣ поустꙑнѭ ·
3083000 въпроси же и и҃съ г҃лѧ что ти имѧ естъ · онъ же рече леꙉеонъ ·
3083010 ѣко бѣси мъноꙃи вънидѫ во нь ·
3083100 ꙇ молѣахѫ и да не повелитъ имъ въ беꙁдънѫ ити
3083200 бѣ же тоу стадо свинии мъного пасомо въ горѣ ·
3083210 ꙇ молишѧ и да повелитъ имъ въ тъи вънити · ꙇ повелѣ имъ ·
3083300 ꙇшедъше ꙁѧ бѣси отъ ч҃лвка · вънидѫ въ свиниѩ ·
3083310 ꙇ оустръми сѧ стадо по брѣгоу въ еꙁро и истопе ·
3083400 видѣвъше же пасѫштеи бꙑвъшее бѣжашѧ
3083410 и въꙁвѣстишѧ въ градѣ и въ селѣхъ ·
3083500 ꙇꙁидѫ же видѣтъ бꙑвъшааго · ꙇ придо къ и҃сви ·
3083510 ꙇ обрѣтѫ сѣдѧшта ч҃ка · ꙇꙁ негоже бѣси иꙁидѫ ·
3083520 облъчена и съмꙑслѧшта при ногоу и҃своу · ꙇ оубоѣшѧ сѧ ·
3083600 въꙁвѣстишѧ же имъ и видѣвъшеи како съпасе сѧ бѣсъновавꙑ ·
3083700 ꙇ молишѧ и вьсъ народъ области гадаринъскꙑѩ · отити отъ нихъ ·
3083710 ѣко страхомь велиемь одръжими бѣахѫ ·
3083720 онъ же вълѣꙁъ въ корабъ въꙁврати сѧ ·
3083800 Молѣаше же сѧ емоу мѫжъ · ꙇꙁ негоже иꙁидѫ бѣси ·
3083810 да би съ нимь бꙑлъ · ꙇ҃съ же отъпоусти и г҃лѧ ·
3083900 въꙁврати сѧ въ домъ твои · и повѣдаи елико ти сътвори б҃ъ ·
3083910 ꙇ иде по вьсемоу градоу · проповѣдаѩ елико сътвори емоу и҃съ :: кц ::
3084000 бꙑстъ же егда въꙁврати сѧ и҃съ приѩтꙑ и народъ ·
3084010 бѣахѫ бо вьси чаѭште его ::
3084100 Ꙇ се приде мѫжь къ и҃соу · емоуже бѣ имѧ иаиръ ·
3084110 ꙇ тъ кънѧꙁъ съньмиштю бѣ · ꙇ падъ при ногоу и҃своу ·
3084120 молѣаше и вънити въ домъ свои ·
3084200 ѣко дъшти иночѧда бѣ емоу · ѣко дъвою на десѧте лѣтоу ·
3084210 и та оумирааше · егда идѣаше народи оугнѣтаахѫ и ·
3084300 ꙇ жена сѫшти въ точении кръве · отъ дъвоѭ на десѧте лѣтоу ·
3084310 ѣже балиѣмъ иꙁдаѣвъши вьсе имѣние · ни отъ единого же не може
3084320 исцѣлѣти ·
3084400 пристѫпьши съ слѣда коснѫ сѧ вьскрилии риꙁꙑ его ·
3084410 ꙇ абие ста токъ кръве еѩ ·
3084500 ꙇ рече и҃съ · къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ ·
3084510 отъметаѭштемъ же сѧ въсѣмъ · рече петръ и иже съ нимь бѣахѫ ·
3084520 наставъниче народи оутѣштаѭтъ тѧ и гнетѫтъ ·
3084530 ꙇ г҃леши къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ ·
3084600 ꙇ҃съ же рече прикоснѫ сѧ мьнѣ нѣкъто ·
3084610 аꙁъ бо цюхъ силѫ ишедъшю иꙁ мене ·
3084700 видѣвъши же жена ѣко не оутаи сѧ · трепещѫщи пр҅иде ·
3084710 ꙇ падъши прѣдъ нимъ · ꙁа нѭже винѫ прикоснѫ сѧ емъ ·
3084720 повѣдѣ емоу прѣдъ вьсѣми людьми · ꙇ ѣко исцѣлѣ абие ·
3084800 онъ же р[е]че еи дръꙁаи дъшти вѣра твоѣ с҃пстѧ иди въ миръ ·
3084900 еще емоу г҃лѭштоу · приде единъ отъ архисѵнагога г҃лѧ емоу ·
3084910 ѣко оумърѣтъ дъшти твоѣ не движи оучителѣ ·
3085000 ꙇ҃съ же слꙑшавъ отъвѣшта емоу г҃лѧ · не бои сѧ тъкмо вѣроуи
3085010 и с҃псна бѫдетъ ·
3085100 пришедъ же въ домъ не да никомоуже вьнити токмо петрови ·
3085110 и иоаноу и иѣковоу · ꙇ о҃тцю отроковицѧ и матери ·
3085200 рꙑдаахѫ же вьси · и плакаахѫ сѧ еѩ · онъ же рече не плачите сѧ еѩ ·
3085210 нѣстъ оумръла нъ съпитъ ·
3085300 ꙇ рѫгаахѫ сѧ емоу вѣдѫште ѣк[о] оумьрѣтъ ·
3085400 онъ же иꙁгънавъ вьсѧ вонъ · ꙇ емъ ѭ ꙁа рѫкѫ въꙁгласи г҃лѧ ·
3085410 отроковице въстани ·
3085500 и въꙁврати сѧ д҃хъ еѩ · ꙇ въскръсе абие · ꙇ повелѣ дати еи ѣсти ·
3085600 ꙇ оужасете сѧ родителѣ еѩ · онъ ꙁе ꙁапрѣти има не повѣдѣти
3085610 никомоуже бꙑвъ[ш]аго :: кц ::
3090100 Съꙁъвавъ же и҃съ оба на десѧте · дастъ имъ силѫ и власть на
3090110 вьсѣхъ бѣсѣхъ · ꙇ недѫгꙑ цѣлити ·
3090200 ꙇ посъла ѩ · проповѣ[дѣ]ти ц҃срствие б҃жие · ꙇ цѣлити болѧщѧѩ ·
3090300 ꙇ рече къ нимъ · ницъсоже не вьꙁемлѣте на пѫть · ни жъꙁла ні пирꙑ ·
3090310 ни хлѣба ни съребра · ни дъвою риꙁоу имѣти ·
3090400 ꙇ въ ньже домъ вънидете тоу прѣбꙑваите · ꙇ отъ тоудоу исходите ·
3090500 ꙇ елико не приемлѭтъ васъ · ꙇсходѧште отъ града того ·
3090510 ꙇ прахъ отъ ногъ вашихъ отътрѧсѣте · вь съвѣдѣние на нѧ ·
3090600 ісходѧште же прохождаахѫ сквоꙁѣ вьси ·
3090610 благовѣстоуѭште · ꙇ цѣлѧште въсѫдѫ :: кц
3090700 Слꙑша же иродъ четврътовластецъ · бꙑваѭштаа отъ него вьсѣ ·
3090710 ꙇ не домꙑшлѣаше сѧ ꙁане г҃лаглъ бѣ отъ етеръ · ѣко иоанъ въста отъ
3090720 мрътвꙑхъ ·
3090800 отъ инѣхъ же ѣко илиѣ ѣви сѧ · отъ дроугꙑхъ же ѣко п҃ркъ
3090810 нѣкꙑ отъ древьнихъ въскръсе ·
3090900 ꙇ рече иродъ ꙇоана аꙁъ оусѣкнѫхъ · кто же естъ съ о немъже аꙁъ
3090910 слꙑшѫ таковаа · ꙇ҅ и҅скааше видѣти и ·
3091000 ꙇ҅ въꙁвращьше сѧ а҃пли повѣдашѧ емоу елико сътворишѧ · ꙇ поемъ ѩ
3091010 отиде единъ на мѣсто по[ꙑ]сто · града нарицаемааго видъсаида ·
3091100 народи же раꙁоумѣвъше по немь идѫ · ꙇ приимъ ѩ г҃лааше имъ о
3091110 ц҃ѣсарествии б҃жии · ꙇ трѣбоуѭштѧѩ ицѣлениѣ цѣлѣаше ::
3091200 Дьнь же начѧтъ прѣкланѣти сѧ ·
3091210 пристѫпьша же оба на десѧте рѣсте емоу ·
3091220 отъпоусти народꙑ · да шедъше въ окръстьнѧѩ вьси и села витаѭтъ ·
3091230 ꙇ обрѧштѫтъ брашъно · ѣко съде на поустѣ мѣстѣ есмъ ·
3091300 рече же къ нимъ · дадите имъ вꙑ ѣсти · они же рѣшѧ не имамъ
3091310 съде вѧште пѧти хлѣбъ · ꙇ рꙑбоу дъвоѭ · аще оубо не мꙑ
3091320 шьдъше во вьсѧ люди сиѩ҅ · коупимъ брашъна ·
3091400 бѣаше бо мѫжь ѣко нѧть тꙑсѭшть · :: Рече же къ оученикомъ своимъ
3091410 посадите ѩ на сподꙑ по пѧти десѧтъ ·
3091500 ꙇ сътворишѧ тако · ꙇ посадишѧ вьсѧ ·
3091600 приемъ же пѧть хлѣбъ и обѣ рꙑбѣ · вьꙁьрѣвъ на небо благослови ѩ ·
3091610 и съломи и даѣаше оученикомъ прѣдъложити народоу ·
3091700 ꙇ ѣсѧ и насꙑтишѧ сѧ вьси · ꙇ въꙁѧшѧ иꙁбꙑвъшее имъ кошъ ҃бꙇ ::
3091800 Ꙇ бꙑстъ егда молѣаше сѧ единъ · съ нимь бѣахѫ оученици его ·
3091810 ꙇ въпроси ѩ г҃лѧ · кого мѧ непьштюѭтъ народи бꙑти ·
3091900 они же отъвѣштавъше рѣшѧ · ꙇоана к҃рстителѣ и ини же илиѭ ·
3091910 ови же ѣко п҃ркъ единъ древьниихъ воскръсе ·
3092000 Рече же имъ вꙑ же кого мѧ г҃лете бꙑти ·
3092010 отъвѣштавъ же петръ рече х҃а б҃жиѣ ·
3092100 онъ же ꙁапрѣштъ имъ · повелѣ никомоуже не г҃лати сего
3092200 рекъ · ѣко подабаатъ с҃ноу ч҃лскоуоумоу мьного пострадати · ꙇ искоушеноу
3092210 бꙑти отъ старецъ · ꙇ архиереи и кънижъникъ · ꙇ оубьеноу бꙑти и третии
3092220 день въстати ·
3092300 г҃лааше же къ вьсѣмъ · аште кто хоштетъ по мьнѣ ити ·
3092310 да отъвръжетъ сѧ себе · ꙇ да въꙁьметъ к҃рстъ свои по вьсѧ дьни
3092320 и ходитъ по мьнѣ ·
3092400 ꙇже бо аште хоштетъ д҃шѫ своѭ съпасти погоубитъ ѭ ·
3092410 ꙇ иже аште погоубитъ д҃шѫ своѭ мене ради с҃пстъ ѭ ·
3092500 каѣ бо полъꙃа естъ ч҃лкоу аште приобрѧщетъ весь миръ ·
3092510 а себе погоубитъ · ли отъште[ти]тъ ·
3092600 ꙇже бо аште постꙑдитъ сѧ мене и моихъ словесъ · сего с҃нъ
3092610 ч҃лскꙑ постꙑдитъ се · егда придетъ въ славѣ своеи и отъчи ·
3092620 Ꙇ с҃тꙑихъ а҃нꙉлъ ·
3092700 г҃лѭ же вамъ въ істинѫ сѫтъ едини отъ стоѩштиихъ съде
3092710 иже не имѫтъ въкоусити съмръти · доньдеже оуꙁърѧтъ ц҃срствие б҃жие ·
3092800 Бꙑстъ же по словесехъ сихъ ѣко дьнии осмь · ꙇ поемъ петра и иоана и
3092810 иѣкова · вьꙁиде на горѫ помолитъ сѧ ·
3092900 ꙇ бꙑстъ егда молѣаше сѧ видѣние лица его ино ·
3092910 Ꙇ одѣние его блисцаѩ сѧ ·
3093000 и се мѫжа дъва съ нимь г҃лѭща · ѣже бѣсте мосии ꙇ илиѣ ·
3093100 ѣже ѣвльша сѧ въ славѣ г҃лаашете исходъ его ·
3093110 ꙇже хотѣаше съконьчати въ и҃лмѣ :
3093200 Петръ же и сѫштаа съ нимь бѣахѫ отѧгъчени съномь ·
3093210 оубоуждъше же сѧ видѣшѧ славѫ его · ꙇ оба мѫжа стоѩща съ нимъ ·
3093300 ꙇ҅ бꙑстъ егда раꙁлѫчаашете сѧ отъ него · рече петръ къ и҃сви ·
3093310 наставьниче добро естъ намъ съде бꙑти · Ꙇ сътворимъ скиниѩ҅ три ·
3093320 единѫ тебѣ и единѫ мосеови · ꙇ единѫ илии ·
3093330 не вѣ{дѣ}дꙑ еже г҃лааше ·
3093400 се же емоу г҃лѫштю бꙑстъ облакъ · ꙇ осѣни ѩ и оубоѣшѧ же сѧ ·
3093410 въшедъшема има онѣма въ облакъ ·
3093500 ꙇ г҃лсъ бꙑстъ иꙁ облака г҃лѧ · сь естъ с҃нъ мои въꙁлюбленꙑи ·
3093510 того слоушаите ·
3093600 ꙇ егда бꙑстъ гласъ · обрѣте сѧ и҃съ единъ · ꙇ ти оумлъчашѧ ·
3093610 ꙇ никомоуже не вьꙁвѣстишѧ въ тꙑ дьни ·
3093620 ничесоже о тѣхъ еже видѣшѧ :: кц ::
3093700 Бꙑстъ же въ прочии день · съшедъшемъ имъ съ горꙑ ·
3093710 сърѣте и народъ мъногъ ·
3093800 ꙇ се мѫжъ ꙇꙁ народа въꙁъпи г҃лѧ · оучителю молѭ ти сѧ приꙁъри на
3093810 с҃нъ мои҅ · ѣко иночѧдъ ми естъ ·
3093900 ꙇ се д҃хъ емлетꙑ и · ꙇ вънеꙁаапѫ въпиетъ и прѫжаатъ сѧ съ пѣнами ·
3093910 ꙇ едъва оходитъ отъ него съкроушаѩ и ·
3094000 ꙇ молихъ сѧ оученикомь твоимь да ижденѫтъ і · ꙇ не въꙁмогѫ ·
3094100 отъвѣштавъ же и҃съ речѧ :: Ѡ роде невѣрьнь и҅ раꙁвраштенъ до
3094110 колѣ бѫдѫ въ васъ и тръплѭ вꙑ · приведи ми снъ твои сѣмо ·
3094200 еште же грѧдѫщю емоу · повръже и бѣсъ и сътрѧсе и · ꙁапрѣти же
3094210 и҃съ д҃хоу нечистоуоумоу · ꙇ исцѣли отрока · и въдастъ і о҃цю его ·
3094300 дивлѣахѫ же сѧ вьси о величии б҃жии ::
3094310 Вьсѣмъ же чюдѧштемь сѧ о вьсѣхъ ѣже творѣше и҃съ ·
3094320 рече къ оученикомъ своимъ ·
3094400 въложите въ оуши ваши словеса си · с҃нъ бо ч҃лвчскꙑ иматъ прѣдати сѧ
3094410 въ рѫцѣ ч҃лвчсцѣ ·
3094500 они же не раꙁоумѣшѧ г҃ла сего · бѣ бо прикръвънь отъ нихъ
3094510 да не оштютѧтъ его · ꙇ боѣахѫ сѧ въпросити его о г҃лѣ семь ::
3094600 Вьниде же помꙑшление вь нѧ · къто ихъ вѧштеи би бꙑлъ ·
3094700 ꙇ҃съ же вѣдꙑ помꙑшление с҃рдца ихъ · приемъ отрочѧ постави е оу себе
3094800 и рецѧ имъ · ꙇже аште прииметъ отрочѧ се въ імѧ мое мѧ приемлетъ ·
3094810 ꙇ иже аште приемлетъ мѧ · приемлетъ посълавъшааго мѧ ·
3094820 ꙇже бо мьнии естъ во вьсѣхъ васъ · сь естъ вѧштеи · ::
3094900 о҅тъвѣштавъ же иоанъ рече · наставъниче видѣхомъ етера · о имени
3094910 твоемь иꙁгонѧшта бѣсꙑ · ꙇ въꙁбранихомъ емоу ѣко вь слѣдъ
3094920 не ходитъ съ нами ·
3095000 и рече къ немоу ꙇ҃съ · не браните нѣстъ бо на вꙑ ·
3095010 ꙇже бо нѣстъ на вꙑ по васъ естъ ·
3095100 Бꙑстъ же егда съконьчаваахѫ сѧ дьнье въсхождению его · ꙇ тъ оутвръди
3095110 лице свое въ и҃мъ ити ·
3095200 ꙇ посъла вѣстьникꙑ прѣдь лицемъ своимъ ·
3095210 ꙇ шьдъше вънидѫ вь весь самарѣнъскѫ · да оуготоваѭтъ емоу ·
3095300 ꙇ не приѩсѧ его · ѣко лице его бѣ грѧдꙑ въ и҃҅мъ ·
3095400 видѣвъша же оученика его иѣковъ и иоанъ · рѣсте г҃и · хоштеши ли и
3095410 речѧвѣ да огнь сънидетъ съ небесе · ꙇ поѣстъ ѩ ·
3095420 ѣкоже и илиѣ сътвори ·
3095500 обраштъ же сѧ ꙁапрѣти има ·
3095600 и идѫ вꙑ инѫ весь ·
3095700 Бꙑстъ ꙁе идѫштемъ по пѫти · рече единъ къ немоу ·
3095710 ꙇдѫ по тебѣ ѣможе колижъдо идеши г҃и ·
3095800 ꙇ рече емоу и҃съ · лиси ѣꙁвинꙑ имѫтъ · и птицѧ н҃ебскꙑѩ гнѣꙁда ·
3095810 а с҃нъ ч҃лчскꙑ не иматъ къде подъклонити главꙑ ·
3095900 Рече же къ дроугоуоумоу ходи вь слѣдъ мене · онъ же рече г҃и ·
3095910 повели ми древле шѧдъше погрети о҃тца моего ·
3096000 Рече ꙁѧ емоу и҃съ остави мрътвꙑмъ погрети своѩ мрътвъцѧ ·
3096010 тꙑ же шедъ въꙁвѣштаи ц҃срствие б҃жие ·
3096100 рече ꙁе и дроугꙑ идѫ по тебѣ г҃и · древле
3096110 же повели отърешти ми сѧ · ꙇже сѫтъ въ домоу моемь ·
3096200 рече же къ немоу и҃съ · никътоже въꙁложъ рѫкꙑ своеѩ на рало ·
3096210 ꙇ ꙁьрѧ вьспѧть оуправленъ естъ въ ц҃ѣсрствие б҃жие :: кц ::
3100100 ꙇ по сихъ же ѣви г҃ъ и ꙇ҅нѣхъ седмь десѧтъ ·
3100110 ꙇ посъла ѩ по дьвѣма прѣдъ лицемь своимь ·
3100120 вь вьсѣкъ градъ и мѣсто · ѣможе хотѣаше самъ ити ·
3100200 г҃лааше же къ нимъ · жѧтва оубо мънога а дѣлатель мало · молите сѧ оубо
3100210 г҃ноу жѧтвѣ да иꙁведетъ дѣлателѧ на жѧтвѫ своѭ ·
3100300 ꙇдѣте се аꙁъ посꙑла̑ѭ вꙑ · ѣко агньцѧ по срѣдѣ влъкъ ·
3100400 не носите вълагалишта ни врѣтишта ни сапогъ · ꙇ никогоже на пѫти не
3100410 цѣлоуите ·
3100500 вь ньже домъ вънидете колижъдо · пръвѣе г҃лте миръ домоу семоу ·
3100600 и аште бѫдетъ тоу с҃нъ мира · почиетъ на немь миръ вашъ ·
3100610 аште ли ни къ вамъ въꙁвратитъ сѧ ·
3100700 въ томь же домоу прѣбꙑваите ѣдѫште и пиѭште ѣже сѫтъ оу нихъ ·
3100710 достоинъ бо естъ дѣлатель мьꙁдꙑ своеѩ ·
3100720 не прѣходите иꙁ домоу въ домъ ·
3100800 ꙇ въ ньже г[д]радъ колижъдо въходите и приемлѭтъ вꙑ ·
3100810 ѣдите прѣдълагаемаа вамъ ·
3100900 ꙇ҅ цѣлите недѫжънꙑѩ иже сѫтъ въ немь · ꙇ г҃лите имъ · приближи сѧ
3100910 на вꙑ ц҃срствие б҃жие ·
3101000 Вь ньже колижъдо градъ въходите ꙇ не приемлѭтъ васъ ·
3101010 ꙇшъдъше на распѫтьѣ его рьцѣте ·
3101100 ꙇ прахъ прилепъшеи насъ отъ града вашего отътрѧсаемъ вамъ ·
3101110 обаче се вѣдите ѣко приближи сѧ на вꙑ ц҃срствие б҃жие ·
3101200 г҃лѭ же вамъ ѣко содомлѣнемъ отърадьнѣе бѫдетъ въ тъ день ·
3101210 неже градоу томоу ·
3101300 Горе тебѣ хораꙁинъ · Горе тебѣ видьсаида · ѣко аште въ
3101310 тѵрѣ и сидонѣ · бишѧ силꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ ваѭ ·
3101320 древле оубо въ врѣтишти и попелѣ сѣдѧште покаали сѧ бишѧ ·
3101400 обаче тѵроу и сидоноу отърадьнѣе бѫдетъ на сѫдѣ · неже вама ·
3101500 Ꙇ тꙑ каперънаоуме до н҃ебсе въꙁнесꙑи сѧ · до ада ниꙁъведеши сѧ ::
3101600 Шлоушаѩи васъ мене слоушаатъ · ꙇ отъмѣтаѩи сѧ васъ мене сѧ
3101610 отъмѣтаатъ · а отъмѣтаѩи сѧ мене отъмѣтаатъ сѧ посълавъшааго мѧ ·
3101700 Въꙁвратишѧ же сѧ седмь десѧтии · съ радостиѭ {ѭ} г҃лѭще ·
3101710 г҃и и бѣси [по]виноуѭтъ сѧ намъ о имени твоемь ·
3101800 рече же имъ видѣхъ сотонѫ ѣко млъниѭ съ небесе падъша ::
3101900 Се даѭ вамь власть настѫпати на ꙁмиѩ ꙇ скоръпиѩ · ꙇ на вьсѫ силѫ
3101910 врага · ꙇ ничътоже васъ не врѣдитъ ·
3102000 обаче о семь не радоуите сѧ ѣко доуси вамъ повиноуѭтъ сѧ ·
3102010 радоуите же сѧ ѣко имена ваша написана сѫтъ н҃бсхъ ::
3102100 Въ тъ часъ въꙁд[р]адова сѧ д҃хомъ и҃съ и рече · ꙇсповѣдаѭ ти сѧ
3102110 о҃тче г҃и н҃бсе и ꙁемлѧ · ѣко оутаилъ еси се отъ прѣмѫдръ
3102120 и раꙁоуменъ · ꙇ отъкрꙑ си младеньцемъ · еи отьче ѣко тако бꙑстъ{стъ}
3102130 благоволение прѣдъ тобоѭ :: кц ::
3102200 ꙇ обрашть сѧ къ оученикомь рече · вьсѣ мьнѣ прѣдана бꙑшѧ отъ о҃ца
3102210 моего · ꙇ никтоже не вѣстъ кто естъ с҃нъ тъкмо отецъ · ꙇ҅ кто естъ
3102220 о҃тцъ ткмо с҃нъ · ꙇ емоуже аште хощетъ с҃нъ авити ·
3102300 и обрашть сѧ къ оученикомь единѣмъ рече ·
3102310 блаженѣ очи видѧштеи ѣже видите ·
3102400 г҃лѭ бо вамъ ѣко мъноꙃи пророци и ц҃сре въсхотѣшѧ видѣти ѣже
3102410 вꙑ видите · ꙇ не видѣшѧ ·
3102420 ꙇ слꙑшати ѣже слꙑшасте и не слъша{стѩ}шѧ ::
3102500 Ꙇ се ꙁаконьникъ етеръ въста къ и҃сви · искоушаѩ и и г҃лѧ ·
3102510 оучителю что сътворь животъ вѣчънꙑи наслѣдъствоуѭ ·
3102600 онъ же рече къ немоу · въ ꙁаконѣ чъто писано естъ како чьтеши ·
3102700 онъ же отъвѣштавъ рече ·въꙁлюбиши г҃а б҃а твоего · отъ вьсего с҃рдца
3102710 твоего · и вьсеѭ д҃шеѭ твоеѭ · ꙇ вьсеѭ крѣпостиѭ твоеѭ ::
3102720 ꙇ вьсѣмь помꙑшлениемь твоимь · и искрънѣаго твоего ѣко самъ сѧ ·
3102800 Рече же емоу правѣ отъвѣшта се твори и живъ бѫдеши ·
3102900 онъ же хотѧ оправьдити {ти} сѧ самъ · рече къ и҃сви ·
3102910 ꙇ кто {е}естъ ꙇскрънии мои ·
3103000 отъвѣштавъ же и҃съ рече · ч҃лкъ единъ съхождааше отъ
3103010 и҃҅ема въ ерихѫ · ꙇ въ раꙁбоинꙑкꙑ вьпаде ·
3103020 иже и съблъкъше и · и ѣꙁвꙑ въꙁложъше отидѫ ·
3103030 оставльше елѣ живъ сѫштъ ·
3103100 по приключаю же иереи единъ съхождааше потемь тѣмь ·
3103110 ꙇ видѣвъ і мимо иде·
3103200 такожде же и левъꙉиитъ · бꙑвъ{въ} на томь мѣстѣ ·
3103210 пришедъ и видѣвъ і мимо иде ·
3103300 самарѣнинъ же единъ грѧдꙑ приде надь нь · ꙇ видѣвъ і м҃илосрдва ·
3103400 ꙇ пристопь обѧꙁа строупꙑ его въꙁливаѩ олѣи и вино · въсаждъ же и на
3103410 свои скотъ приведе и въ гостиницѫ · ꙇ прилежа емъ ·
3103500 ꙇ на оутрьни ишедъ иꙁьмь дъва пѣнѧꙃа дастъ гостиньникоу ·
3103510 ꙇ рече емоу прилежи емь · ꙇ еже аште прииждивеши · аꙁъ егда въꙁврашто
3103520 сѧ въꙁдамь ти ·
3103600 кто оубо тѣхъ трии искрънии мьнитъ сѧ бꙑти ·
3103610 въпадъшѭоумоу въ раꙁбоиникꙑ ·
3103700 онъ же рече сътвории милость сь нимь ·
3103710 Рече емоу и҃съ иди и тꙑ твори такожде :: кц ::
3103800 Бꙑстъ ꙁе ходѧщемъ ꙇмъ ꙇ҅ тъ въниде и҃съ въ весь едино · жена
3103810 едина именемь маръта · приѩтъ і въ домъ свои ·
3103900 ꙇ сеи бѣ сестра именемъ мариѣ · ѣже и сѣдъши при ногоу и҃своу
3103910 слꙑшааше слово его ·
3104000 ꙇ марта млъвлѣаше о мъноꙃѣ слоужъбѣ · ставъши же рече ·
3104010 г҃и не радиши ли ѣко сест[р]а моѣ единѫ мѧ остави слоужити ·
3104020 рьци оубо еи да ми поможетъ ·
3104100 отъвѣштавъ же рече еи и҃съ · марта маръта печеши сѧ
3104110 и млъвиши о мьноꙁѣ ·
3104200 едино же естъ на потрѣбо · мариѣ бо благѫѭ чѧсть иꙁбьра ·
3104210 ѣже не отъиметъ сѧ отъ неѩ · ::
3110100 ꙇ҅ бꙑстъ сѫштоу емоу на мѣстѣ единомь молѧштю сѧ · ѣко прѣста
3110110 рече едінъ оученикъ его къ немоу г҃и · наоучи нꙑ молити сѧ ѣкоже
3110120 иоанъ наоучи оученикꙑ своѩ ·
3110200 рече же имъ · егда молите сѧ г҃лте · Отъче нашъ иже еси на н҃бсх ·
3110210 да с҃титъ сѧ имѧ твое да придетъ ц҃срствие твое · да бѫдетъ волѣ
3110220 твоѣ ѣко на н҃бсе и на ꙁеми ·
3110300 хлѣбъ нашъ насѫштънꙑ · даи намъ на вьсѣкъ день ·
3110400 ꙇ остави намъ грѣхꙑ нашѧ · ꙇбо и сами оставлѣемъ вьсѣкомоу
3110410 длъжьникоу нашемоу · ꙇ҅ не вьведи насъ въ іскоушение ·
3110420 нъ и҅ꙁбави нꙑ отъ неприѣꙁни ::
3110500 Ꙇ рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дроугъ · ꙇ идетъ къ немоу
3110510 полоу ношти · ꙇ речетъ емоу дроуже даждъ ми въ ꙁаимъ три хлѣбꙑ ·
3110600 ꙇде дроугъ ми приде съ пѫти къ мьнѣ ·
3110610 ꙇ не имамъ чесо положити прѣдъ нимь ·
3110700 ꙇ отъ иꙁ ѫтръѫдѫ отъвѣштавъ речетъ не твори ми троудъ · юже двьри
3110710 ꙁатворенꙑ сѫтъ · ꙇ дѣти моѩ съ мъноѭ на ложи сотъ ·
3110720 не могѫ въстати дати тебѣ ·
3110800 г҃лѭ вамъ аште и не дастъ емоу въставъ ꙁане естъ дроугъ емоу · нъ ꙁа
3110810 беꙁочъство его въставъ дастъ емоу елико трѣбоуоутъ ·
3110900 ꙇ аꙁъ г҃лѭ вамъ · просите и дастъ сѧ вамъ ·
3110910 ꙇштите и обрѧщете тльцѣте и отвръꙁетъ сѧ вамъ ·
3111000 вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ · ꙇ иштѧи обрѣтаатъ ·
3111010 ꙇ тлъкѫщоумоу отвръꙁетъ сѧ ·
3111100 котерааго же отъ васъ о҃ца въспроситъ с҃нъ хлѣба · еда камень
3111110 подастъ емоу · ли рꙑбꙑ · еда въ рꙑбꙑ мѣсто ꙁмиѭ подастъ емоу ·
3111200 или аште проситъ лица · еда по[да]стъ емоу скорьпии ·
3111300 аште оубо вꙑ ꙁьли сѫште · оумѣате дааниѣ блага даѣти чѧдомъ вашимъ ·
3111310 кольми паче о҃тцъ с н҃бсе дастъ д҃хъ с҃тъ · просѧштиимъ оу него ·
3111400 Ꙇ бѣ иꙁгонѧ бѣсъ и тъ бѣ нѣмъ ·
3111410 бꙑстъ же бѣсоу иꙁгънаноу п҃рогла нѣмꙑ · ꙇ дивлѣахо сѧ народи ·
3111500 едини же отъ нихъ рѣшѧ · о вельꙁѣвоулѣ кънѧꙁи бѣсъ иꙁгонитъ бѣсꙑ ·
3111600 дроуꙃии же искоушаѭще ꙁнамениѣ отъ него искаахѫ съ н҃бсе ·
3111700 онъ же вѣдꙑ ихъ помꙑшлениѣ ·
3111710 рече имъ вьсѣко ц҃срствие раꙁдѣль сѧ само
3111720 вь себѣ ꙁапоустѣатъ · ꙇ домъ на домъ падаатъ ·
3111800 аште же и сотона самъ вь себѣ раꙁдѣли сѧ ·
3111810 како станетъ ц҃срсво его ·
3111820 ѣко г҃лте о вельꙃѣвоулѣ иꙁгонѧщъ мѧ бѣсꙑ ·
3111900 аште же аꙁъ о вельꙃѣвоулѣ иꙁгонѭ бѣсꙑ ·
3111910 с҃нве ваши о комь иꙁгонѧтъ · сего ради ти бѫдотъ вамъ сѫдиѩ ·
3112000 аще ли же о пръстѣ б҃жіи аꙁъ иꙁгонѭ бѣсꙑ · оубо постиже на васъ
3112010 цѣсарествие б҃жие ·
3112100 егда крѣпъкꙑ оуорожь сѧ хранитъ свои дворъ ·
3112110 вь мирѣ сѫтъ имѣниѣ его ·
3112200 а понеже крѣплеи его нашедъ побѣдитъ і и вьсѣ орѫжиѣ его
3112210 отьметъ на нѣже оупъвааше и користь его раꙁдаатъ ·
3112300 ꙇже нѣстъ съ мъноѭ на мѧ естъ · ꙇ иже не събираатъ
3112310 съ мьноѭ растачаатъ ·
3112400 егда же нечистꙑи д҃хъ иꙁидетъ отъ ч҃ка ·
3112410 прѣходитъ сквоꙁѣ беꙁводънаѣ мѣста иштѧ покоѣ
3112420 и не орѣтаѩ г҃лтъ · въꙁвраштѫ сѧ въ домъ мои отъ нѭдѫже иꙁидъ ·
3112500 ꙇ пришедъ обрѣтаатъ пометенъ и оукрашенъ ·
3112600 Тъгда иꙁидетъ и поиметъ дроугꙑихъ горешъ седмь д҃хъ · ꙇ въшедъше
3112610 живѫтъ тоу · ꙇ бꙑваѭтъ послѣдьнѣа ч҃лкоу томоу горьша пръвꙑихъ ::
3112700 Бꙑстъ же егда г҃лааше се · въꙁдвигъши гласъ едина жена отъ народа
3112710 рече емоу · блаженое чрѣво ношъше тѧ · ꙇ съсъца ѣже еси съсалъ ·
3112800 онъ же рече · тѣмъ же оубо блажении слꙑшѧштеи слово б҃жие и
3112810 хранѧште :: кц ::
3112900 Народомъ же събираѭштемъ сѧ · начѧтъ г҃лти · родъ съ лѫкавънъ естъ ·
3112910 ꙁнамениѣ иштетъ · і ꙁнамение не дастъ сѧ емоу ·
3112920 тъкъмо ꙁнамение ионꙑ прка ·
3113000 ѣкоже бо бꙑстъ иона ꙁнамение ниневъꙉитомъ ·
3113010 тако бѫдетъ и с҃нъ ч҃лвскꙑ родоу семоу ·
3113100 Ц҃срца южьскаа въстанетъ на сѫдъ · съ мѫжи рода сего и осѫдитъ ѩ҅ ·
3113110 ѣко приде отъ конецъ ꙁемлѧ слꙑшати прѣмѫдрости соломонѧ ·
3113120 и се мьножѣе соломона съде ·
3113200 мѫжи ниневъꙉитьсции вьскръснѫтъ на сѫдъ · съ родомь симь {симь} и
3113210 осѫдѧтꙑ и · ѣко покаашѧ сѧ въ проповѣдь ионинѫ ·
3113220 ꙇ се мъножѣе ионꙑ съде ::
3113300 Никтоже оубо свѣтилъника въжегъ въ съкровѣ полагаатъ ·
3113310 ни подъ спѫдомь · нъ на свѣштъницѣ да въходѧштеи видѧтъ свѣтъ ::
3113400 Свѣтильникъ тѣлоу естъ око · егда оубо око твое просто бѫдетъ ·
3113410 ꙇ вьсе тѣло твое · свѣтъло бѫдетъ · а понеже лѫкаво бѫдетъ ·
3113420 ꙇ тѣло твое тьмьно бѫдетъ ·
3113500 блюди оубо еда свѣтъ иже естъ въ тебѣ тъма естъ ·
3113600 аште оубо тѣло твое вьсе свѣтъло бѫдетъ · не имꙑ чѧсти единꙑ тъмънꙑ ·
3113610 бѫдетъ свѣтъло вьсе · ѣко се егда свѣтильникъ блисцаниемь
3113620 просвѣштаатъ тѧ ::
3113700 Егда же г҃лааше молѣаше и фарисѣи единъ да обѣдоуоутъ оу него ·
3113710 въшедъ же въꙁлеже ·
3113800 фарисѣи же видѣвъ диви сѧ ·
3113810 ѣко не прѣжде кръсти сѧ пръвѣе обѣда ·
3113900 рече г҃ь къ немоу · нꙑнѣ вꙑ фарисѣи вьнѣштьнее стькльници и мисѣ
3113910 очиштаате · а вънѫтрьнѣа ваша плъна сѫтъ хꙑштениѣ и ꙁълобꙑ ·
3114000 беꙁоумьни не иже ли естъ сътворилъ вънѣштьнее · ꙇ вънѫтрьнее сътвори ·
3114100 обаче сѫштаа дадите милостꙑнѭ · ꙇ се вьсѣ чиста вамъ сѫтъ :: ::
3114200 Нъ горе вамъ фарисѣемъ ѣко десѧтинѫ даате отъ мѧтꙑ и пиганъ и
3114210 вьсѣкого ꙁелиѣ · ꙇ мимо ходите сѫдъ ·
3114220 ꙇ любъвъ б҃жиѭ · си же подобааше сътворити и онѣхъ не оставлѣти ::
3114300 Горе вамъ фарисеи ѣко любити прѣдъсѣданиѣ на съньмиштихъ ·
3114310 ꙇ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ::
3114400 Горе вамъ кънижъници и фарисѣи · ꙇ лицемѣри ·
3114410 ꙇде есте ѣко гроби не вѣдоми · ꙇ ч҃лвци ходѧщеи връхоу не вѣдѧтъ ·
3114500 отъвѣштавъ же единъ отъ ꙁаконьникъ г҃ла емоу ·
3114510 оучителю се г҃лѧ и намъ досаждаеши ·
3114600 онъ же рече и вамъ ꙁаконьникомъ горе · ѣко накладаате на ч҃лкꙑ
3114610 брѣмена не оудобь носима · а сами ни единѣмъ же пръстомъ вашимь
3114620 прикасаате шѧ брѣменехъ · ::
3114700 Горе вамъ ѣко ꙁиждете гробꙑ проркъ · о҃тци же ваши иꙁбишѧ ѩ ·
3114800 оубо съвѣдѣтельствоуоуте и волѭ имате ·
3114810 дѣломъ о҃тцъ вашихъ · ѣко ти оубо иꙁбишѧ ѩ ·
3114820 вꙑ же ꙁиждете ихъ гробꙑ ·
3114900 сего ради и прѣмѫдрость б҃жиѣ рече ·
3114910 посълѭ вь нѧ п҃ркꙑ и а҃постлꙑ · и отъ нихъ оубиѭтъ · и ижденѭтъ ·
3115000 да мьститъ сѧ кръвь вьсѣхъ п҃ркъ · проливаема отъ съложениѣ
3115010 вьсего мира · отъ рода сего ·
3115100 отъ кръве а[ве]лѣ праведънааго · до кръве ꙁахариѩ погꙑбъшааго междю
3115110 олтаремь и храмомъ · еи г҃лѭ вамъ вьꙁиштетъ сѧ отъ рода сего ·
3115200 Горе вамъ ꙁаконьникомъ · ѣко вьꙁѧсте ключь раꙁоумѣнию · сами не
3115210 вьнидете · и въходѧштеимъ въꙁбранисте ·
3115300 Г҃лѭщю же емоу къ нимъ сице · начѧсѧ кънижъници и фарисѣи ·
3115310 лютѣ ѣко гнѣвати сѧ · ꙇ прѣстаати и о мъножаишиихъ ·
3115400 лаѭще его оуловити нѣчъто отъ оустъ его · да на нь в҃ьꙁглаголѭтъ ·
3120100 о нихъже сънемъшемъ{шемъ} сѧ тъмамъ народа · ѣко попираахѫ дроугъ
3120110 дроуга · начѧтъ г҃лати къ оученикомъ своимъ пръвѣе ·
3120120 вьнемлѣте себѣ отъ кваса фарисѣиска · еже естъ лицемѣрие ::
3120200 Ничтоже бо покръвено естъ еже не отъкрꙑетъ сѧ · и таино еже не
3120210 раꙁоумѣатъ сѧ ·
3120300 ꙁане елико въ тъмѣ рѣсте вь свѣтѣ оуслꙑшитъ сѧ ·
3120310 ꙇ еже къ оухоу г҃ласте въ таилищихъ · проповѣстъ сѧ на кровѣхъ ·
3120400 Г҃лѭ же вамъ дроугомъ своимъ · не оубоите сѧ отъ оубиваѭштиихъ тѣло ·
3120410 и по томь не могѫштемь лиха чесо сътворити ·
3120500 съкаꙁаѭ же вамъ кого сѧ оубоите · оубоите сѧ имѫщтааго власть
3120510 по оубьении вьврѣшти въ ꙉеонѫ · еи г҃лѭ вамъ · того оубоите сѧ ·
3120600 не пѧть ли птицъ вѣнитъ сѧ пѣнѧꙃема дъвѣма ·
3120610 ꙇ ни едина отъ нихъ нѣстъ ꙁабьвена прѣдъ б҃мъ ·
3120700 нъ и҅ власи главꙑ вашеѩ вьси иштьтени сѫтъ ·
3120710 не боите сѧ оубо мъноꙃѣхъ пътицъ соулѣиши есте ·
3120800 Г҃лѭ же вамъ вьсѣкъ иже колижъдо исповѣстъ мѧ прѣдъ ч҃лвкꙑ ·
3120810 и с҃нъ ч҃лвчскꙑ исповѣстꙑ и прѣдъ а҃нꙉлꙑ б҃жіи ·
3120900 а отъвръгꙑ сѧ мене прѣдъ ц҃лкꙑ ·
3120910 отъвръжень бѫдетъ прѣдъ а҃нꙉлꙑ б҃жіи ·
3121000 ꙇ вьсѣкъ иже речетъ слово на с҃нъ ч҃лвскꙑи · отъпоуститъ сѧ емоу ·
3121010 а҅ ꙇже власвимисаатъ на д҃хъ с҃тꙑ · не отъпоуститъ сѧ емоу ·
3121100 егда же приведѫтъ вꙑ на соньмишта и власти и владꙑчъствиѣ҅ ·
3121110 не пцѣте сѧ како или что отъвѣштаате или что речете ·
3121200 с҃тꙑи бо д҃хъ наоучитъ вꙑ во тъ часъ · ѣже подобаатъ г҃лати · ::
3121300 Рече же емоу единъ отъ народа ·
3121310 оучителю рьци братроу моемоу да раꙁдѣлитъ съ мъноѭ достоѣнье ·
3121400 онъ же рече емоу ч҃лче кто мѧ постави сѫдиѭ ли дѣлителѣ надъ вами ·
3121500 рече же къ нимь блюдѣте сѧ и храните сѧ
3121510 отъ вьсѣкого лихоимьствиѣ ·
3121520 ѣко отъ иꙁбꙑтъка комоужьдо животъ его естъ отъ имѣниѣ емоу ::
3121600 Рече же притъчѫ къ нимь г҃лѧ · ч҃коу единомоу богатоу огобьꙃи сѧ нива ·
3121700 ꙇ мꙑшлѣаше вь себѣ г҃лѧ · что сътворѭ · ѣко не имамъ къде
3121710 събрати ???? плодъ моихъ ·
3121800 ꙇ рече се сътворѭ раꙁорѭ житьничѧ моѩ и большѧ съꙁиждѫ ·
3121810 ꙇ҅ съберѫ тоу вьсѣ жита моѣ и добро мое
3121900 и рекѫ д҃ши моеи · д҃ше имаши мъного добро лежѧште на лѣта мьнога ·
3121910 почиваи ѣждь пии весели сѧ ·
3122000 рече же емоу б҃ъ · беꙁоумьне вь сьѭ нощь д҃шѫ твоѭ
3122010 истѧꙃаѭтъ отъ тебе · а ѣже оуготова комоу бѫдѫтъ ·
3122100 тако събираѩи себѣ · а не въ б҃ъ богатѣѩ ·
3122110 си г҃лѧ въꙁгласи имѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ ::кц ::
3122200 Рече къ оученикомъ своимъ · сего ради г҃лѭ вамъ · не пцѣте сѧ д҃шеѭ
3122210 вашеѭ что ѣсте· ни тѣломь вь чъто облѣчете сѧ ·
3122300 д҃ша бо больши естъ пиштѧ и тѣло одеждѧ ·
3122400 съмотрите вранъ ѣко не сѣѭтъ ни жьнѭтъ · ꙇмьже нѣстъ съкровишта ·
3122410 ни хранилишта · и б҃ъ питѣатъ ѭ · кольми паче вꙑ есте лоучьше птицъ ·
3122500 къто же отъ васъ пекꙑ сѧ можетъ приложити тѣлѣ своемь лакоть единъ ·
3122600 аште оубо ни мала чесо можете чъто о прочиихъ печете сѧ ·
3122700 съмотрите кринь како растѫтъ · не троуждаѭтъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
3122710 Г҃лѭ же вамъ ѣко ни соломонъ ·
3122720 во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ ѣко единъ отъ сихъ ·
3122800 аште ли же трѣвѫ дьнесь на селѣ сѫщѫ · и оутрѣ вь пешть вьметаемоу ::
3122810 б҃ъ тако дѣатъ · кольми паче васъ маловѣри ·
3122900 ꙇ вꙑ не иштете что имате ѣсти · и что пити · и не въꙁносите сѧ ·
3123000 вьсѣхъ бо сихъ ѩ҃ꙁци мира сего иштотъ · вашъ же отецъ вѣстъ ѣко
3123010 трѣбоуоуте сихъ ·
3123100 обаче иштите ц҃ѣсрствиѣ б҃жиѣ҅ · и си вьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · ::
3123200 Не бои сѧ малое стадо ѣ{ѣ}ко благоиꙁволи о҃тцъ вашъ дати вамъ
3123210 ц҃срствие ·
3123300 Продадите имѣние ваше · и дадите милостꙑнѭ · сътворите себѣ
3123310 вълагалишта не ветъшаѭшта · съкровиште не скѫдѣемо на н҃ебсхъ ·
3123320 идеже татъ не приближаатъ сѧ · ни тьлѣ тьлитъ ·
3123400 ꙇдеже бо · естъ съкровиште ваше тоу и с҃рдце ваше бѫдетъ ::
3123500 Бѫдѫ{дѫ} чрѣсла ваша прѣпоѣсана · и свѣтильници горѫсте ·
3123600 и вꙑ подобьни ч҃лкомь чаѭштемь г҃а своего когда въꙁвратитъ сѧ
3123610 отъ бракъ · да пришедъшю и тлъкнѫвъшю абие отвръꙁѫтъ сѧ емоу ::
3123700 Блажени раби ти ѩже г҃ъ пришедъ обрѧштетъ бьдѧштѧ ·
3123710 аминь г҃лѭ вамъ · ѣко прѣпоѣшетъ сѧ и посадитъ ѩ ·
3123720 и минѫвъ послоужитъ имъ ·
3123800 любо во въторѫѭ · любо въ третиѫ стражѫ придетъ · и обрѧщетъ тако :
3123810 блажени сѫтъ раби ти ::
3123900 Се же вѣдите ѣко аште би вѣдѣлъ г҃нъ храминꙑ ·
3123910 въ кꙑ часъ тать придетъ
3123920 бьдѣлъ оубо би и не далъ би подъкопати домоу свое{е}го ·
3124000 ꙇ вꙑ оубо бѫдѣте готови · ѣко вь ньже часъ не мьните с҃нъ ч҃лскꙑ
3124010 придетъ · :: кц ::
3124100 Рече же емоу петръ · г҃и къ намъ ли притъчѫ сиѭ г҃леши ·
3124110 ли къ вьсѣмъ ·
3124200 рече же г҃ъ къто оубо естъ вѣрънꙑ приставьникъ и мѫдрꙑ · егоже
3124210 поставитъ г҃ъ надъ челѣдиѭ своеѭ · даѣти вь врѣмѧ житомѣрение ·
3124300 Блаженъ рабъ тъ егоже пришедъ г҃ь его · обрѧштетъ творѧща тако ·
3124400 въ істінѫ г҃лѭ вамъ · ѣко надъ вьсѣмь
3124410 имѣниемь своимь поставитъ і ·
3124500 аште ли же речетъ рабъ тъ въ с҃рдци своемь · кьснитъ г҃ь мои прити ·
3124510 и начьнетъ бити рабꙑ и рабꙑнѧ · ѣсти же и пи[ти] и оупивати сѧ ·
3124600 придеть господинь раба того · вь ньже день не чаатъ · ꙇ вь
3124610 годинѫ вь нѭже не вѣстъ · ꙇ протешетъ і ·
3124620 ꙇ чѧсть его съ невѣрънꙑми положитъ ·
3124700 ть же рабъ вѣдѣвꙑ волѭ г҃а своего · ꙇ не оуготовавъ ли не сътворь
3124710 по воли его · бьенъ бѫдетъ мьного ·
3124800 не вѣдѣвꙑ же сътворь же достоинаа ранамъ бъень бѫдетъ малꙑ ·
3124810 вьсѣкомоу же емоуже дано бꙑстъ мьного · иꙁиштетъ сѧ отъ него · и
3124820 емоуже прѣдашѧ мьного лишьша просѧть отъ него ::
3124900 о҅гнѣ придъ вьврѣштъ{ъ} въꙁемлѭ что хоштѫ аште юже и въꙁгорѣ сѧ·
3125000 крьщение же имамъ кръстити сѧ · ꙇ како оудръжѫ сѧ доньдеже
3125010 коньчаатъ сѧ ·
3125100 мьните ли ѣко мира придъ дати на ꙁемлѭ ·
3125110 ни г҃лѭ вамь нъ раꙁдѣлениѣ ·
3125200 бѫдетъ бо отъ селѣ пѧть вь единомъ домоу раꙁдѣленъ трие на дъва ·
3125210 и дъва на три ·
3125300 ꙇ раꙁдѣлѧтъ сѧ отъцъ на с҃нъ · ꙇ҅ с҃нъ на о҃тъца · мати на дъштерь ·
3125310 и дъшти на матерь · свекрꙑ на невѣстѫ своѭ ·
3125320 и невѣста на свекровь своѭ ::
3125400 Г҃лааше же и народомь · егда оуꙁьрите облакъ въсходѧщь отъ ꙁападъ ·
3125410 абие г҃лете ѣ{к}ко тѫча грѧдетъ · и бꙑваатъ тако ·
3125500 ꙇ егда югъ доушѫштъ г҃лете ѣко варъ бѫдетъ · и бꙑваатъ ·
3125600 ѵ҅покрити лице небоу и ꙁеми оумѣате искоушати · а врѣмене сего
3125610 не искоушаате ·
3125700 что же и о себѣ не сѫдите правъдꙑ ::
3125800 Егда бо грѧдеши съ сѫпьремь твоимь къ кьнѧꙃоу · на пѫти даждъ дѣлание
3125810 иꙁбꙑти отъ него · да не пр[и]влѣчетъ тебе къ сѫдии ·
3125820 ꙇ сѫдии тѧ прѣдастъ слоуꙃѣ · и слоуга тѧ въсадитъ въ темьницѫ ·
3125900 г҃лѭ тебѣ не имаши иꙁити отъ тоудѣ · доньдеже и послѣдьнии
3125910 трьхьть въꙁдаси ::
3130100 приключишѧ же сѧ едини въ то врѣмѧ повѣдаѫште емоу
3130110 о галилеихъ · ꙇ҅ · хъжѧ кръвъ пилатъ съмѣси съ ꙁрътвами ихъ ·
3130200 и отъвѣштавъ и҃съ рече имъ · мьните ли ѣко галилѣане
3130210 сии грѣшънѣиши паче вьсѣхъ ч҃лкъ бѣшѧ · ѣко тако пострадашѧ ·
3130300 ни · г҃лѭ вамъ · нъ аште не покаате сѧ · вьси такожде погꙑблете ·
3130400 ли они осмь на десѧте на нѧже паде стлъпъ силоуамъскъ · ꙇ поби ѩ ·
3130410 мьните ли ѣко ти длъжьнѣише бѣшѧ · паче вьсѣхъ ч҃лкъ
3130420 живѫштихъ въ е҃рлмѣ ·
3130500 ни г҃лѭ вамъ · нъ аште не покаате сѧ вьси такожде погꙑбнете ::
3130600 Г҃лааше же сиѭ притъчѫ смоковьницѫ имѣаше единъ въ виноградѣ своемь
3130610 въсажденѫ · ꙇ приде иштѧ плода на неи и не обрѣте ·
3130700 рече же къ винареви · се третиее лѣто прихождѫ иштѧ плода
3130710 на смоковьници сеи и не обрѣтаѭ ·
3130720 посѣци ѭ въскѫѭ и ꙁемлѭ опражнѣатъ ·
3130800 онъ же отъвѣштавъ рече емоу · г҃и остави ѭ
3130810 и се лѣто доньдеже ѭ окопаѭ окрьсть · и осꙑплѭ гноемь ·
3130900 и аште оубо сътворитъ плодъ · аще ли же ни ·
3130910 вь грѧдѫштее врѣмѧ посѣчеши ̑ѭ · ::
3131000 Бѣ же оучѧ и҃съ на единомь отъ соньмишть въ соботꙑ ·
3131100 ꙇ се жена бѣаше д҃хъ имѫшти недѫжень · ꙃ҃ ꙇ҃ · на десѧте лѣтъ ·
3131100 и бѣ слѫка · ꙇ не могѫшти сѧ въсклонити отънѫдь ·
3131200 оуꙁьрѣвъ же ѭ и҃съ п҃ригласи и рече еи ·
3131210 жено отъпоуштена еси отъ недѫга твоего ·
3131300 и въꙁложи на нѭ рѫцѣ · и абие простьрѣ сѧ · и славлѣаше б҃а ·
3131400 отъвѣшта{въ}въ же архисѵнагогъ негодоуѩ ꙁане въ соботѫ
3131410 исцѣли ѭ и҃съ · г҃лаше народоу ·
3131420 шесть денъ естъ вь нѧже достоитъ дѣлати · въ тꙑ оубо
3131420 приходѧште цѣлите сѧ а не вь день соботънꙑ ·
3131500 отъвѣшта къ немоу г҃ь и рече · лицемѣри · къжъдо васъ въ соботѫ ·
3131510 не отрѣшаатъ ли своего волоу ли осъла отъ ѣслии · и ведъ напаѣатъ ·
3131600 сиѭ же дъштерь аврамлѭ сѫштѫ · ѭже съвѧꙁа сотона се осмое на
3131610 десѧте лѣто · не достоѣаше ли раꙁдрѣшити еѩ
3131620 отъ ѫꙁꙑ вь день соботънꙑ ·
3131700 и се емоу г҃лѭштоу · стꙑдѣахѫ сѧ вьси противлѣѭштеи сѧ емоу ·
3131710 и вьси людие радоваахо сѧ · о вьсѣхъ славънꙑихъ ·
3131720 бꙑваѭштиихъ отъ него :: кц ::
3131800 Г҃лааше же комоу подобъно естъ ц҃срствие б҃жие · и комоу оуподоблѭ е ::
3131900 Подобъно естъ ц҃ствие н҃ебское ꙁръноу горюшьноу · еже приемъ ч҃лвкъ ·
3131910 въвръже въ врътоградъ свои · и въꙁдрасте и бꙑстъ въ дрѣво велие ·
3131920 и птицѧ н҃ебскꙑѩ вьселишѧ сѧ вь вѣтви его ·
3132000 Пакꙑ рече комоу оуподоблѭ ц҃ѣсрствие б҃жие ·
3132100 подобъно естъ квасоу · иже приемъши жена съкрꙑ въ мѫцѣ · трии сатъ ·
3132110 доньдеже вькꙑсѣ вьсѣ ·
3132200 и прохождааше сквоꙁѣ градꙑ и вьси оучѧ · ꙇ шьстье творѧ въ ероусалимъ ·
3132300 Рече же единъ къ немоу г҃и аште мало естъ с҃ъпсаѭштиихъ сѧ · онъ же
3132310 рече къ нимъ
3132400 подвиꙃаите сѧ вънити сквоꙁѣ тѣсна{ѣ}а врата · ѣко мъноꙃи г҃лѭ ·
3132410 вьꙁищѫтъ вьнити и не въꙁмогѫтъ ·
3132500 отъ нелиже оубо въстанетъ г҃ь домоу · и ꙁатворитъ двьри ·
3132510 и начьнете вьнѣ стоѣти · и тлѣшти въ двьри г҃лѭще ·
3132520 г҃и г҃и отврьꙁи намъ · и отъвѣщавъ речетъ вамъ · не вѣмъ васъ отъ
3132530 коудѫ есте ·
3132600 тогда начьнете г҃лати · ѣсмь прѣдъ тобоѭ и пихомъ · ꙇ на распѫтиихъ
3132610 нашихъ оучилъ еси ·
3132700 ꙇ речетъ г҃лѭ вамъ · не вѣмь васъ отъ кѫдоу есте ·
3132710 отъстѫпите отъ мене вьси дѣлателе неправьдѣ ·
3132800 тоу бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомь ·
3132810 егда оуꙁьрите авраама и исака и иѣкова · ꙇ вьсѧ пророкꙑ въ ц҃срствии
3132820 б҃жии · вꙑ же иꙁгонимꙑ вонъ ·
3132900 и придѫтъ отъ въстокъ и ꙁападъ и сѣвера и юга · и вьꙁлѧгѫтъ въ
3132910 ц҃рствии б҃ꙁіи :: кц ::
3133000 ꙇ се сѫтъ послѣдьнии иже бѫдѫтъ прѣдьнии҅ · и сѫтъ прѣдьнии ·
3133010 ꙇже бѫдѫтъ послѣдьнии ·
3133100 Въ тъ день пристѫпишѧ едини фарисѣи г҃лѭще емоу · ꙇꙁиди и иди
3133110 отъ сѫдоу · ѣко иродъ хоштетъ тѧ оубити ·
3133200 и рече имъ шедъше рьцѣте лисоу томоу · се иꙁгонѭ бѣсꙑ · ꙇ исцѣлениѣ
3133210 творѭ дьнесь и въ трети коньчаѭ ·
3133300 обаче подобаатъ ми дьнесь и ютрѣ · и въ онъ день ити · ѣко не
3133310 въꙁможъно естъ п҃ркоу погꙑбнѫти кромѣ и҃ерсма ·
3133400 ꙇ҃ме и҃ме иꙁбивꙑ п҃ркꙑ · ꙇ каменьемь побиваѩ посъланꙑѩ къ тебѣ ·
3133410 Коль кратꙑ въсхотѣхъ събърати чѧда твоѣ · ѣкоже кокошъ гнѣꙁдо
3133420 свое подъ крилѣ · и не въсхотѣсте ·
3133500 се оставлѣатъ сѧ вамъ домъ вашъ · г҃лѭ же вамъ · ѣко не имате
3133510 видѣти мене доньдеже придетъ егда речете ·
3133520 б҃лгсвнъ грѧдѧи въ імѧ г҃не ::
3140100 Ꙇ бꙑстъ егда вьниде и҃съ въ домъ единого кънѧꙃа фарисѣиска въ соботѫ
3140110 хлѣба ѣстъ · и ти бѣахѫ наꙁираѭште и ·
3140200 ꙇ се ч҃лвкъ единъ имꙑ водънꙑи трѫдъ · бѣ прѣдъ нимь ·
3140300 и отъвѣштавъ рече и҃съ рече къ ꙁаконьникомъ и фарисѣемъ г҃лѧ ·
3140310 аште достоитъ въ соботꙑ цѣлити · они же оумлъчашѧ ·
3140400 и приемъ и исцѣли и и отъпоусти и ·
3140500 и отъвѣштавъ къ нимъ рече · которааго васъ осълъ ли волъ
3140510 въ стоуденецъ въпадетъ · ꙇ не абие истръгнетъ его · вь день соботънꙑ ·
3140600 ꙇ не въꙁмогѫ отъвѣштати емоу къ семоу ::
3140700 Г҃лааше же къ ꙁъванъиимъ притъчѫ одръжѧ ·
3140710 како прѣдъсѣданиѣ иꙁбираахѫ · г҃лѧ къ нимь ·
3140800 егда ꙁъванъ бѫдеши цѣмъ на бракъ · не сѧди на прѣдьнимь мѣстѣ ·
3140810 еда къто чьстьнѣи тебе бѫдетъ ꙁъванꙑхъ ·
3140900 ꙇ пришедъ ꙁъвавꙑ тѧ и оного речетъ ти · даждъ семоу мѣсто · и тогда
3140910 начьнеши съ стоудомъ послѣдьнее мѣсто дръжати ·
3141000 нъ егда ꙁъванъ бѫдеши · шъдъ сѧди на послѣдьниимь мѣстѣ · да егда
3141010 придетъ ꙁъвавꙑи тѧ · речетъ ти дроуже посѧди вꙑше · тъгда бѫдетъ ти
3141020 слава прѣдъ сѣдѧштиими съ тобоѭ ·
3141100 ѣко вьсѣкъ въꙁносѧи сѧ съмѣритъ сѧ ·
3141110 и съмѣрѣѩи сѧ вьꙁнесетъ сѧ :: кц ::
3141200 Г҃лааше же къ ꙁъвавъшюмоу и · егда твориши обѣдъ ли вечерѭ ·
3141210 не ꙁови дроугъ твоихъ · ни братриѩ твоеѩ ни рождениѣ твоего ·
3141220 ни сѫсѣдъ богатъ · еда коли и ти тѧ такожде въꙁовѫтъ · и бѫдетъ
3141230 ти въꙁдаание ·
3141300 нъ егда твориши пиръ · ꙁови ништѧѩ маломошти · хромꙑ слѣпꙑ ·
3141400 ꙇ блаженъ бѫдеши · ѣко не имѫтъ ти чесо въꙁдати ти · въꙁдастъ бо ти
3141410 сѧ во вьскрѣшение праведънꙑхъ ·
3141500 Слꙑшавъ же единъ отъ въꙁлежѧштиихъ съ нимъ си рече емоу · блаженъ иже
3141510 сънѣстъ обѣдъ въ ц҃срствии б҃жии ·
3141600 онъ же рече емоу :: Ч҃лвкъ единъ сътвори вечерѭ велиѭ ·
3141610 и ꙁъва мъногꙑ ·
3141700 и посъла рабъ свои въ годъ вецерѧ · решти ꙁъванꙑмъ грѧдѣте · ѣко
3141710 о҅уже готова сѫтъ вьсѣ ·
3141800 ꙇ начѧсѧ въкоупъ отърицати сѧ вьси · пръвꙑ рече емоу · село коупихъ и
3141810 имамъ нѫждѫ иꙁити и видѣти е · молѭ тѧ имѣи мѧ отърочъна ·
3141900 и дроугꙑ рече сѫпрѫгъ воловънꙑихъ коупихъ пѧть · и грѧдѫ искоуситъ ихъ ·
3141910 молѭ тѧ имѣи мѧ отърочъна ·
3142000 и дроугꙑ рече жено поѩсъ и сего ради не могѫ прити ·
3142100 и пришъдъ рабъ тъ повѣдѣ се г҃спдиноу своемоу · тогда раꙁгнѣвавъ сѧ
3142110 господинъ домоу · рече рабоу своемоу · иꙁиди ѩдро на распѫтиѣ и стъгнꙑ
3142120 града · ꙇ ништѧѩ и бѣдънꙑѩ и хромꙑѩ и слѣпꙑѩ въведи сѣмо ·
3142200 ꙇ рече рабъ · г҃и бꙑстъ ѣкоже повелѣ · и еште мѣсто естъ ·
3142300 и рече г҃ъ рабоу · иꙁиди на пѫти и халѫгꙑ · и оубѣди вьнити ·
3142310 да наплъ{наплъ}нитъ сѧ домъ мои ·
3142400 г҃лѭ бо вамъ · ѣко ни единъ же мѫжь тѣхъ ꙁъванꙑхъ ·
3142410 не въкоуситъ моеѩ вечерѧ ·
3142420 мъноꙃи бо сѫтъ ꙁъвании мало же иꙁбъранꙑхъ :: кц ::
3142500 Ꙇдѣахѫ же съ нимь народи мъноꙃи · и обраштъ сѧ рече къ нимъ ·
3142600 аште кто грѧдетъ къ мьнѣ · и не въꙁненавидитъ о҃тца своего и матере ·
3142610 и женъи и чѧдъ и братриѩ и сестръ · еште же и д҃шѧ своеѩ ·
3142620 не можетъ мои оученикъ бꙑти ·
3142700 ꙇ иже не носитъ к҃рста своего и въ слѣдъ мене грѧдетъ ·
3142710 не можетъ бꙑти мои оученикъ · ::
3142800 Къто бо отъ васъ хотѧи стлънъ соꙁъдати · не прѣжде ли
3142810 сѣдъ раштьтетъ доволъ · аште иматъ иже естъ на съвръшение ·
3142900 да не егда положитъ основаниѣ · и не можетъ съвръшити ·
3142910 вьси видѧштеи начънѫтъ рѫгати сѧ емоу
3143000 г҃лѭште · ѣко сь ч҃лвкъ начѧтъ ꙁъдати · и не може съвръшити ·
3143100 ли кꙑи ц҃сръ идꙑ къ иномоу ц҃срю · сънити сѧ на брань · не сѣдъ ли
3143110 прѣжде · съвѣштаваатъ аште силънъ естъ · съ десѧтиѭ тꙑсѫштъ сърѣсти
3143120 грѧдѫштааго · съ дъвѣма десѧтъма {тъ}тꙑсѫштама на нь ·
3143200 аште ли же ни · еште далече емоу сѫштю · молитвѫ посълавъ молитъ сѧ о
3143210 мирѣ ·
3143300 Тако оубо вьсѣкъ отъ васъ · иже не отъречетъ сѧ
3143310 вьсего своего имѣниѣ · не можетъ мои бꙑти оученикъ ·
3143400 добро естъ солъ · аште же соль обоуѣатъ о чемъ осолитъ сѧ ·
3143500 Ни вь ꙁеми ни въ гнои трѣбѣ естъ · вонъ исꙑплѭтъ ѭ · ꙇмѣѩи оуши
3143510 слꙑшати да слꙑшитъ · :: ::
3150100 Бѣахѫ же къ немоу приближаѭште сѧ вьси мꙑтаре и грѣшъници ·
3150110 послоушатъ его ·
3150200 и роптаахѫ фарисѣи · и кънижъници г҃лѭште · ѣко сь грѣшъникꙑ
3150210 приемлетъ · и съ ними ѣстъ ::
3150300 Рече же къ нимь притъчѫ сиѭ г҃лѧ ·
3150400 кꙑ ч҃лвкъ отъ васъ · имꙑ съто овецъ и погоубль единѫ отъ нихъ ·
3150410 не оставитъ ли девѧти десѧтъ и девѧти въ поустꙑни · и идетъ въ слѣдъ
3150420 погꙑбъшѧѩ · доньдеже обрѧштетъ ѭ ·
3150500 ꙇ обрѣтъ въꙁлагаатъ на рамѣ свои радоуѩ сѧ ·
3150600 и пришедъ въ домъ · съꙁꙑваатъ дроугꙑ и сѫсѣдꙑ г҃лѧ имъ · радоуите сѧ съ
3150610 мъноѭ ѣко обрѣтъ овъцѫ моѭ погꙑбъшѫѭ ·
3150700 г҃лѭ вамъ ѣко тако радостъ бѫдетъ на н҃бсе · о единомъ грѣшъницѣ
3150710 каѭшти сѧ · неже о девѧти десѧтъ и девѧти праведъницѣхъ иже не
3150720 трѣбоуѭтъ покааниѣ ·
3150800 ли каѣ жена имѫшти десѧтъ драгмъ · аште погоубитъ драгмѫ единѫ ·
3150810 не въжиꙃаатъ ли свѣтильника · и помететъ храминꙑ · ꙇ иштетъ прилежъно
3150820 доньдеже обрѧштетъ ·
3150900 и обрѣтъши съꙁꙑваатъ дроугꙑ · и сѫсѣдꙑнѧ г҃лѭшти · радоуите сѧ
3150910 съ мъно̑ѭ · ѣко обрѣтъ драгмѫ ѭже погоубихъ ·
3151000 тако г҃лѭ вамъ · радость бꙑваатъ прѣдъ анлꙑ б҃жии · о единомь
3151010 грѣшъницѣ каѭштиимъ сѧ ??????
3151100 Рече же г҃ъ ч҃лвкъ единъ имѣ дъва с҃на ·
3151200 и рече юнѣи ею о҃тцю · о҃тче даждь ми достоинѫѭ чѧсть имѣниѣ ·
3151210 и раꙁдѣли има имѣние ·
3151300 ꙇ не по мъноꙃѣхъ дьнехъ събъравъ вьсе мьнии с҃нъ отиде на
3151310 странѫ далече · и тоу расточи имѣние свое живꙑ блѫдъно ·
3151400 иждивъшю же емоу вьсѣ · бꙑстъ гладъ крѣпокъ на странѣ тои ·
3151410 и тъ начѧтъ лишити сѧ ·
3151500 и шедъ прилѣпи сѧ единомъ отъ жителъ тоѩ странꙑ · и посъла и на села
3151510 своѣ пастъ свинии ·
3151600 і желааше насꙑтити чрѣво свое отъ рожецъ ѩже ѣдѣахѫ свиниѩ ·
3151610 и никтоже не даѣше емоу ·
3151700 вь себѣ же пришедъ рече · колико наимъникъ отъца моего · иꙁбꙑваѭтъ
3151710 хлѣби · аꙁъ же гладомь гꙑблѭ ·
3151800 въставъ идѫ къ о҃тцю моемоу · ꙇ рекѫ емоу отъче съгрѣшихъ на небо и
3151810 прѣдъ тобоѭ ·
3151900 юже нѣсмъ достоинъ нарещи сѧ с҃нъ твои · сътвори мѧ ѣко единого отъ
3151910 наимъникъ твоихъ ·
3152000 ꙇ҅ въставъ иде къ о҃тчю своемоу · еще же емоу далече сѫштю ·
3152010 оуꙁьрѣ и отецъ его · и милъ емоу бꙑстъ · ꙇ текъ нападе на вꙑѭ его и
3152020 облобꙑꙁа и ·
3152100 речѧ же емоу с҃нъ о҃тче · съгрѣшихъ на небо и прѣдъ тобоѭ · юже
3152110 нѣсмъ достоинъ нарешти сѧ с҃нъ твои ·
3152200 рече же о҃тцъ къ рабомъ своимъ · ꙇꙁнесѣте одеждѫ пръвѫѭ
3152210 ꙇ облѣцѣте и · ꙇ дадите пръстень на рѫкѫ его · ꙇ сапогꙑ на ноꙃѣ ·
3152300 ꙇ҅ приведъше телецъ оупитѣнꙑ ꙁаколите · и ѣдъше да веселимъ сѧ ·
3152400 ѣко с҃нъ мои сь мрътвъ бѣ и оживе · ꙇꙁгꙑблъ бѣ и обрѣте сѧ ·
3152410 ꙇ начѧсѧ веселити сѧ·
3152500 бѣ же с҃нъ его старѣи на селѣ · ꙇ ѣко грѧдꙑ приближи сѧ къ домоу ·
3152510 слꙑша пѣниѣ и ликꙑ ·
3152600 ꙇ приꙁъвавъ единого отъ рабъ · въпрашааше что оубо си сѫтъ ·
3152700 онъ же рече емоу ѣко братръ твои приде · ꙇ ꙁакла о҃тцъ твои телецъ
3152710 оупитѣнꙑ ѣко съдрава и приѩтъ ·
3152800 раꙁгнѣва же сѧ и не хотѣаше вънити · о҃тцъ же его ишедъ молѣаше и ·
3152900 онъ же отъвѣщавъ реце о҃тъцю своемоу ·
3152910 се толико лѣтъ работаѭ тебѣ ·
3152920 ꙇ николиже ꙁаповѣди твоеѩ не прѣстѫпихъ · ꙇ мьнѣ николиже не далъ
3152930 еси коꙁьлѧте · да съ дроугꙑ моими въꙁвеселилъ сѧ бимь ·
3153000 егда же с҃нъ твои сь · ꙇꙁѣдꙑ твое имѣние съ любодѣицами приде ·
3153010 ꙁакла емоу телецъ питомꙑ ·
3153100 онъ же рече емоу · чѧдо тꙑ вьсегда съ мьноѭ еси ·
3153110 ꙇ вьсѣ моѣ твоѣ сѫтъ ·
3153200 вьꙁвеселити же сѧ и въꙁдрадовати подобааше · ѣко братръ твои
3153210 сь мрътвь бѣ и оживе · ꙇꙁгꙑбль бѣ и обрѣте сѧ · :: кц ::
3160100 Г҃лааше же и къ оученикомъ своимъ :: Ч҃лвкъ етеръ бѣ богатъ ·
3160110 ꙇже имѣаше приставьникъ · ꙇ тъ оклеветанъ бꙑстъ къ немоу ·
3160120 ѣко растачаѩ имѣние его ·
3160200 ꙇ приꙁъвавъ і рече емоу · что се слъшѫ о тебѣ · въꙁдаждь отъвѣтъ о
3160210 приставлении домовьнѣемь · не въꙁможеши бо къ томоу домоу строити ·
3160300 рече же вь себѣ приставъникъ домоу ·
3160310 что сътворѭ ѣко г҃ь мои отъемлетъ строение домоу отъ мене ·
3160320 копати не могѫ · хлѫпати стꙑждѫ сѧ ·
3160400 раꙁоумѣѭ что сътворѭ · да егда оставленъ бѫдѫ отъ строениѣ домоу
3160410 приимѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ ·
3160500 и приꙁъвавъ единого когожъдо ??????? длъжьникъ господи своего ·
3160510 г҃лааше пръвоумоу · колицѣмь длъженъ еси господиноу моемоу ·
3160600 онъ же рече сътомь мѣръ отъ олѣа · ꙇ рече емоу · приими боукъви твоѩ ·
3160610 ꙇ сѣдъ скоро напиши пѧть десѧтъ ·
3160700 и по томь же дроугоумоу рече · тꙑ же колицѣмь длъженъ еси · онъ же рече
3160710 сътомь корецъ пьшеницѧ · и г҃ла емоу приими боукъви твоѩ и напиши
3160720 осмь десѧтъ ·
3160800 и похвали г҃ь иконома неправедънааго · ѣко и мѫдрѣ сътвори · ѣко
3160810 с҃нве вѣка сего мѫдрѣише паче с҃нвъ свѣта въ родѣ своемь сѫтъ ::
3160900 Ꙇ аꙁъ вамъ г҃лѭ сътворите себѣ дроугꙑ отъ мамонинꙑ неправъдꙑ ·
3160910 да егда оскѫдѣате приимѫтъ вꙑ въ вѣчънꙑѩ кровꙑ ::
3161000 Вѣрънꙑ въ малѣ и въ мъноꙃѣ вѣренъ естъ ·
3161010 ꙇ неправъдънꙑ въ малѣ и въ мьноꙁѣ неправъденъ естъ ·
3161100 аште оубо въ неправедьнѣемь жити не бꙑсте вѣрьни ·
3161110 въ істиньнѣмь къто вамъ вѣрѫ иметъ ·
3161200 ꙇ аште въ тоуждемь вѣрьни не бꙑсте · ваше къто вамъ дастъ ·
3161300 никꙑи же рабъ не можетъ дъвѣма г҃ьма работати · ли бо единого
3161310 въꙁненавидитъ · а дроугааго въꙁлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧ ·
3161320 а о дроуꙃѣмь не родити начьнетъ · Не можете б҃оу работати и мамонѣ ·
3161400 слꙑшаахѫ же си вьсѣ · ꙇ фарисѣи съребролюбьци сѫще ·
3161410 ꙇ подрѣжаахѫ и ·
3161500 и рече имъ · вꙑ есте оправъдаѭштеи себе прѣдъ ч҃лвкꙑ · б҃ъ же вѣстъ
3161510 с҃рдца ваша · ѣко еже естъ въ ч҃лвцхъ вꙑсоко · мръꙁость прѣдъ
3161520 б҃мь естъ :: кц ::
3161600 Ꙁаконъ и пророци до иоана · отъ толи ц҃срствие б҃жие
3161610 благовѣствоуоутъ сѧ ·
3161700 оудобѣе же естъ небоу и ꙁеми прѣити · неже отъ ꙁакона единои чрътѣ
3161710 погꙑбнѫти ·
3161800 вьсѣкъ поуштаѩи женѫ своѭ и приводѧ инѫ · прѣлюбꙑ дѣатъ · ꙇ женѧи
3161810 сѧ поуштеноѭ отъ мѫжа · прѣлюбꙑ творитъ ::
3161900 Ч҃лвкъ же единъ бѣ богатъ · ꙇ облачаше сѧ въ порфꙿѵрѫ · ꙇ вѵсонъ ·
3161910 веселѧ сѧ на вьсѣкъ день свѣтъло ·
3162000 нищъ же бѣ единъ именемъ лаꙁаръ ·
3162010 ꙇже лежааше при вратѣхъ его гноинъ ·
3162100 и желааше насꙑтити сѧ отъ кроупицъ ·
3162110 падаѭштиихъ отъ трапеꙁꙑ богатааго ·
3162120 нъ и пси приходѧште облиꙁаахѫ гнои его ·
3162200 бꙑстъ же оумьрѣти ништюмоу · ꙇ несеноу бꙑти а҃нꙉлꙑ на лоно аврам̑ле ·
3162210 оумьрѣтъ же и богатꙑи и погрѣсѧ и ·
3162300 ꙇ҅ въ адѣ въꙁведъ очи свои сꙑ въ мѫкахъ оуꙁьрѣ аврама иꙁ далече ·
3162310 и лаꙁарѣ на лонѣ его ·
3162400 ꙇ тъ въꙁглашъ рече о҃тче аврааме помилоуи мѧ · и посъли лаꙁарѣ да
3162410 омочитъ конецъ пръста своего въ водѣ · и оустоудитъ ѩ҃ꙁкꙑ мои ·
3162420 ѣко страждѫ въ пламени семь ·
3162500 рече же авраамъ чѧдо помѣни ѣко въсприѩлъ еси тꙑ благаа твоѣ въ
3162510 животѣ твоемь · ꙇ лаꙁарь такожде ꙁълаа · нꙑнѣ же сьде оутѣшаатъ сѧ а
3162520 тꙑ страждеши ·
3162600 ꙇ надъ вьсѣми сими · междю нами и вами · пропадь велиѣ оутвръди сѧ ·
3162610 ѣко да хотѧштеи минѫти отъ сѫдоу къ вамъ не въꙁмагаѭтъ · ни иже
3162620 отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ ::
3162700 Рече же молѭ тѧ оубо отьче · да и посълеши въ домъ о҃тца моего ·
3162800 ꙇмамь бо пѧть братриѩ · ѣко да ꙁасъвѣдѣтельствоуоутъ имъ · да не и ти
3162810 придѫтъ на мѣсто се мѫчъное ·
3162900 г҃ла же емоу авраамъ · имѫтъ мосѣа и п҃ркꙑ да послоушаѭтъ ихъ ·
3163000 онъ же рече ни отьче аврааме · нъ аште къто отъ мрътвꙑихъ идетъ
3163010 къ нимъ покаѭтъ сѧ ·
3163100 рече же емоу аште мосѣа и п҃ркъ не послоушаѭтъ · ни аште кто отъ
3163110 мрътвꙑхъ въскрьснетъ · не имѫтъ вѣрꙑ :: кц ::
3170100 Рече же къ оученикомъ не въꙁможъно естъ да не придѫтъ сканъдали ·
3170110 Горе же томоу имьже придѫтъ ·
3170200 оунѣе емоу би бꙑло · аште би камень жръновънꙑ въꙁложенъ на вꙑѭ его ·
3170210 ꙇ въвръженъ въ море · неже да сканъдалисаатъ малꙑихъ [сихь] единого ::
3170300 Вьнемлѣте себѣ · аште же съгрѣшитъ {бра} тебѣ братръ
3170310 твои ꙁапрѣти емоу · и аште покаатъ сѧ отъпоусти емоу ·
3170400 и аште седморицеѭ дьнемъ съгрѣшитъ въ тѧ · и седморицеѭ дьнемь
3170410 обратитъ сѧ г҃лѧ каѭ сѧ · отъпоусти емоу ·
3170500 ꙇ рѣшѧ а҃пли г҃ви · приложи намъ вѣрѫ ·
3170600 рече же г҃ъ · аште бисте имѣли вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшьно · г҃лали
3170610 бисте оубо сѵкаминѣ сеи · вьꙁдери сѧ и въсади сѧ въ море ·
3170620 и послоушала би васъ · ::
3170700 Которꙑи же отъ васъ · рабъ имѣѩ опѭштъ ли пасѫщъ ꙇже пришьдъшю съ
3170710 села · речетъ абие минѫвъ въꙁлѧꙃи ·
3170800 нь не речетъ ли емоу · оу[го]товаи чъто вечерѣѭ ·
3170810 ꙇ прѣпоѣсавъ сѧ слоужи ми · доньдеже ѣмь и пиѭ ·
3170820 ꙇ по томь ѣси и пьеши тꙑ ·
3170900 е҅да иматъ хвалѫ рабоу томоу · ѣко сътвори повелѣнаа · не мьнѭ
3171000 тако · и вꙑ егда сътворите вьсѣ повелѣнаа вамъ · г҃лите ѣко раби
3171010 недостоини есмъ · ѣко еже длъжъни бѣхомъ
3171020 сътворити сътворихомъ · :: кц ::
3171100 Ꙇ бꙑстъ идѫштю емоу въ и҃мъ · ꙇ тъ прохождааше междю самариеѭ
3171110 галилѣеѭ ::
3171200 Ꙇ въходѧштю емоу вь единѫ весь · сърѣте и десѧть прокаженъ мѫжъ ·
3171210 ꙇже сташѧ иꙁ далече ·
3171300 ꙇ ти вьꙁнѣсѧ гласъ г҃лѭште · ꙇ҃се наставъниче помилоуи нꙑ ·
3171400 ꙇ видѣвъ ѩ рече имъ · шьдьше покажите сѧ иерѣомъ ·
3171410 и бꙑстъ идѫштемъ имь · иштистишѧ сѧ ·
3171500 единъ же отъ нихъ видѣвъ ѣко ицѣлѣ · въꙁврати сѧ съ гласомь велиемь
3171510 славѧ б҃а ·
3171600 и паде ницъ на ногоу его · хвалѭ емоу въꙁдаѩ · и тъ бѣ самарѣнинъ ·
3171700 отъвѣштавъ же и҃съ рече · не десѧть ли ищистишѧ сѧ · да девѧть
3171800 како не обрѣтѫ сѧ · въꙁвраштъше сѧ {сѧ} дати славꙑ б҃оу · тъкъмо
3171810 иноплеменьникъ сь ·
3171900 ꙇ рече емоу въставъ иди вѣра твоѣ с҃псе тѧ :: кц ::
3172000 въпрошенъ же бꙑвъ отъ фарисѣи · когда придетъ ц҃срствие б҃жие ·
3172010 отъвѣшта имъ и рече · не придетъ ц҃срствие б҃жие съ сѫмьнѣниемь ·
3172100 ни рекѫтъ се сьде ли овьде · се бо ц҃{ср}срствие б҃жие вънѫтрьѫдѫ въ
3172110 васъ естъ ·
3172200 рече же къ оученикомъ · придотъ дьние егда въжделѣате единого дьнии
3172210 с҃на ч҃лвскааго видѣти · ꙇ не оуꙁьрите ·
3172300 и рекѫтъ вамъ се сьде овъде х҃ъ · не иꙁидѣте ни поженѣте ·
3172400 ѣко бо млънии блисцаѭщи сѧ отъ п҃одънебескꙑѩ · на подънебескѫѭ
3172410 свьтитъ сѧ · тако бѫдетъ с҃нъ ч҃лскꙑ въ день свои ·
3172500 прѣжде же подобаатъ емоу мъного пострадати · ꙇ искоушеноу бꙑти отъ
3172510 рода сего ·
3172600 ꙇ ѣкоже бꙑстъ въ дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ и въ дьни с҃на ч҃лвскааго ·
3172700 ѣдѣахѫ пиѣхѫ женѣахѫ сѧ посагахѫ · до негоже дьне вьниде ное въ
3172710 ковьчегъ · и приде потопъ и погоуби вьсѧ ·
3172800 такожде и ѣкоже бꙑстъ вь дьни лотовꙑ · ѣдѣахѫ и пиѣхѫ · коуповаахѫ
3172810 и продаѣахѫ · саждаахѫ ꙁъдаахѫ ·
3172900 вь ньже день иꙁиде лотъ · отъ содомлѣнь · одъжди жюпелъ и огнь съ
3172910 н҃ебсе · ꙇ погоуби вьсѧ ·
3173000 по томоужде бѫдетъ и день · вь ньже с҃нъ ч҃лвчскꙑ ѣвитъ сѧ ·
3173100 въ тъ день иже бѫдетъ на кровѣ · ꙇ съсѫди его въ домоу ·
3173110 да не сълаꙁитъ вьꙁѧтъ ихъ · и иже на селѣ такожде да не
3173120 въꙁвратитъ сѧ въспѧть ·
3173200 Поминаите женѫ лотовѫ ·
3173300 и иже аще въꙁиштетъ д҃шѧ своеѩ · ѭ с҃псти погоубитъ ѭ ·
3173310 ꙇ иже погоубитъ ѭ живитъ ѭ ·
3173400 г҃лѭ вамъ · въ то ношть бѫдете дъва на ложи единомь · единъ поемлѭтъ
3173410 а дроугꙑ оставлѣѭтъ ·
3173500 бѫдете дьвѣ вькоупѣ мелѭшти ·
3173510 единѫ поемлѭтъ а дроугоуѭ оставлѣѭтъ ·
3173520 дъва бодете на селѣ · единъ поемлѭтъ а дроугꙑ оставлѣѭтъ ·
3173600 ꙇ отъвѣштавъше г҃лашѧ емоу · къде г҃и · онъ же рече имъ · ꙇдеже тѣло
3173610 тоу орьли сънемлѭтъ сѧ ·
3180100 г҃лааше же и притъчѫ къ нимъ · како подобаатъ въсегда молити сѧ ·
3180110 ꙇ не сътѫжати си
3180200 г҃лѭ :: Соди бѣ единъ · въ единомь градѣ · б҃а не боѩ сѧ и ч҃къ не
3180210 срамлѣѩ сѧ ·
3180300 въдова же бѣ въ градѣ томь · ꙇ прихождааше къ немоу г҃лѭшти ·
3180310 мьсти мене отъ сѫпьрѣ моего ·
3180400 ꙇ не хотѣашѧ на длъꙃѣ врѣмени · послѣди же рече вь себѣ ·
3180410 аште и б҃а не боѭ сѧ и ч҃лвкъ не срамлѣѭ сѧ ·
3180500 ꙁане творитъ ми троудъ въдовица си · да мьщѭ еѩ да не до коньца
3180510 приходѧшти ꙁастоитъ мене ·
3180600 Рече же г҃ъ слꙑшите чъто сѫдии неправедънꙑ г҃лтъ ·
3180700 а б҃ъ не иматъ ли сътворити мьсти · ꙇꙁбъранꙑхъ своихъ ·
3180710 въпиѭштиихъ къ немоу день и нощь · и тръпитъ на нихъ ·
3180800 г҃лѭ вамъ · ѣко сътворитъ месть ихъ въ скорѣ :: кц ::
3180810 обаче с҃нъ ч҃лвчьскꙑ пришедъ оубо обрѧштетъ ли вѣрѫ на ꙁеми ·
3180900 рече же и къ единѣмь надѣѭштемъ сѧ на сѧ · ѣко сѫтъ праведъници ·
3180910 и оуничъжаѭщемъ прочѧѩ притъчѫ сиѭ ::
3181000 Ч҃лвка дъва вънидете въ ц҃рквъ помолитъ сѧ · единъ фарисѣи а дроугꙑ
3181010 мꙑтарь ·
3181100 фарисѣи ставъ вь себѣ молѣаше сѧ · б҃же хвалѫ тебѣ въꙁдаѭ ·
3181110 ѣко нѣсмъ ѣко и прочии ч҃лвци · хꙑщьници неправедьници ·
3181120 прѣлюбодѣи · ли ѣко сь мꙑтарь ·
3181200 поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ соботѫ · десѧтинѫ даѭ вьсего елико притѧжѭ ·
3181300 а мꙑтарь иꙁ далече стоѩ · не хотѣаше ни очию въꙁвести на небо ·
3181310 нъ биѣаше пръси своѩ г҃лѧ · б҃же милостивъ боди мьнѣ грѣшъникоу ·
3181400 г҃лѭ вамъ · съниде сь оправъданъ въ домъ свои · паче оного ·
3181410 ѣко вьсѣкъ въꙁносѧи сѧ съмѣритъ сѧ · и съмѣрѣѩи сѧ
3181420 въꙁнесетъ сѧ :: кц ::
3181500 Приношаахѫ же къ немоу и младенъчѧ · да би сѧ ихъ коснѫлъ ·
3181510 видѣвъше же оученици прѣштаахѫ имъ ·
3181600 ꙇ҃с же приꙁъва ѩ г҃ла · не дѣите дѣтии приходити къ мьнѣ ·
3181610 и не браните имъ · таковꙑхъ бо естъ ц҃срствие б҃жие ·
3181700 аминь г҃лѭ вамъ · иже аште не приметъ ц҃срствиѣ б҃жиѣ ѣко отрочѧ ·
3181710 не иматъ вънити въ не · :: нед · ҃иꙃ ::
3181800 Ꙇ въпроси и единъ кънѧ[ꙃь] г҃лѧ · оучителю благꙑ чъто сътворь животъ
3181810 вѣчънꙑ наслѣдъствоуѭ ·
3181900 рече же емоу и҃съ чъто мѧ г҃леши блага · никтоже е благъ
3181910 тъкъмо единъ б҃ъ ·
3182000 ꙁаповѣди вѣси не оуби не прѣлюбъ сътвори · не оукради ·
3182010 не лъжь съвѣдѣтель бѫди · чьти отъца твоего и матерь твоѭ ·
3182100 онъ же рече вьсѣ си съхранихъ иꙁь юности моеѩ ·
3182200 слꙑшавъ же се и҃съ рече емоу · еще единого не доконьчалъ еси ·
3182210 въсѣ елико имаши продаждъ и раꙁдаи нищиимъ ·
3182220 и имѣти имаши съкровиште на небесе ·
3182230 ꙇ грѧди по мьнѣ ·
3182300 онъ же слꙑшавъ се прискръбенъ бꙑстъ · бѣ бо богатъ ꙃѣло ·
3182400 видѣвъ же и҃съ прискръбенъ бꙑвъшъ рече · како не оудобь имѫштеи
3182410 бгатъство · въ ц҃срствие б҃жие вънидѫтъ ·
3182500 оудобѣе бо естъ вельбѫдоу сквоꙁѣ игьлинѣ оуши проити · неже богатоу въ
3182510 ц҃срствие · вьнити ·
3182600 рѣшѧ жѧ слꙑшавъшеи · то кто можетъ с҃пснъ бꙑти ·
3182700 онъ же рече не въꙁможънаа отъ ч҃лвкъ ·
3182710 въꙁможъна отъ б҃а сѫтъ :: кц ::
3182800 Рече же петръ се мꙑ оставихомъ въсѣ · ꙇ по тебѣ идомъ ·
3182900 онъ же рече имъ аминь г҃лѭ вамъ · ѣко никтоже естъ · ꙇже оставитъ
3182910 домъ ли родителѧ · ли братриѭ ли женѫ · ли чѧда ·
3182920 ц҃срствиѣ б҃жиѣ ради ·
3183000 ꙇже не вьсприиметъ мъножицеѭ вь врѣмѧ се ·
3183010 и въ вѣкъ грѧдѫштии животъ вѣчънꙑ ·
3183100 Поимъ же оба на десѧте рече [к]ъ нимъ · се въсходимъ въ и҃мъ ·
3183110 и съконьчаѭтъ сѧ вьсѣ писана п҃ркꙑ · о с҃нѣ ҃члвѣчсцѣмь ·
3183200 прѣдадѧтъ бо и ѩꙁꙑкмъ · и порѫгаѭтъ сѧ емоу ·и досадѧтъ емоу
3183210 и ꙁаплюѭтъ і ·
3183300 и бивъше оубиѭтъ і · ꙇ҅ трети день вьскрьснетъ ·
3183400 ꙇ ти ничесоже отъ сихъ не раꙁоумѣшѧ · ꙇ бѣ г҃лось съкръвенъ отъ нихъ ·
3183410 ꙇ не раꙁоумѣахѫ г҃лмꙑхъ ::
3183500 Бꙑстъ же егда приближи сѧ и҃съ въ ерихѫ ·
3183510 слѣпецъ етеръ сѣдѣаше при пѫти просѧ ·
3183600 слꙑшавъ же народъ мимо ходѧшть · въпрашааше что оубо естъ се ·
3183700 повѣдѣшѧ же емоу ѣко и҃съ наꙁарѣнинъ [ми]моходитъ ·
3183800 ꙇ въꙁъпи г҃лѧ и҃се с҃не д҃вдвъ помилоуи мѧ ·
3183900 ꙇ прѣдь идѫштеи прѣштаахѫ емоу · да оумлъчитъ · онъ же паче ꙃѣло
3183910 въпиѣше г҃лѧ · с҃не д҃авдвъ помилоуи мѧ ·
3184000 ставъ же и҃съ повелѣ привести и къ себѣ · приближьшю же сѧ емоу къ
3184010 не{не}моу · въпроси и г҃лѧ ·
3184100 что хощеши да ти сътворѭ · онъ же рече г҃и да проꙁьрѭ ·
3184200 и҃с же рече емоу проꙁьри вѣра твоѣ с҃ъпс тѧ ·
3184300 и абие проꙁьрѣ · ꙇ вь слѣдъ его грѧдѣаше славѧ б҃а · ꙇ вьси людие
3184310 видѣвъше въꙁдашѧ хвалѫ б҃ви :: кц ::
3190100 Ꙇ въшедъ прохождааше и҃съ въ ерихѫ ·
3190200 и се мѫжъ именемь нарицаемъ ꙁакьхеи · ꙇ сь бѣ старѣи мꙑтаремъ ·
3190210 ꙇ тъ бѣ богатъ ·
3190300 ꙇ искааше видѣти и҃са къто естъ · ꙇ не можааше народомъ ·
3190310 ѣко тѣло{б}мъ малъ бѣ ·
3190400 и прѣди текъ въꙁлѣꙁе на сѵкомориѭ · да видитъ і ·
3190410 ѣко тѫдѣ хотѣаше минѫти ·
3190500 ꙇ ѣ[ко] приде на мѣсто · въꙁьрѣвъ и҃с видѣ и · ꙇ рече къ немоу ·
3190510 ꙁакьхѣе потъштавъ сѧ сълѣꙁи · дънесь бо подобаатъ ми въ домоу
3190520 твоемь бꙑти ·
3190600 и потъштавъ сѧ сълѣꙁе · и приѩтъ і радоуѩ сѧ ·
3190700 ꙇ видѣвъше вьси ръптаахѫ г҃лѭште ·
3190710 ѣко къ грѣшънѫ мѫжю въниде витатъ ·
3190800 ставъ же ꙁакьхеи рече къ г҃и ·
3190810 се полъ имѣниѣ моего г҃и дамъ ништиимъ ·
3190820 ꙇ аште е҅смъ кого чимь обидѣлъ · въꙁвращѫ четворице̑ѭ ·
3190900 Рече же къ немоу и҃съ · ѣко дьнесь с҃псние домоу твоемоу бꙑстъ ·
3190910 ꙁане и сь с҃нъ авраамль естъ ·
3191000 Приде бо с҃нъ ч҃лвчскꙑ въꙁискатъ · ꙇ с҃пстъ погꙑбъшааго · :: кц ::
3191100 Слꙑшѧщемъ же имъ се · приложь притъчѫ рече ·
3191110 ꙁанеже тъ бѣ блиꙁъ и҃ма ·
3191120 ꙇ мьнѣахѫ ѣко абие хоштетъ ц҃срствие б҃жие авити сѧ ::
3191200 Рече же · ч҃лкъ единъ добра рода иде на странѫ далече · приѩти себѣ
3191210 ц҃срствие · ꙇ въꙁврати сѧ ·
3191300 Приꙁъвавъ же и десѧть рабъ своихъ · ꙇ дастъ имъ десѧть мънасъ ·
3191310 ꙇ рече къ нимъ · коуплѫ дѣите доньдеже придо ·
3191400 граждане же его ненавидѣахѫ его · посълашѧ молитвѫ въ слѣдъ его
3191410 г҃лѭще · не хоштемъ семоу да ц҃срствоуоутъ надъ нами ·
3191500 ꙇ бꙑстъ егда сѧ въꙁврати · приимъ ц҃срствие · ꙇ рече да пригласѧтъ
3191510 емоу рабꙑ тꙑ · ꙇмъже дастъ съребро · да оувѣстъ какѫ коуплѭ сѫтъ
3191520 сътворили ·
3191600 приде же пръвꙑ г҃лѧ г҃и · мънсъ твоѣ придѣла десѧть мьнасъ ·
3191700 ꙇ рече емоу благꙑ рабе и добрꙑ · ѣко о малѣ вѣренъ бꙑстъ ·
3191710 бѫди область имꙑ надъ десѧтьѭ градъ ·
3191800 ꙇ приде въторꙑ г҃лѧ · мънасъ твоѣ г҃и сътвори д҃ мънасъ ·
3191900 рече же и томоу · ꙇ тꙑ бѫди надъ пѧтиѭ градъ ·
3192000 ꙇ дроугꙑ приде г҃лѧ г҃и · се мънасъ твоѣ ѭже имѣхъ ·
3192010 положенѫ въ оуброусѣ ·
3192100 боѣахъ бо сѧ тебе · ѣко ч҃лвкъ ѣръ еси · вьꙁемлеши егоже не положъ ·
3192110 ꙇ жьнеши егоже не сѣвъ ·
3192200 г҃ла емоу отъ оустъ твоихъ сѫждѫ ти ꙁълꙑ рабе · вѣдѣаше ѣко аꙁъ ч҃лвкъ
3192210 ѣръ есмъ · въꙁемлѧ егоже не положихъ · ꙇ жьнѧ егоже не сѣхъ ·
3192300 ꙇ по чъто не въдастъ моего съребра пѣнѧжьникомъ · ꙇ аꙁъ пришедъ съ
3192310 лихвоѭ истѧꙁалъ е бимъ ·
3192400 ꙇ прѣдъстоѩштиимъ рече · вьꙁьмѣте отъ него мънасѫ · ꙇ дадите
3192410 имѫштѫоумоу · ꙇ҃ · мънасъ ·
3192500 ꙇ рѣшѧ емоу г҃и иматъ ꙇ҃ мънасъ ·
3192600 Г҃лѭ же вамъ ѣко вьсѣкомоу имѫщюмоу дадѧтъ · а отъ не имѫштааго ·
3192610 и еже иматъ отъимѫтъ отъ него :: кц ::
3192700 Обаче врагꙑ моѩ тꙑ · не хотѣвъшѧѩ мьнѣ {да} да ц҃срь бимь
3192710 бꙑлъ надъ ними · приведѣте сѣмо · ꙇ исѣцѣте ѩ прѣдъ мъноѭ ::
3192800 Ꙇ се рекъ идѣаше прѣди въсходѧ въ и҃мъ ·
3192900 ꙇ бꙑстъ ѣко приближи сѧ въ витъфаꙉиѭ и витани̑ѭ · къ горѣ
3192910 нарицаемѣи елеонъ · посъла дъва оученикъ своихъ
3193000 г҃лѧ · ꙇдѣта вь прѣмьнѭѫ весь · вь нѭже въходѧшта обрѧштета жрѣбѧ
3193010 привѧꙁано · на неже никтоже къде отъ ч҃лкъ не вьсѣде ·
3193020 отрѣшша е приведѣта ·
3193100 ꙇ аще къто вꙑ въпрашаатъ · тако речета емоу · ѣко г҃ъ трѣбоуоутъ его ·
3193200 шедъша же посъланаѣ · обрѣтете ѣкоже рече има ·
3193300 отрѣшаѭштема же има жрѣбѧ · рѣшѧ господие его къ нима ·
3193310 чъто отрѣшаата жрѣбѧ ·
3193400 она же рѣсте ѣко г҃ъ трѣбоуоутъ его ·
3193500 и привѣсте е къ и҃сви · ꙇ въꙁвръгъше риꙁꙑ своѩ҅ на жрѣбѧ ·
3193510 въсадишѧ и҃са ::
3193600 Ꙇдѫщтю же емоу постилаахѫ риꙁꙑ по пѫти ·
3193700 приближаѭштю же сѧ емоу абие къ ниꙁъхождению горѣ елеоньстцѣи ·
3193710 начѧтъ вьсе мьножъство оученикъ радоуѭште сѧ хвалити б҃а гласомь велиемь
3193720 о вьсѣхъ силахъ ѩже видѣшѧ ·
3193800 г҃лѭще б҃лгослвнъ грѧдꙑ въ імѧ г҃не · миръ н҃нбсе и
3193810 слава въ вꙑшъниихъ ·
3193900 ꙇ едини фарсѣи отъ народа рѣшѧ къ немоу · оучителю ꙁапрѣти оученикомъ
3193910 твоимъ ·
3194000 и отъвѣщавъ рече имъ · г҃лѭ вамъ · ѣко аще и сии оумлъчѧтъ ·
3194010 камение въпити иматъ ·
3194100 ꙇ ѣко приближи сѧ видѣвъ градъ плака сѧ о немь г҃лѧ ·
3194200 ѣко аште би раꙁоумѣлъ въ дьнь съ твои · ꙇ тꙑ ѣже къ мироу твоемоу ·
3194210 нꙑнѣ же оукрꙑ сѧ отъ очиѭ твоею ·
3194300 ѣко придѫтъ дьнье на тѧ · ꙇ обложѧтъ враꙁи твои острогъ о тебѣ ·
3194310 и обидѫтъ тѧ · ꙇ осѧдѫтъ тѧ въсѫдѫ ·
3194400 ꙇ раꙁбиѭтъ тѧ и чѧда твоѣ въ тебѣ · ꙇ не оставѧтъ вь тебѣ камене
3194410 на камени · понеже не раꙁоумѣ врѣмене :: Посѣщению твоемоу ::
3194500 Ꙇ въшедъ въ ц҃рквъ · начѧтъ иꙁгонити продаѭштѧѩ вь неи
3194510 и коупоуѭштѧѩ ·
3194600 г҃лѧ имъ · писано естъ · храмъ мои храмъ молитвѣ естъ ·
3194610 вꙑ же сътвористе и врътъпъ раꙁбоиникомъ · :: ::
3194700 Ꙇ бѣ оучѧ въ ц҃ркве по вьсѧ дьни · архиереи же и кънижьници ·
3194710 искаахѫ его погоубити · и старѣишинꙑ людемь ·
3194800 ꙇ не обрѣтаахѫ чъто сътворѧтъ емоу · людье бо вьси дръжаахѫ сѧ его
3194810 послоушаѭште ·
3200100 Ꙇ бꙑстъ вь единь отъ дьнеи тѣхъ · оучѧштю емоу люди въ ц҃ркви ·
3200110 и благовѣстъствоуѭштю · състашѧ сѧ архиереи и кънижъници съ старьци ·
3200200 ꙇ рѣшѧ г҃лѭште къ немоу · рьци намъ коеѭ областиѭ се твориши и къто
3200210 естъ давꙑ тебѣ областъ сиѭ ·
3200300 отъвѣштавъ же ре[че] къ нимъ · въпрошѫ вꙑ и аꙁъ единого словесе и
3200310 рьцѣте ми ·
3200400 кръштение иоаново съ небсе ли бѣ или отъ ч҃лвкъ ·
3200500 они же помꙑшлѣахѫ въ себѣ г҃лѭште · ѣко аште речемъ отъ н҃ебсе ·
3200510 речетъ по чъто не вѣровасте емоу ·
3200600 аште ли речемъ отъ ч҃лкъ · людие вьси камениемь побиѭтъ нꙑ ·
3200610 ꙇꙁвѣстъно бо бѣ людемъ · ѣко иоанъ п҃ркъ бѣ ·
3200700 ꙇ отъвѣщашѧ не вѣмъ отъ кѫдоу ·
3200800 ꙇ҃съ же рече имъ · ни аꙁъ г҃лѭ вамъ коѭ властиѭ се творѭ ::
3200900 Начѧтъ же къ людемь г҃лти притъчѫ сиѭ · ч҃лкъ насади виноградъ и
3200910 въдастъ і дѣлателемь · ꙇ отиде на лѣта мънога ·
3201000 и въ врѣмѧ посъла къ дѣлателемъ рабъ · да отъ плода виногрда
3201010 дадѧтъ емоу · дѣлателе же бивъше поустишѧ тъшть ·
3201100 ꙇ приложи дроугꙑ посълати рабъ · они же и того бивъше и досаждьше емоу
3201110 поустишѧ тъштъ ·
3201200 ꙇ приложи трети посълати · они же и сего оуѣꙁвьше иꙁгънашѧ ·
3201300 Рече же г҃ь винограда · чъто сътворѭ посълѭ с҃нъ мои въꙁл̑юбл̑енꙑ ·
3201310 негъли сего видѣвъше оусрамлѣѭтъ сѧ ·
3201400 видѣвъше же и дѣлателе · мꙑшлѣахѫ дроугъ къ дроугоу г҃лѭште ·
3201410 сь естъ наслѣдьникъ придѣте оубиѣмъ і · да наше бѫдетъ достоѣние ·
3201500 ꙇ иꙁведъше и вонъ иꙁ винограда оубишѧ · чъто оубо сътворитъ имъ
3201510 г҃нъ винограда ·
3201600 придетъ и погоубитъ дѣлателѧ сиѩ · ꙇ въдастъ виноградъ инѣмъ ·
3201610 слꙑшавъше же рѣшѧ да не бѫдетъ · ::
3201700 О҅нъ же въꙁърѣвъ на нѧ рече · что оубо естъ писаное се · камень егоже
3201710 неврѣдоу сътворишѧ ꙁиждѫштеи · съ бꙑстъ въ г҃лвѫ ѫгълоу ·
3201800 вьсѣкъ падꙑ на камене томь съкроушитъ сѧ ·
3201810 а на немьже падетъ сътъретъ і ::
3201900 Ꙇ҅ вьꙁискашѧ архиереи и кънижъници въꙁложити на нь рѫцѣ въ тъ часъ ·
3201910 ꙇ оубоѣшѧ сѧ людии · раꙁоумѣшѧ бо ѣко къ нимъ рече притъчѫ сиѭ ·
3202000 ꙇ съглѧдавъше посълашѧ ꙁасѣдьникꙑ · творѧщѧ сѧ праведьници сѫште да
3202010 имѫтъ і въ словеси · да бѫ и прѣдали владꙑчъствоу и области воеводꙑ ·
3202100 и въпросишѧ и г҃лѫште :: оучителю вѣмь ѣко право г҃леши · ꙇ оучиши ·
3202110 ꙇ не на лица ꙁъриши · нъ вꙑ истинѫ пѫти б҃жию оучиши ·
3202200 достоитъ ли намъ кесареви дань дати · или ни ·
3202300 раꙁоумѣвь же лесть ихъ рече къ нимъ · что мѧ окоушаате ·
3202400 покажѣте ми пѣнѧꙃъ · чии иматъ обраꙁъ и написание ·
3202410 отъвѣштавъше рѣшѧ кесаровъ ·
3202500 онъ же рече къ нимъ · въꙁдадите оубо ѣже сѫтъ кесарева кесареви ·
3202510 и ѣже сѫтъ б҃жиѣ б҃ви ·
3202600 ꙇ не могѫ ꙁаꙁьрѣти г҃лѣ его прѣдъ лѭдьми · и дивьше сѧ о отъвѣтѣ
3202610 его оумлъчашѧ ·
3202700 Пристѫпьше же едини отъ садоукеи г҃лѭште вьскрѣшению не бꙑти ·
3202710 въпрашаахѫ и
3202800 г҃лѫште · оучителю · мосии написалъ естъ намъ · аште комоу братръ
3202810 оумъретъ имꙑ женѫ · и тъ бештѧдъ оумьретъ · да поиметъ женѫ его братръ ·
3202820 и вьскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
3202900 Седмь оубо братриѩ бѣ · и пръвꙑ поемъ женѫ оумьрѣтъ бе{д}штѧдень ·
3203000 и поѩтъ въторꙑ женѫ · ꙇ тъ оумьрѣтъ бештѧдьнъ ·
3203100 и трети поѩтъ ѭ · такожде же и вьсѣ седмь оумьрѣшѧ
3203110 не оставльше чѧдъ ·
3203200 послѣжде же вьсѣхъ и жена оумьрѣтъ ·
3203300 во въскрѣшение оубо которааго ихъ бѫдетъ жена ·
3203310 седмь бо имѣшѧ ѭ женѫ ·
3203400 и отъвѣштавъ и҃съ рече имъ ·
3203410 с҃нове вѣка сего женѧтъ сѧ и посагаѭтъ ·
3203500 а съподобльшеи сѧ вѣкъ тъ оулоучити · и вьскрѣшение еже отъ мрътвꙑхъ ·
3203510 ни женѧтъ сѧ ни посагаѭтъ ·
3203600 ни оумьрѣти бо по томь могѫтъ · равьни бо сѫтъ а҃нꙉлмъ ·
3203610 ꙇ с҃нве сѫтъ б҃жии · вьскрѣшению с҃нве сѫще ·
3203700 а ѣкоже въстаѭтъ мрътвии · и мосии съкаꙁа при кѫпинѣ ·
3203710 ѣкоже г҃летъ · г҃а б҃а аврамлѣ · и б҃а исакова · и б҃а иѣковлѣ ·
3203800 б҃ъ же нѣстъ мрътвꙑхъ нъ живꙑхъ · въси бо томоу живи сѫтъ ·
3203900 отъвѣштавъше же едини кънижъници рѣшѧ · оучителю добрѣ реце ·
3204000 къ томоу же не съмѣахо его въпра[ша]ти ничьсоже ·
3204100 р[е]че же къ нимъ · како г҃лѭтъ едини · х҃а бꙑти с҃на д҃ва ·
3204200 а самъ д҃авдъ г҃летъ въ кънигахъ псаломъскꙑхъ · рече г҃ъ г҃ви моемоу
3204210 сѧди о деснѫѭ мене ·
3204300 доньдеже положо врагъ[і] твоѩ подъножию ногама твоима ·
3204400 д҃авдъ і оубо г҃ь нарицаатъ то како емоу естъ с҃нъ ::
3204500 Слишѧштемъ же вьсѣмъ людемъ · рече къ оученикомъ своимъ · ::
3204600 Вьнемлѣте отъ кънижъникъ · хотѧштиихъ {въ} въ одеждахъ ходити ·
3204610 и любѧштиихъ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ·
3204620 ꙇ прѣдъсѣданиѣ на съньми[щи]хъ ·
3204630 и прѣждеꙁъваниѣ на обѣдѣхъ · и на вечерѣхъ ·
3204700 ꙇже сънѣдаѭтъ домꙑ въдовицъ · и виноѭ далече молѧтъ сѧ ·
3204710 сии приимѫтъ осѫжденье больше ·
3210100 въꙁьрѣвъ же видѣ въмѣтаѭштѧѩ въ гаꙁофилакиѭ
3210110 дарꙑ своѩ б[о]гатꙑѩ ·
3210200 видѣ же и единѫ въдовицѫ оубогѫ · въмѣтаѭштѫ тоу дъвѣ лептѣ ·
3210300 и рече въ істꙑнѫ г҃лѭ [ва]мъ · ѣко въдовица си оубогаѣ · боле вьсѣхъ
3210310 въвръже · си г҃лѧ въꙁгласи имѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ · :: кц ::
3210400 вьси бо си отъ иꙁбꙑтъка своего въвръго въ дарꙑ б҃жиѩ · а си отъ
3210410 лишениѣ своего · вьсе имѣние еже имѣ въвръже ::
3210500 ꙇ҅ единѣмъ г҃лѭштемь о ц҃ркви · ѣко камениемь добромь и съсѫдꙑ
3210510 оукрашена естъ · рече ·
3210600 си ѣже видите · придѫтъ дьнье вь нѧже не останетъ · камень на
3210610 камене · иже не раꙁоритъ сѧ ·
3210700 Въпросишѧ же и г҃лѭштю · оучителю · когда оубо си бѫдѫтъ · и что естъ
3210710 ꙁнамение егда хотѧтъ си бꙑти ·
3210800 онъ же рече · блюдѣте сѧ да не прѣльщени бѫдете · мъноꙃи бо
3210810 придѫтъ въ імѧ мое г҃лѭште ·
3210820 ѣко аꙁъ есмъ и врѣмѧ приближи [с]ѧ · не идѣте оубо въ слѣдъ ихъ ·
3210900 егда же оуслꙑшите брани и нестроениѣ · не оубоите сѧ · подобаатъ бо симъ
3210910 прѣжде бꙑти · нъ не оу абие коньчина ·
3211000 тъгда г҃лаше имъ · въстанетъ ?? ѩ҃ꙁкъ на ѩ҃ꙁкъ · и ц҃срство на
3211010 цѣсарьство ·
3211100 трѫси же велици по мѣста · и глади и мори бѫдѫтъ ·
3211110 страхованиѣ же · и ꙁнамениѣ с н҃бсе велиѣ бѫдѫтъ ::
3211200 Прѣжде же сихъ [всхъ] [·] въꙁложѧтъ на вꙑ рѫкꙑ своѩ · и ижденѫтъ
3211210 прѣдаѭште на соньмишта и темъницѧ · ведомꙑ къ цѣсаремъ и влдкмъ ·
3211220 имене моего ради ·
3211300 приключитъ же сѧ вамъ въ съвѣдѣтельство ::
3211400 Положите оубо на с҃рдъцихъ вашихъ · не прѣжде поуоучати сѧ отъвѣщати ·
3211500 аꙁъ бо дамъ [вмь] оуста и прѣмѫдростъ · еиже не въꙁмогѫтъ
3211510 противити сѧ · и отъвѣштати въси противлѣѭщеи сѧ вамъ ·
3211600 прѣдани же бодете родителꙑ и братриѭ · и родомъ и дроугꙑ · ꙇ оумрътвѧтъ
3211610 отъ васъ ·
3211700 ꙇ бѫде{де}те н[е]навидими отъ всѣхъ имене моего ради ·
3211800 и власъ главꙑ вашеѩ не погꙑблетъ
3211900 въ тръпѣни вашемъ сътѧжите д҃шѧ вашѧ ::
3212000 Егда же оуꙁьрите объстоимъ вои и҃мъ · тогда раꙁоумѣете ѣко приближи сѧ
3212010 ꙁапоустѣние емоу ·
3212100 тогда сѫште въ іюдеи да бѣгаѭтъ въ горꙑ · ꙇ иже по срѣдѣ его да
3212110 исходѧтъ · и иже въ странахъ да не въходѧтъ вънъ ·
3212200 ѣко {дь} дьнье мъштению си сѫтъ ·
3212210 да исплънѧтъ сѧ вьсѣ написанаа · ::
3212300 Горе же непраꙁдънꙑимъ и доѩштимъ въ тꙑ дьни · бѫдетъ бо бѣда велиѣ
3212310 на ꙁеми · и гнѣвъ на людехъ сих
3212400 и падѫтъ въ острии меча · и плѣнени бодѫтъ въ ѩꙁꙑкꙑ вьсѧ · ꙇ е҃рслмъ
3212410 бѫдетъ попираемъ ѩꙁкꙑ · доньдеже сък{о}оньчаѭтъ сѧ
3212420 врѣмена ѩ҃ꙁкъ · {і}
3212500 и бѫдѫтъ ꙁнамениѣ въ слънъци и лоунѣ · и ꙃвѣꙁдахъ · ꙇ на ꙁеми тѫга
3212510 ѩ҃ꙁкмъ · отъ нечааниѣ шюма моръскааго и въꙁмѫщениѣ
3212600 иꙁдꙑхаѭштемъ ч҃лкмъ отъ страха · и чааниѣ грѧдѫштихъ на вьселенѫѭ ·
3212610 силꙑ бо н҃бскꙑѩ подвигнѫтъ сѧ ·
3212700 ꙇ тъгда оуꙁь[ри]те с҃на ч҃лвчскааго на облацѣ · съ силоѭ и славоѭ
3212710 мъного̑ѭ ·
3212800 начинаѭштемъ же симъ бꙑвати · въсклоните сѧ и въꙁдвигнѣте гла{въ}вꙑ
3212810 вашѧ · ꙁане приближи сѧ иꙁбавление ваше ·
3212900 ꙇ рече имъ притъчѫ · видите смоковьницѫ и вьсѣ дрѣва ·
3213000 егда прошибаѭтъ сѧ юже видѧще о себѣ вѣсте
3213010 ѣко юже блиꙁъ жѧтва естъ ·
3213100 тако и вꙑ егда оу[ꙁь]рите си бꙑваѭшта · вѣдите ѣко блиꙁъ естъ
3213110 ц҃срствие б҃жие ·
3213200 амін · г҃лѭ вамъ ѣко не иматъ прѣити родось ·
3213210 доньдеже вьсѣ бѫдѫтъ ·
3213300 небо и ꙁемлѣ мимо идетъ · а словеса моѣ не мимо идѭтъ ::
3213410 Вьнемлѣте же себѣ еда когда отѧжаѭтъ с҃рдца ваша · обѣданиимь и
3213420 пьѣньствомь · ꙇ печальми житеискꙑими · ꙇ наидетъ на вꙑ вънеꙁаапѫ
3213430 дьнь тъ ·
3213500 ѣко сѣть бо придетъ на вьсѧ сѣдѧштѧѩ на лици вьсеѩ ꙁемлѧ :
3213600 Бьдите оубо на вьсѣко врѣмѧ молѧште сѧ · да съподобите сѧ оубѣжати ·
3213610 въсѣхъ сихъ хотѧштихъ бꙑти · и стати прѣдъ с҃номъ ч҃лвчскомь ::
3213700 бѣ же вь дьне оучѧ въ ц҃ркве · а ноштиѭ въдварѣаше сѧ исходѧ въ
3213710 горѣ нарицаемѣи елеонъ ·
3213800 и вьси людие иꙁ оутра прихождаахѫ къ немоу въ ц҃рквъ послоушатъ его ·
3220100 Приближааше же сѧ праꙁдьникъ опрѣснокъ · нарицаемꙑ пасха ·
3220200 ꙇ искаахѫ архиереи и кънижьници како и бѫ оубили ·
3220210 боѣахѫ бо сѧ людии · ::
3220300 Вьниде же сотона вꙑ июдѫ · нарицаемааго искариотъ · сѫща отъ числа
3220310 обою на десѧте ·
3220400 ꙇ шедъ г҃ла архиереомъ и воеводамъ · како имъ прѣдастꙑ и ·
3220500 и въꙁдрадовашѧ сѧ · и съвѣшташѧ емоу дати съребро
3220600 и исповѣдѣ · ꙇ҅ искааше подобъна врѣмене да и прѣдастъ имъ беꙁ
3220610 народа ::
3220700 Приде же дьнь о҃прѣснькъ · вь ньже подобъно бѣ жръти пасхѫ ·
3220800 и посъла петра и иоана · рекъ · шедъша оуготоваита намъ пасхѫ да ѣмъ ·
3220900 она же рѣсте емоу · къде хоштеши да оуготоваевѣ ·
3221000 онъ же рече има · се въшедъшема вама въ градъ · сърѧштетъ вꙑ ч҃лкъ ·
3221010 въ скѫдьльницѣ водѫ носѧ · по немь идѣта въ домъ вь ньже въходитъ ·
3221100 и речета г҃ноу домоу · г҃летъ тебѣ оучитель ·
3221110 къде есть обитѣль идеже пасхо съ оученикꙑ моими сънѣмь ·
3221200 ꙇ тъ вама покажетъ горьницѫ велиѭ постъланѫ · и тоу оуготоваита ·
3221300 шьдъша же обрѣтете ѣкоже рече има · ꙇ оуготовасте пасха ·
3221400 ꙇ егда бꙑстъ година въꙁлеже · и оба на десѧте а҃постла съ нимъ ·
3221500 и рече къ нимь · желѣниемь се въжделѣхъ · пасха ѣсти съ вами ·
3221510 прѣжде даже не приимо мѫкꙑ ·
3221600 г҃лѭ бо вамъ · ѣко отъ селѣ не имамъ ѣсти отъ него ·
3221610 доньдеже коньчаатъ сѧ · въ ц҃срствии б҃жи ·
3221700 и приимъ чашѫ хвалѫ въꙁдавъ рече · приимѣте се и раꙁдѣлите себѣ ·
3221800 г҃лѭ бо вам[а] · отъ селѣ не имамъ пити отъ плода лоꙁънаго · доидеже
3221810 ц҃срествие б҃жие придетъ ·
3221900 ꙇ приимъ хлѣбъ хвалѫ въꙁдавъ прѣломи · и дастъ имъ г҃лѧ ·
3221910 се естъ тѣло мое даемое ꙁа вꙑ · се творите въ моѭ памѧть ·
3222000 ꙇ чашѫ такожде по вечерѣнии г҃лѧ · си чаша новꙑ
3222010 ꙁавѣтъ моеѭ кръви̑ѭ · ѣже ꙁа вꙑ пролѣатъ сѧ ·
3222100 Обаче се рѫка прѣдаѭштааго мѧ съ мъноѭ естъ на трапеꙁѣ ·
3222200 ꙇ с҃нъ оубо ч҃лчьскꙑ по нареченоумоу идетъ · обаче горе ч҃лвкоу томоу ·
3222210 имьже прѣданъ бѫдетъ ·
3222300 ꙇ ти начѧсѧ искати вь себѣ · которꙑ оубо бѫдетъ отъ нихъ ·
3222310 хотѧи сътворити се ·
3222400 бꙑстъ же и пьрѣ вь ихъ кꙑи мънитъ сѧ [ихь] бꙑти болеи
3222500 онъ же рече имъ · ц҃сре ѩ҃ꙁкъ оустоѩтъ имъ · и обладаѭште ими
3222510 благодателе нарицаѭтъ сѧ ·
3222600 вꙑ же не тако · нъ болии васъ да бѫдетъ ѣ҅ко мьнии ·
3222610 ꙇ старѣи ѣко слоужѧ ·
3222700 кꙑ бо болии въꙁлежѧи ли или слоужѧи · не вьꙁлежѧи ли · аꙁъ же по
3222710 срѣдѣ васъ есмь ѣко слоужѧи ·
3222800 вꙑ же есте прѣбꙑвъшеи съ мъноѭ въ напастехъ моихъ ·
3222900 ꙇ аꙁъ ꙁавѣштаваѭ вамъ · ѣкоже ꙁавѣшта мьнѣ о҃тцъ мои · ц҃срство ·
3223000 да ѣсте и пиете на трапеꙁѣ моеи · въ ц҃срствии моемь ·
3223010 ꙇ сѧдете на прѣстолѣхъ · сѫдѧште обѣма на десѧте колѣнома
3223020 иꙁдраилевома ::
3223100 Рече же г҃ъ симоне симоне се сотона проситъ васъ да би сѣлъ ѣко
3223110 пшеницѫ ·
3223200 аꙁъ же молихъ сѧ о тебѣ да не оскѫдѣатъ вѣра твоѣ · ꙇ тꙑ нѣкъгда
3223210 обраштъ сѧ оутвръди братриѭ твоѭ ·
3223300 онъ же рече моу г҃и съ тобоѭ готовъ есмъ и въ темьницѫ и въ
3223310 съмръть ити ·
3223400 онъ же рече г҃лѭ ти петре · не въꙁгласитъ кокотъ дьнесь · доидеже
3223410 три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене · не вѣдѣти ·
3223500 и рече имъ егда посълахъ вꙑ беꙁ вълагалишта · ꙇ бес пирꙑ ·
3223510 ꙇ бе сапогъ · еда чесо лишени бꙑсте · они же рѣшѧ ничесоже ·
3223600 рече же имъ нъ нꙑнѣ иже иматъ вълагалиште да въꙁьметъ такожде и пиро ·
3223610 ꙇ иже не иматъ да продастъ риꙁо своѭ и коупитъ ножъ ·
3223700 г҃лѭ бо вамъ · ѣко еште писаное се подобаатъ да съконьчаатъ
3223710 сѧ о мьнѣ · еже и съ беꙁаконьникꙑ въмѣни сѧ · ꙇбо еже о мьнѣ
3223720 коньчино иматъ ::
3223800 они же рѣшѧ г҃и се ножа съде дъва · О҅нъ же рече имъ довольно естъ ·
3223900 ꙇ ишедъ иде по обꙑчаю въ горѫ елеонъскѫ · по немьже идѫ оученици его ·
3224000 Бꙑвъ же на мѣстѣ реце имъ · молите сѧ да не вънидете въ напасть ·
3224100 ꙇ самъ остѫпи отъ нихъ · ѣко бръжение камени · и поклонь колѣнѣ
3224110 молѣаше сѧ
3224200 г҃лѧ :: о҃тче аще болиши мімо неси чашѫ сиѭ отъ мене · обаче не моѣ
3224210 волѣ нъ твоѣ да бѫдетъ ·
3224300 ави же сѧ емоу а҃нꙉлъ · с н҃бсе оукрѣплѣѩ и ·
3224400 ꙇ бꙑвъ въ подвиꙃѣ · прилежьнѣе молѣаше сѧ · ꙇ бꙑстъ потъ его ѣко
3224410 и каплѧ кръве · каплѭштѧ на ꙁемлѭ ·
3224500 ꙇ въставъ отъ молитвꙑ пришедъ къ оученикомъ обрѣте ѩ съпѧштѧ
3224510 отъ печали ·
3224600 и рече имъ чъ{ч}то съпите въставъше помолите сѩ да не вънидете
3224610 въ напастъ ::
3224700 Еще же емоу г҃лѭштю · се народъ и нарицаемꙑ июда ·
3224710 единъ отъ обою на десѧте прѣдъ ними идѣаше ·
3224720 и пристѫпи къ і҃сви лобъꙁатъ его ·
3224720 се бо бѣ ꙁнамение далъ имъ · егоже лобъжо тъ естъ ·
3224800 ꙇ҃с же рече емоу июдо лобъꙁаниемь ли с҃на ч҃лскааго прѣдаеши ·
3224900 видѣвъше же и иже бѣахѫ о немь · бꙑваемое рѣшѧ емоу г҃и аще оударимъ
3224910 ножемъ ·
3225000 ꙇ оудари единъ нѣкꙑ отъ нихъ архиереова раба · ꙇ отърѣꙁа емоу о[ꙑ]хо
3225010 десное ·
3225100 отъвѣштавъ же и҃с рече · оставите до сего · и коснѫвъ въ оухо его
3225110 исцѣли и҅ ·
3225200 рече же и҃с къ пришедъшимъ на нь архиереомъ · ꙇ стратигомъ ц҃рквнꙑмъ ·
3225210 и старьцемъ · ѣко на раꙁбоиникъ ли придете съ орѫжиемь и дръкольми ·
3225300 по вьсѧ дьни сѫщю ми съ вами въ ц҃ркве · не простьрѣсте рѫкъ на мѧ ·
3225310 нъ се естъ ваша година и область тьмьнаѣ ·
3225400 ꙇмъше же и вѣсѧ · ꙇ въвѣсѧ и въ домъ архиереовъ ·
3225410 петръ же идѣаше въ слѣдъ иꙁ далече ·
3225500 вьꙁгнѣштъшемъ же огнъ по срѣдѣ двора · ꙇ въкоупѣ сѣдъшемъ имъ ·
3225510 сѣдѣаше петръ по срѣдѣ ихъ ·
3225600 оуꙁърѣвъши же и раба едина сѣдѧшть при свѣтѣ · и вьꙁьрѣвъши на нь
3225610 рече · ꙇ сь бѣ съ нимь ·
3225700 онъ же отъвръже сѧ его г҃лѧ · не ꙁнаѭ его жено ·
3225800 ꙇ не по мъногоу дроугꙑ видѣвъ і рече · ꙇ тꙑ отъ нихъ еси · петръ же
3225810 рече ч҃лвче нѣсмъ ·
3225900 ꙇ мимо шедъши ѣко годинѣ единои · ꙇнъ етеръ крѣплѣаше сѧ г҃лѧ ·
3225910 въ істинѫ и сь бѣ съ нимь · ꙇбо галилеанинъ естъ ·
3226000 рече же петръ ч҃лвче не вѣмь еже г҃лглеши ·
3226010 ꙇ абие еште емоу г҃лѭштю · въꙁ[г]ласи кокотъ :: ::
3226100 Ꙇ обраштъ сѧ г҃ъ въꙁьрѣ на петра · ꙇ помѣнѫ петръ слово г҃не ѣкоже
3226110 рече емоу · ѣко прѣжде даже не въꙁгласитъ кокотъ три кратꙑ
3226120 отъвръжеши сѧ мене ·
3226200 ꙇ ишедъ вонъ петръ плака сѧ горько ·
3226300 ꙇ мѫжи дръжѧштеи и҃са · рѫгаахѫ сѧ емоу биѭште
3226410 и · ꙁакрꙑвъше и биѣахѫ по лицю · въпрашаахѫ же и г҃лще прорьци кто
3226420 тѧ оудари ·
3226500 ꙇ ина мънога хоулѧште г҃лаахѫ на нь ·
3226600 ꙇ ѣко бꙑстъ дьнь събърашѧ сѧ старьци людьсции · ꙇ архиереи и
3226610 кънижьници · ꙇ вѣсѧ и на сънмь свои г҃лѭште ·
3226600 аште тꙑ еси х҃ъ ръци намъ ·
3226700 рече же имъ · аште вамъ рекѫ не имете вѣрꙑ ·
3226800 аште же и въпрошѫ вꙑ не отъвѣштаате ми · ни поустите ·
3226900 отъ селѣ бѫдетъ с҃нъ ч҃лвчъскꙑи сѣдѧ о деснѫѭ силꙑ б҃жиѩ҅ ·
3227000 рѣшѧ же вьси тꙑ ли еси оубо с҃нъ б҃жии · онъ же къ нимъ рече ·
3227010 вꙑ г҃лете ѣко аꙁъ есмъ ·
3227100 они же рѣшѧ чъто еште трѣбоуемъ съвѣдѣтельства сами бо слꙑшахомъ
3227110 отъ оустъ его ·
3230100 ꙇ въставъше въсе мъножьство ихъ · вѣсѧ и къ пилатоу ·
3230200 начѧсѧ же на нь вадити г҃лѭште · сего обрѣтомъ · раꙁвраштаѭшта
3230210 ѩꙁꙑкъ нашъ · ꙇ въꙁбранѣѭста даѣти кесарови дань · г҃лѭща себе
3230220 х҃а ц҃срѣ бꙑти ·
3230300 пилатъ же въпроси и г҃лѧ · тꙑ ли еси цѣсарь июдеомъ · онъ же
3230310 отъвѣштавъ рече емоу · тꙑ г҃леши ·
3230400 Пилатъ же рече къ аръхиереомъ и къ народоу · никоеѧже винꙑ не
3230410 обрѣтаѭ въ ч҃лвцѣ семь ·
3230500 они же крѣплѣахѫ сѧ г҃лѭште · ѣко раꙁвраштаатъ люди оучѧ по вьсеи
3230510 июдеи · наченъ отъ галилеѩ до сьде ·
3230600 Пилатъ же слꙑшавъ галилеѭ въпроси и · аште ч҃лкъ галилѣискъ естъ ·
3230700 ꙇ раꙁоумѣвъ ѣко отъ области иродовꙑ естъ · посъла и къ іродоу сѫштю и
3230710 томоу въ и҅роусалимѣ вь дьни тꙑ ·
3230800 ꙇродъ же видѣвъ и҃са радъ бꙑстъ ꙃѣло ·
3230810 бѣ бо желѣѩ отъ мъногъ врѣменъ видѣти ·
3230820 ꙁане слꙑшааше мънога о немь · ꙇ надѣаше сѧ ꙁнамение етеро
3230830 видѣти отъ него бꙑваемо ·
3230900 въпрашааше же и словесꙑ мъногꙑ ·
3230910 онъ же ничесоже не отъвѣштавааше емоу ·
3231000 Стоѣхѫ же архиереи и кънижьници прилежъно вадѧште на нь · ::
3231100 Оукорь же и иродъ съ вои своими · и порѫгавъ сѧ ·
3231110 облъкъ і вь риꙁѫ свѣтълѫ · въꙁврати и къ пилатови ·
3231200 бꙑсте же си дроуга · ꙇродъ же и пилатъ въ тъ день съ собоѭ ·
3231210 прѣжде бо бѣашете вражъдѫ имѫшта междю собоѭ ·
3231300 пилатъ же соꙁъвавъ архиереѩ и кънѧꙁѧ и люди ·
3231400 рече къ нимъ привѣсте ми ч҃лка сего · ѣко раꙁвращаѭща люди ·
3231410 ꙇ се аꙁъ истѧꙁавъ прѣдъ вами · не обрѣтъ ни единоѩ же о ч҃лвцѣ семь
3231420 винꙑ · ѩже на нь вадите ·
3231500 нъ ни иродъ · посꙑлахъ бо и къ немоу · ꙇ се ничътоже {съ} достоино
3231510 съмръти сътворено естъ о немь ·
3231600 покаꙁавъ оубо отъпоуштѫ и ·
3231700 потрѣбѫже имѣаше на вьсѧ праꙁдьникꙑ отъпоуштати имъ единого ·
3231800 Въꙁъпишѧ же въси народи г҃лѭште · вьꙁьми сего отъпоусти же намъ
3231810 варавѫ ·
3231900 ꙇже бѣ ꙁа единѫ крамолѫ бꙑвъшѫѭ въ градѣ и оубииство въвръженъ въ
3231910 темьницѫ ·
3232000 Пакꙑ же пилатъ въꙁгласи хотѧ отъпоустити и҃са ·
3232100 они же вьпиѣхѫ г҃лѫште · пропьни пропьни :
3232200 Онъ же третиицеѭ рече къ нимъ · чьто бо сътвори ꙁъло ·
3232210 ничьсоже достоина съмръти обрѣтъ о немь · покаꙁавъ і оубо отъпоуштѫ ·
3232300 они же прилежаахѫ гласꙑ велии просѧште его на пропѧтие ·
3232310 ꙇ҅ оустоѣахѫ гласи ихъ · ꙇ архиереистии ·
3232400 Пилатъ же посѫди бꙑти прошение ихъ ·
3232500 отъпоусти же имъ въсажденааго въ темьницѫ · ꙁа крамолѫ и оубииство
3232510 егоже прошаахѫ · и і҃са прѣдастъ воли ихъ ·
3232600 ꙇ ѣко и повѣсѧ емъше симона единого кѵринѣа грѧдѫшта съ села ·
3232610 ꙁадѣшѧ емоу к҃рстъ носити по и҃сѣ ·
3232700 ꙇдѣаше же въ слѣдъ его мъногъ народъ людии · можи и женꙑ ·
3232710 ѩже и биѣахѫ сѧ и плакаахѫ сѧ его ·
3232800 обрашть же сѧ и҃съ къ нимь рече · дъштери ꙇ҃мскꙑ · не плачите сѧ о
3232810 мьнѣ · обаче себе плачите сѧ и чѧдъ вашихъ ·
3232900 ѣко се дьнье грѧдѫтъ · вь нѧже рекѫтъ· блаженꙑ неплодъви и чрѣва
3232910 ѣже не родишѧ · ꙇ сьсъци иже не доишѧ ·
3233000 тогда начънѫтъ г҃лати горамъ падѣте на нꙑ · ꙇ хлъмомъ покрꙑите нꙑ ·
3233100 ꙁане аште въ сꙑрѣ дрѣвѣ си творѧтъ · въ соусѣ что бѫдетъ ::
3233200 Ведѣахѫ же съ и҃смъ и ина дъва ꙁълодѣѣ съ нимь оубитъ ·
3233300 ꙇ егда придѫ на мѣсто нарицаемое краниево · тоу пропѧсѧ и ·
3233310 ꙇ ꙁълодѣа ового оубо о деснѫѭ · а дроугааго о шѫѭѫ ·
3233400 ꙇ҃с же г҃лааше о҃тче отъпоусти имъ · не вѣдѧтъ бо сѧ чъто творѧтъ ·
3233410 раꙁдѣлѣѭште же риꙁꙑ его метаахѫ жрѣбиѩ ·
3233500 ꙇ стоѣахѫ людие ꙁьрѧште · подрѣжаахѫ же и и кънѧꙃи г҃лѭще съ ними ·
3233510 ꙇнꙑ естъ с҃ъпслъ да с҃пстъ и сѧ · аште сь естъ х҃ъ с҃нъ б҃жии ·
3233520 ꙇꙁбъранꙑ ·
3233600 рѫгаахѫ же сѧ емоу и воини пристѫпаѭште и оцетъ придѣѭште емоу и
3233700 г҃лѭште · аште тꙑ еси ц҃срь июдеискъ с҃псѧ самъ ·
3233800 бѣ же и написание написано надъ нимъ · кънигами елинъсками и
3233810 римъсками · ꙇ евреисками · сь естъ ц҃сръ июдеискъ ·
3233900 Единъ же отъ обѣшеноую ꙁълодѣ̑ѭ хоулѣаше и г҃лѧ ·
3233910 аште тꙑ еси х҃ъ с҃псѧ самъ и нꙑ ·
3234000 отъвѣштавъ же дроугꙑ прѣштааше емоу г҃лѧ · ни ли тꙑ боиши сѧ б҃а ·
3234000 ѣко въ томьжде осѫждении еси ·
3234100 ꙇ вѣ оубо въ правъдѫ достоинаа бо дѣломъ наю въсприемлевѣ ·
3234110 а сь ничьсоже ꙁъла не сътвори ·
3234200 ꙇ г҃лааше и҃сви помѣни мѧ г҃и · егда придеши въ ц҃срствии твоемь ·
3234300 ꙇ рече емоу и҃съ аминь г҃лѭ тебѣ · дьнесь съ мъноѭ бѫдеши вь раи ·
3234400 бѣ же ѣко година шестаа · ꙇ тъма бꙑстъ по вьсеи ꙁеми до годинꙑ
3234410 девѧтꙑѩ ·
3234500 и помръче слъньце · ꙇ катапетаꙁма ц҃рквнаѣ раꙁдъра сѧ на дъвое ·
3234600 ꙇ въꙁглашъ гласомь велиемь и҃съ · рече · отьче въ рѫцѣ твои
3234610 прѣдаѭ д҃хъ мои · ꙇ се рекъ иꙁдъше ·
3234700 Видѣвъ же сътьникъ бꙑвъшее прослави б҃а г҃лѧ · въ істинѫ ч҃лвк
3234710 сь правьдень бѣ ·
3234800 ꙇ вьси пришедъшеи народи на поꙁоръ сь · видѧште бꙑваѭштаа ·
3234810 биѭште пръси своѩ въꙁвраштаахѫ сѧ ·
3234900 стоѣахѫ же вьси ꙁнаемии его иꙁ далече · ꙇ женꙑ въшедъшѧѩ съ нимъ
3234910 отъ галилеѩ ꙁьрѧштѧ сихъ · :: кц ::
3235000 ꙇ се мѫжь ꙇменемь иосифъ · съвѣтьникъ сꙑ · мѫжъ благъ и правьденъ ·
3235100 сь не бѣ присталъ съвѣтѣ и дѣлѣ ихъ · отъ ариматѣѩ ·
3235110 града июдеиска · ꙇже чааше и тъ ц҃сарествиѣ б҃жиѣ ·
3235200 сь пристѫпь къ пилатоу испроси тѣло и҃сво ·
3235300 ꙇ сънемъ е обитъ е плаштаницеѭ · ꙇ положи е въ гробѣ исѣченѣ ·
3235310 въ немьже не бѣ никътоже никогдаже положенъ ·
3235400 ꙇ дьнь бѣ параскевьꙉи · ꙇ собота свитааше ·
3235500 въ слѣдъ же шедъшѧ женꙑ · ѩже бѣахѫ пришълꙑ съ нимь отъ галилеѩ ·
3235510 видѣшѧ гробъ и ѣко положено бꙑстъ тѣло его ·
3235600 въꙁвраштьшѧ же сѧ оуготовашѧ ароматꙑ · ꙇ мѵро · ꙇ въ соботѫ оубо
3235610 оумлъчашѧ по ꙁаповѣди ::
3240100 Вь единѫ же собото ꙃѣло рано · придѫ на гробъ несѫштѧ ѩже
3240110 оуготовашѧ ароматꙑ · и дроугꙑѩ съ ними ·
3240200 обрѣтѫ же камень отъваленъ отъ гроба ·
3240300 ꙇ въшедъшѧ не обрѣтѫ тѣлесе г҃а и҃са ·
3240400 ꙇ бꙑстъ не домꙑслѧштамъ сѧ имъ о семь · ꙇ се мѫжа дъва стасте въ нихъ
3240410 вь риꙁахъ бльштѧштахъ сѧ ·
3240500 Пристрашънамъ же бꙑвъшамъ имъ · ꙇ поклоньшамъ лице на ꙁемлѭ ·
3240510 рѣсте къ нимъ · чъто иштете живааго съ мрътвꙑими ·
3240600 нѣстъ съде нъ въста · помѣнѣте ѣкоже г҃ла вамъ · еште сꙑ въ галилеи
3240700 г҃лѧ · ѣко подобаатъ с҃ноу ч҃лвчскоумоу прѣданоу бꙑти · въ рѫцѣ ч҃лвкъ
3240710 грѣшъникъ · пропѧтоу бꙑти · ꙇ третии день въскръснѫти ·
3240800 ꙇ помѣнѫшѧ г҃лꙑ его ·
3240900 ꙇ въꙁвраштъшѧ сѧ отъ гроба · вьꙁвѣстишѧ вьсѣ си единомоу на десѧте и
3240910 вьсѣмъ прочиимъ ·
3241000 бѣаше же мариѣ магдалини · ꙇ иоанна · ꙇ мариѣ иѣковлѣ · и прочѧѩ
3241010 съ ними · ѩже и г҃лаахѫ къ а҃плмъ се ·
3241100 и ѣвишѧ сѧ прѣдъ ними ѣко блѧди г҃ли ихъ · и не имѣахѫ имъ вѣрꙑ ::
3241200 Петръ же въставъ тече къ гро{ꙑ}боу · ꙇ приникъ видѣ риꙁꙑ единꙑ
3241210 лежѧштѧ · ꙇ иде вь себѣ дивѧ сѧ бꙑвъшюмоу ·
3241300 ꙇ се дъва отъ нихъ бѣсте идѫшта въ тъжде день · вь весь отъстоѩштѫ
3241310 стадии шесть десѧтъ отъ ꙇ҃ма · еиже имѧ емаоусъ ·
3241400 ꙇ та бесѣдоваашете къ себѣ · о вьсѣхъ сихъ · приключьшиихъ сѧ ·
3241500 ꙇ бꙑстъ бесѣдоуѭштема има и сътѧꙃаѭштема сѧ · и самъ и҃съ · приближь
3241510 [с]ѧ идѣаше съ нима ·
3241600 очи же ею дръжаашете сѧ да его не поꙁнаате ·
3241700 рече же къ нима · что сѫтъ словеса си о нихъже сътѧꙃаата сѧ къ
3241710 себѣ идѫща · ꙇ еста дрѧхла ·
3241800 отъвѣштавъ же единъ емоуже имѧ клеопа · рече къ немоу · тꙑ ли единъ
3241810 пришълецъ еси въ ꙇ҃мъ · ꙇ не чю бꙑвъшиихъ въ дьни сиѩ ·
3241900 ꙇ рече има кꙑхъ · она же рѣсте емоу ·
3241910 ѣже о и҃сѣ наꙁарѣнинѣ · ꙇже бꙑстъ мѫжъ п҃ркъ силенъ ·
3241920 дѣломь и словомь · прѣдъ б҃мъ и вьсѣми людьми · ꙇ
3242000 како и прѣдашѧ архиереи и кьнѧꙃи наши · на осѫждение съмръти ·
3242010 и пропѧсѧ и ·
3242100 мꙑ же надѣемь сѧ ѣко сь естъ хотѧи ꙇ҃лѣ иꙁбавити ·
3242110 нь ꙇ҅ надъ вьсѣми сими третии се день иматъ дънесь ·
3242120 отъ нелиже си бꙑшѧ ·
3242200 нъ ꙇ҅ женꙑ единꙑ отъ насъ · оужасишѧ нꙑ бꙑвьшѧ рано оу гроба ·
3242300 ꙇ не обрѣтъшѧ тѣлесе его · придѫ г҃лѭштѧ ·
3242310 ꙇ авление а҃ньꙉлъ видѣвъшѧ · ꙇже г҃лѭтъ і жива ·
3242400 ꙇ идѫ едини отъ насъ къ гробоу · ꙇ обрѣтѫ тако ѣкоже и женꙑ рѣшѧ ·
3242410 самого же не видѣшѧ ·
3242500 ꙇ тъ рече къ нима · Ѡ несъмꙑслънаа и мѫдъна с҃дцмь · вѣровати о
3242510 вьсѣхъ ѣже г҃лашѧ п҃рци ·
3242600 не тако ли подобаше пострадати х҃оу · ꙇ҅ вьнити въ славѫ своѭ ·
3242700 ꙇ наченъ отъ мосѣа и отъ вьсѣхъ пророкъ съкаꙁаше има кънигъ ·
3242710 ѣже бѣахѫ о немь ·
3242800 ꙇ҅ приближишѧ сѧ вь весь вь нѭже идѣашете ·
3242810 ꙇ тъ творѣаше сѧ дале ити ·
3242900 ꙇ нѫждаашете и г҃лѭшта · облѧꙃи съ нама ѣко при вечерѣ естъ ·
3242910 ꙇ прѣклонилъ сѧ естъ юже день · ꙇ вьниде съ нима облешть ·
3243000 ꙇ бꙑстъ ѣко въꙁлеже съ нима · приемъ хлѣбъ б҃лгви ·
3243010 ꙇ прѣломь даѣаше има ·
3243100 онѣма же отврѣсте сѧ очи и поꙁнасте и · ꙇ тъ иштеꙁе отъ нею ·
3243200 ꙇ рѣсте къ себѣ · не с҃рдце ли наю горꙙ бѣ въ наю ·
3243210 егда г҃лааше къ нама на пѫти · ꙇ ѣко съкаꙁаше нама кънигꙑ ·
3243300 ꙇ въставъша во тъ часъ вратисте сѧ въ ꙇ҃҅мъ · ꙇ обрѣте{с}та
3243310 съвъкоуплъшѧ сѧ единого на десѧте · ꙇ иже бѣахѫ съ ними
3243400 г҃лѭштѧ · въ істинѫ ѣко въста х҃ъ и ѣви сѧ симоноу ·
3243500 ꙇ та повѣдаашете ѣже бꙑшѧ на пѫти · ꙇ ѣко сѧ поꙁна има въ
3243510 прѣломлении хлѣба :: кц ::
3243600 Си же имъ г҃лѭштемъ · самъ и҃съ ста по срѣдѣ ихъ ::
3243610 {въскресъ} {исъ} {иꙁ} {мрътвꙑихъ}
3243620 {ста} {по} {срѣдѣ} {оученикъ} {своихъ} и г҃ла имъ ·
3243630 миръ вамъ · аꙁъ есмъ не боите сѧ ·
3243700 оубоѣвъше же сѧ и пристрашъни бꙑвъше · мьнѣахѫ д҃хъ видѧште ·
3243800 и рече имъ чьто съмѫштени есте · и по что помꙑшлениѣ въходѧтъ въ
3243810 с҃рдца ваша ·
3243900 видите рѫцѣ мои и ноꙃѣ мои · ѣко самъ аꙁъ есмъ ·
3243910 осѧжате мѧ и видите · ѣко д҃хъ плъти и кости не иматъ ·
3243920 ѣкоже мѧ видите имѫща ·
3244000 ꙇ се рекъ покаꙁа имъ рѫцѣ и ноꙃѣ ::
3244100 Еште же не вѣроуѭштемъ имъ отъ радости и чюдѧштемъ сѧ · рече имъ ·
3244110 ꙇмате ли чъто сънѣдъно съде ·
3244200 они же дашѧ емоу рꙑбꙑ печенꙑ чѧсть · ꙇ отъ бъчелъ сътъ ·
3244300 ꙇ въꙁемъ прѣдъ ними ѣстъ · прочее дастъ имъ ·
3244400 рече же имъ се сѫтъ словеса · ѣже г҃лахъ къ вамъ еште сꙑ съ вами ·
3244410 ѣко подобаатъ съконьчати сѧ въсѣмъ написанꙑмъ ·
3244420 въ ꙁаконѣ мосѣовѣ и п҃рцхъ · ꙇ п҃слъмѣхъ о мьнѣ ·
3244500 тъгда отвръꙁе имъ оумъ да раꙁоумѣѭтъ кънигꙑ ·
3244600 ꙇ рече имъ ѣко тако естъ писано · и тако подобааше пострадати х҃оу ·
3244610 и въскръснѫти отъ мрътвꙑхъ · третии день ꙇ проповѣдати сѧ въ імѧ
3244620 его покаанию҅ ·
3244700 ꙇ отъпоуштению грѣховъ въ вьсѣхъ ѩꙁꙑцѣхъ · наченъше отъ и҃ма ·
3244800 вꙑ же есте съвѣдѣтеле симъ ·
3244900 ꙇ се аꙁъ посълѭ обѣтование о҃тца моего на вꙑ ·
3244910 вꙑ же сѣдѣте въ градѣ иероусалимъсцѣ · доньдеже облѣчете сѧ
3244920 силоѭ съ вꙑше ·
3245000 иꙁведе же ѩ вонъ до витаниѩ҅ · и въꙁдвигъ рѫцѣ свои благослови ѩ ·
3245100 ꙇ бꙑстъ егда благословѣше ѩ · отъстѫпи отъ нихъ · ꙇ въꙁношааше сѧ ·
3245110 на небо ·
3245200 ꙇ ти поклоньше сѧ емоу · въꙁвратишѧ сѧ въ и҃҅мъ · съ радостиѭ велиеѭ ·
3245300 ꙇ бѣахѫ въ ꙇ҅нѫ въ ц҃ркве · хвалѧште и б҃лагословѧште б҃а аминь кц ::
3245310 ЕВАНЬꙈЛИЕ ОТЪ ЛОУКꙐ :: :: :: ::
3245320 :: стиховъ ::