Кни́га пе́рваѧ паралїпоме́нѡнъ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Бі́блїа, си́рѣчь кни̑ги сщ҃е́ннаго писа́нїѧ
ве́тхагѡ и҆ но́вагѡ завѣ́та

Кни́га пе́рваѧ паралїпоме́нѡнъ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.
Главы̀: а҃, в҃, г҃, д҃, є҃, ѕ҃, з҃, и҃, ѳ҃, і҃, а҃і, в҃і, г҃і, д҃і, є҃і, ѕ҃і, з҃і, и҃і, ѳ҃і, к҃, к҃а, к҃в, к҃г, к҃д, к҃є, к҃ѕ, к҃з, к҃з, к҃ѳ.
Кни́га пе́рваѧ паралїпоме́нѡнъ.

Глава̀ а҃.
[edit]

А҆да́мъ, си́ѳъ, є҆нѡ́съ, в҃ каїна́нъ, малелеи́лъ, і҆а́редъ, г҃ є҆нѡ́хъ, маѳꙋса́лъ, ламе́хъ, д҃ нѡ́е, си́мъ, ха́мъ, і҆а́феѳъ. є҃ Сы́нове і҆а́феѳѡвы: гаме́ръ и҆ магѡ́гъ и҆ мада́й, і҆ѡѵа́нъ, є҆лїса̀ и҆ ѳове́лъ, и҆ мосо́хъ и҆ ѳі́расъ. ѕ҃ Сы́нове же гаме́рѡвы: а҆схана́зъ и҆ рїфа́ѳъ и҆ ѳоргама̀. з҃ Сы́нове же і҆ѡѵа̑ни: є҆лїса̀ и҆ ѳарсі́съ, и҆ хетти́мъ и҆ додани́мъ. и҃ Сы́нове же ха́мѡвы: хꙋ́съ и҆ месраі́мъ, фꙋ́дъ и҆ ханаа́нъ. ѳ҃ Сы́нове же хꙋ́сѡвы: сава̀ и҆ є҆ѵїла̀, и҆ саваѳа̀ и҆ регма̀ и҆ севеѳаха̀. Сы́нове же регма́нѡвы: сава̀ и҆ дада́нъ. і҃ Хꙋ́съ же родѝ неврѡ́да: се́й нача̀ бы́ти и҆споли́нъ лове́цъ на землѝ. а҃і Месраі́мъ же родѝ лѡдїи́ма и҆ а҆намїи́ма, и҆ лавїи́ма и҆ нефѳѡсеи́мы, в҃і и҆ фаѳерои́мы и҆ патросѡнїи́мы, и҆ хаслѡи́мы, ѿ ни́хже и҆зыдо́ша фѷлїсті́ми, и҆ кафѳорїи́мы. г҃і Ханаа́нъ же родѝ сїдѡ́на пе́рвенца своего̀ и҆ хетте́а, д҃і и҆ і҆евꙋсе́а и҆ а҆морре́а, и҆ гергесе́а є҃і и҆ є҆ѵе́а, и҆ а҆рꙋке́а и҆ а҆сене́а, ѕ҃і и҆ а҆раді́а и҆ самаре́а и҆ а҆маѳі́а. з҃і Сы́нове же си́мѡвы: є҆ла́мъ и҆ а҆ссꙋ́ръ, и҆ а҆рфаѯа́дъ и҆ лꙋ́дъ и҆ а҆ра́мъ. Сы́нове же а҆ра̑мли: ѹ҆́зъ и҆ ѹ҆́лъ, и҆ геѳе́ръ и҆ мосо́хъ. и҃і А҆рфаѯа́дъ же родѝ каїна́на, каїна́нъ же родѝ салꙋ̀, сала́ же родѝ є҆ве́ра. ѳ҃і Є҆ве́рꙋ же роди́стасѧ два̀ сы̑на: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ фале́къ, ꙗ҆́кѡ бо дни̑ є҆гѡ̀ раздѣле́на бы́сть землѧ̀, и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ і҆екта́нъ. к҃ І҆екта́нъ же родѝ є҆лмѡда́да и҆ сале́фа, и҆ а҆сермѡ́ѳа и҆ і҆аде́ра, к҃а и҆ а҆дора́ма и҆ ѹ҆за́ла, и҆ де́клꙋ к҃в и҆ гамаа́ла, и҆ а҆вїмеи́ла и҆ са́вꙋ, к҃г и҆ ѹ҆фі́ра и҆ є҆ѵїла́та и҆ і҆ѡа́ва: всѝ сі́и сы́нове і҆екта́нѡвы. к҃д Сы́нове же си́мѡвы: а҆рфаѯа́дъ, каїна́нъ, сала̀, к҃є є҆ве́ръ, фале́къ, рага́въ, к҃ѕ серꙋ́хъ, нахѡ́ръ, ѳа́ра, к҃з а҆вра́мъ, то́й є҆́сть а҆враа́мъ. к҃и Сы́нове же а҆враа́мли: і҆саа́къ и҆ і҆сма́илъ. к҃ѳ Сі́и же ро́ди и҆́хъ: пе́рвенецъ і҆сма́иловъ наваїѡ́ѳъ и҆ кида́ръ, и҆ навдеи́лъ и҆ мавса́нъ, л҃ и҆ масма̀ и҆ і҆дꙋма̀, и҆ массі́й и҆ ходда́дъ, и҆ ѳема́нъ л҃а и҆ і҆етꙋ́ръ, и҆ нафе́съ и҆ кедма̀: сі́и сꙋ́ть сы́нове і҆сма̑или. л҃в Сы́нове же хеттꙋ́ры подло́жницы а҆враа́мовы, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ зомвра́на и҆ і҆еза́на, и҆ мада́ла и҆ мадїа́ма, и҆ і҆есво́ка и҆ сꙋе́а. Сы́нове же і҆еза̑ни: сава̀ и҆ деда́нъ. Сы́нове же деда́нѡвы: рагꙋи́лъ и҆ навдеи́лъ, и҆ а҆ссꙋрїи́мъ и҆ латꙋсїи́мъ и҆ а҆сѡмі́нъ. л҃г Сы́нове же мадїа̑мли: гефа́ръ и҆ ѻ҆фе́ръ, и҆ є҆нѡ́хъ и҆ а҆вїда̀ и҆ є҆лда́дъ: всѝ ті́и сы́нове хеттꙋ́рини. Роди́ же а҆враа́мъ і҆саа́ка. л҃д Сы́нове же і҆саа́кѡвы и҆са́ѵъ и҆ і҆и҃ль. л҃є Сы́нове же и҆са́ѵѡвы: є҆лїфа́зъ и҆ рагꙋи́лъ, и҆ і҆евꙋ́лъ и҆ і҆егло́мъ и҆ коре́й. л҃ѕ Сы́нове є҆лїфа́зѡвы: ѳема́нъ и҆ ѡ҆ма́ръ, и҆ сѡфа́ръ и҆ гоѳа́мъ и҆ кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница є҆лїфа́зова родѝ є҆мꙋ̀ а҆мали́ка. л҃з Сы́нове же рагꙋи́лєвы: нахе́ѳъ и҆ зарѐ, и҆ соммѐ и҆ мозѐ. л҃и Сы́нове же сиі́рѡвы: лѡта́нъ и҆ сѡва́лъ, и҆ севегѡ́нъ и҆ а҆на̀, и҆ дисѡ́нъ и҆ а҆са́ръ и҆ рїсѡ́нъ. л҃ѳ Сы́нове же лѡта̑ни: хоррі̀ и҆ є҆ма́нъ, и҆ сестрѣ̀ лѡта́нѧ ѳамна̀. м҃ Сы́нове же сѡва̑ли: а҆дꙋа́ръ и҆ манаа́ѳъ, и҆ ѹ҆ва́лъ и҆ саифѝ и҆ ѡ҆на́нъ. Сы́нове же севегѡ̑ни: а҆їа̀ и҆ ѡ҆на́мъ. м҃а Сы́нове же а҆на̑ни: дисо́нъ и҆ є҆лївама̀, дщѝ а҆на́нѧ, дво́е. Сы́нове же дисо́нѡвы: а҆мада̀ и҆ є҆сева́нъ, и҆ є҆ѳра́нъ и҆ харра́нъ. м҃в Сы́нове же а҆са́рѡвы: валаа́мъ и҆ зана́нъ и҆ і҆лака́нъ, и҆ сы́нове дисѡ́ни: ѡ҆́съ и҆ а҆рра́нъ. м҃г И҆ сі́и ца́рїе и҆́хъ, и҆̀же ца́рствоваша въ землѝ є҆дѡ́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь над̾ сыны̀ і҆и҃левыми: вала́къ сы́нъ веѡ́ровъ, и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ деннава̀: м҃д ѹ҆́мре же вала́къ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ і҆ѡва́въ, сы́нъ за́ринъ, ѿ восо́рры. м҃є И҆ ѹ҆́мре і҆ѡва́въ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆со́мъ ѿ землѝ ѳеманѡ́ни. м҃ѕ И҆ ѹ҆́мре а҆со́мъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ, сы́нъ вара́довъ, и҆́же поразѝ мадїа́ма на по́ли мѡа́вли: и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ гетѳе́мъ. м҃з И҆ ѹ҆́мре а҆да́дъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ самаа̀ ѿ мессекка́са. м҃и И҆ ѹ҆́мре самаа̀, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ саꙋ́лъ ѿ роѡвѡ́ѳа, и҆́же бли́з̾ рѣкѝ. м҃ѳ Ѹ҆́мре же саꙋ́лъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ валаеннѡ́нъ сы́нъ а҆ховѡ́ровъ. н҃ И҆ ѹ҆́мре валаеннѡ́нъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ сы́нъ вара́довъ, є҆гѡ́же гра́дꙋ и҆́мѧ бѣ̀ фогѡ́ръ и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ метевеи́ль, дще́рь матраи́ѳа. н҃а И҆ ѹ҆́мре а҆да́дъ, и҆ нача́ша бы́ти кнѧ̑зи є҆дѡ̑мли: кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь а҆лꙋ́а, кнѧ́зь і҆еѳа́фъ, н҃в кнѧ́зь є҆лївама̀, кнѧ́зь и҆ла̀, кнѧ́зь фїнѡ́нъ, н҃г кнѧ́зь кене́зъ, кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь вамаи́лъ, н҃д кнѧ́зь гамеси́лъ, кнѧ́зь а҆рерама́нъ. Сі́и бы́ша кнѧ̑зи є҆дѡ́мстїи.

Глава̀ в҃.
[edit]

Сы́нове же і҆и҃лєвы сі́и сꙋ́ть: рꙋви́мъ, сѷмеѡ́нъ, леѵі́й, і҆ꙋ́да, і҆ссаха́ръ, завꙋлѡ́нъ, в҃ да́нъ, і҆ѡ́сифъ, венїамі́нъ, нефѳалі́мъ, га́дъ и҆ а҆си́ръ. г҃ Сы́нове і҆ꙋ̑дины: и҆́ръ, а҆ѵна́нъ и҆ силѡ́мъ: сі́и трїѐ роди́шасѧ є҆мꙋ̀ ѿ дще́ре саѵы̀ ханані́тѧныни. Бы́сть же и҆́ръ пе́рвенецъ і҆ꙋ́динъ лꙋка́въ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ ѹ҆бѝ є҆го̀. д҃ Ѳама́рь же невѣ́стка є҆гѡ̀ родѝ є҆мꙋ̀ фаре́са и҆ за́рꙋ. Всѣ́хъ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ пѧ́ть. є҃ Сы́нове же фаре́сѡвы: є҆срѡ́мъ и҆ і҆емꙋи́лъ. ѕ҃ Сы́нове же за̑рины: замврі́й и҆ і҆ѳа́мъ, и҆ є҆мꙋа́нъ и҆ калха́дъ и҆ дарале́й: всѣ́хъ пѧ́ть. з҃ Сы́нове же хармі̑ины а҆ха́ръ, и҆́же смꙋтѝ і҆и҃лѧ, и҆́же сложи́сѧ на проклѧ́тїе. и҃ И҆ сы́нове і҆ѳа̑мли а҆зарі́а. ѳ҃ Сы́нове же є҆срѡ́мѡвы, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀: і҆ерамеи́лъ и҆ а҆ра́мъ и҆ халові̀. і҃ А҆ра́мъ же родѝ а҆мїнада́ва, а҆мїнада́въ же родѝ наассѡ́на, кнѧ́зѧ до́мꙋ і҆ꙋ́динꙋ, а҃і наассѡ́нъ же родѝ салмѡ́на, и҆ салмѡ́нъ родѝ воо́за, в҃і и҆ воо́зъ родѝ ѡ҆ви́да, и҆ ѡ҆ви́дъ родѝ і҆ессе́а. г҃і І҆ессе́й же родѝ пе́рвенца своего̀ є҆лїа́ва, и҆ втора́го а҆мїнада́ва, и҆ тре́тїѧго саме́а, д҃і и҆ четве́ртаго наѳанаи́ла, и҆ пѧ́таго реи́ла, є҃і и҆ шеста́го а҆са́ка, и҆ седма́го даві́да. ѕ҃і И҆ сестры̑ и҆́хъ бы́ша: сарꙋі́а и҆ а҆вїге́а. Сы́нове же сарꙋі̑ны: а҆ве́сса и҆ і҆ѡа́въ и҆ а҆саи́лъ, трїѐ сі́и. з҃і А҆вїге́а же родѝ а҆ме́ссꙋ, є҆гѡ́же ѻ҆те́цъ бы́сть і҆оѳо́ръ і҆сма́илтѧнинъ. и҃і И҆ хале́въ сы́нъ є҆срѡ́мѡвъ поѧ̀ женꙋ̀ а҆зꙋ́вꙋ и҆ і҆ерїѡ́ѳꙋ. И҆ сі́и сы́нове є҆ѧ̀: і҆аса́ръ и҆ сꙋва́въ и҆ а҆рдѡ́нъ. ѳ҃і И҆ ѹ҆́мре а҆зꙋ́ва, и҆ взѧ̀ себѣ̀ хале́въ женꙋ̀ є҆фра́ѳꙋ, ꙗ҆́же родѝ є҆мꙋ̀ ѡ҆́ра, к҃ ѡ҆́ръ же родѝ ѹ҆рі́ю, и҆ ѹ҆рі́а родѝ веселеи́ла. к҃а По се́мъ же вни́де є҆срѡ́мъ ко дще́ри махі́ра ѻ҆тца̀ галаа́дова, и҆ се́й поѧ̀ ю҆̀, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десѧти пѧти́хъ: и҆ родѝ є҆мꙋ̀ сегꙋ́ва. к҃в Сегꙋ́въ родѝ і҆аі́ра, и҆ бѣ́ша є҆мꙋ̀ два́десѧть трѝ гра́ды въ землѝ галаа́дстѣй. к҃г Взѧ́ же гедсꙋ́ръ и҆ а҆ра́мъ вє́си і҆аі́рѡвы, кана́ѳъ и҆ се́ла є҆гѡ̀, шестьдесѧ́тъ градѡ́въ. Всѝ ті́и сы́нове махі́ра ѻ҆тца̀ галаа́дова. к҃д И҆ по ѹ҆ме́ртвїи є҆срѡ́ма вни́де хале́въ во є҆фра́ѳꙋ, жена́ же є҆срѡ́млѧ а҆вїа̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ а҆сдѡ́ма ѻ҆тца̀ ѳекѡ́ева. к҃є И҆ бѣ́ша сы́нове і҆ерамеи́ла пе́рвенца є҆срѡ́млѧ: ра́мъ пе́рвенецъ и҆ ваана̀, и҆ а҆ра́мъ и҆ а҆со́мъ бра́тъ є҆гѡ̀. к҃ѕ И҆ бѣ̀ жена̀ и҆́на і҆ерамеи́лꙋ, и҆́менемъ а҆та́ра, ꙗ҆́же бы́сть ма́ти ѹ҆на́млѧ. к҃з И҆ бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца і҆ерамеи́лѧ: маа́съ и҆ і҆амі́нъ и҆ а҆ко́ръ. к҃и И҆ бы́ша сы́нове ѹ҆на̑мли саммаа̀ и҆ є҆дда́й. Сы́нове же самма̑ины нада́въ и҆ а҆вїсꙋ́ръ. к҃ѳ И҆ и҆́мѧ женѣ̀ а҆вїсꙋ́рове а҆вїге́а: и҆ родѝ є҆мꙋ̀ ѻ҆́зва и҆ модді́а. л҃ Сы́нове же нада̑вли сала́дъ и҆ а҆пфаі́нъ: и҆ ѹ҆́мре сала́дъ не и҆мы́й ча̑дъ. л҃а И҆ сы́нове а҆пфаі̑ни і҆есі́й: и҆ сы́нъ і҆есі́евъ сѡса́нъ: и҆ сы́нове сѡса̑ни дада́й. л҃в Сы́нове же дада́ини: а҆хїсама̀ и҆ і҆еѳе́ръ и҆ і҆ѡнаѳа́нъ: и҆ ѹ҆́мре і҆еѳе́ръ не и҆мы́й ча̑дъ. л҃г Сы́нове же і҆ѡнаѳа̑ни фале́ѳъ и҆ заза̀. Ті́и бы́ша сы́нове і҆ерамеи̑ли. л҃д Сѡса́нъ же не и҆мѣ̀ сынѡ́въ, но то́чїю дщє́ри, и҆ и҆мѧ́ше сѡса́нъ раба̀ є҆гѵ́птѧнина, и҆́менемъ і҆ераа̀: л҃є и҆ дадѐ сѡса́нъ дще́рь свою̀ і҆ера́ю рабꙋ̀ своемꙋ̀ въ женꙋ̀, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ є҆ѳѳе́а, л҃ѕ є҆ѳѳе́й же родѝ наѳа́на, и҆ наѳа́нъ родѝ заве́да, л҃з заве́дъ же родѝ ѻ҆фла́да, ѻ҆фла́дъ же родѝ і҆ѡви́да, л҃и і҆ѡви́дъ же родѝ і҆иꙋ́а, і҆иꙋ́й родѝ а҆зарі́ю, л҃ѳ а҆зарі́а же родѝ хелли́са, и҆ хелли́съ родѝ є҆леа́са, м҃ є҆леа́съ же родѝ сосома́їа, и҆ сосома́й родѝ саллꙋ́ма, м҃а саллꙋ́мъ же родѝ і҆еко́мїю, и҆ і҆еко́мїа родѝ є҆лїса́ма. м҃в Сы́нове же хале́ва бра́та і҆ерамеи́лѧ, марїса̀ пе́рвенецъ є҆гѡ̀: то́й ѻ҆те́цъ зі́фовъ: и҆ сы́нове марїсы̀ ѻ҆тца̀ хеврѡ́нова. м҃г И҆ сы́нове хеврѡ̑ни: коре́й и҆ ѳафꙋ́й, и҆ реко́мъ и҆ самаа̀. м҃д Самаа́ же родѝ рае́ма, ѻ҆тца̀ і҆еркаа́нова, і҆еркаа́нъ же родѝ самма́а. м҃є Сы́нъ же самма́инъ маѡ́нъ, и҆ маѡ́нъ ѻ҆те́цъ веѳсꙋ́ровъ. м҃ѕ Ге́фа же подло́жница хале́вова родѝ а҆ра́на и҆ моса́а и҆ газе́ра: а҆ра́нъ же родѝ гази́за. м҃з Сы́нове же а҆ддаі́ни: регма̀ и҆ і҆ѡаѳа́мъ, и҆ гирсѡ́мъ и҆ фале́тъ, и҆ ге́фа и҆ сега́въ. м҃и И҆ подло́жница хале́вова мѡха̀ родѝ севе́ра и҆ ѳарха́на. м҃ѳ Роди́ же сага́фъ ѻ҆тца̀ мадмина́ева, и҆ саꙋ́ла ѻ҆тца̀ маде́вина, и҆ ѻ҆тца̀ а҆говда́ева, и҆ дщѝ хале́вова а҆сха̀. н҃ Сі́и бѧ́хꙋ сы́нове хале́вѡвы, сы́нове ѡ҆́ра пе́рвенца є҆фра́ѳова: сѡва́лъ, ѻ҆те́цъ карїаѳїарі́мовъ, н҃а и҆ соломѡ́нъ ѻ҆те́цъ виѳлее́мовъ, и҆ а҆рі́мъ ѻ҆те́цъ веѳгедѡ́ровъ. н҃в Бы́ша же сы́нове сѡва́лꙋ ѻ҆тцꙋ̀ карїаѳїарі́млю: а҆раа̀ и҆ є҆сі́й, и҆ а҆ммані́ѳъ н҃г и҆ ѹ҆масфа́е, и҆ карїаѳїарі́мъ и҆ мїфїѳі́мъ, и҆ и҆самаѳі́мъ и҆ и҆самареі́мъ: ѿ тѣ́хъ и҆зыдо́ша сараѳе́є и҆ є҆сѳаголе́є. н҃д Сы́нове же соломѡ̑ни: виѳлее́мъ и҆ нетѡфа́тъ и҆ а҆тарѡ́ѳъ, до́мꙋ і҆ѡа́влѧ, и҆ полови́на манаѳі́євъ и҆сараі̀, н҃є ѻ҆те́чєства пи́сарей ѡ҆бита́ющихъ во і҆аві́сѣ, ѳаргаѳїи́мъ и҆ самаѳїи́мъ и҆ сѡхаѳі́мъ: сі́и сꙋ́ть кїне́є, и҆̀же прїидо́ша ѿ є҆ма́ѳа, ѻ҆тца̀ до́мꙋ риха́влѧ.

Глава̀ г҃.
[edit]

Сі́и же бы́ша сы́нове даві́дѡвы, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ въ хеврѡ́нѣ: перворожде́нный а҆мнѡ́нъ ѿ а҆хїнаа́мы і҆езраилі́тїды: вторы́й далꙋі́а ѿ а҆вїге́и карми́лскїѧ: в҃ тре́тїй а҆вессалѡ́мъ сы́нъ маа́хи, дще́ре ѳоломі́а царѧ̀ гесꙋ́рска: четве́ртый а҆дѡ́нїа сы́нъ а҆ггі́ѳинъ: г҃ пѧ́тый сафаті́а ѿ а҆вїта́лы: шесты́й і҆еѳраа́мъ ѿ а҆гла́и жены̀ є҆гѡ̀: д҃ ше́сть роди́шасѧ є҆мꙋ̀ въ хеврѡ́нѣ, и҆дѣ́же ца́рствова се́дмь лѣ́тъ и҆ ше́сть мцⷭ҇ъ: и҆ три́десѧть трѝ лѣ̑та ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. є҃ И҆ сі́и роди́шасѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: самаа̀ и҆ сѡва́въ, и҆ наѳа́нъ и҆ соломѡ́нъ, четы́ри ѿ вирсаві́и дще́ре а҆мїи́ловы: ѕ҃ и҆ є҆ва́ръ и҆ є҆лїсама̀, и҆ є҆лїфале́тъ з҃ и҆ наги́съ, и҆ нафе́къ и҆ і҆афїѐ, и҃ и҆ є҆лїсама̀ и҆ є҆лїада́къ и҆ є҆лїфале́тъ, де́вѧть. ѳ҃ Всѝ сы́нове даві́дѡва кромѣ̀ сынѡ́въ подло́жничихъ и҆ ѳама́ры сєстры̀ и҆́хъ. і҃ Сы́нове же соломѡ́ни: ровоа́мъ, а҆ві́а сы́нъ є҆гѡ̀, а҆́са сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсафа́тъ сы́нъ є҆гѡ̀, а҃і і҆ѡра́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆хозі́а сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡа́съ сы́нъ є҆гѡ̀, в҃і а҆масі́а сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆зі́а сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡаѳа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, г҃і а҆ха́зъ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆зекі́а сы́нъ є҆гѡ̀, манассі́а сы́нъ є҆гѡ̀, д҃і а҆мѡ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсі́а сы́нъ є҆гѡ̀. є҃і Сы́нове же і҆ѡсі̑ины: пе́рвенецъ і҆ѡаха́зъ, вторы́й і҆ѡакі́мъ, тре́тїй седекі́а, четве́ртый селлꙋ́мъ. ѕ҃і Сы́нове же і҆ѡакі́мѡвы: і҆ехоні́а сы́нъ є҆гѡ̀, седекі́а сы́нъ є҆гѡ̀. з҃і Сы́нове же і҆ехоні̑ины: а҆сі́ръ, салаѳїи́ль сы́нъ є҆гѡ̀, и҃і мелхїра́мъ, фадаі́а и҆ а҆неса́ръ, и҆ і҆езекі́а и҆ ѡ҆самѡ́нъ и҆ саваді́а. ѳ҃і Сы́нове же салаѳїи́лєвы: зорова́вель и҆ семе́й. Сы́нове же зорова́велєвы: мосолла́мъ и҆ а҆нані́а, и҆ салїми́нъ сестра̀ и҆́хъ, к҃ и҆ а҆сꙋве́а и҆ ѻ҆е́лъ, и҆ варахі́а и҆ а҆саді́а и҆ а҆сове́дъ, пѧ́ть. к҃а Сы́нове же а҆нані̑ины: фалтїа́съ, и҆ і҆есі́а сы́нъ є҆гѡ̀, рафа́лъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆рна̀ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆вді́а сы́нъ є҆гѡ̀, сехені́а сы́нъ є҆гѡ̀, к҃в и҆ сы́нъ сехені́инъ саме́а. И҆ сы́нове самє́ины: хаттꙋ́съ и҆ і҆ѡи́лъ, и҆ веррі́а и҆ нѡаді́а и҆ са́фъ, ше́сть. к҃г И҆ сы́нове нѡаді̑ины: є҆лїоне́й и҆ є҆зекі́а и҆ є҆зрїка́мъ, трїѐ. к҃д Сы́нове є҆лїоне́євы: ѹ҆аді́а и҆ є҆лїасевѡ́нъ, и҆ фадаі́а и҆ а҆каꙋ́мъ, и҆ і҆ѡана́нъ и҆ дале́а и҆ а҆на́нъ, се́дмь..

Глава̀ д҃.
[edit]

Сы́нове же і҆ꙋ̑дины: фаре́съ, є҆срѡ́мъ и҆ хармі́й, и҆ ѡ҆́ръ и҆ сꙋва́лъ, в҃ и҆ рада̀ сы́нъ сꙋва́ль. Сꙋва́лъ же родѝ і҆е́ѳа, і҆е́ѳъ же родѝ а҆хїме́а и҆ лаа́да: сі́и ро́дове а҆раѳі̑ины. г҃ И҆ сі́и сы́нове є҆та́нѡвы: і҆езраи́ль и҆ і҆есма́нъ и҆ і҆евда́нъ: и҆́мѧ же сестрѣ̀ и҆́хъ є҆сїадесфѡ́нъ. д҃ И҆ фанꙋи́лъ ѻ҆те́цъ гедѡ́ровъ, и҆ є҆зе́ръ ѻ҆те́цъ ѡ҆са́нь: сі́и сы́нове ѡ҆́ра пе́рвенца є҆фра́ѳа, ѻ҆тца̀ веѳлае́млѧ. є҃ А҆ссꙋ́рꙋ же ѻ҆тцꙋ̀ ѳекѡ́евꙋ бы́стѣ двѣ̀ жєнѣ̀: халла̀ и҆ маара̀: ѕ҃ роди́ же є҆мꙋ̀ маара̀ а҆ха́за и҆ а҆ѳе́ра, и҆ ѳема́на и҆ а҆асѳи́ра: всѝ сі́и сы́нове маа̑рины. з҃ И҆ сы́нове хелла̑ни: сере́ѳъ и҆ саа́ръ и҆ є҆сѳана́мъ. и҃ Кѡе́ же родѝ є҆нѡ́ва и҆ сѡвива̀ и҆ рожде́нїе бра́та риха́ва, сы́на і҆арі́млѧ. ѳ҃ Бы́сть же і҆ави́съ честнѣ́йшїй бра́тїи своеѧ̀: и҆ ма́ти є҆гѡ̀ наречѐ и҆́мѧ є҆го̀ въ болѣ́зни. і҃ И҆ призва̀ і҆ави́съ бг҃а і҆и҃лева, глаго́лѧ: а҆́ще блгⷭ҇влѧ́ѧ блгⷭ҇ви́ши менѐ и҆ распространи́ши предѣ́лы моѧ̑, и҆ бꙋ́детъ рꙋка̀ твоѧ̀ со мно́ю, и҆ сотвори́ши мѧ̀ во ѹ҆разꙋмѣ́нїе, є҆́же не смири́ти мѧ̀. И҆ дадѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ всѧ̑, є҆ли̑ка проси́хъ є҆́сть. а҃і Хале́въ же ѻ҆те́цъ а҆сха́нь родѝ махі́ра: сы́й ѻ҆те́цъ а҆ссаѳѡ́новъ. в҃і И҆ а҆ссаѳѡ́нъ родѝ саѳре́ѳꙋ и҆ фессі́ю, и҆ ѳа́на ѻ҆тца̀ гра́да наа́са, бра́та селѡ́ма кенезі́ина и҆ а҆ха́зова: сі́и мꙋ́жїе риха̑вли. г҃і Сы́нове же кенезі̑ины: гоѳонїи́лъ и҆ сараі́а. Сы́нове же гоѳонїи́лєвы а҆ѳа́ѳъ. д҃і Манаѳа́й же родѝ гофора̀, и҆ сараі́а родѝ і҆ѡра́ма, ѻ҆тца̀ гисасарїи́млѧ, занѐ хꙋдо́жницы бы́ша. є҃і Сы́нове же хале́ва сы́на і҆ефонні́ина и҆́ръ, и҆ла̀ и҆ наа́мъ. Сы́нове же и҆лы̀ кене́зъ. ѕ҃і Сы́нове же а҆мели̑мли: зі́фъ и҆ зе́фа, и҆ ѳирі́а и҆ є҆сери́лъ. з҃і Сы́нове же є҆ѵри̑ны: і҆еѳе́ръ, мѡра́дъ, и҆ а҆фе́ръ и҆ і҆амѡ́нъ: и҆ родѝ і҆еѳе́ръ марѡ́на, и҆ семе́ю, и҆ і҆есвꙋ̀ ѻ҆тца̀ гедѡ́рова и҆ ѻ҆тца̀ є҆сѳамѡ́нѧ. и҃і Жена́ же є҆гѡ̀ сїѧ̀ а҆ді́а родѝ є҆мꙋ̀ і҆а́реда ѻ҆тца̀ гедѡ́рѧ, и҆ а҆ве́ра ѻ҆тца̀ сѡхѡ́нѧ, и҆ є҆хфїи́лѧ, ѻ҆тца̀ занѡ́нѧ. Сі́и же сы́нове веѳѳі́и дще́ре фараѡ́новы, ю҆́же поѧ́тъ мѡри́лъ. ѳ҃і И҆ сы́нове жены̀ і҆дꙋме́аныни, сестры̀ хане́ма и҆ далі́а ѻ҆тца̀ кеі́ла, и҆ сѷмеѡ́нъ ѻ҆те́цъ і҆ѡма́мовъ. И҆ сы́нове наи́мѡвы ѻ҆тца̀ кеі́лова: гармі́й и҆ є҆сѳемѡні́й и҆̀же и҆з̾ маха́ѳы. к҃ Сы́нове же сѷмеѡ̑ни: а҆мнѡ́нъ и҆ рамнѡ́нъ сы́нъ а҆на́нь и҆ ѳимнѡ́нъ. И҆ сы́нове є҆сѝ: зѡха́ѳъ, и҆ сы́нове зѡха́ѳѡвы. к҃а Сы́нове силѡ́ма, сы́на і҆ꙋ́дина: и҆́ръ ѻ҆те́цъ лиха́вль, и҆ лаа́да ѻ҆те́цъ мариса́нь: и҆ пле́мѧ до́мꙋ дѣ́лателей вѷссѡ́на въ домꙋ̀ є҆совы̀, к҃в и҆ і҆ѡакі́мъ, и҆ мꙋ́жїе хѡзива̀ и҆ і҆ѡа́съ и҆ сара́фъ, и҆̀же всели́шасѧ въ мѡа́вѣ: и҆ возвратѝ и҆̀хъ а҆веди́ръ въ маѳꙋкїи́мъ. к҃г Сі́и скꙋде́льницы ѡ҆бита́ющїи во а҆таі́мѣ и҆ гади́рѣ съ царе́мъ, и҆ въ ца́рствѣ є҆гѡ̀ ѹ҆крѣпи́шасѧ и҆ всели́шасѧ та́мѡ. к҃д Сы́нове сѷмеѡ̑ни: намꙋи́лъ и҆ і҆амі́нъ и҆ і҆арі́въ, са́ре, саꙋ́лъ. к҃є Сале́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, маса́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, масма̀ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃ѕ а҆мꙋи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀, савꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, закхꙋ́ръ сы́нъ є҆гѡ̀, семе́й сы́нъ є҆гѡ̀. к҃з Сы́нове же семє́ины шестьна́десѧть и҆ дще́рей ше́сть. Бра́тїѧмъ же и҆́хъ не бы́ша сы́нове мно́зи, и҆ всѧ̑ племена̀ и҆́хъ не ѹ҆мно́жишасѧ ꙗ҆́коже сы́нове і҆ꙋ̑дины, к҃и и҆ ѡ҆бита́хꙋ въ вирсаве́и и҆ сава́дѣ, и҆ мона́дѣ и҆ во є҆серсꙋа́лѣ, к҃ѳ и҆ въ валаа́и и҆ во а҆се́мѣ, и҆ во ѳѡла́дѣ л҃ и҆ въ ваѳꙋи́лѣ, и҆ въ є҆́рмѣ и҆ въ сїкела́и, л҃а и҆ во веѳмарїмѡ́ѳѣ и҆ во и҆мїсꙋсеѡсі́нѣ и҆ въ домꙋ̀ варꙋсеѡрі́мли: сі́и гра́ды и҆́хъ да́же до царѧ̀ даві́да, л҃в и҆ се́ла и҆́хъ: є҆та́мъ и҆ и҆́нъ, рамнѡ́нъ и҆ ѳокка́нъ и҆ є҆са́ръ, градѡ́въ пѧ́ть. л҃г И҆ всѧ̑ вє́си и҆́хъ ѡ҆́крестъ градѡ́въ си́хъ, да́же до ваа́ла: сїѐ ѡ҆бдержа́нїе и҆́хъ и҆ раздѣле́нїе и҆́хъ. л҃д Мосѡва́въ же и҆ і҆емоло́хъ, и҆ і҆ѡсі́а сы́нъ а҆масі́евъ, л҃є и҆ і҆ѡи́ль и҆ і҆иꙋ́й сы́нъ а҆саві́евъ, сы́нъ сара́евъ, сы́нъ а҆сїи́ль, л҃ѕ и҆ є҆лїѡна́й и҆ і҆ѡка́ва, и҆ і҆асꙋі́а и҆ а҆се́а, и҆ і҆едїи́лъ и҆ і҆сма́илъ и҆ ване́а л҃з и҆ зꙋза̀ сы́нъ сафеі́евъ, сы́на а҆лѡ́нѧ, сы́на і҆едїи́на, сы́на семрі́нѧ, сы́на самеи́на. л҃и Сі́и произше́дшїи во и҆́менѣхъ кнѧзе́й, въ ро́дѣхъ свои́хъ и҆ въ до́мѣхъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ ѹ҆мно́жишасѧ во мно́жество, л҃ѳ и҆ поидо́ша да вни́дꙋтъ въ гера́ры да́же до востѡ́къ де́бри взыска́ти па̑жити скотѡ́мъ свои̑мъ: м҃ и҆ ѡ҆брѣто́ша па̑жити премнѡ́ги и҆ бла̑ги: и҆ землѧ̀ простра́нна пред̾ ни́ми, и҆ ми́ръ и҆ поко́й, занѐ пре́жде ѡ҆бита́хꙋ ѿ сынѡ́въ ха́мовыхъ та́мѡ. м҃а И҆ прїидо́ша сі́и напи́саннїи и҆мены̀ во дни̑ є҆зекі́и царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ поби́ша жи́телей и҆́хъ и҆ ѡ҆бита́нїе, и҆̀хже ѡ҆брѣто́ша тꙋ̀, и҆ и҆скорени́ша и҆̀хъ да́же до днѐ сегѡ̀: и҆ всели́шасѧ вмѣ́стѡ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ па́жить скотѡ́мъ и҆́хъ бѧ́ше та́мѡ. м҃в Ѿ си́хъ же ѿ сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ и҆до́ша въ го́рꙋ сиі́ръ мꙋже́й пѧ́ть сѡ́тъ, и҆ фалті́а и҆ нѡаді́а, и҆ рафаі́а и҆ ѻ҆зїи́лъ, сы́нове і҆е́сы, кнѧ̑зи и҆́хъ: м҃г и҆ поби́ша ѡ҆ста́нки ѡ҆ста́вшыѧсѧ ѿ а҆мали́ка, и҆ всели́шасѧ та́мѡ да́же до днѐ сегѡ̀.

Глава̀ є҃.
[edit]

Сы́нове же рꙋви́ма пе́рвенца і҆и҃лева: ꙗ҆́кѡ то́й пе́рвенецъ: и҆ внегда̀ є҆мꙋ̀ взы́ти на ло́же ѻ҆тца̀ своегѡ̀, дадѐ благослове́нїе є҆гѡ̀ сы́нꙋ своемꙋ̀ і҆ѡ́сифꙋ, сы́нꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ не бы́сть (то́й) вмѣне́нъ въ пе́рвенство, в҃ ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да си́ленъ крѣ́постїю и҆ въ бра́тїи свое́й, и҆ въ вожда̀ и҆з̾ негѡ̀, и҆ благослове́нїе і҆ѡ́сифꙋ. г҃ Сы́нове рꙋви́ма пе́рвенца і҆и҃лева: є҆нѡ́хъ и҆ фаллꙋ́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі́й. д҃ Сы́нове і҆ѡи́лєвы: семе́й и҆ ване́а сы́нъ є҆гѡ̀. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина: є҃ сы́нъ є҆гѡ̀ мїха̀, сы́нъ є҆гѡ̀ риха̀, сы́нъ є҆гѡ̀ ваа́лъ, ѕ҃ векра̀ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆го́же преселѝ ѳаглафалласа́ръ ца́рь а҆ссирі́и҆скїй: се́й бы́сть кнѧ́зь колѣ́на рꙋви́мова. з҃ И҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ во ѻ҆те́чествѣ свое́мъ, въ и҆счисле́нїихъ свои́хъ, по родѡ́мъ и҆́хъ, кнѧ́зь і҆ѡи́ль и҆ заха́рїа, и҃ и҆ вале́къ сы́нъ а҆зꙋ́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ і҆ѡи́левъ: то́й ѡ҆бита̀ во а҆рои́рѣ и҆ въ нава́нѣ и҆ веелмаѡ́нѣ, ѳ҃ и҆ проти́вꙋ восто́ка ѡ҆бита̀ да́же до вхо́да пꙋсты́ни, ѿ рѣкѝ є҆ѵфра́та, ꙗ҆́кѡ ско́тъ и҆́хъ мно́гъ въ землѝ галаа́дстѣй. і҃ Во дни̑ же саꙋ́ла возведо́ша бра́нь проти́вꙋ а҆га́рѧнъ: и҆ падо́ша въ рꙋка́хъ и҆́хъ ѡ҆бита́ющїи въ жили́щахъ свои́хъ всѝ къ восто́кꙋ галаа́дскꙋ. а҃і Сы́нове га́дѡвы прѧ́мѡ и҆́хъ ѡ҆бита́ша въ землѝ васа́ни до селха̀: в҃і і҆ѡи́ль пе́рвенецъ, и҆ сафа́мъ вторы́й, и҆ і҆ані́нъ кни́жникъ васа́нскїй. г҃і И҆ бра́тїѧ и҆́хъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: мїхаи́лъ и҆ мосолла́мъ, и҆ саве́й и҆ і҆ѡ́ра, и҆ і҆ѡха́нъ и҆ і҆ѡві́а и҆ ѡ҆ви́дъ, се́дмь. д҃і Сі́и сы́нове а҆вїхаи́ла сы́на рꙋві́ина, и҆ а҆ддѝ, сы́на галаа́дова, сы́на мїхаи́лова, сы́на і҆ессе́ина, сы́на і҆еда́ина, сы́на вꙋ́зова, є҃і бра́та сы́на а҆вдїи́лова, сы́на гꙋні́ина, кнѧ́зь до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ. ѕ҃і Ѡ҆бита́ша въ галаа́дѣ, въ васа́нѣ и҆ въ ве́сехъ и҆́хъ и҆ во всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ сарѡ́нскихъ, да́же до и҆схо́да. з҃і Всѝ сі́и сочте́ни бы́ша во дни̑ і҆ѡаѳа́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ во дни̑ і҆еровоа́ма царѧ̀ і҆и҃лева. и҃і Сы́нове рꙋви́мѡвы и҆ га́дѡвы и҆ полпле́мене манассі́ина (би́ша) сы́нове си́льни, мꙋ́жїе носѧ́ще щиты̀ и҆ мечы̀ и҆ напрѧза́юще лꙋ́ки и҆ наꙋче́ни бра́ни, четы́редесѧть и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ и҆ шестьдесѧ́тъ, и҆сходѧ́щїи на ѡ҆полче́нїе. ѳ҃і И҆ твори́ша бра́нь со а҆га̑рѧны и҆ і҆тꙋрє́аны, и҆ нафїсє́аны и҆ надавє́аны, к҃ и҆ ѹ҆крѣпи́шасѧ над̾ ни́ми: и҆ преда́шасѧ въ рꙋ́цѣ и҆́хъ а҆га́рѧне и҆ всѧ̑ ѡ҆бита̑нїѧ и҆́хъ, занѐ къ бг҃ꙋ воззва́ша во бра́ни, и҆ ѹ҆слы́ша и҆̀хъ, занѐ ѹ҆пова́ша на него̀. к҃а И҆ плѣни́ша і҆мѣ̑нїѧ и҆́хъ, велблю́дѡвъ пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, и҆ ѻ҆ве́цъ двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, и҆ ѻ҆слѡ́въ двѣ̀ ты́сѧщы, и҆ дꙋ́шъ человѣ́ческихъ сто̀ ты́сѧщъ: к҃в ра́ненїи же мно́зи падо́ша, занѐ (бы́сть) ѿ бг҃а бра́нь: и҆ всели́шасѧ вмѣ́стѡ и҆́хъ да́же до преселе́нїѧ. к҃г И҆ полпле́мене манассі́ина всели́шасѧ въ землѝ ѿ васа́на да́же до ваа́ла є҆рмѡ́нѧ и҆ сані́ра и҆ горы̀ а҆ермѡ́нски: и҆ сі́и въ лїва́нѣ ѹ҆мно́жишасѧ. к҃д И҆ сі́и (бы́ша) кнѧ̑зи до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: гофе́ръ и҆ і҆есѝ, и҆ є҆лїи́лъ и҆ і҆еремі́а, и҆ і҆ѡдꙋ́їа и҆ і҆едїи́лъ, мꙋ́жїе си́льни въ крѣ́пости, мꙋ́жїе и҆мени́тїи, кнѧ̑зи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ. к҃є И҆ ѡ҆ста́виша бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ и҆ соблꙋди́ша в̾слѣ́дъ богѡ́въ люді́й землѝ, и҆̀хже потребѝ бг҃ъ ѿ лица̀ и҆́хъ: к҃ѕ и҆ воздви́же бг҃ъ і҆и҃левъ дꙋ́хъ фꙋ́ла царѧ̀ а҆ссирі́йска и҆ дꙋ́хъ ѳаглафалласа́ра царѧ̀ а҆ссирі́йска, и҆ преселѝ рꙋви́ма и҆ га́да и҆ полпле́мене манассі́ина, и҆ введѐ и҆̀хъ во а҆лла́нъ и҆ і҆ово́ръ, и҆ во а҆ра́нъ и҆ на рѣкꙋ̀ гѡза́нъ, да́же до днѐ сегѡ̀.

Глава̀ ѕ҃.
[edit]

Сы́нове леѵі́и: герсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рї. в҃ Сы́нове же каа́ѳѡвы: а҆мра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ и҆ ѻ҆зїи́лъ. г҃ Сы́нове же а҆мра̑мли: а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й и҆ марїа́мъ. Сы́нове же а҆арѡ́нѡвы: нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ. д҃ И҆ є҆леаза́ръ родѝ фїнее́са, и҆ фїнее́съ родѝ а҆вїꙋ́да, є҃ и҆ а҆вїꙋ́дъ родѝ воккі́а, и҆ воккі́й родѝ ѻ҆зі́ю, ѕ҃ ѻ҆зі́а же родѝ саре́а, и҆ саре́й родѝ марїѡ́ѳа, з҃ марїѡ́ѳъ же родѝ а҆марі́ю, а҆марі́а же родѝ а҆хїтѡ́ва, и҃ а҆хїтѡ́въ же родѝ садѡ́ка, и҆ садѡ́къ родѝ а҆хїмаа́са, ѳ҃ а҆хїмаа́съ же родѝ а҆за́рїю и҆ а҆за́рїа родѝ і҆ѡана́на, і҃ і҆ѡана́нъ же родѝ а҆за́рїю, то́й є҆́сть а҆за́рїа, и҆́же свѧще́нствова въ домꙋ̀, є҆го́же созда̀ соломѡ́нъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. а҃і Роди́ же а҆за́рїа а҆марі́ю, и҆ а҆марі́а родѝ а҆хїтѡ́ва, в҃і а҆хїтѡ́въ же родѝ садѡ́ка, и҆ садѡ́къ родѝ селлꙋ́ма, г҃і и҆ селлꙋ́мъ родѝ хелкі́ю, и҆ хелкі́а родѝ а҆за́рїю, д҃і и҆ а҆за́рїа родѝ саре́а, и҆ саре́й родѝ і҆ѡседе́ка. є҃і І҆ѡседе́къ же и҆зы́де, є҆гда̀ преселѝ гдⷭ҇ь і҆ꙋ́дꙋ и҆ і҆ерⷭ҇ли́ма рꙋко́ю навꙋходоно́сора въ вавѷлѡ́нъ. ѕ҃і Сы́нове же леѵі́ини: герсѡ́нъ, каа́ѳъ и҆ мера́рї. з҃і И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ сынѡ́въ герсѡ́нихъ: ловені́й и҆ семе́й. и҃і Сы́нове же каа́ѳѡвы: а҆мра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ и҆ ѻ҆зїи́лъ. ѳ҃і Сы́нове же мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀. И҆ сі́и ро́ди леѵі́ини по ѻ҆те́чествѡмъ и҆́хъ. к҃ Герсѡ́нови: ловені́й сы́нъ є҆гѡ̀, і҆е́ѳъ сы́нъ є҆гѡ̀, се́мна сы́нъ є҆гѡ̀, к҃а і҆ѡ́ла сы́нъ є҆гѡ̀, а҆́ддо сы́нъ є҆гѡ̀, за́ра сы́нъ є҆гѡ̀, і҆еѳрі̀ сы́нъ є҆гѡ̀. к҃в Сы́нове каа́ѳѡвы: и҆ссаа́ръ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆мїнада́въ сы́нъ є҆гѡ̀, коре́й сы́нъ є҆гѡ̀, а҆си́ръ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃г є҆лка́на сы́нъ є҆гѡ̀, а҆вїса́фъ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆си́ръ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃д каа́ѳъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѹ҆рїи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆зі́а сы́нъ є҆гѡ̀, саꙋ́лъ сы́нъ є҆гѡ̀. к҃є Сы́нове же є҆лка́нѡвы: а҆масі̀ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆мїѡ́ѳъ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃ѕ є҆лка́на сы́нъ є҆гѡ̀, сꙋфі́й сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ наа́ѳъ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃з є҆лїа́въ сы́нъ є҆гѡ̀, і҆еремеи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆лка́на сы́нъ є҆гѡ̀, самꙋи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀. к҃и Сы́нове же самꙋи̑ли: пе́рвенецъ є҆гѡ̀ і҆ѡи́ль и҆ вторы́й а҆ві́а. к҃ѳ Сы́нове же мера̑рїны: моолі̀ сы́нъ є҆гѡ̀, ловені́й си́мъ є҆гѡ̀, семе́й сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆зі́а сы́нъ є҆гѡ̀, л҃ саммаа̀ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆на́нїй сы́нъ є҆гѡ̀, а҆саі́а сы́нъ є҆гѡ̀. л҃а Сі́и же сꙋ́ть, и҆̀хже поста́ви даві́дъ над̾ пѣвцы̑ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, є҆гда̀ поста́ви кївѡ́тъ: л҃в и҆ бѧ́хꙋ слꙋжа́ще пред̾ ски́нїею до́мꙋ свидѣ́нїѧ въ пѣ́нїи, до́ндеже созда̀ соломѡ́нъ до́мъ гдⷭ҇ень во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ стоѧ́хꙋ по чи́нꙋ своемꙋ̀ въ слꙋже́нїи свое́мъ. л҃г И҆ сі́и предстоѧ́щїи и҆ сы́нове и҆́хъ ѿ сынѡ́въ каа́ѳовыхъ: є҆ма́нъ пѣве́цъ сы́нъ і҆ѡи́лѧ, сы́на самꙋи́лева, л҃д сы́на є҆лка́нова, сы́на є҆ремеи́лева, сы́на є҆лїа́влѧ, сы́на наа́ѳова, л҃є сы́на сꙋ́фова, сы́на є҆лкана́ева, сы́на а҆мїѡ́ѳова, сы́на а҆ма́сова, л҃ѕ сы́на є҆лка́нова, сы́на і҆ѡи́лева, сы́на а҆зарі́ева, сы́на сафані́ева, л҃з сы́на маа́ѳова, сы́на а҆ссе́рова, сы́на а҆вїаса́фова, сы́на а҆си́рова, сы́на коре́ова, л҃и сы́на а҆мїнада́вова, сы́на і҆саа́рова, сы́на каа́ѳова, сы́на леѵі́ина, сы́на і҆и҃лева: л҃ѳ и҆ бра́тъ є҆гѡ̀ а҆са́фъ, и҆́же стоѧ́ша ѡ҆деснꙋ́ю є҆гѡ̀: а҆са́фъ сы́нъ варахі́и, сы́на самаа́ева, м҃ сы́на мїхаи́лова, сы́на масі́лова, сы́на мелхі́ева, м҃а сы́на а҆ѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на а҆даі́ева, м҃в сы́на и҆ѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева, м҃г сы́на і҆ее́ѳова, сы́на герсѡ́нова, сы́на леѵі́ина. м҃д Сы́нове же мера̑рїны бра́тїѧ и҆́хъ ѡ҆шꙋ́юю: є҆ѳа́мъ сы́нъ хꙋсі́и, сы́на а҆вді́ина, сы́на малѡ́хова, м҃є сы́на саві́ева, сы́на а҆масі́ева, сы́на хелкі́ева, м҃ѕ сы́на а҆масі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова, м҃з сы́на моолі́ина, сы́на мꙋсі́ева, сы́на мера́рїна, сы́на леѵі́ина. м҃и Бра́тїѧ же и҆́хъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, леѵі́тѧне даны̀ во всѧ́кое дѣ́ло слꙋже́нїѧ ски́нїи до́мꙋ бж҃їѧ: м҃ѳ и҆ а҆арѡ́нъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀ кадѧ́хꙋ над̾ ѻ҆лтаре́мъ всесожже́нїй и҆ над̾ ѻ҆лтаре́мъ ѳѷмїа́ма во всѧ́кое дѣ́ло ст҃ы́хъ ст҃ы̑мъ, и҆ да мо́лѧтсѧ за і҆и҃лѧ по всемꙋ̀, є҆ли̑ка повелѣ̀ мѡѷсе́й ра́бъ бж҃їй. н҃ Сі́и же сы́нове а҆арѡ̑ни: є҆леаза́ръ сы́нъ є҆гѡ̀, фїнее́съ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆вїꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, н҃а вѡкхі́й сы́нъ є҆гѡ̀, ѻ҆зі́й сы́нъ є҆гѡ̀, саре́й сы́нъ є҆гѡ̀, н҃в марїо́ѳъ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆марі́а сы́нъ є҆гѡ̀, а҆хїтѡ́въ сы́нъ є҆гѡ̀, н҃г садѡ́къ сы́нъ є҆гѡ̀, а҆хїмаа́съ сы́нъ є҆гѡ̀. н҃д И҆ сїѧ̑ ѡ҆бита̑нїѧ и҆́хъ, по се́ламъ и҆́хъ и҆ въ предѣ́лѣхъ и҆́хъ, сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ пле́мени каа́ѳовꙋ, тѣ̑мъ бо бы́сть жре́бїй: н҃є и҆ да́ша и҆̀мъ хеврѡ́нъ въ землѝ і҆ꙋ́динѣ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀: н҃ѕ и҆ се́ла гра́да и҆ вє́си є҆гѡ̀ да́ша хале́вꙋ сы́нꙋ і҆ефонні́инꙋ. н҃з Сынѡ́мъ же а҆арѡ̑нимъ да́ша гра́ды ѹ҆бѣ́жищъ: хеврѡ́нъ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ ло́внꙋ и҆ подгра̑дїѧ є҆ѧ̀, и҆ а҆ло́мъ и҆ ѡ҆крє́стнаѧ є҆гѡ̀, н҃и и҆ кело́мъ и҆ ѡ҆крє́стнаѧ є҆гѡ̀, и҆ даві́ръ и҆ ѡ҆крє́стнаѧ є҆гѡ̀, н҃ѳ и҆ а҆са́нъ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ веѳсамѵ́съ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ веѳсꙋ́ръ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀: ѯ҃ ѿ колѣ́на же венїамі́нова гаваѡ́нъ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ є҆ламо́ѳъ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ є҆ламве́й и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ а҆наѳѡ́ѳъ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀: всѣ́хъ градѡ́въ и҆́хъ трина́десѧть, градѡ́въ по племенє́мъ и҆́хъ. ѯ҃а И҆ сынѡ́мъ каа́ѳѡвымъ ѡ҆ста́вшымсѧ ѿ пле́мене ро́да, ѿ полꙋпле́мене манассі́ина, да́ша по жре́бїю де́сѧть градѡ́въ. ѯ҃в И҆ сынѡ́мъ герсѡ̑нимъ по пле́менємъ и҆́хъ ѿ колѣ́на і҆ссаха́рова и҆ ѿ колѣ́на а҆си́рова, и҆ ѿ колѣ́на нефѳалі́мова и҆ ѿ колѣ́на манассі́ина въ васа́нѣ, гра́ды трина́десѧть. ѯ҃г И҆ сынѡ́мъ мера̑рїнымъ по пле́менємъ и҆́хъ ѿ колѣ́на рꙋви́мова и҆ ѿ колѣ́на га́дова и҆ ѿ колѣ́на завꙋлѡ́нѧ да́ша по жре́бїю градѡ́въ двана́десѧть. ѯ҃д Да́ша же сы́нове і҆и҃лєвы леѵі́тѡмъ гра́ды и҆ подгра̑дїѧ и҆́хъ. ѯ҃є Да́ша же по жре́бїю ѿ колѣ́на сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ колѣ́на сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ и҆ ѿ колѣ́на сынѡ́въ венїамі́нихъ гра́ды сїѧ̑, и҆̀хже назва́ша и҆мены̀ (свои́ми). ѯ҃ѕ И҆ ѿ племе́нъ сынѡ́въ каа́ѳовыхъ, и҆ бы́ша гра́ды предѣ́лѡвъ и҆́хъ ѿ колѣ́на є҆фре́мова: ѯ҃з и҆ да́ша и҆̀мъ гра́ды ѹ҆бѣ́жищъ: сѷхе́мъ съ подгра́дїѧми є҆гѡ̀ въ горѣ̀ є҆фре́мовѣ и҆ газе́ръ съ подгра́дїѧми є҆гѡ̀, ѯ҃и и҆ є҆кмаа́нъ съ подгра́дїѧми є҆гѡ̀, и҆ веѳѡрѡ́нъ и҆ подгра́дїе є҆гѡ̀, ѯ҃ѳ и҆ є҆лѡ́нъ съ подгра́дїѧми є҆гѡ̀, и҆ геѳремѡ́нъ съ подгра́дїѧми є҆гѡ̀: ѻ҃ и҆ ѿ полови́ны колѣ́на манассі́ина а҆неи́ръ и҆ подгра̑дїѧ є҆гѡ̀, и҆ і҆евлаа́мъ и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, по пле́мени сынѡ́мъ каа́ѳѡвымъ ѡ҆ста́вшымсѧ. ѻ҃а Сынѡ́мъ герсѡ̑нимъ ѿ ѻ҆те́чествъ полꙋпле́мене манассі́ина гаѵлѡ́нъ ѿ васа́на и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ а҆сирѡ́ѳъ съ подгра́дными є҆гѡ̀: ѻ҃в и҆ ѿ колѣ́на і҆ссаха́рова кеде́съ съ подгра́дными є҆гѡ̀, и҆ нада́ръ съ подгра́дными є҆гѡ̀, ѻ҃г и҆ рамѡ́ѳъ и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ є҆на́нъ съ подгра́дными є҆гѡ̀: ѻ҃д и҆ ѿ колѣ́на а҆си́рова масі́ю съ подгра́дными є҆гѡ̀, и҆ рамѡ́ѳъ и҆ подгра́дїе є҆гѡ̀, ѻ҃є и҆ а҆ка́къ и҆ подгра́дїе є҆гѡ̀, и҆ роѡ́въ съ подгра́дными є҆гѡ̀: ѻ҃ѕ и҆ ѿ колѣ́на нефѳалі́млѧ ка́дисъ въ галїле́и и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ хамѡ́ѳъ съ подгра́дными є҆гѡ̀, и҆ карїаѳаі́мъ и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀. ѻ҃з И҆ сынѡ́мъ мера̑рїнымъ ѡ҆ста́вшымсѧ ѿ колѣ́на завꙋлѡ́нѧ реммѡ́нъ и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ ѳавѡ́ръ съ подгра́дными є҆гѡ̀, ѻ҃и и҆ за і҆ѻрда́номъ і҆ерїхѡ́нъ проти́вꙋ восто́ка і҆ѻрда́нова: ѿ колѣ́на рꙋви́мова восо́ръ въ пꙋсты́ни съ подгра́дными є҆гѡ̀, и҆ є҆́сса съ подгра́дными є҆гѡ̀, ѻ҃ѳ и҆ кадимѡ́ѳъ и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ моаѱа́ѳъ съ подгра́дными є҆гѡ̀: п҃ и҆ ѿ колѣ́на га́дова раммѡ́ѳъ галаа́дскїй и҆ подгра̑днаѧ є҆гѡ̀, и҆ наи́мъ съ подгра́дными є҆гѡ̀, п҃а и҆ є҆севѡ́нъ съ подгра́дными є҆гѡ̀, и҆ і҆ази́ръ съ подгра́дными є҆гѡ̀.

Глава̀ з҃.
[edit]

И҆ сі́и сы́нове і҆ссаха́рѡвы: ѳѡла̀ и҆ фꙋа̀, и҆ ꙗ҆сꙋ́въ и҆ сомвра́мъ, четы́ре. в҃ Сы́нове же ѳѡлы̀: ѻ҆зі́й и҆ рафеа̀, и҆ і҆ерїи́лъ и҆ а҆ми́нъ, и҆ і҆афѳа́мъ и҆ самꙋи́лъ, кнѧ̑зи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, и҆̀же ѿ колѣ́на ѳѡли́на, крѣ́пцы си́лою по родѡ́мъ и҆́хъ, и҆́хже число̀ во дни̑ даві́дѡвы два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ. г҃ Сы́нове же ѻ҆зі̑ины і҆езрі́й, и҆ сы́нове і҆езрі̑ины мїхаи́лъ и҆ а҆вді́а, и҆ і҆ѡи́ль и҆ і҆есі́а, пѧ́ть всѣ́хъ кнѧзе́й. д҃ И҆ съ ни́ми по родѡ́мъ и҆́хъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, препоѧ́сани и҆ си́льни ко ѡ҆полче́нїю на бра́нь, три́десѧть и҆ ше́сть ты́сѧщъ: мно́гѡ бо и҆мѣ́ша же́нъ и҆ сынѡ́въ. є҃ Бра́тїѧ же и҆́хъ во всѣ́хъ племенѣ́хъ і҆ссаха́ровыхъ крѣ́пцы си́лою, ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ се́дмь ты́сѧщъ сочте́нїе всѣ́хъ и҆́хъ. ѕ҃ Сы́нове же венїамі́нѡвы: вала́й и҆ ховѡ́ръ и҆ і҆едїи́лъ, трѝ. з҃ Сы́нове же влла́євы: є҆севѡ́нъ и҆ ѻ҆зі́а, и҆ ѻ҆зїи́лъ и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ ѹ҆рі́а, пѧ́ть кнѧзе́й домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, крѣ́пцы си́лою, и҆ число̀ и҆́хъ два́десѧть и҆ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ три́десѧть четы́ре. и҃ Сы́нове же ховѡ́рѡвы: замїрі́а и҆ і҆ѡа́въ, и҆ є҆лїе́зеръ и҆ є҆лїа́на, и҆ а҆марі́а и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ а҆ві́а и҆ а҆наѳѡ́ѳъ и҆ є҆лмеѳе́мъ: всѝ сі́и сы́нове ховѡ́рѡвы. ѳ҃ Сочте́нїе же и҆́хъ по родѡ́мъ и҆́хъ, кнѧ̑зи домѡ́въ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, крѣ́пцы си́лою, два́десѧть ты́сѧщъ и҆ двѣ́сти. і҃ Сы́нове же і҆едїи́лєвы валаа́мъ, и҆ сы́нове валаа́мѡвы і҆еѡ́съ и҆ венїамі́нъ, и҆ а҆ѡ́ѳъ и҆ а҆ханаа́нъ, и҆ зиѳа́нъ и҆ ѳарсі́съ и҆ а҆саи́ръ: а҃і всѝ сі́и сы́нове і҆едїи́лєвы, кнѧ̑зи племе́нъ крѣпча́йшїи си́лою, седмьна́десѧть ты́сѧщъ и҆ двѣ́сти ко ѡ҆полче́нїю съ си́лою и҆сходѧ́щїи. в҃і И҆ сафа́нъ и҆ и҆фа́нъ, сы́нове і҆ерїмꙋ́ѳовы, є҆сꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, г҃і нефѳалі́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆сїи́лъ и҆ гѡѵ́нї, и҆ і҆есе́ръ и҆ селлі́мъ, сы́нове є҆гѡ̀, валаа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀. д҃і Сы́нове манассі́и: є҆зрїи́лъ, є҆го́же родѝ нало́жница є҆гѡ̀ сѵ́ра, роди́ же є҆мꙋ̀ и҆ махі́ра ѻ҆тца̀ галаа́дова. є҃і Махі́ръ же поѧ́тъ женꙋ̀ ѻ҆фі́рови и҆ сафі́нови, и҆ и҆́мѧ сестрѣ̀ є҆гѡ̀ моѡха̀, и҆́мѧ же второ́мꙋ салпаа́дъ. Роди́шажесѧ салпаа́дꙋ дщє́ри. ѕ҃і И҆ родѝ моѡха̀ жена̀ махі́рова сы́на и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆гѡ̀ фаре́съ: и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ сороѡ́ръ: и҆ сы́нове є҆гѡ̀ ѹ҆ла́мъ и҆ рака́мъ. з҃і Сы́нове же ѹ҆ла́мѡвы валаа́мъ: сі́и сы́нове галаа́да сы́на махі́рова сы́на манассі́ева. и҃і Сестра́ же є҆гѡ̀ малехе́ѳъ родѝ і҆есꙋ́да и҆ а҆вїезе́ра и҆ маа́лꙋ. ѳ҃і Бѣ́хꙋ же сы́нове семі́ра: а҆і́мъ и҆ сѷхе́мъ, и҆ докїи́мъ и҆ є҆нїа́мъ. к҃ Сы́нове же є҆фрє́мли ѳꙋсала́мъ, и҆ раа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ ѳаа́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆лаа́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ ѳаа̀ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃а и҆ зава́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ сѡѳе́ла сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ є҆зе́ръ и҆ є҆зла́да. Ѹ҆би́ша же и҆̀хъ мꙋ́жїе ге́ѳстїи, и҆̀же роди́шасѧ въ землѝ то́й: занѐ и҆зыдо́ша взѧ́ти скоты̀ и҆́хъ. к҃в И҆ пла́касѧ є҆фре́мъ ѻ҆те́цъ и҆́хъ мнѡ́ги дни̑: и҆ прїидо́ша бра́тїѧ є҆гѡ̀, да ѹ҆тѣ́шатъ є҆го̀. к҃г И҆ вни́де къ женѣ̀ свое́й: и҆ зача̀ во чре́вѣ, и҆ родѝ сы́на, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆гѡ̀ варїа̀, ꙗ҆́кѡ въ ѕлы́хъ до́мꙋ є҆гѡ̀ рожде́нъ є҆́сть. к҃д Дщи́ же є҆гѡ̀ сараа̀, и҆ бо ѻ҆́ныхъ ѡ҆ста́вшихсѧ: и҆ созда̀ веѳѡрѡ́нъ ни́жнїй и҆ вы́шнїй и҆ са́дрꙋ. к҃є Рафа́й же сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ расе́фъ и҆ ѳала́й сы́нове є҆гѡ̀, и҆ ѳаа́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃ѕ и҆ лада́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ а҆мїꙋ́дъ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆лїсама̀ сы́нъ є҆гѡ̀, к҃з рꙋ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀, і҆ѡсі́й сы́нъ є҆гѡ̀. к҃и И҆ ѡ҆держа́нїе и҆́хъ и҆ ѡ҆бита́нїе и҆́хъ веѳи́ль и҆ вє́си є҆гѡ̀ проти́вꙋ восто́ка наара́нѧ, и҆ къ за́паднѣй странѣ̀ газе́ра и҆ вє́си є҆гѡ̀, и҆ сѷхе́мъ и҆ вє́си є҆гѡ̀ да́же до га́зы и҆ вє́си є҆ѧ̀, к҃ѳ и҆ да́же до предѣ̑лъ сынѡ́въ манассі́иныхъ, веѳса́нъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, ѳанаа́хъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, и҆ магеддѡ́нъ и҆ вє́си є҆гѡ̀, дѡ́ръ и҆ вє́си є҆гѡ̀: въ тѣ́хъ всели́шасѧ сы́нове і҆ѡ́сифа сы́на і҆и҃лева. л҃ Сы́нове а҆си́рѡвы: і҆амна̀ и҆ є҆сꙋ́дъ, и҆ і҆есꙋ́е и҆ варїа̀, и҆ сарре́а сестра̀ и҆́хъ. л҃а Сы́нове же варі́євы хове́ръ и҆ мелхїи́лъ: се́й ѻ҆те́цъ заве́ѳовъ. л҃в И҆ хове́ръ родѝ і҆афле́та и҆ сѡми́ра, и҆ хѡѳа́на и҆ сꙋлꙋ̀ сестрꙋ̀ и҆́хъ. л҃г И҆ сы́нове і҆афле́тѡвы: фасе́хъ и҆ а҆мамаа́ѳъ и҆ а҆соа́ѳъ: сі́и сы́нове і҆афле́тѡвы. л҃д Сы́нове же сѡми́рѡвы: і҆хїꙋ́ръ, раѵго́а и҆ і҆ава̀ и҆ а҆ра́мъ. л҃є Сы́нове же а҆сꙋ́да бра́та є҆гѡ̀: сѡфа̀ и҆ і҆амна̀, и҆ є҆ли́мъ и҆ а҆ла́мъ. л҃ѕ Сы́нове сѡ́фѡвы: сꙋѐ, а҆рїафе́ръ и҆ сꙋа́нъ, и҆ ворі́нъ и҆ і҆мра́мъ, л҃з и҆ васа́ръ и҆ і҆ꙋ́дъ, и҆ са́мма и҆ селимва́нъ, и҆ і҆еѳра́нъ и҆ веера̀. л҃и Сы́нове же і҆еѳе́рѡвы: і҆еѳѡ́нъ и҆ фасфа̀ и҆ а҆ре́й. л҃ѳ Сы́нове же ѡ҆ла̑ни: ѻ҆ре́хъ и҆ а҆нїи́лъ и҆ расі́а. м҃ Всѝ сі́и сы́нове а҆си́рѡвы, всѝ кнѧ̑зи домѡ́въ ѻ҆те́чества и҆збра́ннїи и҆ крѣ́пцы си́лою, кнѧ̑зи, воевѡ́ды: сочте́нїе и҆́хъ во вре́мѧ бра́ни на ѡ҆полче́нїе два́десѧть ше́сть ты́сѧщъ мꙋже́й.

Глава̀ и҃.
[edit]

Венїамі́нъ же родѝ ва́лꙋ пе́рвенца своего̀, и҆ а҆зви́ла втора́го, и҆ дїерꙋ̀ тре́тїѧго, в҃ и҆ наꙋи́ла четве́ртаго, и҆ ра́фꙋ пѧ́таго. г҃ Бы́ша же сы́нове ва́лѣ: а҆ді́ръ, ги́ра и҆ а҆вїꙋ́дъ, д҃ и҆ а҆вїсꙋ́й и҆ ноама́нъ, и҆ а҆хі́а є҃ и҆ ги́ра, и҆ сефꙋфа́мъ и҆ ѹ҆ра́мъ. ѕ҃ Сі́и сы́нове а҆ѡ̑ди, сі́и сꙋ́ть кнѧ̑зи племе́нъ ѡ҆бита́ющымъ въ гаваѝ, и҆̀хже пресели́ша въ манꙋа́ѳъ: з҃ и҆ наама́нъ и҆ а҆хі́а, и҆ гира̀, то́йже і҆глаа́мъ, и҆ (гира̀) родѝ а҆за́на и҆ нꙋ́а. и҃ И҆ сеорі́мъ родѝ на по́ли мѡа́вли, повнегда̀ ѿпꙋсти́ти є҆мꙋ̀ ѡ҆сі́мꙋ и҆ ваа́дꙋ жєны̀ своѧ̑: ѳ҃ роди́ же ѿ ва́лы жены̀ своеѧ̀ і҆ѡва́ва и҆ самі́ю, и҆ мі́сꙋ и҆ мелхо́ма, і҃ и҆ і҆ѡа́са и҆ сехі́ю и҆ мармі́ю: сі́и сы́нове є҆гѡ̀ кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ: а҃і ѿ ѡ҆сі́мы же родѝ а҆мїто́ва и҆ є҆лїфаа́да. в҃і Сы́нове же є҆лїфаа́дѡвы: є҆ве́ръ и҆ мїсоа́мъ и҆ самїи́лъ: то́й созда̀ а҆нѡ́нъ и҆ лодо́нъ и҆ вє́си и҆́хъ, є҆ѡ́дъ и҆ вє́си є҆гѡ̀: г҃і вері́а же и҆ сама̀. Сі́и кнѧ̑зи племенє́мъ живꙋ́щимъ во є҆ла́мѣ, и҆ ті́и и҆згна́ша живꙋ́щихъ въ ге́ѳѣ. д҃і И҆ бра́тїѧ и҆́хъ сѡси́лъ и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ, є҃і и҆ заваді́а и҆ ѡ҆ри́дъ, и҆ а҆ва́дъ ѕ҃і и҆ мосолла́мъ, и҆ і҆есфа̀ и҆ і҆езі́а, сы́нове вері̑ины. з҃і И҆ заваді́а и҆ мосолла́мъ, и҆ а҆закі̀ и҆ а҆ве́ръ, и҃і и҆ і҆ассі́й и҆ самарі̀, и҆ і҆езелі́а и҆ і҆ѡва́въ, сы́нове є҆лфаа̑ли. ѳ҃і И҆ і҆акі́мъ и҆ хезрі́й, и҆ завді́й к҃ и҆ є҆лїѡина́й, и҆ салаѳі́й и҆ є҆лїи́лъ, к҃а и҆ а҆даі́а и҆ варе́а и҆ самара́ѳъ, сы́нове семє́ины. к҃в И҆ і҆есфа́нъ и҆ а҆ве́ръ, и҆ є҆леи́лъ (и҆ а҆дрі́а), к҃г и҆ а҆вдѡ́нъ и҆ зехрі́й, и҆ а҆на́нъ к҃д и҆ а҆на́нїа, и҆ і҆ла́мъ и҆ а҆наѳаѳі́а, к҃є и҆ і҆ефаді́а и҆ фанꙋи́лъ, сы́нове соси́кѡвы. к҃ѕ И҆ самоа́съ и҆ саре́а, и҆ є҆фні́а к҃з и҆ і҆арасі́а, и҆ и҆лі́а и҆ зехрі́а, сы́нове і҆еромои̑мли. к҃и Сі́и кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ по племенє́мъ и҆́хъ: нача̑лницы сі́и ѡ҆бита́ша во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. к҃ѳ Въ гаваѡ́нѣ же всели́сѧ і҆еи́ль ѻ҆те́цъ гаваѡ́на и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ мааха̀: л҃ сы́нъ же є҆гѡ̀ пе́рвенецъ а҆вдѡ́нъ, и҆ сꙋ́ръ и҆ кі́съ, и҆ вае́лъ и҆ нада́въ, и҆ ни́ръ л҃а и҆ геддо́ръ и҆ а҆їꙋ́й и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, и҆ саꙋ́ръ и҆ махело́дъ. л҃в Махело́дъ же родѝ сама́а. Сі́и же ѡ҆бита́ша прѧ́мѡ бра́тїи свое́й во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ бра́тїею свое́ю. л҃г Ни́ръ же родѝ кі́са, и҆ кі́съ родѝ саꙋ́ла, саꙋ́лъ же родѝ і҆ѡнаѳа́на и҆ мелхїсꙋ́а, и҆ а҆мїнада́ва и҆ і҆есваа́ла. л҃д Сы́нъ же і҆ѡнаѳа́новъ мемфїваа́лъ (и҆лѝ мемфївосѳе́й): и҆ мемфїваа́лъ родѝ мі́хꙋ. л҃є Сы́нове же мі̑хины: фїѳо́ѳъ и҆ малѡ́ѳъ, и҆ ѳаре́съ и҆ хаа́зъ. л҃ѕ Хаа́зъ же родѝ і҆а́дꙋ, і҆а́да же родѝ салеме́ѳа и҆ а҆смѡ́ѳа и҆ замврі́а, замврі́й же родѝ месꙋ̀, л҃з меса́ же родѝ ваанꙋ̀: рафе́а сы́нъ є҆гѡ̀, є҆ла́са сы́нъ є҆гѡ̀, а҆саи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀. л҃и А҆саи́лꙋ же ше́сть сынѡ́въ, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆зрїка́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆сма́илъ и҆ а҆за́рїа, и҆ а҆вді́а и҆ сараі́а и҆ а҆на́нъ: всѝ ті́и сы́нови а҆саи́лєвы. л҃ѳ Сы́нове же а҆се́на бра́та є҆гѡ̀: ѹ҆ла́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆есꙋ́съ вторы́й, и҆ є҆лїфа́съ тре́тїй. м҃ Бы́ша же сы́нове ѹ҆ла̑мли мꙋ́жїе крѣ́пцы си́лою, напрѧза́юще лꙋ́къ и҆ ѹ҆множа́юще сы́ны и҆ сы́ны сынѡ́въ, сто̀ пѧтьдесѧ́тъ. Всѝ сі́и ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ.

Глава̀ ѳ҃.
[edit]

И҆ ве́сь і҆и҃ль сочте́нъ є҆́сть: и҆ сѐ, сꙋ́ть пи̑саны въ кни́зѣ царе́й і҆и҃левыхъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ со пресели́вшимисѧ въ вавѷлѡ́нъ за беззакѡ́нїѧ своѧ̑, и҆́миже беззако́нноваша. в҃ И҆ и҆̀же ѡ҆бита́ша пе́рвѣе во ѡ҆держа́нїихъ свои́хъ во градѣ́хъ і҆и҃левыхъ, свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ вда́ннїи (на слꙋже́нїе). г҃ И҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ ѡ҆бита́ша ѿ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ и҆ ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ и҆ ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ и҆ манассі́иныхъ: д҃ ѹ҆ѳі́й сы́нъ а҆мїꙋ́ды сы́на а҆мврі́ина, сы́на а҆мвраі́мова, сы́на вані́ина, сы́на сынѡ́въ фаре́са сы́на і҆ꙋ́дина: є҃ и҆ ѿ силѡ́на а҆саі́а пе́рвенецъ є҆гѡ̀ и҆ сы́нове є҆гѡ̀: ѕ҃ ѿ сынѡ́въ же за́ры і҆еи́лъ и҆ бра́тїѧ и҆́хъ ше́сть сѡ́тъ и҆ де́вѧтьдесѧтъ. з҃ И҆ ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ: сахо́мъ сы́нъ васолла́ма, сы́на ѡ҆дꙋі́ева, сы́на санꙋ́їна: и҃ и҆ і҆евнаа̀ сы́нъ і҆еровоа́мовъ и҆ є҆ла́въ: и҆ сі́и сы́нове ѻ҆зі́и сы́на махі́рова: и҆ мосолла́мъ сы́нъ сафаті́и, сы́на рагꙋи́лева, сы́на і҆ева́нѧ. ѳ҃ Бра́тїѧ же и҆́хъ по родѡ́мъ и҆́хъ де́вѧть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть, всѝ мꙋ́жїе кнѧ̑зи племенє́мъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ. і҃ Ѿ свѧщє́нникъ же і҆ѡда́їа и҆ і҆ѡарі́мъ, и҆ і҆ѡакі́мъ а҃і и҆ а҆за́рїа сы́нъ хелкі́и, сы́на мосолла́мова, сы́на садѡ́кова, сы́на марарїѡ́ѳова, сы́на а҆хїтѡ́ва нача́лника до́мꙋ бж҃їѧ: в҃і и҆ а҆дїа́мъ сы́нъ і҆ероа́мль, сы́на фасго́ра, сы́на мелхїа́ева, и҆ маасі́й сы́нъ а҆дїи́ла, сы́на є҆зі́рова, сы́на мосолла́млѧ, сы́на маселимѡ́ѳова, сы́на є҆мма́рова. г҃і Бра́тїѧ же и҆́хъ кнѧ̑зи по домѡ́въ ѻ҆те́чествъ свои́хъ, ты́сѧща и҆ се́дмь сѡ́тъ и҆ шестьдесѧ́тъ, си́льни крѣ́постїю къ дѣ́ланїю слꙋже́нїѧ въ домꙋ̀ бж҃їи. д҃і Ѿ леѵі̑тъ же саме́їа сы́нъ а҆сꙋ́вовъ, сы́на є҆зрїка́мова, сы́на саві́ева ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ, є҃і ваквака́ръ же и҆ а҆ри́съ, и҆ гаре́а и҆ маѳані́а сы́нъ мїха́евъ, сы́на зехрі̀, сы́на а҆са́фова: ѕ҃і и҆ а҆вді́а сы́нъ саме́а, сы́на гали́лова, сы́на і҆дїѳꙋ́нѧ, и҆ варахі́а сы́нъ а҆́ссы, сы́на є҆лка́нова, и҆́же ѡ҆бита̀ во дво́рѣхъ нетѡфа́ѳовыхъ. з҃і Двє́рницы же: селлꙋ́мъ и҆ а҆кꙋ́мъ, и҆ телмѡ́нъ и҆ є҆мма́нъ, и҆ бра́тїѧ и҆́хъ: селлꙋ́мъ кнѧ́зь. и҃і И҆ да́же досе́лѣ во вратѣ́хъ ца́рскихъ къ восто́кꙋ: сїѧ̑ врата̀ на ѡ҆полчє́нїѧ сынѡ́въ леѵі́иныхъ. ѳ҃і И҆ селлꙋ́мъ сы́нъ коре́а, сы́на а҆вїаса́фова, сы́на коре́ова: и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ по до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, коре́ане над̾ дѣла́ми слꙋже́нїѧ стрегꙋ́ще стражбы̑ ски́нїи: а҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ над̾ полко́мъ гдⷭ҇нимъ, стрегꙋ́ще вхо́да. к҃ Фїнее́съ же сы́нъ є҆леаза́ровъ бы́сть во́ждь и҆́хъ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ сі́и съ ни́мъ. к҃а Заха́рїа сы́нъ мосолла́мовъ, две́рникъ вра́тъ ски́нїи свидѣ́нїѧ. к҃в Всѝ и҆збра́ннїи двє́рницы над̾ враты̀ двѣ́сти двана́десѧть, сі́и въ се́лѣхъ свои́хъ сочте́ни: си́хъ поста́ви даві́дъ и҆ самꙋи́лъ прови́децъ въ вѣ́рѣ и҆́хъ. к҃г И҆ сі́и и҆ сы́нове и҆́хъ (бы́ша) при вратѣ́хъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ въ домꙋ̀ ски́нїи стрещѝ почере́днѡ. к҃д По четы́ремъ вѣ́трѡмъ бы́ша двє́ри къ восто́кꙋ, къ за́падꙋ, къ сѣ́верꙋ, къ ю҆́гꙋ. к҃є Бра́тїѧ же и҆́хъ, и҆̀же живѧ́хꙋ въ се́лѣхъ свои́хъ, прихожда́хꙋ по седмѝ дне́хъ ѿ вре́мене да́же до вре́мене (на премѣ́нꙋ тѣ̑мъ): к҃ѕ поне́же четы́ремъ две́рникѡмъ си̑льнымъ ввѣ́рени бы́ша двє́ри: и҆ леѵі́ти бы́ша над̾ храни̑лищи, и҆ над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ бж҃їѧ ѡ҆полча́хꙋсѧ, к҃з и҆ ѡ҆́крестъ до́мꙋ бж҃їѧ живѧ́хꙋ: ꙗ҆́кѡ на ни́хъ бѣ̀ стражба̀ и҆́хъ: и҆ сі́и над̾ ключа́ми, є҆́же ѹ҆́трѡ ѹ҆́трѡ ѿверза́ти двє́ри свѧти́лища. к҃и Ѿ тѣ́хъ же (бѧ́хꙋ) над̾ сосꙋ̑ды слꙋже́нїѧ, по числꙋ́ бо вноша́хꙋ сосꙋ́ды и҆ по числꙋ̀ и҆зноша́хꙋ ѧ҆̀. к҃ѳ Ѿ тѣ́хъ же поста́влени над̾ сосꙋ̑ды и҆ над̾ всѣ́ми сосꙋ́ды ст҃ы́ми, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною и҆ вїно́мъ и҆ є҆ле́емъ, и҆ ѳѷмїа́момъ и҆ а҆рѡма̑ты. л҃ Ѿ сынѡ́въ же свѧще́нническихъ бѣ́ша мѷрова́рцы, мѵ́ро содѣ́ловахꙋ и҆з̾ а҆рѡма̑тъ. л҃а И҆ маттаѳі́а ѿ леѵі̑тъ, се́й пе́рвенецъ селлꙋ́мꙋ коре́анинꙋ, є҆мꙋ́же ввѣ́рєна дѣла̀ же́ртвы сковра́дныѧ вели́кагѡ жерца̀: л҃в и҆ ване́а кааѳі́тѧнинъ ѿ бра́тїй и҆́хъ над̾ хлѣ̑бы предложе́нїѧ, є҆́же ѹ҆готовлѧ́ти въ сꙋббѡ̑ты и҆ сꙋббѡ̑ты. л҃г И҆ сі́и ѱалмопѣ́вцы кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ, ѡ҆предѣле́ни почере́днѡ во хра́минахъ, повседне́внѡ, ꙗ҆́кѡ да де́нь и҆ но́щь своѐ слꙋже́нїе ѿслꙋ́живаютъ. л҃д Сі́и кнѧ̑зи ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ по племенє́мъ свои̑мъ, нача̑лницы сі́и пребыва́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. л҃є Въ гаваѡ́нѣ же живѧ́ше ѻ҆те́цъ гаваѡ́нь і҆еи́ль: и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ мааха̀: л҃ѕ и҆ сы́нъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀ а҆вдѡ́нъ, и҆ сꙋ́ръ и҆ кі́съ, и҆ ва́ель и҆ ни́ръ, и҆ нада́въ л҃з и҆ гедѡ́ръ, и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ а҆їꙋ́нъ и҆ зехрі́а и҆ макелѡ́ѳъ. л҃и Макелѡ́ѳъ же родѝ самꙋ̀: и҆ сі́и всели́шасѧ посредѣ̀ бра́тїй свои́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ съ бра́тїѧми свои́ми. л҃ѳ Ни́ръ же родѝ кі́са, и҆ кі́съ родѝ саꙋ́ла, и҆ саꙋ́лъ родѝ і҆ѡнаѳа́на и҆ мелхїсꙋ́а, и҆ а҆мїнада́ва и҆ і҆есваа́ла. м҃ Сы́нъ же і҆ѡнаѳа́нь мемфїваа́лъ: и҆ мемфїваа́лъ родѝ мі́хꙋ. м҃а Сы́нове же мі́хи: фїло́ѳъ и҆ мелхїи́лъ, и҆ ѳараа̀ и҆ хаа́зъ. м҃в Хаа́зъ же родѝ і҆а́дꙋ, і҆а́да же родѝ а҆ле́ѳа и҆ а҆смѡ́ѳа и҆ замврі́а: замврі́й же родѝ ме́сꙋ, м҃г ме́са же родѝ ваа́нꙋ: рафе́а сы́нъ є҆гѡ̀, є҆ла́са сы́нъ є҆гѡ̀, а҆саи́лъ сы́нъ є҆гѡ̀. м҃д А҆саи́лꙋ же (бы́ша) ше́сть сынѡ́въ, и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ: є҆зрїка́мъ пе́рвенецъ є҆гѡ̀, и҆ і҆сма́илъ и҆ а҆за́рїа, и҆ а҆вді́а и҆ а҆на́нъ и҆ а҆́са: сі́и сы́нове а҆саи́лѡвы.

Глава̀ і҃.
[edit]

Фѷлїсті́ми же воева́ша проти́вꙋ і҆и҃лѧ, и҆ бѣжа́ша мꙋ́жїе і҆и҃лєвы ѿ лица̀ и҆ноплеме́нническа и҆ падо́ша ра́нени на горѣ̀ гелвꙋѝ. в҃ И҆ погна́ша и҆ноплемє́нницы в̾слѣ́дъ саꙋ́ла и҆ в̾слѣ́дъ сынѡ́въ є҆гѡ̀: и҆ ѹ҆би́ша и҆ноплемє́нницы і҆ѡнаѳа́на и҆ а҆мїнада́ва и҆ мелхїсꙋ́а, сынѡ́въ саꙋ́ловыхъ. г҃ И҆ ѡ҆тѧгчи́сѧ бра́нь на саꙋ́ла, и҆ ѡ҆брѣто́ша є҆го̀ стрѣлцы̀ въ лꙋ́кахъ и҆ въ трꙋдѣ́хъ, и҆ и҆знемо́же ѿ стрѣ́лъ. д҃ И҆ речѐ саꙋ́лъ къ носѧ́щемꙋ ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀: и҆звлецы̀ ме́чь тво́й и҆ прободѝ мѧ̀ и҆́мъ, да не когда̀ прїи́дꙋтъ неѡбрѣ́заннїи сі́и и҆ порꙋга́ютсѧ мнѣ̀. И҆ не восхотѣ̀ носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѹ҆боѧ́сѧ ѕѣлѡ̀. И҆ взѧ̀ саꙋ́лъ ме́чь и҆ нападѐ на́нь. є҃ И҆ ви́дѣ носѧ́й ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѹ҆́мре саꙋ́лъ, и҆ нападѐ и҆ ѻ҆́нъ на ме́чь сво́й и҆ ѹ҆́мре. ѕ҃ И҆ ѹ҆́мре саꙋ́лъ и҆ трѝ сы̑на є҆гѡ̀ въ де́нь ѡ҆́нъ: и҆ ве́сь до́мъ є҆гѡ̀ кꙋ́пнѡ ѹ҆́мре. з҃ И҆ ви́дѣша всѝ мꙋ́жїе і҆и҃лєвы, и҆̀же во ю҆до́ли, ꙗ҆́кѡ побѣжа̀ і҆и҃ль, и҆ ꙗ҆́кѡ ѹ҆́мре саꙋ́лъ и҆ сы́нове є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ста́виша гра́ды своѧ̑ и҆ побѣго́ша: и҆ прїидо́ша и҆ноплемє́нницы и҆ всели́шасѧ въ ни́хъ. и҃ И҆ бы́сть заꙋ́тра, и҆ прїидо́ша и҆ноплемє́нницы совлача́ти па́дшихъ коры̑сти, и҆ ѡ҆брѣто́ша саꙋ́ла и҆ сынѡ́въ є҆гѡ̀ па́дшихъ на горѣ̀ гелвꙋѝ: ѳ҃ и҆ ѡ҆бнажи́ша є҆го̀, и҆ взѧ́ша главꙋ̀ є҆гѡ̀ и҆ ѻ҆рꙋ́жїе є҆гѡ̀, и҆ посла́ша въ зе́млю и҆ноплеме́нничꙋ, да ѡ҆бно́ситсѧ (и҆ пока́жетсѧ) і҆́дѡлѡмъ и҆́хъ и҆ лю́демъ: і҃ ѻ҆рꙋ̑жїѧ же и҆́хъ положи́ша въ ка́пищи бо́га своегѡ̀: и҆ главꙋ̀ є҆гѡ̀ поткнꙋ́ша въ ка́пищи дагѡ́новѣ. а҃і И҆ ѹ҆слы́шаша всѝ живꙋ́щїи во і҆аві́сѣ галаа́дстѣмъ всѧ̑, ꙗ҆̀же фѷлїсті́ми сотвори́ша саꙋ́лꙋ и҆ сынѡ́мъ є҆гѡ̀ и҆ і҆и҃лю: в҃і и҆ воста́ша ѿ галаа́да всѝ мꙋ́жїе крѣ́пцыи, и҆ прїидо́ша и҆ взѧ́ша трꙋ́пъ саꙋ́ловъ и҆ трꙋ́пъ сынѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ принесо́ша и҆̀хъ во і҆аві́съ, и҆ погребо́ша кѡ́сти и҆́хъ под̾ дꙋ́бомъ во і҆аві́сѣ: и҆ пости́шасѧ се́дмь дні́й. г҃і И҆ ѹ҆́мре саꙋ́лъ за беззакѡ́нїѧ своѧ̑, и҆́миже беззако́ннова гдⷭ҇еви по словесѝ гдⷭ҇ню, поне́же не сохранѝ, ꙗ҆́кѡ вопросѝ саꙋ́лъ волше́бницы є҆́же вопроси́ти, и҆ ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀ самꙋи́лъ прⷪ҇ро́къ. д҃і И҆ не взыска̀ гдⷭ҇а саꙋ́лъ: сегѡ̀ ра́ди ѹ҆бѝ є҆го̀ и҆ возвратѝ ца́рство є҆гѡ̀ даві́дꙋ сы́нꙋ і҆ессе́евꙋ.

Глава̀ а҃і.
[edit]

И҆ собра́сѧ ве́сь і҆и҃ль къ даві́дꙋ въ хеврѡ́нъ, глаго́люще: сѐ, кѡ́сти твоѧ̑ и҆ пло́ть твоѧ̀ мы̀: в҃ вчера̀ же и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, є҆гда̀ є҆щѐ ца́рствоваше саꙋ́лъ, ты̀ бы́лъ є҆сѝ и҆зводѧ́й и҆ вводѧ́й і҆и҃лѧ, и҆ тебѣ̀ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й: ты̀ ѹ҆пасе́ши лю́ди моѧ̑ і҆и҃лѧ, и҆ ты̀ бꙋ́деши кнѧ́зь над̾ людьмѝ мои́ми і҆и҃лемъ. г҃ И҆ прїидо́ша всѝ старѣ̑йшины і҆и҃лєвы ко царю̀ въ хеврѡ́нъ: и҆ ѹ҆твердѝ даві́дъ съ ни́ми завѣ́тъ въ хеврѡ́нѣ пред̾ гдⷭ҇емъ: и҆ пома́заша даві́да въ царѧ̀ над̾ і҆и҃лемъ по словесѝ гдⷭ҇ню, (є҆́же гл҃а) рꙋко́ю самꙋи́ловою. д҃ И҆ и҆́де ца́рь даві́дъ и҆ ве́сь і҆и҃ль во і҆ерⷭ҇ли́мъ, се́й є҆́сть і҆евꙋ́съ, и҆дѣ́же бѧ́хꙋ і҆евꙋсе́є жи́телїе землѝ. є҃ Реко́ша же даві́дꙋ, и҆̀же ѡ҆бита́ша въ і҆евꙋ́сѣ: не вни́деши сѣ́мѡ. И҆ взѧ̀ даві́дъ крѣ́пость сїѡ́ню, ꙗ҆́же є҆́сть гра́дъ даві́довъ. ѕ҃ Рече́ же даві́дъ: всѧ́къ и҆́же ѹ҆бїе́тъ і҆евꙋсе́а въ пе́рвыхъ, бꙋ́детъ кнѧ́зь и҆ воево́да. И҆ взы́де на́нь пре́жде і҆ѡа́въ сы́нъ сарꙋі́евъ и҆ бы́сть кнѧ́земъ. з҃ И҆ сѣ́де даві́дъ во ѡ҆бдержа́нїи: сегѡ̀ ра́ди и҆менова̀ є҆̀ гра́дъ даві́довъ. и҃ И҆ созда̀ гра́дъ ѡ҆́крестъ ѿ ма́ала да́же да ѡ҆крꙋже́нїѧ: і҆ѡа́въ же про́чее гра́да состро́и: и҆ воева̀ и҆ взѧ̀ гра́дъ. ѳ҃ Преспѣва́ше же даві́дъ и҆ды́й и҆ расты́й, и҆ гдⷭ҇ь вседержи́тель бѣ̀ съ ни́мъ. і҃ Сі́и же кнѧ̑зи си́льныхъ даві́довыхъ, и҆̀же помога́хꙋ є҆мꙋ̀ въ ца́рствѣ є҆гѡ̀ со всѣ́мъ і҆и҃лемъ, да ца́рь бꙋ́детъ по словесѝ гдⷭ҇ню, над̾ і҆и҃лемъ, а҃і и҆ сїѐ число̀ крѣ́пкихъ даві́довыхъ: і҆есваа́лъ сы́нъ а҆хама́нь, пе́рвый междꙋ̀ три́десѧтми: то́й и҆звлечѐ ме́чь сво́й є҆ди́ножды на три́ста ꙗ҆́звеныхъ во є҆ди́но вре́мѧ. в҃і И҆ по не́мъ є҆леаза́ръ, сы́нъ дѡде́а а҆хѡхі́и: се́й бѣ̀ междꙋ̀ тре́ми си́льными: г҃і се́й бѣ̀ съ даві́домъ въ фасодомі́нѣ, и҆дѣ́же и҆ноплемє́нницы со́брани бы́ша на бра́нь, и҆ бѣ̀ ча́сть ни́вы полна̀ ꙗ҆чме́нѧ, и҆ лю́дїе побѣго́ша ѿ лица̀ и҆ноплеме́ннича: д҃і и҆ ста̀ посредѣ̀ ча́сти и҆ защитѝ ю҆̀, и҆ и҆збѝ и҆ноплеме́нники, и҆ сотворѝ гдⷭ҇ь спⷭ҇нїе ве́лїе (лю́демъ свои̑мъ). є҃і Снидо́ша же ті́и трїѐ ѿ три́десѧти кнѧзе́й на ка́мень ко даві́дꙋ въ пеще́рꙋ ѻ҆долла́млю, а҆ по́лкъ и҆ноплеме́нничь стоѧ́ше во ю҆до́ли гїга́нтѡвъ. ѕ҃і Даві́дъ же бѣ̀ тогда̀ въ крѣ́пости, по́лкъ же и҆ноплеме́нничь бѣ̀ тогда̀ въ виѳлее́мѣ. з҃і И҆ возжада̀ даві́дъ и҆ речѐ: кто̀ напои́тъ мѧ̀ водо́ю ѿ кла́дѧзѧ виѳлее́мска, и҆́же є҆́сть во вратѣ́хъ; и҃і И҆ трїѐ ті́и проторго́шасѧ сквозѣ̀ по́лкъ и҆ноплеме́нничь и҆ почерпо́ша во́дꙋ и҆з̾ кла́дѧзѧ, и҆́же въ виѳлее́мѣ, и҆́же бѣ̀ во вратѣ́хъ, и҆ взѧ́ша и҆ принесо́ша къ даві́дꙋ, да пїе́тъ. И҆ не восхотѣ̀ даві́дъ пи́ти є҆ѧ̀ и҆ возлїѧ̀ ю҆̀ гдⷭ҇еви ѳ҃і и҆ речѐ: млⷭ҇тивъ мѝ бг҃ъ, є҆́же сотвори́ти глаго́лъ се́й: а҆́ще кро́вь мꙋже́й си́хъ и҆спїю̀ въ дꙋша́хъ и҆́хъ, поне́же дꙋша́ми свои́ми принесо́ша. И҆ не восхотѣ̀ пи́ти є҆ѧ̀. Сїѐ сотвори́ша трїѐ си́льнїи. к҃ И҆ а҆ве́сса бра́тъ і҆ѡа́вль, то́й бѣ̀ пе́рвый въ трїе́хъ: се́й и҆звлечѐ ме́чь сво́й проти́вꙋ трїе́хъ сѡ́тъ мꙋже́й во є҆ди́нъ ча́съ и҆ ѹ҆бѝ и҆̀хъ, и҆ то́й бѣ̀ посредѣ̀ трїе́хъ и҆мени́тъ: к҃а ѿ трїе́хъ междꙋ̀ двѣма̀ пресла́вный, и҆ бѣ̀ и҆̀мъ нача́лникъ, ѻ҆ба́че ко трїе́мъ пє́рвымъ не дости́же. к҃в И҆ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ, сы́нъ мꙋ́жа крѣ́пкагѡ, мнѡ́га дѣла̀ є҆гѡ̀, ѿ кавасли́ла: то́й ѹ҆бѝ двои́хъ а҆рїи́лѡвъ мѡа́вскихъ, и҆ то́й сни́де и҆ ѹ҆бѝ льва̀ ѹ҆ кла́дѧзѧ во вре́мѧ снѣ́га: к҃г и҆ то́й ѹ҆бѝ мꙋ́жа є҆гѵ́птѧнина, є҆мꙋ́же во́зрастъ бѣ̀ пѧ́ть лакѡ́тъ, и҆ въ рꙋцѣ̀ є҆гѵ́птѧнина копїѐ ꙗ҆́кѡ врати́ло ткꙋ́щихъ: и҆ сни́де къ немꙋ̀ ване́а съ жезло́мъ, и҆ восхи́ти копїѐ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѵ́птѧнина и҆ ѹ҆бѝ є҆го̀ копїе́мъ є҆гѡ̀: к҃д сїѧ̑ сотворѝ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ, и҆ бѣ̀ и҆мени́тъ посредѣ̀ трїе́хъ си́льныхъ: к҃є над̾ три́десѧтїю бѣ̀ сла́венъ се́й, а҆ ко трїе́мъ не дости́же: и҆ поста́ви є҆го̀ даві́дъ над̾ ѻ҆те́чествомъ свои́мъ. к҃ѕ И҆ си́льнїи си́лъ: а҆саи́лъ, бра́тъ і҆ѡа́вль, є҆леана́нъ, сы́нъ дѡдѡ́евъ ѿ виѳлее́ма, к҃з саммѡ́ѳъ а҆дди́тѧнинъ, хелкі́й а҆фело́нїнъ, к҃и ѻ҆ре́й сы́нъ ѿ кі́са ѳекꙋ́йскїй, а҆вїезе́ръ а҆наѳѡ́ѳскїй, к҃ѳ совоха́й а҆сѡѳі́йскїй, и҆лі́й а҆хо́йскїй, л҃ воора́й сы́нъ нетѡфаѳі́евъ, є҆лла́ѳъ сы́нъ ваїна́ка нетѡфаѳі́йскагѡ, л҃а и҆ѳа́й сы́нъ риве́инъ ѿ хо́лма венїамі́нѧ, ване́а сы́нъ фараѳѡ́нїевъ, л҃в ѹ҆рі́й ѿ неа́ли, галсавїи́лъ а҆равеѳі́йскїй, л҃г а҆змѡ́ѳъ варсамі́йскїй, є҆лїа́ва саламі́йскїй, л҃д і҆ра́съ гоині́йскїй, і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ сагѝ а҆рарі́йскїй, л҃є а҆хїа́мъ сы́нъ саха́ра а҆рарі́йскагѡ, зифаа́лъ сы́нъ ѡ҆́ринъ, л҃ѕ а҆фе́ръ мехꙋраѳі́нскїй, а҆хі́а фелоні́йскїй, л҃з а҆сара́й мармели́нскїй, ноора́й сы́нъ а҆вді́евъ, л҃и і҆ѡи́ль бра́тъ наѳа́новъ, мава́ръ сы́нъ тараі́евъ, л҃ѳ селли́къ а҆ммѡні́инъ, нааре́й вирѡ́ѳїнъ, и҆́же носи́лъ ѻ҆рꙋ́жїе і҆ѡа́ва сы́на сарꙋі́ева, м҃ і҆ра̀ і҆еѳе́рїинъ, гари́въ ѳе́рїинъ, м҃а ѹ҆рі́а хетѳе́йскїй, ваза́ѳъ сы́нъ ѡ҆олі́евъ, м҃в а҆дїна̀ сы́нъ са́ха, рꙋви́ма кнѧ́зь, и҆ ѹ҆ негѡ̀ три́десѧть, м҃г а҆на́нъ сы́нъ маа́хинъ, и҆ і҆ѡсафа́тъ ѳаѳаи́нъ, м҃д ѻ҆зі́а а҆старѡ́ѳїнъ, самма̀ и҆ і҆еи́лъ сы́нове хѡѳа́на а҆рарі́ина, м҃є і҆едїи́лъ сы́нъ сааме́рїнъ, и҆ і҆ѡза́е бра́тъ є҆гѡ̀ ѳѡса́їнъ, м҃ѕ і҆елїи́лъ маѡі́нъ, и҆ а҆рі́ва, и҆ ѡ҆со́їа сы́нъ є҆гѡ̀, є҆наа́мъ, и҆ і҆еѳема̀ мѡаві́тскїй, м҃з є҆лїи́лъ, и҆ ѡ҆ви́дъ, и҆ і҆есїи́лъ месѡві́евъ.

Глава̀ в҃і.
[edit]

И҆ сі́и прїидо́ша ко даві́дꙋ въ сїкела́гъ, є҆гда̀ є҆щѐ ѡ҆бдержи́мь бѧ́ше ѿ лица̀ саꙋ́ла сы́на кі́сова: и҆ сі́и ѿ си́льныхъ помога́юще во бра́ни, в҃ напрѧза́юще лꙋ́къ десны́ми и҆ шꙋ́ими рꙋка́ми, и҆ пра́щницы ка́менемъ и҆ стрѣла́ми, ѿ бра́тїй саꙋ́ловыхъ ѿ (колѣ́на) венїамі́на: г҃ кнѧ́зь а҆хїе́зеръ, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сама́а гаваѳі́та, и҆ і҆езїи́лъ, и҆ фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳѡвы, и҆ варахі́а, и҆ і҆иꙋ́а а҆наѳѡѳі́тинъ, д҃ и҆ самаі́а гаваѡні́тинъ, си́льный посредѣ̀ три́десѧтихъ и҆ над̾ три́десѧтїю, и҆ і҆еремі́а, и҆ і҆езекі́иль, и҆ і҆ѡанна́нъ, и҆ і҆ѡзава́ѳъ гадараѳі́тинъ, є҃ є҆лїѡзі́й, и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ, и҆ ваалі́а, и҆ самарі́а, и҆ сафаті́а а҆рꙋ́фїнъ, ѕ҃ є҆лка́на, и҆ і҆есі́а, и҆ і҆елїи́лъ, и҆ і҆езаа́ръ, и҆ і҆есваа́мъ, корі́тѧне, з҃ и҆ і҆ѡила̀, и҆ заваді́а, сы́нове і҆ероа̑мли, и҆ и҆̀же ѿ гедѡ́ра. и҃ И҆ ѿ гадді̀ прибѣго́ша къ даві́дꙋ, (є҆гда̀ таѧ́шесѧ) въ пꙋсты́ни, мꙋ́жїе крѣ́пцы и҆ бойцы̀ наро́чити, держа́щїи щиты̀ и҆ ко́пїѧ: ли́ца же и҆́хъ ꙗ҆́кѡ ли́ца львѡ́ва, и҆ легцы̀ ꙗ҆́кѡ сє́рны на гора́хъ ско́ростїю: ѳ҃ а҆зе́ръ въ пе́рвыхъ, а҆вді́а вторы́й, а҆лїа́дъ тре́тїй, і҃ масма́нъ четве́ртый, і҆еремі́а пѧ́тый, а҃і і҆еѳѳі́а шесты́й, є҆лїи́лъ седмы́й, в҃і і҆ѡана́нъ ѻ҆смы́й, є҆льзаве́ль девѧ́тый, г҃і і҆еремі́а десѧ́тый, махавена́й первыйна́десѧть. д҃і Сі́и ѿ сынѡ́въ га́довыхъ кнѧ̑зи во́инстїи, є҆ди́нъ над̾ сто́мъ ма́лый, вели́кїй же над̾ ты́сѧщею: є҃і сі́и и҆̀же преидо́ша і҆ѻрда́нъ мцⷭ҇а пе́рвагѡ: и҆ се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ свои́хъ: и҆ и҆згна́ша всѣ́хъ, и҆̀же живѧ́хꙋ въ ю҆до́лѣхъ ѿ востѡ́къ да́же до за̑падъ. ѕ҃і Прїидо́ша же ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ на по́мощь даві́дꙋ. з҃і И҆ и҆зы́де даві́дъ во срѣ́тенїе и҆̀мъ и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆́ще ми́рнѡ прїидо́стѣ ко мнѣ̀, да бꙋ́детъ се́рдце моѐ та́кожде къ ва́мъ: а҆́ще же преда́ти мѧ̀ сꙋпоста́тѡмъ мои̑мъ не во и҆́стинѣ рꙋкѝ, да ви́дитъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ и҆ сꙋ́дитъ. и҃і И҆ ѡ҆блечѐ дх҃ъ а҆масі́ю кнѧ́зѧ над̾ три́десѧтїю, и҆ речѐ: и҆дѝ, даві́да сы́не і҆ессе́евъ, и҆ лю́дїе твоѝ: ми́ръ, ми́ръ тебѣ̀, и҆ ми́ръ помо́щникѡмъ твои̑мъ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ помога́етъ бг҃ъ тво́й. И҆ воспрїѧ́тъ и҆̀хъ даві́дъ и҆ поста́ви и҆̀хъ кнѧзе́й си́лъ. ѳ҃і И҆ ѿ манассі́и прибѣго́ша къ даві́дꙋ, є҆гда̀ и҆дѧ́хꙋ и҆ноплемє́нницы на саꙋ́ла на бра́нь, и҆ не помо́же и҆̀мъ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ совѣ́тъ бы́ти ѹ҆ воево́дъ и҆ноплеме́нничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми мꙋже́й си́хъ ѡ҆брати́тсѧ ко господи́нꙋ своемꙋ̀ саꙋ́лꙋ. к҃ И҆ є҆гда̀ и҆дѧ́ше даві́дъ въ сїкела́гъ, прибѣго́ша къ немꙋ̀ ѿ манассі́и є҆дна́й и҆ і҆ѡзава́ѳъ, и҆ і҆авни́лъ и҆ мїхаи́лъ и҆ і҆ѡсафа́ѳъ и҆ є҆лїꙋ̀ и҆ салаѳі́й, кнѧ̑зи над̾ ты́сѧщами ѹ҆ манассі́и: к҃а сі́и да́ша по́мощь даві́дꙋ на по́лчище геддꙋ́рѡвъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и҆ бѣ́ша крѣ́пцы нача̑лницы въ во́инствѣ си́лою. к҃в Занѐ на всѧ́къ де́нь прихожда́хꙋ къ даві́дꙋ на по́мощь є҆мꙋ̀, въ си́лꙋ вели́кꙋ, а҆́ки си́ла бж҃їѧ. к҃г И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ кнѧзе́й во́инства, и҆̀же прїидо́ша ко даві́дꙋ въ хеврѡ́нъ, да возвратѧ́тъ ца́рство саꙋ́лово къ немꙋ̀ по словесѝ гдⷭ҇ню: к҃д сы́нове і҆ꙋ̑дины носѧ́щїи щиты̀ и҆ ко́пїѧ ше́сть ты́сѧщъ и҆ ѻ҆́смь сѡ́тъ, крѣ́пцы ко ѡ҆полче́нїю: к҃є ѿ сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ѡ҆полче́нїе се́дмь ты́сѧщъ и҆ сто̀: к҃ѕ ѿ сынѡ́въ леѵі́иныхъ четы́ри ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ: к҃з и҆ і҆ѡ́дда кнѧ́зь ѿ колѣ́на а҆арѡ́нѧ, и҆ съ ни́мъ трѝ ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ: к҃и и҆ садѡ́къ, ѻ҆́трокъ крѣ́пкїй си́лою, и҆ до́мꙋ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀ кнѧ̑зи два́десѧть два̀: к҃ѳ ѿ сынѡ́въ же венїамі́нихъ бра́тїй саꙋ́ловыхъ трѝ ты́сѧщы, и҆ є҆щѐ бо́лшаѧ ча́сть и҆́хъ наблюда́ше стражбꙋ̀ до́мꙋ саꙋ́лѧ: л҃ и҆ ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ ѻ҆́смь сѡ́тъ крѣ́пцы си́лою, мꙋ́жїе и҆мени́тїи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: л҃а и҆ ѿ полꙋпле́мене манассі́ина ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ, и҆ и҆̀же нареко́шасѧ и҆́менемъ, да поста́вѧтъ царе́мъ даві́да: л҃в ѿ сынѡ́въ і҆ссаха́ровыхъ мꙋ́жїе ѹ҆че́ни, и҆̀же познава́хꙋ времена̀ разсꙋжде́нїю, что̀ сотвори́ти и҆́мать і҆и҃ль, въ нача̑ла и҆́хъ двѣ́сти, и҆ всѧ̑ бра́тїѧ и҆́хъ съ ни́ми: л҃г и҆ ѿ завꙋлѡ́на и҆сходѧ́щїи ко ѡ҆полче́нїю бра́ни, со всѧ́кими ѻ҆рꙋ̑жїи бра́нными, пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, въ по́мощь даві́дꙋ не съ пра́здными рꙋка́ми: л҃д и҆ ѿ нефѳалі́ма кнѧзе́й ты́сѧща, и҆ съ ни́ми въ щита́хъ и҆ съ ко́пїѧми три́десѧть и҆ се́дмь ты́сѧщъ: л҃є и҆ ѿ сынѡ́въ да́новыхъ ѡ҆полча́ющїисѧ на бра́нь два́десѧть ѻ҆́смь ты́сѧщъ и҆ ше́сть сѡ́тъ: л҃ѕ и҆ ѿ а҆си́ра и҆сходѧ́щїи помощѝ въ бра́ни четы́редесѧть ты́сѧщъ: л҃з и҆ со ѻ҆́ныѧ страны̀ і҆ѻрда́на ѿ сынѡ́въ рꙋви́мовыхъ и҆ ѿ га́довыхъ и҆ ѿ полꙋпле́мене манассі́ина во все́мъ ѻ҆рꙋ́жїи бра́ннѣмъ сто̀ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ. л҃и Всѝ сі́и мꙋ́жїе бра́ннїи ѹ҆пра́влени ко ѡ҆полче́нїю се́рдцемъ ми́рнымъ: и҆ прїидо́ша въ хеврѡ́нъ, да поста́вѧтъ царѧ̀ даві́да над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ: и҆ про́чїи ѿ і҆и҃лѧ є҆ди́но се́рдце бѧ́хꙋ, да ца́рь бꙋ́детъ даві́дъ. л҃ѳ Бы́ша же тꙋ̀ съ даві́довъ трѝ дни̑, ꙗ҆дꙋ́ще и҆ пїю́ще, ѹ҆гото́ваша бо и҆̀мъ бра́тїѧ и҆́хъ. м҃ И҆ и҆̀же бли́з̾ и҆́хъ бѧ́хꙋ да́же до і҆ссаха́ра и҆ завꙋлѡ́на и҆ нефѳалі́ма, приноша́хꙋ и҆̀мъ на ѻ҆слѣ́хъ и҆ велблю́дѣхъ, и҆ мска́хъ и҆ волѣ́хъ пи́щꙋ, мꙋкꙋ̀, перевѧ̑сла смо́квей и҆ гро́здїе сꙋхо́е, вїно̀ и҆ є҆ле́й, и҆ волы̀ и҆ ѻ҆вны̀ во мно́жествѣ, ра́дость бо бы́сть во і҆и҃ли.

Глава̀ г҃і.
[edit]

И҆ сотворѝ совѣ́тъ даві́дъ (со кнѧ̑зи) и҆ ты̑сѧщники, и҆ сѡ́тники и҆ всѣ́ми нача̑лники, в҃ и҆ речѐ даві́дъ ко всемꙋ̀ собра́нїю і҆и҃левꙋ: а҆́ще ѹ҆го́дно ва́мъ, и҆ ѿ гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ благопоспѣши́тсѧ, да по́слемъ къ бра́тїѧмъ на́шымъ ѡ҆ста́вшымсѧ во все́й землѝ і҆и҃левѣ, и҆ съ ни́ми свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, во градѣ́хъ ѡ҆бдержа́нїѧ и҆́хъ, да соберꙋ́тсѧ къ на́мъ, г҃ и҆ да принесе́мъ кївѡ́тъ бг҃а на́шегѡ къ на́мъ, не взыска́хомъ бо є҆гѡ̀ во дни̑ саꙋ̑ли. д҃ И҆ ѿвѣща̀ всѐ собра́нїе, да та́кѡ бꙋ́детъ, занѐ ѹ҆го́дно бы́сть сло́во сїѐ всѣ̑мъ лю́демъ. є҃ И҆ собра̀ даві́дъ всего̀ і҆и҃лѧ ѿ предѣ̑лъ є҆гѵ́петскихъ да́же до вхо́да и҆ма́ѳова, є҆́же внестѝ кївѡ́тъ бж҃їй ѿ гра́да і҆арі́ма. ѕ҃ И҆ принесѐ є҆го̀ даві́дъ: и҆ ве́сь і҆и҃ль взы́де во гра́дъ даві́довъ, и҆́же бѧ́ше і҆ꙋ́динъ, є҆́же вознестѝ та́мѡ кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а сѣдѧ́ща на херꙋві́мѣхъ, и҆дѣ́же при́звано є҆́сть и҆́мѧ є҆гѡ̀: з҃ и҆ поста́ви кївѡ́тъ бж҃їй на колесни́цꙋ но́вꙋ и҆з̾ до́мꙋ а҆мїнада́влѧ: ѻ҆́за же и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ведѧ́хꙋ колесни́цꙋ: и҃ даві́дъ же и҆ ве́сь і҆и҃ль и҆гра́хꙋ пред̾ бг҃омъ все́ю си́лою и҆ въ пѣ́снѣхъ и҆ въ гꙋ́слехъ, и҆ ѱалти́ри и҆ тѷмпа́нѣхъ, и҆ кѷмва́лѣхъ и҆ въ трꙋба́хъ: ѳ҃ и҆ прїидо́ша ко гꙋмнꙋ̀ хїдѡ́ню: и҆ прострѐ ѻ҆́за рꙋ́кꙋ свою̀, да поддержи́тъ кївѡ́тъ, ю҆не́цъ бо ѹ҆клонѝ є҆го̀: і҃ и҆ прогнѣ́васѧ гдⷭ҇ь гнѣ́вомъ на ѻ҆́зꙋ и҆ поразѝ є҆го̀ тꙋ̀, тогѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀ (и҆ прикоснꙋ́сѧ) кївѡ́тꙋ, и҆ ѹ҆́мре тꙋ̀ пред̾ бг҃омъ. а҃і И҆ ѡ҆скорби́сѧ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ пресѣчѐ гдⷭ҇ь пресѣче́нїемъ ѻ҆́зꙋ, и҆ наречѐ мѣ́сто то̀ пресѣче́нїе ѻ҆за́не, да́же до днѐ сегѡ̀. в҃і И҆ ѹ҆боѧ́сѧ даві́дъ бг҃а въ то́й де́нь, глаго́лѧ: ка́кѡ внесꙋ̀ ко мнѣ̀ кївѡ́тъ бж҃їй; г҃і И҆ не возвратѝ даві́дъ кївѡ́та къ себѣ̀ во гра́дъ даві́довъ, но возвратѝ и҆̀ въ до́мъ а҆ведда́ра геѳе́ина: д҃і и҆ пребыва́ше кївѡ́тъ бж҃їй въ домꙋ̀ а҆ведда́ровѣ трѝ мцⷭ҇ы, и҆ блгⷭ҇вѝ бг҃ъ а҆ведда́ра и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же и҆мѣ́ѧше.

Глава̀ д҃і.
[edit]

И҆ посла̀ хїра́мъ ца́рь тѵ́рскїй послы̀ къ даві́дꙋ, и҆ древа̀ ке́дрѡвл, и҆ зда́телей стѣ́нъ, и҆ древодѣ́лей, да сози́ждꙋтъ є҆мꙋ̀ до́мъ. в҃ И҆ позна̀ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆гото́ва є҆го̀ гдⷭ҇ь царе́мъ над̾ і҆и҃лемъ, ꙗ҆́кѡ воздви́жесѧ въ высотꙋ̀ ца́рство є҆гѡ̀, ра́ди люді́й є҆гѡ̀ і҆и҃лѧ, г҃ и҆ поѧ́тъ даві́дъ є҆щѐ жєны̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: и҆ роди́шасѧ є҆мꙋ̀ є҆щѐ сы́нове и҆ дщє́ри. д҃ И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ и҆́хъ, и҆̀же роди́шасѧ є҆мꙋ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: саммаа̀ и҆ сѡва́въ, наѳа́нъ и҆ соломѡ́нъ, є҃ и҆ і҆еваа́ръ и҆ є҆лїсꙋ́й и҆ є҆лїфаа́ѳъ ѕ҃ и҆ наге́ѳъ, и҆ нафа́гъ и҆ і҆афїѐ, з҃ и҆ є҆лїсама̀ и҆ валїада̀ и҆ є҆лїфале́тъ. и҃ И҆ ѹ҆слы́шаша и҆ноплемє́нницы, ꙗ҆́кѡ пома́занъ бы́сть даві́дъ въ царѧ̀ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ, и҆ и҆зыдо́ша всѝ и҆ноплемє́нницы взыска́ти даві́да. И҆ ѹ҆слы́ша даві́дъ и҆ и҆зы́де проти́вꙋ и҆́хъ. ѳ҃ И҆ноплемє́нницы же прїидо́ша и҆ разлїѧ́шасѧ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ. і҃ И҆ вопросѝ даві́дъ бг҃а, глаго́лѧ: а҆́ще взы́дꙋ на и҆ноплеме́нники, и҆ преда́си ли и҆̀хъ въ рꙋ́ки моѧ̑; И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: взы́ди, и҆ преда́мъ и҆̀хъ въ рꙋ́ки твоѧ̑. а҃і И҆ и҆зы́де во ваа́лъ̾фарасі́нъ, и҆ поразѝ и҆̀хъ та́мѡ даві́дъ. И҆ речѐ даві́дъ: разсѣчѐ бг҃ъ врагѝ моѧ̑ рꙋко́ю мое́ю, ꙗ҆́коже разсѣче́нїе воды̀. Сегѡ̀ ра́ди наречѐ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀ фарасі́нъ, разсѣче́нїе. в҃і И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ бо́ги своѧ̑ и҆ноплемє́нницы, и҆̀хже даві́дъ повелѣ̀ сожещѝ ѻ҆гне́мъ. г҃і И҆ приложи́ша є҆щѐ и҆ноплемє́нницы, и҆ разлїѧ́шасѧ є҆щѐ во ю҆до́ли и҆споли́нѡвъ. д҃і И҆ вопросѝ па́ки даві́дъ бг҃а. И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: не и҆сходѝ за ни́ми: ѿврати́сѧ ѿ ни́хъ, и҆ прїи́деши на ни́хъ прѧ́мѡ грꙋ́шей: є҃і и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ ѹ҆слы́шиши гла́съ шꙋ́ма верхѡ́въ грꙋ́шей, тогда̀ и҆зы́деши на бра́нь, ꙗ҆́кѡ и҆зы́де бг҃ъ пред̾ тобо́ю, да порази́тъ полкѝ и҆ноплемє́ннически. ѕ҃і И҆ сотворѝ даві́дъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: и҆ поразѝ полкѝ фѷлїсті́мѡвъ ѿ гаваѡ́на да́же до гази́ра. з҃і И҆ просла́висѧ и҆́мѧ даві́дово во всѣ́хъ страна́хъ, и҆ гдⷭ҇ь дадѐ стра́хъ є҆гѡ̀ на всѧ̑ ꙗ҆зы́ки.

Глава̀ є҃і.
[edit]

И҆ сотворѝ себѣ̀ до́мы во гра́дѣ даві́довѣ, и҆ ѹ҆гото́ва мѣ́сто кївѡ́тꙋ бж҃їю, и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ ски́нїю. в҃ Тогда̀ речѐ даві́дъ: не лѣ́ть є҆́сть, (да ѿ всѧ́кагѡ) но́ситсѧ кївѡ́тъ бж҃їй, но то́кмѡ ѿ леѵі̑тъ, поне́же и҆збра̀ и҆̀хъ гдⷭ҇ь носи́ти кївѡ́тъ гдⷭ҇ень и҆ слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ да́же до вѣ́ка. г҃ И҆ собра̀ даві́дъ ве́сь і҆и҃ль во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ бж҃їй на мѣ́сто, є҆́же ѹ҆гото́ва є҆мꙋ̀. д҃ И҆ собра̀ даві́дъ сынѡ́въ а҆арѡ́новыхъ и҆ леѵі́ты: є҃ ѿ сынѡ́въ каа́ѳовыхъ ѹ҆рїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ два́десѧть: ѕ҃ ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ а҆саі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ: з҃ ѿ сынѡ́въ герсѡ́нихъ і҆ѡи́ль нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ три́десѧть: и҃ ѿ сынѡ́въ є҆лїсафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, двѣ́сти: ѳ҃ ѿ сынѡ́въ хеврѡ́новыхъ є҆лїи́лъ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, ѻ҆́смьдесѧтъ: і҃ ѿ сынѡ́въ ѻ҆зїи́левыхъ а҆мїнада́въ нача́лникъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, сто̀ двана́десѧть. а҃і И҆ призва̀ даві́дъ садѡ́ка и҆ а҆вїаѳа́ра свѧще́нники, и҆ леѵі́ты ѹ҆рїи́ла, а҆саі́а и҆ і҆ѡи́лѧ, и҆ семеїа́на и҆ є҆лїи́ла и҆ а҆мїнада́ва, в҃і и҆ речѐ къ ни̑мъ: вы̀, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леѵі́тскихъ, ѡ҆свѧти́тесѧ вы̀ и҆ бра́тїѧ ва̑ша, и҆ принеси́те кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева (на мѣ́сто), и҆дѣ́же ѹ҆гото́вахъ є҆мꙋ̀: г҃і ꙗ҆́кѡ пре́жде ва́мъ не готѡ́вымъ сꙋ́щымъ, раздѣлѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ не взыска́хомъ є҆гѡ̀ по разсꙋжде́нїю. д҃і И҆ ѡ҆свѧти́шасѧ свѧще́нницы и҆ леѵі́ти, да внесꙋ́тъ кївѡ́тъ гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева. є҃і И҆ взѧ́ша сы́нове леѵі́тстїи кївѡ́тъ бж҃їй, ꙗ҆́коже повелѣ̀ мѡѷсе́й сло́вомъ бж҃їимъ по писа́нїю, ра́мены свои́ми на носи́лѣхъ. ѕ҃і И҆ речѐ даві́дъ нача́лникѡмъ леѵі̑тскимъ: поста́вите бра́тїю свою̀ пѣвцє́въ во ѻ҆рга́нѣхъ, пѣ́снехъ мꙋсїкі́йскихъ, ѱалти́рехъ, въ гꙋ́слехъ и҆ кѷмва́лѣхъ, да возгласѧ́тъ въ высотꙋ̀ гла́сомъ весе́лїѧ. з҃і И҆ поста́виша леѵі́ти є҆ма́на сы́на і҆ѡи́лева: и҆ ѿ бра́тїй є҆гѡ̀ а҆са́фа сы́на варахі́ина: и҆ ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ, бра́тїй є҆гѡ̀, є҆ѳа́на сы́на кїсе́ова: и҃і и҆ съ ни́ми бра́тїѧ и҆́хъ, вторі́и (чи́номъ), заха́рїа и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆на́нїй и҆ є҆лїа́въ, и҆ ване́а и҆ маасі́а, и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а, двє́рницы. ѳ҃і И҆ пѣвцы̀ є҆ма́нъ, а҆са́фъ и҆ є҆ѳа́мъ въ кѷмва́лы мѣ̑дѧны (возглаша́юще) въ слы́шанїе: к҃ заха́рїа же и҆ ѻ҆зїи́лъ, и҆ семїрамѡ́ѳъ и҆ і҆еїи́лъ, и҆ а҆нані́й и҆ є҆лїа́въ, и҆ маасі́а и҆ ване́а со гꙋ́сльми та̑йны поѧ́хꙋ: к҃а и҆ маттаѳі́а и҆ є҆лїфала̀, и҆ макені́а и҆ а҆вдедо́мъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а въ кѷмва́лѣхъ поѧ́хꙋ, є҆́же превзы́ти: к҃в и҆ хѡнені́а нача́лникъ леѵі́тскїй, нача́лникъ пѣ́нїй, занѐ разꙋ́менъ бѣ̀: к҃г и҆ варахі́а и҆ є҆лка́на двє́рницы кївѡ́та: к҃д и҆ сѡвені́а и҆ і҆ѡсафа́тъ, и҆ наѳана́илъ и҆ а҆масі́а, и҆ заха́рїа и҆ вана́й и҆ є҆лїезе́ръ свѧще́нницы трꙋбѧ́щїи трꙋба́ми пред̾ кївѡ́томъ бж҃їимъ: и҆ а҆вдедо́мъ и҆ і҆еі́а двє́рницы кївѡ́та бж҃їѧ. к҃є И҆ бѣ̀ даві́дъ и҆ старѣ̑йшины і҆и҃лєвы и҆ ты́сѧщницы и҆дꙋ́щїи, є҆́же и҆знестѝ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆з̾ до́мꙋ а҆вдедо́млѧ съ весе́лїемъ. к҃ѕ И҆ бы́сть є҆гда̀ ѹ҆крѣплѧ́ше бг҃ъ леѵі́ты носѧ́щыѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ пожро́ша се́дмь телцє́въ и҆ се́дмь ѻ҆внѡ́въ: к҃з даві́дъ же бѧ́ше ѡ҆дѣ́ѧнъ ри́зою вѷссо́нною, и҆ всѝ леѵі́ти, носѧ́щїи кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, пѣвцы́ же и҆ хѡнені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на даві́дѣ же бѣ̀ є҆фꙋ́дъ вѷссо́нный. к҃и И҆ ве́сь і҆и҃ль провожда́ше кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ съ восклица́нїемъ и҆ гла́сомъ трꙋ́бнымъ, и҆ съ трꙋба́ми и҆ кѷмва̑лы, глаша́юще въ гꙋ́сли и҆ кїѳа̑ры. к҃ѳ И҆ бы́сть є҆гда̀ прїи́де кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ да́же до гра́да даві́дова, и҆ мелхо́ла дщѝ саꙋ́лѧ смотрѧ́ше во ѻ҆кно̀, и҆ ви́дѣ царѧ̀ даві́да ска́чꙋща и҆ и҆гра́юща и҆ ѹ҆ничижѝ є҆го̀ въ се́рдцы свое́мъ.

Глава̀ ѕ҃і.
[edit]

Принесо́ша ѹ҆́бѡ кївѡ́тъ бж҃їй и҆ поста́виша є҆го̀ посредѣ̀ ски́нїи, ю҆́же водрꙋзѝ є҆мꙋ̀ даві́дъ, и҆ принесо́ша всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ пред̾ гдⷭ҇емъ. в҃ И҆ совершѝ даві́дъ возносѧ̀ всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ, и҆ благословѝ лю́ди во и҆́мѧ гдⷭ҇не, г҃ и҆ раздѣлѝ всѧ́комꙋ мꙋ́жꙋ і҆и҃лскꙋ, ѿ мꙋ́жа да́же до жены̀, мꙋ́жꙋ хлѣ́бъ є҆ди́нъ пече́ный, (и҆ ча́сть пече́на мѧ́са,) и҆ прѧ́женый со є҆ле́емъ семїда́лъ: д҃ поста́ви же пред̾ лице́мъ кївѡ́та завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ леѵі̑тъ, є҆́же слꙋжи́ти и҆ возглаша́ти (дѣла̀ є҆гѡ̀), и҆ и҆сповѣ́дати и҆ хвали́ти гдⷭ҇а бг҃а і҆и҃лева: є҃ а҆са́фъ нача́лникъ, и҆ дрꙋгі́й по не́мъ заха́рїа, і҆еїи́лъ и҆ семїрамѡ́ѳъ, и҆ і҆еїи́лъ и҆ маттаѳі́а, и҆ є҆лїа́въ и҆ ване́а и҆ а҆вдедо́мъ: і҆еїи́лъ же во ѻ҆рга́нѣхъ и҆ ѱалти́ри и҆ гꙋ́слехъ, а҆са́фъ же въ кѷмва́лѣхъ возглаша́ѧ: ѕ҃ и҆ ване́а и҆ ѻ҆зїи́лъ свѧще́нницы (трꙋби́ша) вы́нꙋ въ трꙋбы̑ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та бж҃їѧ. з҃ Въ то́й де́нь ѹ҆стро́и даві́дъ въ нача́лѣ хвали́ти гдⷭ҇а рꙋко́ю а҆са́фа и҆ бра́тїи є҆гѡ̀. и҃ Пѣ́снь. И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви и҆ призыва́йте є҆го̀ во и҆́мени є҆гѡ̀, зна́єма сотвори́те лю́демъ начина̑нїѧ є҆гѡ̀: ѳ҃ по́йте є҆мꙋ̀ и҆ воспо́йте є҆мꙋ̀, повѣ́дите всѧ̑ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь: і҃ хвали́те и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀, да возвесели́тсѧ се́рдце и҆́щꙋщее бл҃говоле́нїѧ є҆гѡ̀: а҃і взыщи́те гдⷭ҇а и҆ ѹ҆крѣпи́тесѧ, взыщи́те лица̀ є҆гѡ̀ вы́нꙋ: в҃і помѧни́те чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ, зна́мєнїѧ и҆ сꙋдбы̑ ѹ҆́стъ є҆гѡ̀, г҃і сѣ́мѧ і҆и҃лево, рабѝ є҆гѡ̀, сы́нове і҆а̑кѡвли, и҆збра́ннїи є҆гѡ̀. д҃і То́й гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, во все́й землѝ сꙋдбы̑ є҆гѡ̀. є҃і Помѧне́мъ во вѣ́къ завѣ́тъ є҆гѡ̀, сло́во є҆гѡ̀, є҆́же заповѣ́длъ въ ты́сѧщы родѡ́въ, ѕ҃і є҆́же завѣща̀ а҆враа́мꙋ, и҆ клѧ́твꙋ свою̀ і҆саа́кꙋ: з҃і и҆ поста́ви є҆̀ і҆а́кѡвꙋ въ повелѣ́нїе, і҆и҃лю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, и҃і гл҃ѧ: тебѣ̀ да́мъ зе́млю ханаа́ню, ѹ҆́же достоѧ́нїѧ ва́шегѡ. ѳ҃і Внегда̀ бы́ти и҆̀мъ ма̑лымъ число́мъ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆ма́лишасѧ и҆ пресели́шасѧ въ ню̀, к҃ и҆ преидо́ша ѿ ꙗ҆зы́ка въ ꙗ҆зы́къ и҆ ѿ ца́рствїѧ къ лю́демъ и҆ны̑мъ, к҃а не ѡ҆ста́ви мꙋ́жа ѡ҆би́дѣти и҆̀хъ, и҆ ѡ҆бличѝ ѡ҆ ни́хъ цари̑: к҃в не прикаса́йтесѧ пома̑заннымъ мои̑мъ, и҆ во прⷭ҇ро́цѣхъ мои́хъ не лꙋка́внꙋйте. к҃г Воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀, возвѣсти́те ѿ днѐ на де́нь спⷭ҇нїе є҆гѡ̀, к҃д возвѣсти́те во ꙗ҆зы́цѣхъ сла́вꙋ є҆гѡ̀, во всѣ́хъ лю́дехъ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, к҃є ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, стра́шенъ є҆́сть над̾ всѣ́ми бѡ́ги. к҃ѕ Ꙗ҆́кѡ всѝ бо́зи ꙗ҆зы́кѡвъ і҆́дѡли: гдⷭ҇ь же на́шъ небеса̀ сотворѝ. к҃з Сла́ва и҆ вели́чество пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, крѣ́пость и҆ похвала̀ въ мѣ́стѣ є҆гѡ̀ ст҃ѣ́мъ. к҃и Дади́те гдⷭ҇еви, ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆ крѣ́пость, к҃ѳ дади́те гдⷭ҇еви сла́вꙋ и҆́мени є҆гѡ̀: возми́те да́ры и҆ принеси́те пред̾ лицѐ є҆гѡ̀, и҆ поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дво́рѣхъ ст҃ы́хъ є҆гѡ̀. л҃ Да ѹ҆бои́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ всѧ̀ землѧ̀, да и҆спра́витсѧ землѧ̀ и҆ да не подви́житсѧ: л҃а да возвеселѧ́тсѧ небеса̀ и҆ да возра́дꙋетсѧ землѧ̀, и҆ да рекꙋ́тъ во ꙗ҆зы́цѣхъ: гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋетъ. л҃в Да возгласи́тъ мо́ре и҆ и҆сполне́нїе є҆гѡ̀, и҆ древа̀ пѡльска́ѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на ни́хъ. л҃г Тогда̀ возвеселѧ́тсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ꙗ҆́кѡ прїи́де сꙋди́ти землѝ. л҃д И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀, л҃є и҆ глаго́лите: сп҃си́ ны, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ, и҆ соберѝ на́съ, и҆ и҆змѝ на́съ ѿ ꙗ҆зы̑къ, да хва́лимъ и҆́мѧ ст҃о́е твоѐ, и҆ хва́лимсѧ во хвале́нїихъ твои́хъ. л҃ѕ Блгⷭ҇ве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ ѿ вѣ́ка да́же и҆ до вѣ́ка. И҆ рекꙋ́тъ всѝ лю́дїе: а҆ми́нь. И҆ восхвали́ша гдⷭ҇а. л҃з И҆ ѡ҆ста́виша та́мѡ пред̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ а҆са́фа и҆ бра́тїю є҆гѡ̀, да слꙋ́жатъ пред̾ кївѡ́томъ вы́нꙋ по всѧ̑ дни̑: л҃и и҆ а҆вдедо́мъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀, шестьдесѧ́тъ ѻ҆́смь: и҆ а҆вдедо́мъ сы́нъ і҆дїѳꙋ́нь и҆ ѻ҆са́й (поста́влени) во две́рники: л҃ѳ садѡ́ка же свѧще́нника и҆ бра́тїю є҆гѡ̀ свѧще́нниками пред̾ ски́нїею гдⷭ҇нею въ вы́шнихъ и҆̀же въ гаваѡ́нѣ, м҃ да возно́сѧтъ всесожжє́нїѧ гдⷭ҇еви на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїй вы́нꙋ ѹ҆́трѡ и҆ ве́черъ, и҆ по всѣ̑мъ ꙗ҆̀же пи̑сана сꙋ́ть въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, є҆ли̑ка повелѣ̀ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ рꙋко́ю мѡѷсе́а раба̀ бж҃їѧ: м҃а и҆ съ ни́ми є҆ма́нъ и҆ і҆дїѳꙋ́мъ и҆ про́чїи и҆збра́ннїи кі́йждо зва́нїемъ свои́мъ є҆́же хвали́ти гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: м҃в и҆ съ ни́ми трꙋбы̑ и҆ кѷмва́лы є҆́же возглаша́ти, и҆ ѻ҆рга́ны пѣ́нїй бж҃їихъ: сы́нове же і҆дїѳꙋ̑мли во вратѣ́хъ (стоѧ́хꙋ). м҃г И҆ и҆до́ша всѝ лю́дїе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и҆ даві́дъ возврати́сѧ, да благослови́тъ до́мъ сво́й.

Глава̀ з҃і.
[edit]

И҆ бы́сть є҆гда̀ ѡ҆бита́ше даві́дъ въ домꙋ̀ свое́мъ, и҆ речѐ даві́дъ къ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: сѐ, а҆́зъ живꙋ̀ въ домꙋ̀ ке́дровѣ, кївѡ́тъ же завѣ́та гдⷭ҇нѧ под̾ ко́жами. в҃ И҆ речѐ наѳа́нъ къ даві́дꙋ: всѐ є҆́же въ се́рдцы твое́мъ творѝ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ съ тобо́ю є҆́сть. г҃ И҆ бы́сть но́щи тоѧ̀, и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не къ наѳа́нꙋ, гл҃ѧ: д҃ и҆дѝ и҆ рцы̀ даві́дꙋ рабꙋ̀ моемꙋ̀: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь: не сози́ждеши ты̀ мнѣ̀ до́мꙋ, є҆́же ѡ҆бита́ти мѝ въ не́мъ: є҃ ꙗ҆́кѡ не ѡ҆бита́хъ въ домꙋ̀ ѿ днѐ, въ ѻ҆́ньже и҆зведо́хъ і҆и҃лѧ (ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ), да́же до днѐ сегѡ̀, но бы́хъ въ ски́нїи и҆ въ шатрѣ̀: ѕ҃ во всѣ́хъ а҆́може ходи́хъ со всѣ́мъ і҆и҃лемъ, а҆́ще гл҃ѧ гл҃ахъ ко́емꙋ колѣ́нꙋ і҆и҃левꙋ, и҆̀мже повелѣ́хъ да пасꙋ́тъ лю́ди моѧ̑, гл҃ѧ: чесѡ̀ ра́ди не созда́сте мнѣ̀ до́мꙋ ке́дрова; з҃ и҆ нн҃ѣ та́кѡ рцы̀ рабꙋ̀ моемꙋ̀ даві́дꙋ: сїѧ̑ речѐ гдⷭ҇ь вседержи́тель: а҆́зъ и҆з̾ѧ́хъ тѧ̀ ѿ па́ствы, є҆гда̀ послѣ́довалъ є҆сѝ ста́дꙋ, є҆́же бы́ти тебѣ̀ вожде́мъ над̾ людьмѝ мои́ми і҆и҃лемъ, и҃ и҆ бы́хъ съ тобо́ю во всѣ́хъ, и҆дѣ́же ходи́лъ є҆сѝ, и҆ потреби́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑ ѿ лица̀ твоегѡ̀, и҆ сотвори́хъ тебѣ̀ и҆́мѧ ꙗ҆́коже и҆́мѧ вели́кихъ, и҆̀же на землѝ: ѳ҃ и҆ да́хъ мѣ́сто лю́демъ мои̑мъ і҆и҃лю, и҆ насади́хъ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆бита́ютъ въ не́мъ, и҆ не возскорбѧ́тъ ктомꙋ̀: ни сы́нове беззако́нїѧ приложа́тъ смири́ти и҆̀хъ ꙗ҆́коже ѿ нача́ла і҃ и҆ ѿ дні́й, въ нѧ́же да́хъ сꙋдїи̑ лю́демъ мои̑мъ і҆и҃лю, и҆ смири́хъ всѧ̑ врагѝ твоѧ̑, и҆ возращꙋ́ тѧ, и҆ до́мъ сози́ждетъ тѝ гдⷭ҇ь: а҃і и҆ бꙋ́детъ є҆гда̀ и҆спо́лнѧтсѧ дні́е твоѝ и҆ почі́еши со ѻ҆тцы̑ твои́ми, и҆ воздви́гнꙋ сѣ́мѧ твоѐ по тебѣ̀, є҆́же бꙋ́детъ ѿ чре́ва твоегѡ̀, и҆ возста́влю ца́рство є҆гѡ̀: в҃і то́й сози́ждетъ мнѣ̀ до́мъ, и҆ ѹ҆крѣплю̀ престо́лъ є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка: г҃і а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на: и҆ млⷭ҇ть мою̀ не ѿимꙋ̀ ѿ негѡ̀, ꙗ҆́коже ѿѧ́хъ ѿ бы́вшихъ пре́жде тебє̀: д҃і и҆ ѹ҆вѣ́рю є҆го̀ въ домꙋ̀ мое́мъ и҆ во ца́рствїи є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка, и҆ престо́лъ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ и҆спра́вленъ до вѣ́ка. є҃і По всѣ̑мъ словесє́мъ си̑мъ и҆ по всемꙋ̀ видѣ́нїю семꙋ̀ та́кѡ глаго́лалъ є҆́сть наѳа́нъ къ даві́дꙋ. ѕ҃і И҆ прїи́де ца́рь даві́дъ, и҆ сѣ́де пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ речѐ: кто̀ є҆́смь а҆́зъ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й; и҆ что̀ до́мъ мо́й, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ мѧ̀ є҆сѝ до вѣ́ка; з҃і и҆ сїѧ̑ ма̑ла сꙋ́ть пред̾ тобо́ю, бж҃е, и҆ гл҃алъ є҆сѝ на до́мъ раба̀ твоегѡ̀ (є҆щѐ) и҆здале́ча, и҆ призрѣ́лъ є҆сѝ на мѧ̀ ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе человѣ́ка, и҆ возвы́силъ мѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е: и҃і что̀ приложи́тъ є҆щѐ даві́дъ къ тебѣ̀ є҆́же просла́вити; и҆ ты̀ раба̀ твоего̀ вѣ́си: ѳ҃і гдⷭ҇и, раба̀ твоегѡ̀ ра́ди сотвори́лъ є҆сѝ всѐ вели́чїе сїѐ и҆ по се́рдцꙋ твоемꙋ̀, є҆́же зна́єма сотвори́ти всѧ̑ вели̑чїѧ твоѧ̑: к҃ гдⷭ҇и, нѣ́сть подо́бенъ тебѣ̀, и҆ нѣ́сть бг҃а ра́звѣ тебє̀, по всѣ̑мъ є҆ли̑ка слы́шахомъ ѹ҆ши́ма на́шима, к҃а и҆ нѣ́сть, ꙗ҆́коже лю́дїе твоѝ і҆и҃ль, ꙗ҆зы́къ є҆щѐ на землѝ, ꙗ҆́кѡ по́йде бг҃ъ и҆зба́вити лю́ди себѣ̀, є҆́же положи́ти и҆́мѧ себѣ̀ ве́лїе и҆ сла́вное, є҆́же и҆згна́ти ѿ лица̀ люді́й твои́хъ, и҆̀хже и҆зба́вилъ є҆сѝ ѿ є҆гѵ́пта, ꙗ҆зы́ки: к҃в и҆ да́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ і҆и҃лѧ тебѣ̀ въ лю́ди да́же до вѣ́ка, и҆ ты̀, гдⷭ҇и, бы́лъ є҆сѝ и҆̀мъ въ бг҃а: к҃г и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, сло́во твоѐ, є҆́же гл҃алъ є҆сѝ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ на до́мъ є҆гѡ̀, да ѹ҆вѣ́ритсѧ до вѣ́ка: и҆ сотворѝ ꙗ҆́коже гл҃алъ є҆сѝ, к҃д и҆ да ѹ҆вѣ́ритсѧ и҆ возвели́читсѧ и҆́мѧ твоѐ да́же до вѣ́ка, глаго́лющихъ: гдⷭ҇и, гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е і҆и҃левъ, и҆ до́мъ даві́да раба̀ твоегѡ̀ да бꙋ́детъ и҆спра́вленъ пред̾ тобо́ю: к҃є ты́ бо, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ѿве́рзлъ є҆сѝ ѹ҆́хо раба̀ твоегѡ̀ созда́ти є҆мꙋ̀ до́мъ, сегѡ̀ ра́ди ѡ҆брѣ́те ра́бъ тво́й (дерзнове́нїе) моли́тисѧ пред̾ лице́мъ твои́мъ: к҃ѕ и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ са́мъ бг҃ъ, и҆ гл҃алъ є҆сѝ къ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ бл҃га̑ѧ сїѧ̑: к҃з и҆ нн҃ѣ начнѝ блгⷭ҇ви́ти до́мъ раба̀ твоегѡ̀, да бꙋ́детъ во вѣ́ки пред̾ тобо́ю: ꙗ҆́кѡ ты̀, гдⷭ҇и, блгⷭ҇ви́лъ є҆сѝ, и҆ блгⷭ҇вѝ во вѣ́ки.

Глава̀ и҃і.
[edit]

И҆ бы́сть по си́хъ, и҆ поразѝ даві́дъ и҆ноплеме́нники, и҆ прогна̀ и҆̀хъ: и҆ взѧ̀ ге́ѳъ и҆ вє́си є҆гѡ̀ ѿ рꙋкѝ и҆ноплеме́нничи. в҃ И҆ поразѝ даві́дъ мѡа́ва, и҆ бѧ́хꙋ мѡаві́ти рабѝ даві́дꙋ приносѧ́ще є҆мꙋ̀ да́нь. г҃ И҆ поразѝ даві́дъ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска во є҆ма́ѳѣ, и҆дꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀ поста́вити рꙋ́кꙋ свою̀ над̾ рѣко́ю є҆ѵфра́томъ: д҃ и҆ взѧ̀ ѿ негѡ̀ даві́дъ ты́сѧщꙋ колесни́цъ и҆ се́дмь ты́сѧщъ кѡ́нникъ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ мꙋже́й пѣшцє́въ, и҆ разбѝ даві́дъ всѧ̑ колєсни́цы, и҆ ѡ҆ста́ви ѿ ни́хъ сто̀ колесни́цъ, (и҆̀хже ѹ҆держа̀ себѣ̀). є҃ И҆ прїи́де сѵ́ръ ѿ дама́ска, да по́мощь да́стъ а҆драаза́рꙋ царю̀ сꙋ́вскꙋ, и҆ поразѝ даві́дъ ѿ сѵ́ровыхъ два́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы мꙋже́й: ѕ҃ и҆ поста́ви даві́дъ стра́жꙋ въ сѷрі́и, ꙗ҆́же бли́з̾ дама́ска, и҆ бѧ́хꙋ даві́дꙋ въ рабы̑ приносѧ́ще да̑ни: и҆ сп҃сѐ гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. з҃ И҆ взѧ̀ даві́дъ гри̑вны златы̑ѧ, и҆̀хже и҆мѣ́ша рабѝ а҆драаза́рѡвы, и҆ принесѐ ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. и҃ И҆ и҆з̾ метаве́ѳа и҆ ѿ и҆збра́нныхъ градѡ́въ а҆драаза́ровыхъ взѧ̀ даві́дъ мѣ́ди мно́гѡ ѕѣлѡ̀, и҆з̾ неѧ́же сотворѝ соломѡ́нъ мо́ре мѣ́дѧно, и҆ столпы̀, и҆ сосꙋ́ды мѣ̑дѧныѧ. ѳ҃ И҆ ѹ҆слы́ша ѳо́а ца́рь є҆ма́ѳскїй, ꙗ҆́кѡ поразѝ даві́дъ всю̀ си́лꙋ а҆драаза́ра царѧ̀ сꙋ́вска, і҃ и҆ посла̀ а҆дꙋра́ма сы́на своего̀ къ царю̀ даві́дꙋ, да вопро́ситъ є҆го̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ ми́рѣ, и҆ благослови́ти є҆го̀ ѡ҆ се́мъ, ꙗ҆́кѡ побѣдѝ а҆драаза́ра и҆ поразѝ є҆го̀, поне́же мꙋ́жъ проти́венъ бѧ́ше ѳо́а а҆драаза́рꙋ. а҃і И҆ всѧ̑ сосꙋ́ды златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ и҆ мѣ̑дѧныѧ, и҆ сїѧ̑ ѡ҆свѧтѝ ца́рь даві́дъ гдⷭ҇ꙋ со сребро́мъ и҆ зла́томъ, ꙗ҆̀же взѧ̀ ѿ всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, ѿ і҆дꙋме́и и҆ мѡа́ва, и҆ ѿ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ и҆ ѿ и҆ноплемє́нникъ и҆ ѿ а҆мали́ка. в҃і А҆ве́сса же сы́нъ сарꙋ́їевъ поразѝ і҆дꙋме́ю во ю҆до́ли сла́нѣй, ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ: г҃і и҆ поста́ви во ю҆до́ли стра́жꙋ, и҆ бѣ́ша всѝ і҆дꙋме́ане рабѝ даві́дꙋ. И҆ сп҃са́ше гдⷭ҇ь даві́да во всѣ́хъ, въ ни́хже хожда́ше. д҃і И҆ воцари́сѧ даві́дъ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ, и҆ бѣ̀ творѧ̀ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ всѣ̑мъ лю́демъ свои̑мъ. є҃і І҆ѡа́въ же сы́нъ сарꙋ́їевъ (бы́сть) над̾ во́инствомъ, и҆ і҆ѡсафа́тъ сы́нъ а҆хїлꙋ́довъ памѧтопи́сецъ, ѕ҃і и҆ садѡ́къ сы́нъ а҆хі́товъ и҆ а҆вїмеле́хъ сы́нъ а҆вїаѳа́ровъ свѧще́нницы, и҆ сꙋса̀ книго́чїй, з҃і и҆ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ над̾ хереѳі́емъ и҆ над̾ фелеѳі́емъ: сы́нове же даві́дѡвы пе́рвїи преє́мницы царє́вы.

Глава̀ ѳ҃і.
[edit]

И҆ бы́сть по си́хъ, ѹ҆́мре наа́съ ца́рь сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, и҆ воцари́сѧ а҆ма́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀. в҃ И҆ речѐ даві́дъ: сотворю̀ ми́лость со а҆на́номъ сы́номъ наа́совымъ, ꙗ҆́коже сотворѝ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ ми́лость со мно́ю. И҆ посла̀ даві́дъ послы̀ на ѹ҆тѣше́нїе є҆мꙋ̀ ѡ҆ ѻ҆тцѣ̀ є҆гѡ̀. И҆ прїидо́ша ѻ҆́троцы даві́дѡвы въ зе́млю сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ ко а҆на́нꙋ, да ѹ҆тѣ́шатъ є҆го̀. г҃ И҆ реко́ша нача̑лницы сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ ко а҆на́нꙋ: є҆да̀ прославлѧ́ѧ даві́дъ ѻ҆тца̀ твоего̀ пред̾ тобо́ю, посла̀ къ тебѣ̀ ѹ҆тѣ̑шители; ника́кѡ: но да и҆спыта́ютъ гра́дъ и҆ соглѧ́даютъ зе́млю, прїидо́ша къ тебѣ̀ ѻ҆́троцы є҆гѡ̀. д҃ И҆ взѧ̀ а҆на́нъ рабѡ́въ даві́довыхъ, и҆ ѡ҆брѝ и҆̀хъ, и҆ ѿрѣ́за ѿ ри́зъ и҆́хъ полови́нꙋ да́же до чре́слъ, и҆ ѿпꙋстѝ и҆̀хъ. є҃ И҆ прїидо́ша возвѣсти́ти даві́дꙋ ѡ҆ мꙋже́хъ: и҆ посла̀ во срѣ́тенїе и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ бы́ша ѡ҆безче́щени ѕѣлѡ̀. И҆ речѐ ца́рь: сѣди́те во і҆ерїхѡ́нѣ, до́ндеже возрастꙋ́тъ брады̑ ва́шѧ, и҆ возвратите́сѧ. ѕ҃ И҆ ви́дѣша сы́нове а҆ммѡ̑ни, ꙗ҆́кѡ посра́млени бы́ша лю́дїе даві́дѡвы, и҆ посла̀ а҆на́нъ и҆ сы́нове а҆ммѡ̑ни ты́сѧщꙋ тала̑нтъ сребра̀, да на́ймꙋтъ себѣ̀ ѿ сѷрі́и месопота́мски, и҆ ѿ сѷрі́и маа́ха, и҆ ѿ сꙋ́вы колесни̑цы и҆ ко́нники: з҃ и҆ наѧ́ша себѣ̀ три́десѧть двѣ̀ ты́сѧщы колесни́цъ и҆ царѧ̀ маа́ха и҆ люді́й є҆гѡ̀: и҆ прїидо́ша и҆ ѡ҆полчи́шасѧ прѧ́мѡ ми́давѣ: и҆ сы́нове а҆ммѡ̑ни собра́шасѧ ѿ градѡ́въ свои́хъ и҆ прїидо́ша на бра́нь. и҃ И҆ ѹ҆слы́ша даві́дъ, и҆ посла̀ і҆ѡа́ва и҆ всѐ во́инство си́льныхъ. ѳ҃ И҆ и҆зыдо́ша сы́нове а҆ммѡ̑ни и҆ ѡ҆полчи́шасѧ на бра́нь при вратѣ́хъ гра́дскихъ: ца́рїе же прише́дшїи ѡ҆полчи́шасѧ ѻ҆со́бнѡ на по́ли. і҃ И҆ ви́дѣ і҆ѡа́въ, ꙗ҆́кѡ бы́сть на него̀ проти́вное лицѐ бра́ни сопредѝ и҆ созадѝ, и҆ и҆збра̀ ѿ всѣ́хъ ю҆́нѡшъ і҆и҃левыхъ и҆ ѹ҆стро́и и҆̀хъ проти́вꙋ сѵ́ра, а҃і и҆ ѡ҆ста́нокъ люді́й дадѐ въ рꙋ́цѣ бра́тꙋ своемꙋ̀ а҆ве́ссѣ, и҆ ѡ҆полчи́шасѧ проти́вꙋ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ. в҃і И҆ речѐ: а҆́ще ѹ҆крѣпи́тсѧ сѵ́ръ па́че менє̀, то̀ бꙋ́деши мнѣ̀ во спасе́нїе: а҆́ще же сы́нове а҆ммѡ̑ни ѹ҆крѣпѧ́тсѧ па́че тебє̀, то̀ а҆́зъ спасꙋ́ тѧ: г҃і мꙋжа́йсѧ, и҆ ѹ҆крѣпи́мсѧ ѡ҆ лю́дехъ на́шихъ и҆ ѡ҆ градѣ́хъ бг҃а на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇ь, є҆́же бла́го пред̾ ѻ҆чи́ма є҆гѡ̀, сотвори́тъ. д҃і И҆ ѡ҆полчи́сѧ і҆ѡа́въ и҆ всѝ лю́дїе, и҆̀же съ ни́мъ, проти́вꙋ сѵ́рѧнъ на бра́нь, и҆ побѣго́ша ѿ ни́хъ. є҃і Сы́нове же а҆ммѡ̑ни ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ побѣго́ша сѵ́рѧне, и҆ побѣго́ша и҆ ѻ҆нѝ ѿ лица̀ а҆ве́ссы и҆ ѿ лица̀ і҆ѡа́ва бра́та є҆гѡ̀, и҆ внидо́ша во гра́дъ: і҆ѡа́въ же возврати́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. ѕ҃і И҆ ви́дѣ сѵ́ръ, ꙗ҆́кѡ побѣдѝ є҆го̀ і҆и҃ль, и҆ посла̀ послы̀: и҆ и҆зведо́ша сѵ́ра, и҆́же бѣ̀ за рѣко́ю, сѡфа́къ же первонача́лникъ ты́сѧщникѡмъ си́лы а҆драаза́ровы пред̾ ни́ми. з҃і И҆ возвѣще́но бы́сть даві́дꙋ, и҆ собра̀ ве́сь і҆и҃ль, и҆ пре́йде і҆ѻрда́нъ, и҆ прїи́де на ни́хъ, и҆ ѡ҆полчи́сѧ проти́вꙋ и҆́хъ: и҆ ѡ҆полчи́сѧ даві́дъ проти́вꙋ сѵ́ра на бра́нь и҆ воева̀ на́нь. и҃і И҆ ѹ҆бѣжѐ сѵ́ръ ѿ лица̀ і҆и҃лева, и҆ ѹ҆бѝ даві́дъ ѿ сѵ́ра се́дмь ты́сѧщъ колесни́цъ и҆ четы́редесѧть ты́сѧщъ пѣшцє́въ, и҆ сѡфа́ка первонача́лника си́лы ѹ҆бѝ. ѳ҃і И҆ ви́дѣша рабѝ а҆драаза́рѡвы, ꙗ҆́кѡ падо́ша ѿ лица̀ і҆и҃лева, и҆ прибѣго́ша къ даві́дꙋ, и҆ слꙋжа́хꙋ є҆мꙋ̀: и҆ не восхотѣ̀ сѵ́ръ помога́ти сынѡ́мъ а҆ммѡ̑нимъ ктомꙋ̀.

Глава̀ к҃.
[edit]

И҆ бы́сть въ находѧ́щее лѣ́то во вре́мѧ и҆схожде́нїѧ царе́й (ко бра́ни), и҆ собра̀ і҆ѡа́въ всю̀ си́лꙋ во́инства, и҆ ѡ҆пꙋстошѝ зе́млю сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ: прїидо́ша же и҆ ѡ҆бсѣдо́ша равва́ѳъ. Даві́дъ же пребыва́ше во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: і҆ѡа́въ же поразѝ равва́ѳъ и҆ разорѝ є҆го̀. в҃ Взѧ́ же даві́дъ вѣне́цъ молхо́ма царѧ̀ и҆́хъ ѿ главы̀ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ вѣ́съ въ не́мъ тала́нтъ зла́та, и҆ въ не́мъ ка́мень драгі́й, и҆ бѣ̀ на главѣ̀ даві́довѣ: плѣ́ны же гра̑дски взѧ̀ мнѡ́ги ѕѣлѡ̀, г҃ и҆ люді́й сꙋ́щихъ въ не́мъ и҆зведѐ и҆ претрѐ пила́ми и҆ ѻ҆рꙋ̑дїи желѣ́зными и҆ разсѣца́ющими: та́кѡ сотворѝ даві́дъ всѣ̑мъ градѡ́мъ сынѡ́въ а҆ммѡ́нихъ, и҆ возврати́сѧ даві́дъ и҆ всѝ лю́дїе є҆гѡ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ. д҃ И҆ бы́сть по се́мъ, и҆ нача́сѧ є҆щѐ бра́нь въ газе́рѣ со и҆ноплемє́нники: тогда̀ поразѝ совоха́й ѹ҆саѳі́тѧнинъ сафꙋ́та ѿ сынѡ́въ и҆споли́новыхъ и҆ смирѝ є҆го̀. є҃ И҆ бы́сть є҆щѐ бра́нь проти́вꙋ и҆ноплемє́нникъ, и҆ поразѝ є҆леана́нъ сы́нъ і҆аі́ровъ лаѡмі́а, бра́та голїа́ѳа геѳе́йскагѡ, є҆мꙋ́же дре́во копїѧ̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ наво́й ткꙋ́щихъ. ѕ҃ И҆ бы́сть є҆щѐ бра́нь въ ге́ѳѣ, и҆ бѣ̀ мꙋ́жъ ѕѣлѡ̀ вели́къ, по шестѝ и҆мѣ́ющь пе́рстѡвъ, всѣ́хъ два́десѧть четы́ре, и҆ се́й бѣ̀ ѿ колѣ́на и҆споли́нѡвъ, з҃ и҆ поносѝ і҆и҃лѧ: и҆ поразѝ є҆го̀ і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ самма́а бра́та даві́дова. и҃ Сі́и роди́шасѧ рафа́ю въ ге́ѳѣ, всѣ́хъ и҆́хъ бѣ̀ четы́ри и҆споли́ны, и҆ падо́ша рꙋко́ю даві́довою и҆ рꙋко́ю рабѡ́въ є҆гѡ̀.

Глава̀ к҃а.
[edit]

Воста́ же дїа́волъ на і҆и҃лѧ и҆ под̾ꙋстѝ даві́да, да сочи́слитъ і҆и҃лѧ. в҃ И҆ речѐ ца́рь даві́дъ ко і҆ѡа́вꙋ и҆ къ нача́лникѡмъ си́лы: и҆ди́те и҆ сочти́те і҆и҃лѧ ѿ вирсаве́и да́же до да́на, и҆ принеси́те ко мнѣ̀, да позна́ю число̀ и҆́хъ. г҃ И҆ речѐ і҆ѡа́въ: да приложи́тъ гдⷭ҇ь къ лю́демъ свои̑мъ, ꙗ҆́коже сі́и стори́цею, и҆ ѻ҆́чи господи́на моегѡ̀ царѧ̀ да ви́дѧтъ: не вси́ ли господи́нꙋ моемꙋ̀ царю̀ рабѝ сꙋ́ть; и҆ почто̀ хо́щетъ сегѡ̀ господи́нъ мо́й; дабы̀ не вмѣни́лосѧ въ грѣ́хъ і҆и҃лю. д҃ Но сло́во царе́во премо́же і҆ѡа́ва: и҆ по́йде і҆ѡа́въ, и҆ ѡ҆бы́де всего̀ і҆и҃лѧ, и҆ прїи́де во і҆ерⷭ҇ли́мъ. є҃ И҆ дадѐ і҆ѡа́въ даві́дꙋ число̀ сочте́нїѧ люді́й: и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ всегѡ̀ і҆и҃лѧ ты́сѧща ты́сѧщъ и҆ сто̀ ты́сѧщъ мꙋже́й и҆ носѧ́щихъ ѻ҆рꙋ̑жїѧ: и҆ ѿ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ четы́ре ста̑ и҆ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й носѧ́щихъ ѻ҆рꙋ́жїе: ѕ҃ леѵі́и же и҆ венїамі́на не сочтѐ средѣ̀ и҆́хъ, поне́же вознегодова̀ ѡ҆ словесѝ царе́вѣ і҆ѡа́въ. з҃ И҆ не ѹ҆го́дно ꙗ҆ви́сѧ пред̾ бг҃омъ повелѣ́нїе сїѐ, и҆ поразѝ і҆и҃лѧ. и҃ Рече́ же даві́дъ ко бг҃ꙋ: согрѣши́хъ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ сотвори́хъ ве́щь сїю̀: и҆ нн҃ѣ молю̀, ѿимѝ беззако́нїе раба̀ твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆безꙋ́михсѧ ѕѣлѡ̀. ѳ҃ И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко га́дꙋ прⷪ҇ро́кꙋ даві́довꙋ, гл҃ѧ: і҃ и҆дѝ и҆ рцы̀ къ даві́дꙋ, глаго́лѧ: та́кѡ гл҃етъ гдⷭ҇ь: трїѐ а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀, и҆зберѝ себѣ̀ є҆ди́но ѿ ни́хъ, и҆ сотворю̀ тебѣ̀. а҃і И҆ прїи́де га́дъ къ даві́дꙋ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: в҃і си́це гл҃етъ гдⷭ҇ь: и҆зберѝ себѣ̀, (є҆́же хо́щеши,) и҆лѝ трѝ лѣ̑та гла́да, и҆лѝ трѝ мцⷭ҇ы бѣ́гати тебѣ̀ ѿ лица̀ вра̑гъ твои́хъ, и҆ ѻ҆рꙋ́жїе вра̑гъ твои́хъ пости́гнетъ тѧ̀, и҆лѝ трѝ дни̑ ме́чь гдⷭ҇ень, и҆ сме́рть на зе́млю, и҆ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень ѹ҆бива́ѧй во все́мъ наслѣ́дїи і҆и҃левѣ: нн҃ѣ ѹ҆̀бо разсмотрѝ, что̀ ѿвѣща́ю посла́вшемꙋ мѧ̀ со сло́вомъ. г҃і И҆ речѐ даві́дъ ко га́дꙋ: тѣ̑сна мѝ сꙋ́ть трѝ сїѧ̑ ѕѣлѡ̀: но лꙋ́чше мѝ є҆́сть впа́сти въ рꙋ́цѣ гдⷭ҇ни, занѐ мнѡ́ги щедрѡ́ты є҆гѡ̀ ѕѣлѡ̀, въ рꙋ́ки же человѣ́чєскїѧ да не впадꙋ̀. д҃і И҆ посла̀ гдⷭ҇ь сме́рть во і҆и҃лѧ, и҆ падо́ша ѿ і҆и҃лѧ се́дмьдесѧтъ ты́сѧщъ мꙋже́й. є҃і И҆ посла̀ бг҃ъ а҆́гг҃ла во і҆ерⷭ҇ли́мъ, да и҆збїе́тъ є҆го̀. И҆ є҆гда̀ и҆збива́ше, ви́дѣ гдⷭ҇ь и҆ раска́ѧсѧ ѡ҆ ѕлѣ̀, и҆ речѐ а҆́гг҃лꙋ и҆збива́ющемꙋ: довлѣ́етъ тѝ, ѿимѝ рꙋ́кꙋ твою̀. А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇ень стоѧ́ше на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина. ѕ҃і И҆ возведѐ даві́дъ ѻ҆́чи своѧ̑, и҆ ви́дѣ а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ стоѧ́ща междꙋ̀ земле́ю и҆ не́бомъ, и҆ ме́чь є҆гѡ̀ и҆звлече́нъ въ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, просте́ртъ на і҆ерⷭ҇ли́мъ. И҆ падѐ даві́дъ и҆ старѣ̑йшины (і҆и҃лєвы) ѡ҆блече́ннїи во вре́тище на лицѐ своѐ, з҃і и҆ речѐ даві́дъ къ бг҃ꙋ: не а҆́зъ ли повелѣ́хъ сочи́слити лю́ди; а҆́зъ є҆́смь, и҆́же согрѣши́хъ, и҆ ѕло̀ творѧ̀ ѕло̀ сотвори́хъ, сїѧ̑ же ѻ҆́вцы что̀ сотвори́ша; гдⷭ҇и бж҃е мо́й, да бꙋ́детъ рꙋка̀ твоѧ̀ на мнѣ̀ и҆ на домꙋ̀ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, а҆ не на лю́дехъ твои́хъ въ погꙋбле́нїе, гдⷭ҇и. и҃і А҆́гг҃лъ же гдⷭ҇ень речѐ га́дꙋ, є҆́же глаго́лати къ даві́дꙋ: да взы́детъ и҆ сози́ждетъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина. ѳ҃і И҆ взы́де даві́дъ по словесѝ га́довꙋ, є҆́же глаго́ла и҆́менемъ гдⷭ҇нимъ. к҃ И҆ ѡ҆брати́сѧ ѻ҆́рна и҆ ви́дѣ царѧ̀, и҆ четы́ри сы́нове є҆гѡ̀ съ ни́мъ кры́ющїисѧ. Ѻ҆́рна же бѣ̀ (въ то̀ вре́мѧ) млатѧ̀ на гꙋмнѣ̀ пшени́цꙋ. к҃а И҆ прїи́де даві́дъ ко ѻ҆́рнѣ, и҆ ѡ҆брати́сѧ ѻ҆́рна, и҆ ѹ҆зрѣ̀ даві́да, и҆ по́йде ѿ гꙋмна̀, и҆ поклони́сѧ даві́дꙋ лице́мъ на зе́млю. к҃в Рече́ же ѻ҆́рнѣ даві́дъ: да́ждь мнѣ̀ мѣ́сто гꙋмна̀ твоегѡ̀, да сози́ждꙋ на не́мъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇еви, на сребрѣ̀ досто́йнѣ да́ждь мѝ є҆̀, и҆ преста́нетъ ꙗ҆́зва ѿ люді́й. к҃г Рече́ же ѻ҆́рна къ даві́дꙋ: возмѝ себѣ̀, и҆ да сотвори́тъ господи́нъ мо́й ца́рь, є҆́же ѹ҆го́дно пред̾ ни́мъ: сѐ, даю̀ телцы̀ на всесожже́нїе, и҆ плꙋ́гъ на дрова̀, и҆ пшени́цꙋ въ же́ртвꙋ, всѧ̑ (доброво́льнѡ) даю̀. к҃д И҆ речѐ ца́рь даві́дъ ѻ҆́рнѣ: нѝ, но кꙋ́плею кꙋплю̀, сребро́мъ досто́йнымъ, поне́же не возмꙋ̀ гдⷭ҇еви, ꙗ҆̀же сꙋ́ть твоѧ̑, є҆́же вознестѝ всесожже́нїе тꙋ́не гдⷭ҇еви. к҃є И҆ дадѐ даві́дъ ѻ҆́рнѣ за мѣ́сто то̀ сі̑кль златы́хъ вѣ́сомъ ше́сть сѡ́тъ. к҃ѕ И҆ созда̀ тꙋ̀ даві́дъ ѻ҆лта́рь гдⷭ҇еви, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ и҆ спаси́тєлнаѧ и҆ воззва̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ ѹ҆слы́ша є҆го̀ во ѻ҆гнѝ ѿ небесѐ на ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ, и҆ потребѝ всесожже́нїе. к҃з И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко а҆́гг҃лꙋ: и҆ вложѝ ме́чь во влага́лище є҆гѡ̀. к҃и Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆гда̀ ви́дѣ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆слы́ша є҆го̀ гдⷭ҇ь на гꙋмнѣ̀ ѻ҆́рны і҆евꙋсе́анина, и҆ пожрѐ тꙋ̀ жє́ртвы. к҃ѳ И҆ ски́нїѧ гдⷭ҇нѧ, ю҆́же сотворѝ мѡѷсе́й въ пꙋсты́ни, и҆ ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ во вре́мѧ ѻ҆́но бы́сть въ вы́шнемъ, є҆́же въ гаваѡ́нѣ. л҃ И҆ не возмо́же даві́дъ и҆тѝ пред̾ него̀, є҆́же вопроси́ти бг҃а, поне́же ѹ҆страше́нъ бы́сть ѿ лица̀ меча̀ а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ.

Глава̀ к҃в.
[edit]

Рече́ же даві́дъ: сѐ є҆́сть до́мъ гдⷭ҇а бг҃а, и҆ се́й ѻ҆лта́рь на всесожжє́нїѧ і҆и҃лю. в҃ И҆ речѐ даві́дъ собра́ти всѧ̑ прише́лцы, и҆̀же на землѝ і҆и҃левѣ, и҆ поста́ви каменосѣ́чцєвъ сѣщѝ ка́мєнїѧ тє́санаѧ, да сози́ждетсѧ до́мъ бж҃їй. г҃ Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и҆ вратѡ́мъ на спаѧ́нїе ѹ҆гото́ва даві́дъ, и҆ мѣ́ди мно́жествꙋ не бѣ̀ числа̀: д҃ и҆ древа́мъ ке́дрѡвымъ не бѣ̀ числа̀: ꙗ҆́кѡ принесо́ша сїдѡ́нѧне и҆ тѵ́рѧне дре́въ ке́дровыхъ мно́жество даві́дꙋ. є҃ И҆ речѐ даві́дъ: соломѡ́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же є҆́же созида́ти гдⷭ҇еви въ вели́чество высо́ко, во и҆́мѧ и҆ въ сла́вꙋ во всю̀ зе́млю, ѹ҆гото́влю є҆мꙋ̀. И҆ ѹ҆гото́ва даві́дъ (всегѡ̀) мно́жество пре́жде сконча́нїѧ своегѡ̀. ѕ҃ И҆ призва̀ даві́дъ соломѡ́на сы́на своего̀ и҆ заповѣ́да є҆мꙋ̀, да сози́ждетъ до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ і҆и҃левꙋ. з҃ Рече́ же даві́дъ къ соломѡ́нꙋ: ча́до, мнѣ̀ бѧ́ше въ се́рдцы, да сози́ждꙋ до́мъ и҆́мени гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀: и҃ и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀, гл҃ющее: мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ и҆ мнѡ́ги бра̑ни сотвори́лъ є҆сѝ, не сози́ждеши до́мꙋ и҆́мени моемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ мнѡ́ги крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ на зе́млю предо мно́ю: ѳ҃ сѐ, сы́нъ роди́тсѧ тебѣ̀, се́й бꙋ́детъ мꙋ́жъ поко́ѧ, и҆ ѹ҆поко́ю є҆го̀ ѿ всѣ́хъ вра̑гъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ, занѐ соломѡ́нъ и҆́мѧ є҆мꙋ̀, и҆ ми́ръ и҆ поко́й да́мъ є҆мꙋ̀ над̾ і҆и҃лемъ во дни̑ є҆гѡ̀: і҃ то́й сози́ждетъ до́мъ и҆́мени моемꙋ̀, и҆ то́й бꙋ́детъ мнѣ̀ въ сы́на, и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀: и҆ и҆спра́влю престо́лъ ца́рства є҆гѡ̀ во і҆и҃ли до вѣ́ка: а҃і нн҃ѣ ѹ҆̀бо, сы́не мо́й, бꙋ́детъ гдⷭ҇ь съ тобо́ю и҆ бл҃гопоспѣши́тъ, и҆ сози́ждеши до́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́коже гл҃а ѡ҆ тебѣ̀: в҃і да да́стъ же тебѣ̀ премꙋ́дрость и҆ ра́зꙋмъ гдⷭ҇ь и҆ да ѹ҆крѣпи́тъ тѧ̀ над̾ і҆и҃лемъ, є҆́же храни́ти и҆ твори́ти зако́нъ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀: г҃і тогда̀ бл҃гопоспѣши́тъ, а҆́ще сохрани́ши твори́ти за́пѡвѣди и҆ сꙋдбы̑, ꙗ҆̀же повелѣ̀ гдⷭ҇ь мѡѷсе́ови, (да ѹ҆чи́тъ) і҆и҃лѧ: мꙋжа́йсѧ и҆ крѣпи́сѧ, не бо́йсѧ, нижѐ ѹ҆страши́сѧ: д҃і и҆ сѐ, а҆́зъ по ѹ҆бо́жествꙋ моемꙋ̀ ѹ҆гото́вахъ на до́мъ гдⷭ҇ень зла́та тала́нтѡвъ сто̀ ты́сѧщъ, и҆ сребра̀ ты́сѧща ты́сѧщъ тала́нтѡвъ, мѣ́дь же и҆ желѣ́зо, є҆мꙋ́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́жество є҆́сть, и҆ древа̀ и҆ ка́мєнїѧ ѹ҆гото́вахъ, и҆ къ си̑мъ да приложи́ши: є҃і и҆ съ тобо́ю гдⷭ҇ь, и҆ приложи́ши ко мно́жествꙋ творѧ́щихъ дѣла̀, хꙋдо́жницы, и҆ строи́телїе ка́менїй, и҆ древодѣ́лє, и҆ всѧ́къ мꙋдре́цъ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ, ѕ҃і въ зла́тѣ и҆ сребрѣ̀, въ мѣ́ди и҆ желѣ́зѣ нѣ́сть числа̀: воста́ни ѹ҆̀бо и҆ творѝ, и҆ гдⷭ҇ь съ тобо́ю. з҃і И҆ повелѣ̀ даві́дъ всѣ̑мъ нача́лникѡмъ і҆и҃лєвымъ, да помога́ютъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ є҆гѡ̀, глаго́лѧ: и҃і не гдⷭ҇ь ли съ ва́ми; и҆ дадѐ ва́мъ поко́й ѡ҆́крестъ, занѐ дадѐ въ рꙋ́ки ва́шѧ живꙋ́щихъ на землѝ, и҆ покоре́на землѧ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ и҆ пред̾ людьмѝ є҆гѡ̀: ѳ҃і нн҃ѣ ѹ҆̀бо дади́те сердца̀ ва̑ша и҆ дꙋ́шы ва́шѧ є҆́же взыска́ти гдⷭ҇а бг҃а ва́шего, и҆ воста́ните и҆ созида́йте ст҃ы́ню гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ, да внесе́тсѧ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆ сосꙋ́ды ст҃ы̑ѧ бг҃ови въ до́мъ созида́емый и҆́мени гдⷭ҇ню.

Глава̀ к҃г.
[edit]

И҆ даві́дъ ста́ръ и҆ и҆спо́лненъ дні́й, и҆ воцарѝ соломѡ́на сы́на своего̀ вмѣ́стѡ себє̀ над̾ і҆и҃лемъ: в҃ и҆ собра̀ всѣ́хъ кнѧзе́й і҆и҃левыхъ, и҆ свѧще́нникѡвъ, и҆ леѵі́тѡвъ: г҃ сочте́ни же бы́ша леѵі́ти, ѿ три́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ и҆́хъ, мꙋже́й три́десѧть и҆ ѻ҆́смь ты́сѧщъ: д҃ ѿ си́хъ и҆збра́ни на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ два́десѧть четы́ри ты́сѧщы, и҆ книго́чєй и҆ сꙋді́й ше́сть ты́сѧщъ, є҃ и҆ четы́ри ты́сѧщы две́рникѡвъ, и҆ четы́ри ты́сѧщы пою́щихъ гдⷭ҇еви во ѻ҆рга́ны, и҆̀хже сотворѝ ко хвале́нїю гдⷭ҇ню. ѕ҃ И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ на чре́ды сынѡ́мъ леѵі̑инымъ, гирсѡ́нꙋ, каа́ѳꙋ и҆ мера́рѣ: з҃ и҆ гирсѡ́нꙋ и҆ леада́нꙋ и҆ семе́ю. и҃ Сы́нове леада̑ни: нача́лникъ і҆еїи́лъ и҆ зеѳѡ́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль, трїѐ. ѳ҃ Сы́нове же семе́ѡвы: салѡмі́ѳъ и҆ а҆заи́лъ и҆ а҆ра́мъ, трїѐ: сі́и нача̑лницы ѻ҆те́чествъ леада́нихъ. і҃ И҆ сынѡ́мъ семе́ѡвымъ і҆е́ѳъ и҆ зїза́й, и҆ і҆ѡа́съ и҆ верїа̀: ті́и сы́нове семе́ѡвы четы́ре. а҃і Бѣ́ же і҆е́ѳъ пе́рвый и҆ зїза́й вторы́й: і҆ѡа́съ же и҆ варїа̀ не и҆мѣ́ста мно́гихъ сынѡ́въ и҆ бы́ста въ домꙋ̀ ѻ҆те́чества въ причте́нїе є҆ди́но. в҃і Сы́нове каа́ѳѡвы: а҆мвра́мъ и҆ і҆ссаа́ръ, хеврѡ́нъ, ѻ҆зїи́лъ, четы́ри. г҃і Сы́нове а҆мвра̑мли: а҆арѡ́нъ и҆ мѡѷсе́й: ѿлꙋче́нъ же бы́сть а҆арѡ́нъ є҆́же ѡ҆свѧща́ти ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, то́й и҆ сы́нове є҆гѡ̀ во вѣ́ки, и҆ да кади́тъ ѳѷмїа́момъ пред̾ гдⷭ҇емъ, слꙋ́житъ є҆мꙋ̀ и҆ мо́литсѧ во и҆́мѧ є҆гѡ̀ до вѣ́ка. д҃і Мѡѷсе́й же человѣ́къ бж҃їй и҆ сы́нове є҆гѡ̀ причте́ни сꙋ́ть въ колѣ́но леѵі́ино. є҃і Сы́нове мѡѷсе́ѡвы: гирса́мъ и҆ є҆лїезе́ръ. ѕ҃і Сы́нове гирса̑мли, сꙋваи́лъ нача́лникъ. з҃і Бы́ша же сы́нове є҆лїезе́рꙋ, раві́а нача́лникъ: и҆ не бѣ́ша є҆лїезе́рꙋ сы́нове и҆ні́и: сы́нове же раві́ини ѹ҆мно́жени сꙋ́ть ѕѣлѡ̀. и҃і Сы́нове і҆ссаа́рѡвы, саллꙋмѡ́ѳъ нача́лникъ. ѳ҃і Сы́нове хеврѡ̑ни: і҆ерїа́въ пе́рвый, а҆марі́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй і҆езекі́а четве́ртый. к҃ Сы́нове же ѻ҆зїи̑ли: мі́ха пе́рвый, и҆ і҆ессїа̀ вторы́й. к҃а Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀. к҃в Сы́нове моолі́євы: є҆леаза́ръ и҆ кі́съ. Ѹ҆́мре же є҆леаза́ръ, и҆ не бы́ша є҆мꙋ̀ сы́нове, но то́кмѡ дщє́ри: и҆ поѧ́ша и҆̀хъ сы́нове кі́сѡвы бра́тїѧ и҆́хъ. к҃г Сы́нове мꙋсі̑ины: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ і҆арїмѡ́ѳъ, трїѐ. к҃д Сі́и сы́нове леѵі́ини по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, по соглѧ́данїю и҆́хъ, по числꙋ̀ и҆ме́нъ и҆́хъ, по глава́мъ и҆́хъ, и҆̀же творѧ́хꙋ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше. к҃є Рече́ бо даві́дъ: поко́й дадѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ лю́демъ свои̑мъ і҆и҃лю, и҆ всели́сѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ да́же да вѣ́ка, к҃ѕ и҆ леѵі́ти не бы́ша носѧ́ще ски́нїю и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀ къ слꙋже́нїю є҆ѧ̀. к҃з По повелѣ́нїю бо даві́довꙋ послѣ́днемꙋ є҆́сть число̀ сыновѡ́мъ леѵі̑инымъ ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше: к҃и занѐ поста́ви и҆̀хъ под̾ рꙋкꙋ̀ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ, є҆́же слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни во дво́рѣхъ и҆ въ притво́рѣхъ, и҆ во ѡ҆чище́нїи всѣ́хъ ст҃ы́нь, и҆ въ дѣ́лѣхъ слꙋже́нїѧ до́мꙋ бж҃їѧ, к҃ѳ и҆ над̾ хлѣ́бами предложе́нїѧ, и҆ над̾ мꙋко́ю пшени́чною же́ртвы, и҆ над̾ прѧ́жмами ѡ҆прѣсно́чными, и҆ над̾ сковрадо́ю, и҆ над̾ пече́нымъ, и҆ над̾ всѧ́кимъ вѣ́сомъ и҆ мѣ́рою, л҃ и҆ є҆́же стоѧ́ти, ѹ҆́трѡ хвали́ти и҆ и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви, та́кожде и҆ къ ве́черꙋ, л҃а и҆ над̾ всѣ́ми возноси́мыми всесожжє́нїи гдⷭ҇еви въ сꙋббѡ̑ты, и҆ въ новомѣ́сѧчїихъ, и҆ въ пра́здницѣхъ, по числꙋ̀, по чи́нꙋ и҆́хъ вы́нꙋ гдⷭ҇еви, л҃в и҆ да сохранѧ́тъ стражбы̑ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ стра́жꙋ свѧти́лища, и҆ стражбы̑ сынѡ́въ а҆арѡ́нихъ бра́тїй свои́хъ, да слꙋ́жатъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.

Глава̀ к҃д.
[edit]

И҆ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ раздѣлє́нїѧ: сы́нове а҆арѡ̑ни: нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ, и҆ є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ. в҃ И҆ ѹ҆мро́ста нада́въ и҆ а҆вїꙋ́дъ пре́жде ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ сы́нове не бы́ша и҆́ма: и҆ свѧще́нствова є҆леаза́ръ и҆ і҆ѳама́ръ, сы́нове а҆арѡ̑ни. г҃ И҆ раздѣлѝ и҆̀хъ даві́дъ, и҆ садѡ́къ ѿ сынѡ́въ є҆леаза́ровыхъ, а҆хїмеле́хъ же ѿ сынѡ́въ і҆ѳама́ровыхъ по сочисле́нїю и҆́хъ, по слꙋже́нїю и҆́хъ и҆ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ. д҃ И҆ ѡ҆брѣто́шасѧ сы́нове є҆леаза́рѡвы мно́жайшїи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове і҆ѳама́рѡвы: и҆ раздѣлѝ и҆̀хъ сынѡ́мъ є҆леаза́рѡвымъ въ нача́лники въ до́мы ѻ҆те́чествъ шестьна́десѧть, и҆ сынѡ́мъ і҆ѳама́рѡвымъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ, ѻ҆́смь. є҃ Раздѣли́ же и҆̀хъ по жре́бїємъ междꙋ̀ и҆́ми, поне́же бѧ́хꙋ нача̑лницы свѧти́лища и҆ нача̑лницы бж҃їи въ сынѣ́хъ є҆леаза́ровыхъ и҆ въ сынѣ́хъ і҆ѳама́ровыхъ: ѕ҃ ѡ҆писа́ же и҆̀хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь ѿ леѵі̑тъ пред̾ царе́мъ и҆ кнѧ̑зи и҆ садѡ́комъ свѧще́нникомъ и҆ а҆хїмеле́хомъ сы́номъ а҆вїаѳа́ра, и҆ нача̑лницы ѻ҆те́чествъ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ до́мꙋ ѻ҆те́чества, є҆ди́нъ ко є҆леаза́рꙋ и҆ є҆ди́нъ ко і҆ѳама́рꙋ. з҃ И҆ и҆зы́де жре́бїй пе́рвый і҆ѡарі́мꙋ, і҆еді́ю вторы́й, и҃ харі́вꙋ тре́тїй, сеѡрі́мꙋ четве́ртый, ѳ҃ мелхі́ю пѧ́тый, меїамі́нꙋ шесты́й, і҃ а҆ккѡ́сꙋ седмы́й, а҆ві́и ѻ҆смы́й, а҃і і҆исꙋ́ю девѧ́тый, сехені́и десѧ́тый, в҃і є҆лїасі́вꙋ є҆динонадесѧ́тый, і҆акі́мꙋ дванадесѧ́тый, г҃і ѻ҆ффа́ю тринадесѧ́тый, і҆есваа́лꙋ четыренадесѧ́тый, д҃і велгі́и пѧтыйна́десѧть, є҆мми́рꙋ шестыйна́десѧть, є҃і і҆еѳі́ю седмыйна́десѧть, а҆фессі́ю ѻ҆смыйна́десѧть, ѕ҃і фетті́ю девѧтыйна́десѧть, и҆ є҆зекі́илю двадесѧ́тый, з҃і а҆хі́нꙋ два́десѧть пе́рвый, гамꙋи́лꙋ два́десѧть вторы́й, и҃і далеі́ю два́десѧть тре́тїй, і҆еи́лю два́десѧть четве́ртый. ѳ҃і Сїѐ сочисле́нїе и҆́хъ по слꙋже́нїю и҆́хъ входи́ти въ до́мъ гдⷭ҇ень по чи́нꙋ своемꙋ̀, рꙋко́ю а҆арѡ́на ѻ҆тца̀ и҆́хъ, ꙗ҆́коже повелѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ. к҃ И҆ сынѡ́мъ леѵі̑инымъ прѡ́чїимъ: сынѡ́мъ а҆мвра̑млимъ сѡваи́лъ, сынѡ́мъ сѡваи̑лимъ і҆адаі́а, к҃а сынѡ́мъ раві̑инымъ нача́лникъ і҆есі́а, к҃в сынѡ́мъ і҆асарі̑инымъ салѡмѡ́ѳъ, сынѡ́мъ салѡмѡ́ѳѡвымъ і҆а́ѳъ: к҃г сы́нове і҆едїꙋ́а: і҆ерїа́въ пе́рвый, а҆маді́а вторы́й, і҆азїи́лъ тре́тїй, і҆екмоа́мъ четве́ртый. к҃д Сынѡ́мъ ѻ҆зїи̑лимъ мі́ха, сы́нове мі̑хины сами́ръ: к҃є бра́тъ мі́хинъ і҆сі́а, сы́нъ і҆сі́инъ заха́рїа. к҃ѕ Сы́нове мера̑рїны: моолі̀ и҆ мꙋсі̀, сы́нъ ѻ҆зі́инъ вонні́й: к҃з сы́нове мера̑рїны ѻ҆зі́а: сы́нове є҆гѡ̀ і҆есома̀ и҆ закхꙋ́ръ и҆ і҆ѡвѳі̀: к҃и моолі́ю є҆леаза́ръ (и҆ і҆ѳама́ръ). Ѹ҆́мре же є҆леаза́ръ, не бѣ́ша є҆мꙋ̀ сы́нове. к҃ѳ Кі́сꙋ сы́нъ кі́совъ і҆ерамеи́лъ. л҃ Сы́нове мꙋ̑сїны: моолі̀ и҆ є҆де́ръ и҆ є҆рїмѡ́ѳъ. Сі́и сы́нове леѵі́тстїи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ. л҃а Прїѧ́ша же и҆ ті́и жрє́бїѧ, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ и҆́хъ сы́нове а҆арѡ̑ни, пред̾ даві́домъ царе́мъ и҆ садѡ́комъ и҆ а҆хїмеле́хомъ и҆ нача̑лники ѻ҆те́чествъ свѧще́нническихъ и҆ леѵі́тскихъ: патрїа́рси а҆арѡ̑ни, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ ю҆нѣ́йшїи.

Глава̀ к҃є.
[edit]

И҆ поста́ви даві́дъ ца́рь и҆ кнѧ̑зи си́лы над̾ дѣ́лы сы́ны а҆са́фѡвы и҆ є҆ма̑ни и҆ і҆дїѳꙋ́мѡвы, и҆̀же провѣщава́хꙋ въ гꙋ́слехъ и҆ ѱалти́рехъ и҆ кѷмва́лѣхъ, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ мꙋже́й творѧ́щихъ дѣла̀ своѧ̑. в҃ Сы́нове а҆са́фѡвы: закхꙋ́ръ и҆ і҆ѡ́сифъ, и҆ наѳані́а и҆ а҆сїи́лъ: сы́нове а҆са́фѡвы держа́щесѧ а҆са́фа прⷪ҇ро́ка бли́з̾ царѧ̀. г҃ І҆дїѳꙋ́мꙋ сы́нове і҆дїѳꙋ̑мли: годолі́а и҆ сꙋрі̀, и҆ і҆се́а и҆ семе́й, и҆ а҆саві́а и҆ маттаѳі́а, ше́сть по ѻ҆тцѣ̀ свое́мъ і҆дїѳꙋ́мѣ въ гꙋ́сли брѧца́юще и҆сповѣ́данїе и҆ хвале́нїе гдⷭ҇еви. д҃ Є҆ма́нꙋ сы́нове є҆ма̑ни: вꙋкі́а и҆ маѳані́а, и҆ ѻ҆зїи́лъ и҆ сꙋваи́лъ, и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ а҆нані́а, и҆ а҆на́нъ и҆ є҆лїаѳа̀, и҆ годоллаѳі́й и҆ рѡмамѳїезе́ръ, и҆ сава́хъ и҆ маллїѳі́й, а҆ ѡ҆ѳи́ръ и҆ мазїѡ́ѳъ. є҃ Всѝ сі́и сы́нове є҆ма́на брѧца́ющагѡ царю̀ въ словесѣ́хъ бж҃їихъ, да вознесе́тсѧ ро́гъ. Даде́ же бг҃ъ є҆ма́нꙋ сынѡ́въ четырена́десѧть и҆ трѝ дщє́ри: ѕ҃ всѝ сі́и со ѻ҆тце́мъ свои́мъ воспѣва́юще въ домꙋ̀ бж҃їи въ кѷмва́лѣхъ и҆ во ѱалти́рехъ и҆ гꙋ́слехъ, въ слꙋже́нїе до́мꙋ бж҃їѧ бли́з̾ царѧ̀, и҆ а҆са́фъ и҆ і҆дїѳꙋ́мъ, и҆ є҆ма́нъ. з҃ Бы́сть же число̀ и҆́хъ со бра́тїею и҆́хъ наꙋче́ни пѣ́нїю гдⷭ҇ню и҆ всѣ́хъ разꙋмѣ́ющихъ (пѣ̑нїѧ) двѣ́сти ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ ѻ҆́смь. и҃ Верго́ша же и҆ сі́и жрє́бїѧ чреды̀ дневны́ѧ, по ма́лꙋ и҆ по вели́кꙋ соверше́нныхъ и҆ ѹ҆ча́щихсѧ. ѳ҃ И҆ и҆зы́де жре́бїй пе́рвый сынѡ́въ є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ а҆са́фꙋ і҆ѡ́сифовꙋ, годолі́а: вторы́й и҆ні́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: і҃ тре́тїй закхꙋ́ръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: а҃і четве́ртый і҆езрі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: в҃і пѧ́тый наѳа́нъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: г҃і шесты́й вꙋкі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: д҃і седмы́й і҆ерїи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть: є҃і ѻ҆смы́й і҆ѡсі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть, ѕ҃і девѧ́тый матѳані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть: з҃і десѧ́тый семеі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: и҃і первыйна́десѧть є҆зрїи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: ѳ҃і вторыйна́десѧть а҆саві́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃ третїйна́десѧть сꙋваи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃а четвертыйна́десѧть матѳаѳі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃в пѧтыйна́десѧть і҆ерїмꙋ́ѳъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃г шестыйна́десѧть а҆нані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃д седмыйна́десѧть і҆есва́къ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃є ѻ҆смыйна́десѧть а҆нані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃ѕ девѧтыйна́десѧть меллиѳі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃з двадесѧ́тый є҆лїаѳа̀, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃и два́десѧть пе́рвый і҆еѳи́ръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: к҃ѳ два́десѧть вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: л҃ два́десѧть тре́тїй меазѡ́ѳъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть: л҃а два́десѧть четве́ртый рѡметѳїе́зеръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть.

Глава̀ к҃ѕ.
[edit]

Раздѣле́нїе же две́рникѡвъ: сы́нове коре́ѡвы, моселлемі́а сы́нъ коре́овъ ѿ сынѡ́въ а҆са́фовыхъ. в҃ Сы́нове же моселлемі́и: заха́рїа пе́рвенецъ и҆ і҆адїи́лъ вторы́й, заваді́а тре́тїй и҆ і҆аѳанаи́лъ четве́ртый, г҃ ѻ҆ла́мъ пѧ́тый, і҆ѡнаѳа́нъ шесты́й, є҆лїѡна́й седмы́й, а҆вдедо́мъ ѻ҆смы́й. д҃ А҆вдедо́мꙋ же сы́нове: самі́а пе́рвенецъ, і҆ѡзава́ѳъ вторы́й, і҆ѡа́ѳъ тре́тїй, саха́ръ четве́ртый, рѡѳанꙋи́лъ пѧ́тый, є҃ а҆мїи́лъ шесты́й, і҆ссаха́ръ седмы́й, фелаѳі́й ѻ҆смы́й, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇вѝ є҆го̀ бг҃ъ. ѕ҃ Семе́ю же сы́нꙋ є҆гѡ̀ рожде́ни сꙋ́ть сы́нове пе́рвенца нача̑лницы въ домꙋ̀ ѻ҆те́честѣмъ є҆гѡ̀, бѧ́хꙋ бо си́льни. з҃ Сы́нове семеі́євы: ѻ҆ѳні̀ и҆ рафаи́лъ, и҆ ѡ҆ви́дъ и҆ є҆лзава́дъ и҆ а҆хі́а, сы́нове си́льни, є҆лїꙋ̀ и҆ савахі́а и҆ і҆свакѡ́мъ. и҃ Всѝ ті́и ѿ сынѡ́въ а҆вдедо́млихъ, сі́и и҆ сы́нове и҆́хъ и҆ бра́тїѧ и҆́хъ трꙋжда́ющесѧ крѣ́пкѡ въ дѣ́ланїи, всѝ шестьдесѧ́тъ два̀ а҆вдедо́мꙋ. ѳ҃ Моселлемі́ю же сы́нове и҆ бра́тїѧ ѻ҆смьна́десѧть, си́льнїи. і҃ Ѻ҆́сѣ же ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ сы́нове стрегꙋ́щїи нача́ло, поне́же не бы́сть є҆мꙋ̀ пе́рвенецъ: и҆ поста́ви є҆го̀ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ въ нача́лника раздѣле́нїѧ втора́гѡ: а҃і хелкі́а вторы́й, тавелі́а тре́тїй, заха́рїа четве́ртый: всѝ сі́и сы́нове и҆ бра́тїѧ ѡ҆́сины трина́десѧть. в҃і Сі́и раздѣле́ни сꙋ́ть въ двє́рницы, да нача́лствꙋютъ над̾ си́льными чрєды̀, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ и҆́хъ слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни. г҃і И҆ метнꙋ́ша жрє́бїѧ на коего́ждо ма́ла и҆ вели́ка по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ на ка̑ѧждо врата̀: д҃і и҆ падѐ жре́бїй сꙋ́щихъ на восто́ки селемі́ю и҆ заха́рїи. Сы́нове сѡа́зѡвы мелхі́и метнꙋ́ша жрє́бїѧ, и҆ падѐ жре́бїй къ сѣ́верꙋ. є҃і А҆вдедо́мꙋ къ ю҆́гꙋ прѧ́мѡ до́мꙋ є҆сефі́ма. ѕ҃і Во второ́е ѻ҆́сѣ къ за́падꙋ по вратѣ́хъ притво́ра восхожде́нїѧ, стра́жа проти́вꙋ стра́жи. з҃і Ко восто́кꙋ по шестѝ на де́нь: къ сѣ́верꙋ четы́ре на де́нь: къ полꙋ́дни на де́нь четы́ре: и҆ къ до́мꙋ совѣ́та по два̀ премѣнѧ́ющесѧ. и҃і И҆ ѻ҆́сѣ къ за́падꙋ по вратѣ́хъ притво́ра трѝ, стражба̀ проти́вꙋ стражбы̀ восхожде́нїѧ къ восто́кѡмъ, по шестѝ на де́нь, и҆ на сѣ́веръ по четы́ре, и҆ къ ю҆́гꙋ четы́ре, и҆ къ до́мꙋ совѣ́та два̀ премѣнѧ́ющесѧ, и҆ къ за́падꙋ четы́ре, и҆ къ стезѝ два̀ премѣнѧ́ющесѧ. ѳ҃і Сїѧ̑ раздѣлє́нїѧ две́рникѡмъ сынѡ́мъ коре́ѡвымъ и҆ сынѡ́мъ мера̑рїнымъ. к҃ Леѵі́ти же бра́тїѧ и҆́хъ (бѣ́ша) над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ над̾ сокрѡ́вищи ст҃ы́нь. к҃а Сы́нове лада́нѡвы, сі́и сы́нове герсѡ̑ни: лада́нꙋ нача̑лницы ѻ҆те́чествъ лада́нихъ, герсѡ́нꙋ і҆еїи́лъ. к҃в Сы́нове і҆еїи̑ли земе́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль бра́тїѧ над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, к҃г а҆мвра́мꙋ и҆ і҆ссаа́рꙋ, хеврѡ́нꙋ и҆ ѻ҆зїи́лꙋ. к҃д Сꙋваи́лъ же сы́нъ гирса́ма сы́на мѡѷсе́ова настоѧ́тель над̾ сокрѡ́вищи. к҃є Бра́тꙋ же є҆гѡ̀ є҆лїезе́рꙋ раві́а сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ і҆ѡсі́а и҆ і҆ѡра́мъ, и҆ зехрі́й и҆ салѡмѡ́ѳъ. к҃ѕ То́й салѡмѡ́ѳъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ над̾ всѣ́ми сокрѡ́вищи ст҃ы́ми, и҆̀хже ѡ҆свѧтѝ даві́дъ ца́рь и҆ нача̑лницы ѻ҆те́чествъ, ты́сѧщницы и҆ со́тницы и҆ вожде́ве си́лы, к҃з ꙗ҆̀же взѧ̀ и҆з̾ градѡ́въ и҆ ѿ коры́стей, и҆ ѡ҆свѧтѝ ѧ҆̀ на пособле́нїе зда́нїю до́мꙋ гдⷭ҇нѧ. к҃и И҆ над̾ всѣ́ми, ꙗ҆̀же ѡ҆свѧтѝ бг҃ꙋ самꙋи́лъ прⷪ҇ро́къ и҆ саꙋ́лъ сы́нъ кі́совъ, и҆ а҆вени́ръ сы́нъ ни́ровъ и҆ і҆ѡа́въ сы́нъ сарꙋі́евъ, всѐ є҆́же ѡ҆свѧти́ша рꙋко́ю салѡмѡ́ѳовою и҆ бра́тїи є҆гѡ̀. к҃ѳ І҆ссаарі́ю хѡнені́а и҆ сы́нове є҆гѡ̀ дѣ́ланїѧ внѣ́шнѧгѡ над̾ і҆и҃лемъ, къ наказа́нїю и҆ сꙋжде́нїю. л҃ Хеврѡ́нꙋ а҆саві́а и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ сы́нове си́льнїи, ты́сѧща и҆ се́дмь сѡ́тъ над̾ созира́нїемъ і҆и҃лѧ за і҆ѻрда́номъ проти́вꙋ за́пада, на всѧ́кꙋю слꙋ́жбꙋ гдⷭ҇ню и҆ на дѣ́ланїе царе́во. л҃а Хеврѡ́нꙋ ѹ҆рі́а нача́лникъ хеврѡні́тѡвъ по родѡ́мъ и҆́хъ, по ѻ҆те́чествѡмъ, въ четыредесѧ́тое лѣ́то ца́рства даві́дова сочте́ни сꙋ́ть, и҆ ѡ҆брѣ́тени мꙋ́жїе си́льни въ ни́хъ во і҆ази́рѣ галааді́тстѣмъ. л҃в И҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ сы́нове си́льнїи, двѣ̀ ты́сѧщы се́дмь сѡ́тъ, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ, и҆ поста́ви и҆̀хъ даві́дъ ца́рь над̾ рꙋви́момъ и҆ га́домъ и҆ над̾ полови́ною колѣ́на манассі́ина, во всѧ́кое повелѣ́нїе гдⷭ҇не и҆ сло́во царе́во.

Глава̀ к҃з.
[edit]

Сы́нове же і҆и҃лєвы но числꙋ̀ своемꙋ̀, нача̑лницы ѻ҆те́чествъ, ты́сѧщницы и҆ со́тницы и҆ книгѡ́чїи слꙋжа́щїи царю̀, и҆ на всѧ́кое сло́во царе́во по раздѣле́нїємъ, и҆ на всѧ́кое сло́во входѧ́щагѡ и҆ и҆сходѧ́щагѡ, мцⷭ҇ъ ѿ мцⷭ҇а, во всѧ̑ мцⷭ҇ы лѣ́та раздѣле́нїе є҆ди́но, два́десѧть четы́ре ты́сѧщы. в҃ И҆ над̾ пе́рвымъ раздѣле́нїемъ въ пе́рвый мцⷭ҇ъ бы́сть і҆звоа́зъ сы́нъ завдїи́ловъ, въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы: г҃ ѿ сынѡ́въ фаре́совыхъ, нача́лникъ всѣ̑мъ кнѧзє́мъ во́инства мцⷭ҇а пе́рвагѡ. д҃ И҆ над̾ раздѣле́нїемъ мцⷭ҇а втора́гѡ дѡда́й є҆кхѡ́тскїй и҆ над̾ раздѣле́нїемъ є҆гѡ̀, и҆ макеллѡ́ѳъ во́ждь, и҆ въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщи, кнѧ̑зи си́лы. є҃ Тре́тїй мцⷭ҇а тре́тїѧгѡ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ, и҆́же свѧще́нникъ нача́лный, и҆ въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы: ѕ҃ се́й ване́а крѣпча́йшїй междꙋ̀ три́десѧтми, и҆ над̾ три́десѧтми: и҆ над̾ раздѣле́нїемъ є҆гѡ̀ зава́дъ сы́нъ є҆гѡ̀. з҃ Четве́ртый мцⷭ҇а четве́ртагѡ а҆саи́лъ бра́тъ і҆ѡа́вль, и҆ заваді́а сы́нъ є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы. и҃ Пѧ́тый пѧ́тагѡ мцⷭ҇а нача́лникъ самаѡ́ѳъ сы́нъ і҆езра́евъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. ѳ҃ Шесты́й мцⷭ҇а шеста́гѡ ѻ҆дꙋ́їа сы́нъ є҆кки́совъ ѳекꙋи́тѧнинъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. і҃ Седмы́й мцⷭ҇а седма́гѡ хелли́съ и҆́же ѿ фалꙋ́са, ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. а҃і Ѻ҆смы́й мцⷭ҇а ѻ҆сма́гѡ совоха́й ѹ҆саѳі́тѧнинъ, ѿ колѣ́на зара́ина, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. в҃і Девѧ́тый мцⷭ҇а девѧ́тагѡ а҆вїезе́ръ, и҆́же ѿ а҆наѳѡ́ѳа, ѿ землѝ венїамі́ни, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. г҃і Десѧ́тый мцⷭ҇а десѧ́тагѡ меира́й, и҆́же ѿ нетѡфаѳі́та, ѿ колѣ́на зара́ина, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. д҃і Первыйна́десѧть мцⷭ҇а первагѡна́десѧть ванаі́а, и҆́же ѿ фараѳѡ́на, ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. є҃і Вторыйна́десѧть мцⷭ҇а вторагѡна́десѧть хѡлді́а, и҆́же ѿ нетѡфаѳі́та, ѿ колѣ́на гоѳонїи́лева, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы. ѕ҃і И҆ над̾ племены̀ і҆и҃левыми, рꙋви́мꙋ во́ждь є҆лїезе́ръ, сы́нъ зехрі́евъ: сѷмеѡ́нꙋ сафаті́а, сы́нъ мааха̀: з҃і леѵі́ю а҆саві́а, сы́нъ камꙋи́левъ: а҆арѡ́нꙋ садѡ́къ: и҃і і҆ꙋ́дѣ є҆лїа́въ ѿ бра́тїй даві́довыхъ: і҆ссаха́рꙋ а҆мрѝ, сы́нъ мїхаи́ловъ: ѳ҃і завꙋлѡ́нꙋ самаі́а, сы́нъ а҆вді́евъ: нефѳалі́мꙋ і҆ерїмѡ́ѳъ, сы́нъ ѻ҆зїи́ль: к҃ є҆фре́мꙋ ѡ҆сі́й, сы́нъ ѻ҆зазі́евъ: полꙋпле́мени манассі́инꙋ і҆ѡи́ль, сы́нъ фаде́евъ: к҃а полꙋпле́мени манассі́инꙋ сꙋ́щемꙋ въ землѝ галаа́дстѣй і҆адда́й сы́нъ заваді́инъ: сынѡ́мъ венїамі̑нимъ і҆асїи́лъ, сы́нъ а҆вени́ровъ: к҃в да́нꙋ а҆зарїи́лъ, сы́нъ і҆ѡра́мовъ. Сі́и бы́ша нача̑лницы племенѡ́мъ і҆и҃левымъ. к҃г Не хотѣ́ же даві́дъ счестѝ и҆̀хъ ѿ двадесѧтилѣ́тнагѡ и҆ нижа́е: занѐ речѐ гдⷭ҇ь ѹ҆мно́жити і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ. к҃д І҆ѡа́въ же сы́нъ сарꙋі́евъ нача̀ сочита́ти лю́ди, и҆ не совершѝ: сегѡ̀ ра́ди бы́сть гнѣ́въ бж҃їй на і҆и҃лѧ: и҆ не внесе́сѧ сочисле́нїе въ кни́гꙋ слове́съ царѧ̀ даві́да. к҃є Над̾ сокрѡ́вищи же ца́рскими бы́сть а҆смѡ́ѳъ сы́нъ ѻ҆дїи́левъ: и҆ над̾ сокрѡ́вищи, и҆̀же на ни́вахъ и҆ въ се́лѣхъ, и҆ въ ве́сехъ и҆ въ столпѣ́хъ, і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ ѻ҆зі́евъ: к҃ѕ и҆ над̾ земледѣ́латєли зе́млю дѣ́лающими є҆здра́й сы́нъ хелꙋ́вовъ: к҃з и҆ над̾ се́лы семе́й а҆рмаѳе́йскїй: и҆ над̾ сокро́вищами вїногра́дными замвді́а сы́нъ сефамі́евъ: к҃и над̾ ма́слинами же и҆ над̾ черни́чїемъ, и҆̀же бѧ́хꙋ на полѧ́хъ, валана́нъ гедѡрі́тѧнинъ: над̾ сокрѡ́вищи є҆ле́а і҆ѡа́съ: к҃ѳ над̾ скѡты́ же, и҆̀же пасѧ́хꙋсѧ въ сарѡ́нѣ, сатра́й сарѡні́тѧнинъ: и҆ над̾ вѡлы̀, и҆̀же во ю҆до́лѣхъ, сѡфа́тъ сы́нъ а҆да́инъ: л҃ над̾ велблю̑ды же ѹ҆ві́а і҆сма́илтѧнинъ: над̾ ѻ҆слы̑ же і҆аді́а, и҆́же ѿ мараѳѡ́на: л҃а и҆ над̾ ѻ҆вца́ми і҆ѡа́съ а҆гарі́тинъ. Всѝ ті́и нача̑лницы и҆мѣ́нїй даві́да царѧ̀. л҃в І҆ѡнаѳа́нъ же дѧ́дѧ даві́довъ (бы́сть) совѣ́тникъ, мꙋ́жъ мꙋ́дръ и҆ кни́женъ сы́й: и҆ і҆еи́ль сы́нъ а҆хамані́евъ бѣ̀ съ сына́ми царе́выми. л҃г А҆хїтофе́лъ совѣ́тникъ царе́въ, и҆ хꙋсі́а пе́рвѣйшїй дрꙋ́гъ царе́въ, л҃д и҆ по (не́мъ) а҆хїтофе́лѣ бы́сть (бли́з̾)) і҆ѡда́й сы́нъ ване́инъ и҆ а҆вїаѳа́ръ: и҆ і҆ѡа́въ нача́лный воево́да царе́въ.

Глава̀ к҃и.
[edit]

Собра́ же даві́дъ всѧ̑ нача́лники і҆и҃лєвы, нача́лники сꙋді́й и҆ колѣ́нъ, и҆ всѧ̑ нача́лники полкѡ́въ, почре́днѡ стрегꙋ́щихъ царѧ̀, и҆ нача́лники ты́сѧщей и҆ со́тней, и҆ стра́жы сокро́вищъ, и҆ сꙋ́щыѧ над̾ и҆мѣ́нїѧми свои́ми и҆ над̾ всѣ́мъ стѧжа́нїемъ царе́вымъ, и҆ сынѡ́въ свои́хъ со є҆ѵнꙋ́хами, и҆ си̑льныѧ и҆ хра̑брыѧ во́инства во і҆ерⷭ҇ли́мъ. в҃ И҆ воста̀ даві́дъ ца́рь посредѣ̀ собра́нїѧ и҆ речѐ: слы́шите мѧ̀, бра́тїѧ моѧ̑ и҆ лю́дїе моѝ: бы́сть мнѣ̀ на се́рдцы созда́ти до́мъ ѹ҆покое́нїѧ кївѡ́тꙋ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆ подно́жїе но́гъ гдⷭ҇а (бг҃а) на́шегѡ, и҆ ѹ҆гото́вахъ на созида́нїе потрє́бнаѧ: г҃ бг҃ъ же речѐ: не сози́ждеши мнѣ̀ до́мꙋ є҆́же и҆менова́ти и҆́мѧ моѐ въ не́мъ, занѐ человѣ́къ во́инъ є҆сѝ ты̀ и҆ крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ: д҃ и҆ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ менѐ ѿ всегѡ̀ до́мꙋ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, да бꙋ́дꙋ ца́рь над̾ і҆и҃лемъ во вѣ́ки, и҆ во і҆ꙋ́дѣ и҆збра̀ ца́рство, и҆ ѿ до́мꙋ і҆ꙋ́дина до́мъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: и҆ ѿ сынѡ́въ ѻ҆тца̀ моегѡ̀ во мнѣ̀ бл҃говолѝ, є҆́же бы́ти мѝ царю̀ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ: є҃ ѿ сынѡ́въ же мои́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ̀ мнѡ́ги дадѐ гдⷭ҇ь, и҆збра̀ соломѡ́на сы́на моего̀, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́рства гдⷭ҇нѧ, над̾ і҆и҃лемъ: ѕ҃ и҆ речѐ мнѣ̀ бг҃ъ: соломѡ́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и҆ дво́ръ мо́й, занѐ того̀ и҆збра́хъ мнѣ̀ въ сы́на бы́ти, и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀ з҃ и҆ ѹ҆крѣплю̀ ца́рство є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка, а҆́ще ѹ҆крѣпи́тсѧ храни́ти за́пѡвѣди моѧ̑ и҆ сꙋдбы̑ моѧ̑, ꙗ҆́коже и҆ дне́сь: и҃ нн҃ѣ ѹ҆̀бо пред̾ лице́мъ всегѡ̀ собра́нїѧ гдⷭ҇нѧ и҆ во ѹ҆́шы бг҃а на́шегѡ, храни́те и҆ взыщи́те всѧ̑ за́пѡвѣди гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, да наслѣ́дите зе́млю бла́гꙋ и҆ ѡ҆ста́вите въ наслѣ́дїе сынѡ́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка: ѳ҃ и҆ нн҃ѣ, соломѡ́не, сы́не мо́й, да зна́еши бг҃а ѻ҆тє́цъ твои́хъ и҆ слꙋжѝ є҆мꙋ̀ се́рдцемъ соверше́ннымъ и҆ дꙋше́вною во́лею, всѧ̑ бо сердца̀ и҆спытꙋ́етъ гдⷭ҇ь и҆ всѧ́ко помышле́нїе разꙋмѣ́етъ: а҆́ще взы́щеши є҆го̀, ѡ҆брѧ́щеттисѧ: а҆́ще же ѡ҆ста́виши є҆го̀, ѡ҆ста́витъ тѧ̀ въ коне́цъ: і҃ нн҃ѣ ѹ҆̀бо ви́ждь, ꙗ҆́кѡ и҆збра́ тѧ гдⷭ҇ь, да сози́ждеши є҆мꙋ̀ до́мъ во ѡ҆свѧще́нїе, крѣпи́сѧ и҆ совершѝ. а҃і Даде́ же даві́дъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ своемꙋ̀ начерта́нїе хра́ма и҆ домѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ кама́ръ є҆гѡ̀, и҆ го́рницъ, и҆ полага́лищъ внꙋ́треннихъ, и҆ до́мꙋ ѡ҆чище́нїѧ, в҃і и҆ подо́бїе, є҆́же помы́сли дꙋ́хомъ свои́мъ, дворѡ́въ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ всѣ́хъ кама́ръ ѡ҆́крестъ въ сокро́вищихъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ влага́лищъ ст҃ы́нь, г҃і и҆ вита́лищъ, и҆ дневны́хъ чре́дъ і҆ере́йскихъ и҆ леѵі́тскихъ, во всѧ̑ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ влага́лищъ слꙋже́бныхъ сосꙋ́дѡвъ слꙋ́жбы до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: д҃і и҆ мѣ́рꙋ вѣ́са и҆́хъ златы́хъ и҆ сре́брѧныхъ, є҃і свѣти́лникѡвъ вѣ́съ дадѐ є҆мꙋ̀ и҆ свѣ́щникѡвъ. ѕ҃і Дадѐ є҆мꙋ̀ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нїѧ, кі́ѧждо трапе́зы златы́ѧ, та́кожде и҆ сре́брѧныхъ, з҃і и҆ ѹ҆́дицъ, и҆ возлїѧ́лницъ, и҆ фїа̑лъ златы́хъ, и҆ вѣ́съ златы́хъ и҆ сре́брѧныхъ, и҆ кади́лницъ златы́хъ, коегѡ́ждо вѣ́са: и҃і и҆ же́ртвенника ѳѷмїа́мѡвъ ѿ зла́та чи́ста вѣ́съ ѡ҆каза̀ є҆мꙋ̀, и҆ подо́бїе колесни́цы херꙋві́мѡвъ простира́ющихъ кри́ла и҆ ѡ҆сѣнѧ́ющихъ над̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ. ѳ҃і Всѧ̑ пи̑саннаѧ рꙋко́ю гдⷭ҇нею дадѐ даві́дъ соломѡ́нꙋ, по сꙋ́щемꙋ въ не́мъ ра́зꙋмꙋ дѣ́ла и҆зѡбраже́нїѧ. к҃ И҆ речѐ даві́дъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ своемꙋ̀: ѹ҆крѣплѧ́йсѧ и҆ мꙋжа́йсѧ и҆ творѝ: не бо́йсѧ, нижѐ страши́сѧ, занѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й съ тобо́ю, не ѿстꙋ́питъ ѿ тебє̀, нижѐ ѡ҆ста́витъ тѧ̀, до́ндеже соверши́ши ты̀ всѐ дѣ́ло слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: и҆ сѐ, подо́бїе хра́ма и҆ до́мꙋ є҆гѡ̀, и҆ кама́ръ є҆гѡ̀, и҆ го́рницъ, и҆ полага́лищъ внꙋ́треннихъ, и҆ до́мꙋ ѡ҆чище́нїѧ, и҆ подо́бїе до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: к҃а и҆ сѐ, днєвны́ѧ чрєды̀ і҆ере́євъ и҆ леѵі́тѡвъ во всѧ́ко слꙋже́нїе до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ съ тобо́ю во всѧ́цѣмъ дѣ́йствѣ, и҆ всѧ́къ ѹ҆се́рдный въ мꙋ́дрости во всѧ́цѣмъ хꙋдо́жествѣ, и҆ кнѧ̑зи, и҆ всѝ лю́дїе во всѧ̑ словеса̀ твоѧ̑.

Глава̀ к҃ѳ.
[edit]

И҆ речѐ даві́дъ ца́рь ко всемꙋ̀ собра́нїю: соломѡ́нъ сы́нъ мо́й, є҆го́же и҆збра̀ себѣ̀ гдⷭ҇ь, ю҆́нъ и҆ мла́дъ, а҆ дѣ́ло вели́ко, зане́же не человѣ́кꙋ ѹ҆гото́витсѧ зда́нїе, но гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ: в҃ все́ю си́лою ѹ҆гото́вахъ на до́мъ бг҃а моегѡ̀ зла́то, сребро̀, мѣ́дь, желѣ́зо, древа̀, ка́менїе мра́морное, и҆ мно́жество ка́менїй многоцѣ́нныхъ и҆ разли́чныхъ, и҆ всѧ́кое честно́е ка́менїе, и҆ ка́менїй парі́йскихъ мно́гѡ: г҃ и҆ є҆щѐ внегда̀ благоволи́ти мѝ въ домꙋ̀ бг҃а моегѡ̀, є҆́сть ѹ҆ менє̀ є҆́же пригото́вахъ зла́то и҆ сребро̀, и҆ сѐ, да́хъ въ до́мъ бг҃а моегѡ̀, въ высотꙋ̀, кромѣ̀ ѻ҆́ныхъ, ꙗ҆̀же ѹ҆гото́вахъ на до́мъ ст҃ы́хъ: д҃ трѝ ты́сѧщи тала̑нтъ зла́та сꙋфі́рска и҆ се́дмь ты́сѧщъ тала̑нтъ сребра̀ и҆скꙋше́на къ позлаще́нїю стѣ́нъ свѧти́лища, є҃ и҆дѣ́же дѣ́ло злато́е зла́томъ, а҆ и҆дѣ́же сре́брѧное сребро́мъ, и҆ на всѧ́кое дѣ́ло рꙋко́ю хꙋдо́жникѡвъ: и҆ кто̀ благоволѧ́й и҆спо́лнити рꙋ́кꙋ свою̀ дне́сь гдⷭ҇ꙋ; ѕ҃ И҆ ѡ҆бѣща́ша ѹ҆се́рднѡ нача̑лницы ѻ҆те́чествъ и҆ кнѧ̑зи сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ ты́сѧщницы и҆ со́тницы, и҆ нача̑лницы дѣ́лъ и҆ і҆коно́мы царє́вы, з҃ и҆ да́ша на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ зла́та тала̑нтъ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ златни̑къ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ сребра̀ тала̑нтъ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ мѣ́ди тала̑нтъ ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ, желѣ́за же сто̀ ты́сѧщъ тала̑нтъ: и҃ и҆ ѹ҆ ни́хже ѡ҆брѣ́тесѧ ка́менїе, да́ша во влага́лище до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, под̾ рꙋ́кꙋ і҆еїи́лѧ герсѡ́нина. ѳ҃ И҆ возвесели́шасѧ лю́дїе ѡ҆ ѹ҆се́рднѣмъ подаѧ́нїи, поне́же всѣ́мъ се́рдцемъ приноша́хꙋ гдⷭ҇ꙋ, и҆ даві́дъ ца́рь возвесели́сѧ ѕѣлѡ̀: і҃ и҆ благословѝ ца́рь даві́дъ гдⷭ҇а пред̾ всѣ́мъ мно́жествомъ, глаго́лѧ: блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, ѻ҆ц҃ъ на́шъ, ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка: а҃і тебѣ̀, гдⷭ҇и, вели́чество, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, и҆ ѡ҆долѣ́нїе, и҆ и҆сповѣ́данїе, и҆ крѣ́пость, ꙗ҆́кѡ ты̀ всѣ́ми, и҆̀же на нб҃сѝ и҆ на землѝ, влⷣчствꙋеши: ѿ лица̀ твоегѡ̀ трепе́щетъ всѧ́къ ца́рь и҆ ꙗ҆зы́къ: и҆ тебѣ̀, гдⷭ҇и, црⷭ҇тво и҆ великолѣ́пїе во всѣ́хъ и҆ во всѧ́цѣмъ нача́лѣ: в҃і ѿ тебє̀ бога́тство и҆ сла́ва, ты̀ над̾ всѣ́ми нача́лствꙋеши, гдⷭ҇и, нача́ло всѧ́кагѡ нача́ла, и҆ въ рꙋкꙋ̀ твоє́ю крѣ́пость и҆ вла́сть, и҆ въ рꙋкꙋ̀ твоє́ю млⷭ҇ть, вседержи́телю, возвели́чити и҆ ѹ҆крѣпи́ти всѧ̑: г҃і и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, и҆сповѣ́даемсѧ тебѣ̀ и҆ хва́лимъ и҆́мѧ хвале́нїѧ твоегѡ̀: д҃і и҆ кто̀ а҆́зъ є҆́смь, и҆ кто̀ лю́дїе моѝ, ꙗ҆́кѡ возмого́хомъ сїѧ̑ тебѣ̀ благово́льнѣ ѡ҆бѣща́ти; твоѧ̑ бо сꙋ́ть всѧ̑, и҆ ѿ твои́хъ да́хомъ тебѣ̀: є҃і прише́лцы бо є҆смы̀ пред̾ тобо́ю и҆ пресе́лницы, ꙗ҆́коже всѝ ѻ҆тцы̀ на́ши: дні́е на́ши ꙗ҆́кѡ сѣ́нь на землѝ, и҆ нѣ́сть постоѧ́нїѧ: ѕ҃і гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ко всемꙋ̀ мно́жествꙋ семꙋ̀, є҆́же ѹ҆гото́вахъ, да сози́ждетсѧ до́мъ и҆́мени ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀, ѿ рꙋкꙋ̀ твоє́ю сꙋ́ть, и҆ тебѣ̀ всѧ̑: з҃і и҆ вѣ́мъ, гдⷭ҇и мо́й, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ и҆спытꙋ́ѧй сердца̀, и҆ пра́вдꙋ лю́биши: въ простотѣ̀ се́рдца моегѡ̀ произво́лихъ сїѧ̑ всѧ̑, и҆ нн҃ѣ люді́й твои́хъ, и҆̀же здѣ̀ ѡ҆брѣто́шасѧ, ви́дѣхъ съ ра́достїю тебѣ̀ произво́лившихъ (принестѝ да́ры): и҃і гдⷭ҇и бж҃е а҆враа́ма и҆ і҆саа́ка и҆ і҆и҃лѧ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, сохранѝ сїѧ̑ въ во́ли се́рдца люді́й твои́хъ во вѣ́ки, и҆ и҆спра́ви сердца̀ и҆́хъ къ тебѣ̀: ѳ҃і соломѡ́нꙋ же сы́нꙋ моемꙋ̀ да́ждь се́рдце бла́го, да храни́тъ за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ и҆ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑, и҆ къ соверше́нїю привестѝ зда́нїе до́мꙋ твоегѡ̀. к҃ И҆ речѐ даві́дъ всемꙋ̀ собра́нїю (люді́й): благослови́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего. И҆ благослови́ша всѐ собра́нїе гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ: и҆ прекло́нше кѡлѣ́на поклони́шасѧ гдⷭ҇ꙋ и҆ царю̀. к҃а И҆ пожрѐ даві́дъ жє́ртвы гдⷭ҇ꙋ, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ бг҃ꙋ на ѹ҆́трїе пе́рвагѡ днѐ, телє́цъ ты́сѧщꙋ, ѻ҆внѡ́въ ты́сѧщꙋ, а҆́гнєцъ ты́сѧщꙋ, и҆ возлїѧ̑нїѧ и҆́хъ, и҆ же́ртвы мно́жество ѿ всегѡ̀ і҆и҃лѧ. к҃в И҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша пред̾ гдⷭ҇емъ въ де́нь то́й съ вели́кимъ весе́лїемъ: и҆ поста́виша царе́мъ второ́е соломѡ́на сы́на даві́дова, и҆ пома́заша є҆го̀ гдⷭ҇ꙋ въ царѧ̀, и҆ садѡ́ка же во а҆рхїере́а. к҃г И҆ сѣ́де соломѡ́нъ на престо́лѣ гдⷭ҇ни въ царѧ̀, вмѣ́стѡ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ благоꙋго́денъ бы́сть: и҆ покори́сѧ є҆мꙋ̀ ве́сь і҆и҃ль. к҃д Кнѧ̑зи и҆ си́льнїи и҆ всѝ сы́нове царѧ̀ даві́да ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀ повинꙋ́шасѧ є҆мꙋ̀. к҃є И҆ возвели́чи гдⷭ҇ь соломѡ́на над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ сла́вꙋ ца́рства, є҆ѧ́же нѝ є҆ди́нъ ца́рь и҆мѣ̀ пре́жде є҆гѡ̀. к҃ѕ И҆ даві́дъ сы́нъ і҆ессе́евъ ца́рствова над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ четы́редесѧть лѣ́тъ, к҃з въ хеврѡ́нѣ се́дмь лѣ́тъ, а҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ лѣ́тъ три́десѧть трѝ, к҃и и҆ ѹ҆́мре въ ста́рости бла́зѣ, и҆спо́лнь дні́й, въ бога́тствѣ и҆ сла́вѣ, и҆ воцари́сѧ соломѡ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀. к҃ѳ Прѡ́чаѧ же словеса̀ царѧ̀ даві́да пє́рваѧ и҆ послѣ̑днѧѧ напи̑сана сꙋ́ть въ словесѣ́хъ самꙋи́ла ви́дѧщагѡ и҆ въ словесѣ́хъ наѳа́на прⷪ҇ро́ка и҆ въ словесѣ́хъ га́да прови́дѧщагѡ, л҃ ѡ҆ все́мъ ца́рствѣ є҆гѡ̀ и҆ крѣ́пости є҆гѡ̀, и҆ времена̀ ꙗ҆̀же бы́ша при не́мъ и҆ во і҆и҃ли и҆ во всѣ́хъ ца́рствахъ земны́хъ.

Коне́цъ кни́зѣ пе́рвѣй паралїпоме́нѡнъ: и҆́мать въ себѣ̀ гла́въ к҃ѳ.
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.