Иван Горный кäнгäшвлä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Иван Горный

Тӹнь ӹлӹмäшӹм шот дон цацы ӹлаш –
Ныр гачет ашкед кемӹ агыл ач.
Вäшлиат нелӹм – ит талашы шӹлäш
Дä мышты ванжен вäк ”ам керд” гач.

*****

Тӹнь айыры шÿметлäн ярал пäшäм,
Дä тӹдӹ пукжы садла кӹцкӹм тек,
Тӹнäм тӹнь лиäт äвä ганьы цäшäн,
Тӹнäм йылатен ак керд тӹньӹм шек.

*****

Мам ӹштен ат керд ит талашы сöрäш,
Öпкäлäш вел тӹнгäлыт тӹньӹм йäл.
Шке самыньым йäл вӹкӹ ак кел йöрäш,
Тӹнь, лÿддеок, ӹшке вӹкет тӹдӹм нäл.

*****

Шкӹметӹм ит уж йäл гӹцӹн когоэш
Тöр вäрӹштӹ чывань мычывуй гань –
Чымалмыкышты, пӹсӹ шамак лоэш
Кенвазат пырхавонгы дон икань.

*****

Йӹргецет ӹнян тäнгвлä лиштӹ манын,
Тӹнь качы вӹд дон ит аздары лиш –
Йоктарен кеä тӹдӹ шу вӹд ганьы,
Шÿлäлтен вäк ат шокты изиш.

*****

Тӹнь ит ман: шукым тä гӹцӹндä пäлем
Дä мыштем, кердäм йäл гӹц шукырак.
Йӹлмӹжӹ гӹнь яклака манеш халык,
Пäшäжӹ гӹнь маклака когорак.

*****

Аккелешок одырам мам тäрвäтет
Дä крäгäм яжошты кӹчäлäт мам?
Тенгелä ÿкшä тӹнь гӹцӹнет вäтет,
Пырылаш шоат кӹнервурдымат.

*****

Мам-шоным со, хоть-кÿм вäшлимӹ туреш
Öлицä мычкы понгын ит кашт тӹнь –
Манеш-манешӹн капка мäнгӹ уреш,
Тӹнгäлеш лыпшаш тӹдӹм мардеж чӹнь.

*****

Ик шамак кӹреш лум южнамжы, маныт,
А весӹжӹ уштара кӹршӹ лум.
Тура шамак дон сӹнгем ит машаны,
Келесӹ лучи ладнан пурым, ум.

*****

Маняры шукым йäллäн ӹштет пурым,
Тӹнäрӹ тӹдäт ӹлäш сусурак,
Тӹнäрӹ паян лиэш тӹньӹн курым,
Тӹнäрӹ лиэш лӹмет сотырак.
*****
Иван Горный (ш. 1933)