Мал чазап акталаарда чалбарыг

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Күш-ажыл-биле холбашкан алгыш-йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Чазын изиг дүшпээнде, ымыраа-сээк чыылбаанда, кыштагдан көжүп бадып келгеш, чазаанга, чайлаглаар мурнуу чарыында, анай, хураган, молдурга, чылгы малды акталаар турган.

Аалда билир кижи чок турган болза, билир улусту кожа аалдардан чалаар, аъш-чемин салып, аажок хүндүлээр.

Оон ыяш хумуңчукка сугну сүт-биле кыйгайтып аар. Чаш малдың хапчыын чара кезип акталааш, чуургаларын демги хумуңчукчу суп-ла орар. Оон демги чара кескен хапчыкты тарбыдаан, чыпшыр идип каар. Доосту бээрге, пашка хайындыргаш, улуг-биче улуска үлээр.


Мал чазап акталаарда чалбарыг


Өдээңге өөрлүг бол,
Коданыңга
Холбалыг бол.
Муң хойнуң
Баштыңы бол.
Түмен хойнуң
Дүрзүзү бол.