Канѡ̑ны, си́рѣчь кни́га пра́вилъ/Пра̑вила а҆нтіохі́йскагѡ собо́ра

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Пра̑вила свѧты́хъ а҆по́столѡвъ, свѧты́хъ собо́рѡвъ вселе́нскихъ и҆ помѣ́стныхъ, и҆ свѧты́хъ ѻ҆те́цъ
Пра̑вила свѧта́гѡ помѣ́стнагѡ собо́ра а҆нтіохі́йскагѡ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Кни́га пра́вилъ свѧты́хъ а҆по́столѡвъ,
свѧты́хъ собо́рѡвъ
вселе́нскихъ и҆ помѣ́стныхъ,
и҆ свѧты́хъ ѻ҆те́цъ

Пра̑вила свѧта́гѡ помѣ́стнагѡ собо́ра а҆нтіохі́йскагѡ.
[edit]

Пра́вило а҃.
[edit]

Всѣ̀ дерза́ющїе нарꙋша́ти ѡ҆предѣле́нїе свѧта́гѡ и҆ вели́кагѡ собо́ра, въ нїке́и бы́вшагѡ, въ присꙋ́тствїи благочести́вѣйшагѡ и҆ бг҃олюбе́знѣйшагѡ царѧ̀ кѡнстанті́на, ѡ҆ свѧто́мъ пра́здникѣ спаси́тельныѧ па́схи, да бꙋ́дꙋтъ ѿлꙋчены̀ ѿ ѻ҆бще́нїѧ и҆ ѿве́ржены ѿ це́ркви, а҆́ще продолжа́тъ любопри́тельнѡ возстава́ти проти́вꙋ до́брагѡ ᲂу҆становле́нїѧ. И҆ сїѐ рече́но ѡ҆ мїрѧ́нахъ. А҆́ще же кто̀ и҆з̾ предстоѧ́телей це́ркви, є҆пі́скопъ, и҆лѝ пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ, по́слѣ сегѡ̀ ѡ҆предѣле́нїѧ, де́рзнетъ къ развраще́нїю люде́й, и҆ къ возмꙋще́нїю церкве́й, ѡ҆со́битисѧ, и҆ со і҆ꙋде́ами соверша́ти па́схꙋ: такова́го свѧты́й собо́ръ ѿны́нѣ ᲂу҆жѐ ѡ҆сꙋжда́етъ, бы́ти чꙋ́ждымъ цр҃кви, ꙗ҆́кѡ содѣ́лавшагосѧ не то́кмѡ вино́ю грѣха̀ длѧ самагѡ̀ себѧ̀, но и҆ вино́ю разстро́йства и҆ развраще́нїѧ мно́гихъ. И҆ не то́кмѡ таковы́хъ собо́ръ ѿрѣша́етъ ѿ свѧщеннослꙋже́нїѧ, но и҆ всѣ́хъ дерза́ющихъ бы́ти въ ѻ҆бще́нїи съ ни́ми, по и҆́хъ и҆зверже́нїи и҆з̾ свѧще́нства. И҆зве́рженные же лиша́ютсѧ и҆ внѣ́шнїѧ че́сти, каковы́ѧ бы́ли ѻ҆нѝ прича́стны по свѧто́мꙋ пра́вилꙋ и҆ бж҃їю свѧще́нствꙋ.

Пра́вило в҃.
[edit]

Всѣ̀ входѧ́щїе въ це́рковь, и҆ слꙋ́шающїе свѧщє́нныѧ писа̑нїѧ, но, по нѣ́коемꙋ ᲂу҆клоне́нїю ѿ порѧ́дка, не ᲂу҆ча́ствꙋющїе въ моли́твѣ съ наро́домъ, и҆лѝ ѿвраща́ющїесѧ ѿ причаще́нїѧ свѧты́ѧ є҆ѵхарі́стїи, да бꙋ́дꙋтъ ѿлꙋчены̀ ѿ це́ркви дото́лѣ, ка́къ и҆сповѣ́даютсѧ, ѡ҆ка́жꙋтъ плоды̀ покаѧ́нїѧ, и҆ бꙋ́дꙋтъ проси́ти проще́нїѧ, и҆ таки́мъ ѻ҆́бразомъ возмо́гꙋтъ полꙋчи́ти ѻ҆́ное. Да не бꙋ́детъ же позво́лено и҆мѣ́ти ѻ҆бще́нїе съ ѿлꙋче́нными ѿ ѻ҆бще́нїѧ, нижѐ сходи́тисѧ въ до́мы и҆ моли́тисѧ съ находѧ́щимисѧ внѣ̀ ѻ҆бще́нїѧ церко́внагѡ: чꙋжда́ющихсѧ собра́нїй ѻ҆дно́й це́ркви не прїима́ти и҆ въ дрꙋго́й це́ркви. А҆́ще же кто̀ и҆з̾ є҆пі́скопѡвъ, и҆лѝ пресвѵ́терѡвъ, и҆лѝ дїа́конѡвъ, и҆лѝ кто́ либо и҆з̾ кли́ра, ѡ҆ка́жетсѧ соѡбща́ющимсѧ съ ѿлꙋче́нными ѿ ѻ҆бще́нїѧ: да бꙋ́детъ и҆ са́мъ внѣ̀ ѻ҆бще́нїѧ церко́внагѡ, ꙗ҆́кѡ производѧ́щїй замѣша́тельство въ чи́нѣ церко́вномъ.

Пра́вило г҃.
[edit]

А҆́ще кото́рый пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ, и҆лѝ воѻбщѐ кто́ либо и҆з̾ свѧще́ннагѡ чи́на, ѡ҆ста́вивъ сво́й предѣ́лъ, пре́йдетъ въ дрꙋгі́й, пото́мъ соверше́ннѡ преселѧ́сѧ, покꙋси́тсѧ пребы́ти во и҆но́мъ предѣ́лѣ до́лгое вре́мѧ: таково́мꙋ не свѧщеннодѣ́йствовати, и҆ наипа́че, когда̀ со́бственный є҆гѡ̀ є҆пі́скопъ призыва́етъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆бѣжда́етъ возврати́тисѧ въ сво́й прихо́дъ, а҆ ѻ҆́нъ не повинꙋ́етсѧ. А҆́ще же и҆ ᲂу҆по́рствовати бꙋ́детъ въ безчи́нїи: то соверше́ннѡ да бꙋ́детъ и҆зве́рженъ ѿ свѧщеннослꙋжи́тельства, без̾ возмо́жности возстановле́нїѧ въ пре́жнїй чи́нъ. А҆́ще же и҆зве́рженнаго по се́й причи́нѣ прїи́метъ и҆ны́й є҆пі́скопъ: то и҆ се́й да подлежи́тъ є҆пїтїмїѝ ѿ ѻ҆́бщагѡ собо́ра, ꙗ҆́кѡ нарꙋши́тель церко́вныхъ постановле́нїй.

Пра́вило д҃.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ, и҆зве́рженный ѿ са́на собо́ромъ, и҆лѝ пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ свои́мъ є҆пі́скопомъ, де́рзнетъ соверши́ти какꙋ́ю либо свѧще́ннꙋю слꙋ́жбꙋ: є҆пі́скопъ ли по пре́жнемꙋ своемꙋ̀ ѻ҆бы́чаю, и҆лѝ пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ: таково́мꙋ ѿню́дь не позволѧ́етсѧ, на дрꙋго́мъ собо́рѣ, ни наде́ждꙋ возстановле́нїѧ въ пре́жнїй чи́нъ и҆мѣ́ти, нижѐ до принесе́нїѧ ѡ҆правда́нїѧ допꙋще́нꙋ бы́ти. Но и҆ всѣ̀ соѡбща́ющїесѧ съ ни́мъ да бꙋ́дꙋтъ ѿлꙋчены̀ ѿ це́ркви, и҆ наипа́че, когда̀ зна́ѧ ѡ҆сꙋжде́нїе произнесе́нное проти́вꙋ вышерече́нныхъ, де́рзнꙋтъ и҆мѣ́ти ѻ҆бще́нїе съ ни́ми.

Пра́вило є҃.
[edit]

А҆́ще кото́рый пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ, презрѣ́въ своего̀ є҆пі́скопа, ѿлꙋчи́тъ са́мъ себѐ ѿ це́ркви, и҆ начне́тъ твори́ти ѻ҆сѡ́быѧ собра̑нїѧ, и҆ поста́витъ же́ртвенникъ, а҆ призыва́емый є҆пі́скопомъ не покори́тсѧ, не восхо́щетъ є҆мꙋ̀ повинова́тисѧ, и҆ бы́въ призыва́емъ є҆ди́ножды и҆ два́жды, не послꙋ́шаетъ: таковы́й да бꙋ́детъ соверше́ннѡ и҆зве́рженъ и҆з̾ своегѡ̀ чи́на, и҆ ѿню́дь не мо́жетъ до слꙋже́нїѧ допꙋ́щенъ бы́ти, нижѐ па́ки воспрїѧ́ти пре́жнюю свою̀ че́сть. А҆́ще же ᲂу҆по́ренъ бꙋ́детъ возмꙋща́ѧ це́рковь, и҆ возстава́ѧ проти́вꙋ є҆ѧ̀: то ꙗ҆́кѡ мѧте́жникъ, да бꙋ́детъ ᲂу҆кроща́емъ внѣ́шнею вла́стїю.

Пра́вило ѕ҃.
[edit]

А҆́ще кто̀ свои́мъ є҆пі́скопомъ ѿлꙋче́нъ ѿ ѻ҆бще́нїѧ церко́внагѡ: такова́го дрꙋги́мъ є҆пі́скопамъ не пре́жде прїима́ти въ ѻ҆бще́нїе, ра́звѣ когда̀ свои́мъ є҆пі́скопомъ при́нѧтъ бꙋ́детъ, и҆лѝ когда̀ соста́витсѧ собо́ръ, и҆ ѻ҆́нъ предста́въ принесе́тъ ѡ҆правда́нїе, и҆ ᲂу҆бѣди́въ собо́ръ, полꙋ́читъ ѿ негѡ̀ и҆но́е ѡ҆ себѣ̀ рѣше́нїе. То́ же ѡ҆предѣле́нїе да соблюда́етсѧ длѧ мїрѧ́нъ, и҆ длѧ пресвѵ́терѡвъ, и҆ длѧ дїа́конѡвъ, и҆ длѧ всѣ́хъ состоѧ́щихъ въ кли́рѣ.

Пра́вило з҃.
[edit]

Никогѡ̀ и҆з̾ стра́нныхъ не прїима́ти без̾ ми́рныхъ гра́матъ.

Пра́вило и҃.
[edit]

Се́льскїе пресвѵ́теры не посыла́ютъ каноні́ческихъ посла́нїй: ра́звѣ то́кмѡ къ сосѣ́днимъ є҆пі́скопамъ посла̑нїѧ посыла́ютъ. А҆ сꙋ́щїе без̾ поро́ка хорепі́скопы даю́тъ ми́рныѧ гра́маты.Под̾ и҆́менемъ каноні́ческихъ, то́ є҆сть, церко́вными пра́вилами ѡ҆предѣ́ленныхъ посла́нїй, разꙋмѣ́ютсѧ пи́сьма, и҆лѝ гра̑маты, дава́ємыѧ ѿ є҆пі́скопа кли́рїкамъ, и҆дꙋ́щымъ въ є҆па́рхїю дрꙋга́гѡ є҆пі́скопа, по предосторо́жности, что́бы мїрѧни́нъ не бы́лъ при́нѧтъ за кли́рїка, и҆лѝ ѿлꙋче́нный ѿ слꙋже́нїѧ церко́внагѡ не бы́лъ допꙋ́щенъ до ѻ҆́нагѡ, по невѣ́дѣнїю.

Пра́вило ѳ҃.
[edit]

Въ ка́ждой ѻ҆́бласти є҆пі́скопамъ до́лжно вѣ́дати є҆пі́скопа, въ митропо́лїи нача́льствꙋющаго, и҆ и҆мѣ́юаго попече́нїе ѡ҆ все́й ѻ҆́бласти, та́къ ка́къ въ митропо́лїю ѿвсю́дꙋ стека́ютсѧ всѣ̀, и҆мѣ́ющїе дѣла̀. Посемꙋ̀ разсꙋждено̀, что́бы ѻ҆́нъ и҆ че́стїю преимꙋ́ществовалъ, и҆ что́бы про́чїе є҆пі́скопы ничегѡ̀ ѻ҆со́беннѡ ва́жнагѡ не дѣ́лали без̾ негѡ̀, по дре́вле принѧ́томꙋ ѿ ѻ҆тє́цъ на́шихъ пра́вилꙋ, кромѣ̀ тогѡ̀ то́кмѡ, что̀ ѿно́ситсѧ до є҆па́рхїи. принадлежа́щїѧ ка́ждомꙋ и҆з̾ ни́хъ, и҆ до селе́нїй, состоѧ́щихъ въ є҆ѧ̀ предѣ́лахъ. И҆́бо ка́ждый є҆пі́скопъ и҆мѣ́етъ вла́сть въ свое́й є҆па́рхїи, и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ є҆́ю, съ прили́чествꙋющею ка́ждомꙋ ѡ҆смотри́тельностїю, и҆ да и҆мѣ́етъ попече́нїе ѡ҆ все́й странѣ̀, состоѧ́щей въ зави́симости ѿ є҆гѡ̀ гра́да, и҆ да поставлѧ́етъ пресвѵ́терѡвъ и҆ дїа́конѡвъ, и҆ да разбира́етъ всѣ̀ дѣла̀ съ разсꙋжде́нїемъ. Да́лѣе же да не покꙋша́етсѧ что́ либо твори́ти без̾ є҆пі́скопа митропо́лїи, а҆ та́кже и҆ се́й без̾ согла́сїѧ про́чихъ є҆пі́скопѡвъ.

Пра́вило і҃.
[edit]

Свѧты́й собо́ръ за бла́го разсꙋжда́лъ, что́бы состоѧ́щїе въ ма́лыхъ гра́дахъ и҆лѝ се́лахъ предстоѧ́тели, и҆лѝ та́къ и҆менꙋ́емые хорепі́скопы, зна́ли свою̀ мѣ́рꙋ, хотѧ́ бы ѻ҆нѝ и҆ по чи́нꙋ є҆пі́скопства прїѧ́ли рꙋкоположе́нїе: что́бы ѻ҆нѝ ᲂу҆правлѧ́ли то́кмѡ подчине́нными и҆̀мъ церква́ми, и҆ ѡ҆грани́чивали и҆́ми своѐ попече́нїе и҆ распорѧжє́нїѧ: что́бы поставлѧ́ли чтецѡ́въ, ѵ҆подїа́конѡвъ и҆ заклина́телей, и҆ дово́льствовалисѧ произво́дствомъ то́кмѡ въ сїѝ чи́ны, а҆ поставлѧ́ти пресвѵ́тера и҆лѝ дїа́кона не дерза́ли без̾ во́ли сꙋ́щагѡ во гра́дѣ є҆пі́скопа, кото́ромꙋ подчине́нъ хорепі́скопъ и҆ є҆гѡ̀ ѻ҆́крꙋгъ. А҆́ще же кто̀ де́рзнетъ престꙋпи́ти сїѐ ѡ҆предѣле́нїе: то да лиши́тсѧ и҆ тоѧ̀ че́сти, кото́рꙋю и҆мѣ́етъ. Хорепі́скопъ же да поставлѧ́етсѧ ѿ є҆пі́скопа гра́да, ко́емꙋ подчине́нъ є҆гѡ̀ ѻ҆́крꙋгъ.

Пра́вило а҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ, и҆лѝ пресвѵ́теръ, и҆лѝ воѻбщѐ кто́ либо и҆з̾ кли́ра без̾ соизволе́нїѧ и҆ гра́матъ ѿ є҆пі́скопѡвъ ѻ҆́бласти, и҆ наипа́че ѿ є҆пі́скопа митропо́лїи, де́рзнетъ ѿитѝ къ царю̀: таковы́й да бꙋ́детъ ѿрѣше́нъ, и҆ лише́нъ не то́кмѡ ѻ҆бще́нїѧ, но и҆ досто́инства, како́е и҆мѣ́лъ, ꙗ҆́кѡ дерзнꙋ́вшїй, вопрекѝ пра́виламъ це́ркви, стꙋжа́ти слꙋ́хꙋ бг҃олюбе́знѣйшагѡ царѧ̀ на́шегѡ. А҆́ще же неѡбходи́маѧ нꙋ́жда заста́витъ кого̀ и҆тѝ къ царю̀: таковы́й да твори́тъ сїѐ съ разсмотрѣ́нїемъ и҆ соизволе́нїемъ є҆пі́скопа митропо́лїи и҆ про́чихъ тоѧ̀ ѻ҆́бласти є҆пі́скопѡвъ, и҆ да напꙋ́тствꙋетсѧ гра́матами ѿ ни́хъ.

Пра́вило в҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый пресвѵ́теръ, и҆лѝ дїа́конъ, и҆зве́рженный ѿ своегѡ̀ са́на свои́мъ є҆пі́скопомъ, и҆лѝ да́же є҆пі́скопъ и҆зве́рженный собо́ромъ, де́рзнетъ стꙋжа́ти слꙋ́хꙋ ца́рскомꙋ: подоба́етъ є҆мꙋ̀ ѡ҆брати́тисѧ къ бо́льшемꙋ собо́рꙋ є҆пі́скопѡвъ, и҆ то̀, въ че́мъ мни́тсѧ бы́ти пра́въ, предложи́ти множа́йшымъ є҆пі́скопамъ, и҆ ѿ ни́хъ прїѧ́ти и҆зслѣ́дованїе и҆ ѡ҆конча́тельный сꙋ́дъ. А҆́ще же, си́хъ пренебре́гши, царю̀ стꙋжа́ти бꙋ́детъ: таковы́й да не ᲂу҆досто́иваетсѧ никако́гѡ проще́нїѧ, да не бꙋ́детъ мѣ́ста є҆гѡ̀ защище́нїю, и҆ да не и҆мѣ́етъ ѻ҆́нъ наде́жды возстановле́нїѧ.

Пра́вило г҃і.
[edit]

Ни кото́рый є҆пі́скопъ да не дерза́етъ и҆з̾ є҆ди́ныѧ є҆па́рхїи преходи́ти въ дрꙋгꙋ́ю, ни поставлѧ́ти кого́ либо въ цє́ркви є҆ѧ̀ длѧ соверше́нїѧ свѧщеннослꙋже́нїѧ, нижѐ приводи́ти съ собо́ю дрꙋги́хъ, ра́звѣ прибꙋ́детъ, бы́въ при́званъ гра́матами митрополі́та и҆ сꙋ́щихъ съ ни́мъ є҆пі́скопѡвъ, въ ѻ҆́бласть кото́рыхъ прихо́дитъ. А҆́ще же никѣ́мъ не бы́въ при́званъ, внѣ̀ порѧ́дка по́йдетъ длѧ рꙋкоположе́нїѧ нѣ́которыхъ, и҆ длѧ ᲂу҆строе́нїѧ церко́вныхъ дѣ́лъ, до негѡ̀ не принадлежа́щихъ: то всѐ содѣ́ѧнное и҆́мъ да бꙋ́детъ недѣйстви́тельнымъ: и҆ ѻ҆́нъ, за безчи́нїе своѐ и҆ за безразсꙋ́дное начина́нїе, да понесе́тъ прили́чное наказа́нїе, чрез̾ неме́дленное и҆зверже́нїе и҆з̾ своегѡ̀ чи́на ст҃ы́мъ собо́ромъ.

Пра́вило д҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ бꙋ́детъ сꙋди́мъ въ каки́хъ либо вина́хъ, и҆ слꙋчи́тсѧ, что̀ є҆пі́скопы тоѧ̀ ѻ҆́бласти бꙋ́дꙋтъ въ разногла́сїи ѡ҆ не́мъ, ѻ҆днѝ признава́ѧ подсꙋди́маго неви́ннымъ, а҆ дрꙋгі́е вино́внымъ: то, ра́ди прекраще́нїѧ всѧ́кагѡ сомнѣ́нїѧ, ᲂу҆го́дно свѧто́мꙋ собо́рꙋ, что́бы є҆пі́скопъ митропо́лїи призва́лъ и҆з̾ бли́жнїѧ ѻ҆́бласти нѣ́которыхъ дрꙋги́хъ є҆пі́скопѡвъ, кото́рые вно́вь разсꙋди́ли бы дѣ́ло, и҆ разрѣши́ли сомнѣ́нїе, дабы̀ ѻ҆нѝ кꙋ́пнѡ съ є҆пі́скопами тоѧ̀ ѻ҆́бласти ᲂу҆тверди́ли то̀, что̀ бꙋ́детъ постано́влено.

Пра́вило є҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ, бꙋ́дꙋчи ѡ҆бвинѧ́емъ въ нѣ́которыхъ простꙋ́пкахъ, сꙋди́мъ бꙋ́детъ ѿ всѣ́хъ є҆пі́скопѡвъ тоѧ̀ ѻ҆́бласти, и҆ всѣ̀ ѻ҆нѝ согла́снѡ произнесꙋ́тъ на него̀ є҆ди́ный пригово́ръ: таковы́й дрꙋги́ми є҆пі́скопами ѿню́дь да не сꙋ́дитсѧ, но согла́сное рѣше́нїе є҆пі́скопѡвъ ѻ҆́бласти да пребыва́етъ тве́рдымъ.

Пра́вило ѕ҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ, не и҆мѣ́ющїй є҆па́рхїи, вто́ргнетсѧ въ це́рковь не и҆мѣ́ющꙋю є҆пі́скопа, и҆ восхи́титъ престо́лъ є҆ѧ̀ без̾ соизволе́нїѧ соверше́ннагѡ собо́ра: таковы́й да бꙋ́детъ ѿве́рженъ, хотѧ́ бы є҆го̀ и҆збира́лъ ве́сь наро́дъ, кото́рый ѻ҆́нъ себѣ̀ восхи́тилъ. Соверше́нный же собо́ръ є҆́сть то́тъ, на кото́ромъ присꙋ́тствꙋетъ съ про́чими и҆ митрополі́тъ.

Пра́вило з҃і.
[edit]

А҆́ще кото́рый є҆пі́скопъ, прїѧ́въ рꙋкоположе́нїе во є҆пі́скопа, и҆ бы́въ ѡ҆предѣле́нъ нача́льствовати над̾ людьмѝ, не прїи́метъ слꙋже́нїѧ, и҆ не согласи́тсѧ пойтѝ во врꙋче́ннꙋю є҆мꙋ̀ це́рковь: таковы́й да бꙋ́детъ ѿлꙋче́нъ ѿ ѻ҆бще́нїѧ церко́внагѡ, доко́лѣ бы́въ понꙋжде́нъ, не прїи́метъ слꙋже́нїѧ, и҆лѝ доко́лѣ не постано́витъ ѡ҆ не́мъ како́гѡ либо ѡ҆предѣле́нїѧ соверше́нный собо́ръ є҆пі́скопѡвъ тоѧ̀ ѻ҆́бласти.

Пра́вило и҃і.
[edit]

А҆́ще кто̀ поста́вленный во є҆пі́скопа, не по́йдетъ въ то́тъ предѣ́лъ, въ кото́рый ѻ҆́нъ поста́вленъ, не по свое́й винѣ̀, но и҆лѝ по непринѧ́тїю є҆гѡ̀ наро́домъ, и҆лѝ по дрꙋго́й причи́нѣ, ѿ негѡ̀ не зави́сѧщей: таковы́й да ᲂу҆ча́ствꙋетъ и҆ въ че́сти и҆ слꙋже́нїи є҆пі́скопскомъ, то́кмѡ ни ма́лѡ не вмѣ́шиваѧсѧ въ дѣла̀ цр҃кви, гдѣ̀ пребыва́етъ, и҆ да ѡ҆жида́етъ, что̀ ѡ҆предѣли́тъ ѡ҆ не́мъ соверше́нный собо́ръ тоѧ̀ ѻ҆́бласти, по представле́нїи въ ѻ҆́ный дѣ́ла.

Пра́вило ѳ҃і.
[edit]

Е҆пі́скопъ да не поставлѧ́етсѧ без̾ собо́ра и҆ присꙋ́тствїѧ митрополі́та ѻ҆́бласти. И҆ когда̀ се́й присꙋ́тствꙋетъ: то лꙋ́чше є҆́сть бы́ти кꙋ́пнѡ съ ни́мъ и҆ всѣ́мъ тоѧ̀ ѻ҆́бласти сослꙋжи́телѧмъ: и҆ прили́чно митрополі́тꙋ созва́ти и҆̀хъ чрез̾ посла́нїе. И҆ а҆́ще соберꙋ́тсѧ всѣ̀: лꙋ́чше є҆́сть. А҆́ще же сїѐ не ᲂу҆до́бно: то бо́льшаѧ и҆́хъ ча́сть неѿмѣ́ннѡ да присꙋ́тствꙋютъ, и҆лѝ гра́матами да и҆з̾ѧвѧ́тъ своѐ согла́сїе, и҆ та́кѡ, и҆лѝ въ присꙋ́тствїи, и҆лѝ съ согла́сїемъ бо́льшагѡ числа̀ є҆пі́скопѡвъ, да соверши́тсѧ поставле́нїе. А҆́ще же и҆на́кѡ, вопрекѝ семꙋ̀ ѡ҆предѣле́нїю, постꙋ́плено бꙋ́детъ: да не и҆мѣ́етъ никако́й си́лы поставле́нїе. Но а҆́ще поставле́нїе соверши́тсѧ по ѡ҆предѣле́нномꙋ пра́вилꙋ, а҆ нѣ́которые по свое́й любопри́тельности воспрекосло́вѧтъ: да превозмога́етъ рѣше́нїе множа́йшихъ.

Пра́вило к҃.
[edit]

Ра́ди нꙋ́ждъ церко́вныхъ, и҆ ра́ди разрѣше́нїѧ сомни́тельныхъ слꙋ́чаєвъ, за бла́го при́знано, бы́ти въ ка́ждой ѻ҆́бласти собо́рамъ є҆пі́скопѡвъ два́жды въ лѣ́то: въ пе́рвый ра́зъ, по тре́тїей седми́цѣ по́слѣ пра́здника па́схи, та́къ что́бы въ четве́ртꙋю седми́цꙋ пѧтьдесѧ́тницы собо́ръ соверша́лсѧ, и҆ ѡ҆ се́мъ да напомина́етъ є҆пархїа́льнымъ є҆пі́скопамъ митрополі́тъ: второ́мꙋ же собо́рꙋ бы́ти ѿ пѧтагѡна́десѧть днѧ̀ мѣ́сѧца ѻ҆ктѡ́врїа, кото́рый є҆́сть десѧ́тый ѵ҆перверете́а. Къ си́мъ собо́рамъ да пристꙋпа́ютъ пресвѵ́теры и҆ дїа́коны, и҆ всѣ̀ почита́ющїе себѧ̀ ѡ҆би́женными, и҆ ѿ собо́ра да прїе́млютъ сꙋ́дъ. Но никомꙋ̀ да не бꙋ́детъ позво́лено составлѧ́ти собо́ры сами́мъ по себѣ̀, без̾ тѣ́хъ є҆пі́скопѡвъ, кѡ́имъ ввѣ́рены митропѡ́лїи.

Пра́вило к҃а.
[edit]

Е҆пі́скопъ ѿ є҆ди́нагѡ предѣ́ла да не прехо́дитъ въ дрꙋгі́й, ни по самово́льномꙋ вторже́нїю, ни по наси́лїю ѿ наро́да, ни по принꙋжде́нїю ѿ є҆пі́скопѡвъ: но да пребыва́етъ въ це́ркви, кото́рꙋю прїѧ́лъ ѿ бг҃а въ жре́бїй себѣ̀ въ нача́лѣ, и҆ да не прехо́дитъ и҆з̾ неѧ̀, по и҆зрече́нномꙋ ᲂу҆жѐ ѡ҆ се́мъ пре́жде ѡ҆предѣле́нїю.

Пра́вило к҃в.
[edit]

Е҆пі́скопъ да не прихо́дитъ во и҆ны́й гра́дъ, не подчине́нный є҆мꙋ̀, ни въ селе́нїе є҆мꙋ̀ не принадлежа́щее, длѧ рꙋкоположе́нїѧ когѡ́ либо, и҆ да не поставлѧ́етъ пресвѵ́терѡвъ и҆лѝ дїа́конѡвъ въ мѣста̀, подчинє́нныѧ дрꙋго́мꙋ є҆пі́скопꙋ, ра́звѣ то́кмѡ по соизволе́нїю є҆пі́скопа тоѧ̀ страны̀. А҆́ще же кто̀ де́рзнетъ на сїѐ: то рꙋкоположе́нїе да бꙋ́детъ недѣйстви́тельно, и҆ ѻ҆́нъ да подлежи́тъ є҆пїтїмїѝ ѿ собо́ра.

Пра́вило к҃г.
[edit]

Е҆пі́скопꙋ не позволѧ́етсѧ, вмѣ́стѡ себѧ̀, поставлѧ́ти дрꙋга́го, въ прее́мника себѣ̀, хотѧ́ бы ѻ҆́нъ бы́лъ и҆ при концѣ̀ жи́зни: а҆́ще же что̀ таково́е содѣ́лано бꙋ́детъ: то поставле́нїе да бꙋ́детъ недѣйстви́тельно. Но да соблюда́етсѧ постановле́нїе церко́вное, ѡ҆предѣлѧ́ющее, что̀ є҆пі́скопа до́лжно поставлѧ́ти не и҆на́кѡ, ра́звѣ съ собо́ромъ и҆ по сꙋдꙋ̀ є҆пі́скопѡвъ, и҆мѣ́ющихъ вла́сть произвестѝ досто́йнаго, по кончи́нѣ преста́вльшагѡсѧ.

Пра́вило к҃д.
[edit]

До́брое дѣ́ло є҆́сть, да церко́вное стѧжа́нїе сохранѧ́етсѧ длѧ це́ркви со всѧ́кимъ тща́нїемъ и҆ благо́ю со́вѣстїю, и҆ съ вѣ́рою во всеви́дца и҆ сꙋдїю̀ бг҃а: и҆ распорѧжа́ти ѻ҆́нымъ съ разсꙋжде́нїемъ и҆ вла́стїю прили́чествꙋетъ є҆пі́скопꙋ, кото́ромꙋ ввѣ́рены всѣ̀ лю́ди и҆ дꙋ́ши собира́ющихсѧ въ це́рковь. Да бꙋ́детъ же ꙗ҆́вно принадлежа́щее це́ркви, и҆ ѿкры́то ѡ҆крꙋжа́ющымъ є҆го̀ пресвѵ́терамъ и҆ дїа́конамъ, та́къ что́бы ѻ҆нѝ зна́ли, и҆ не ѡ҆става́лись въ невѣ́дѣнїи ѡ҆ то́мъ, что̀ со́бственнѡ принадлежи́тъ це́ркви, и҆ ничто̀ ѿ ни́хъ не бы́ло сокры́то. И҆ та́кѡ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ є҆пі́скопꙋ преста́витисѧ ѿ житїѧ̀ сегѡ̀, при ѻ҆чеви́дности принадлежа́щагѡ це́ркви, и҆ ѻ҆но̀ не бꙋ́детъ расточено̀ и҆ ᲂу҆тра́чено, и҆ со́бственность є҆пі́скопа не бꙋ́детъ потрево́жена под̾ предло́гомъ принадлежа́щихъ це́ркви веще́й. И҆́бо пра́ведно є҆́сть и҆ ᲂу҆го́дно пред̾ бг҃омъ и҆ человѣ́ками, что́бы со́бственность є҆пі́скопа предоставлѧ́ема была̀ комꙋ̀ ѻ҆́нъ восхо́щетъ, а҆ достоѧ́нїе це́ркви є҆́й сохранѧ́емо бы́ло, и҆ что́бы ка́къ це́рковь не терпѣ́ла ᲂу҆ще́рба, та́къ и҆ є҆пі́скопъ, под̾ предло́гомъ достоѧ́нїѧ церко́внагѡ, не бы́лъ лиша́емъ своеѧ̀ со́бственности, и҆ли́ же, что́бы бли́зкїе къ немꙋ̀ не вошлѝ въ тѧ́жбы, а҆ съ тѣ́мъ вмѣ́стѣ и҆ ѻ҆́нъ по сме́рти не подве́ргсѧ безсла́вїю.

Пра́вило к҃є.
[edit]

Е҆пі́скопꙋ и҆мѣ́ти вла́сть над̾ церко́внымъ и҆мꙋ́ществомъ, да распорѧжа́етъ ѻ҆́нымъ со всѧ́кою ѡ҆смотри́тельностїю и҆ стра́хомъ бж҃їимъ, на по́льзꙋ всѣ́хъ нꙋжда́ющихсѧ: и҆ са́мъ да взима́етъ и҆з̾ ѻ҆́нагѡ до́лжнꙋю ча́сть, а҆́ще и҆мѣ́етъ нꙋ́ждꙋ, на неѡбходи́мыѧ своѝ потре́бнѡсти, и҆ на потре́бнѡсти страннопрїе́млемыхъ и҆́мъ бра́тїй, дабы̀ ѻ҆нѝ ни въ че́мъ не терпѣ́ли лише́нїѧ, по сло́вꙋ бж҃е́ственнагѡ а҆по́стола: и҆мѣ́юще пи́щꙋ и҆ ѡ҆дѣѧ́нїе, си́ми дово́льни бꙋ́демъ. А҆́ще же си́мъ не дово́льствꙋетсѧ, но ѡ҆браща́етъ вє́щи на своѝ дома̑шнїѧ потре́бнѡсти, и҆ дохо́ды це́ркви, и҆лѝ плоды̀ принадлежа́щихъ є҆́й поле́й, не по согла́сїю пресвѵ́терѡвъ и҆лѝ дїа́конѡвъ ᲂу҆потреблѧ́етъ, а҆ предоставлѧ́етъ над̾ ѻ҆́ными вла́сть свои́мъ дома̑шнимъ и҆ сро́дникамъ, и҆лѝ бра́тьѧмъ и҆лѝ сына́мъ, ѿ чегѡ̀ примѣ́тнѡ происхо́дитъ замѣша́тельство въ церко́вныхъ ще́тахъ: таковы́й да предста́витъ ѿче́тъ собо́рꙋ тоѧ̀ ѻ҆́бласти. И҆ а҆́ще и҆на́кѡ доно́съ бꙋ́детъ на є҆пі́скопа и҆ на состоѧ́щихъ при не́мъ пресвѵ́терѡвъ, что̀ ѻ҆нѝ принадлежа́щее це́ркви и҆лѝ ѿ поле́й, и҆лѝ ѿ и҆ны́ѧ со́бственности церко́вныѧ, ѡ҆браща́ютъ въ свою̀ по́льзꙋ, съ ᲂу҆тѣсне́нїемъ ᲂу҆бо́гихъ, и҆ съ причине́нїемъ нарека́нїѧ и҆ безсла́вїѧ домострои́тельствꙋ церко́вномꙋ, и҆ пра́вѧщымъ ѻ҆́ное таки́мъ ѻ҆́бразомъ: то таковы́е да прїи́мꙋтъ прили́чное и҆справле́нїе, по разсꙋжде́нїю свѧта́гѡ собо́ра.