Кык гожтэт (Ашальчи Оки)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Кык гожтэт
Автор: Ашальчи Оки
1923 ар


Кык гожтэт


Мон толон гожъяськи —
Кык гожтэт мон гожтӥ:

Одӥгзэ гожтэтме
Одӥг час мон гожтӥ,
Кыктэтӥ гожтэтме
Уез уйбыт гожтӥ.

Одӥгзэ мон гожтӥ
Тӧдьыё кагазэ,
Нош чагыр кагазэ
Мон гожтӥ мукетсэ.

Одӥгаз гожтэтам
Мон ӧй поны сяська,
Кыкетӥ гожтэтам
Лыз сяська мон понӥ.

Одӥгзэ мон гожтӥ
Туж капчи мылкыдын,
Мукетсэ гожтэтме
Мон гожтӥ синкылиен.

Огезлэн пумитаз
Мон басьто, дыр, гожтэт,
Кыкетӥ гожтэтам
Уз, уз лыкты ответ!

Одӥгзэ гожтэтме
Мон гожтӥ эшелы.
Кыкетӥ гожтэтме —
Мон уг вера кинлы…