Къэрэщае шыутӀокӀы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

* * *


Къэрэщае шыуэуи,
Шыуэ щэкӀ хъууи къысфыдэхьагъэх сэ
Къысфыдэхьагъэмэ

Пщынэ сафемыуэуи дэзгъэкӀыжьыгъэх сэ
Къысфыдэхьагъэмэ
Пщынэ сафумыуэуи дэгъэкӀыжьыгъэх сэ

Сятэшым ыкъоуи
Сэ сшы нахьыжъыр,
Апэ къифагъи о

Тэ шъукъикӀыжьырэ
Си ныбжьэгъу кӀалэхэр?
Къэжъугъаз, шъуеблагъи шъо!

Тэ шъукъикӀыжьырэ
Си ныбжьэгъу кӀалэхэр?
Къэжъугъаз, шъуеблагъи шъо!

Теблэгъэным ыпэкӀэ
Зы къыотӀонышъ,
Угур хэкӀыщти о

Шъугу зыщыхэкӀырэм
Сыгу щыхэрэкӀ,
Къэжъугъаз, шъуеблагъэх шъо!

Сятэшым ыкъоуи
Сэ сшы нахьыжъыр
Пчъэм къытеуагъи о

Си шыпхъоу шыпхъоу,
Си шыпхъоу кӀас,
Мо пчъэр къыӀухи о

Сыпшъэшъэ пшъашъэуи,
Сы пшъашъэ псынкӀэти,
Пчъэр къыӀусхыгъэба сэ

Пчэр зыӀосэхым
Къаз-кӀий макъэкӀэ
Мэзым сахьыгъи сэ

Пчэр зыӀосэхым
Къаз-кӀий макъэкӀэ
Мэзым сахьыгъи сэ

Пчыхьэр къызэсыми
Хахьыжъ-нахьыкӀэкӀэ
Къыздаублагъэба сэ

Нэфыр къызэшъым,
Зэрыз-тӀурытӀузэ
ХэкӀошъыжьыгъэх шъыу

Сятэшым ыкъоуи
Сэ сшы нахьыжъыр,
Садэжь къыӀухьи о

Си шыпхъоу шыпхъоу,
Си шыпхъоу кӀас,
Сыд къыохъулӀагъэр о?

КъысэхъулӀагъэри
ОсӀоным ыпэкӀэ
СымэджапӀэ къэшӀи о

СымыджапӀэу къэпшӀырэм
СыхэмыкӀыжьынэуи
Тхьэ къысфелъэӀуба сэ.