Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/Ѻ҆ктѡ́врїй/к҃ѕ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа во к҃ѕ де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а ѻ҆ктѡ́врїа во к҃ѕ де́нь,
страда́нїе ст҃а́гѡ сла́внагѡ
великомч҃ника хрⷭ҇то́ва дими́трїа.
[edit]

С Ст҃ы́й великомч҃никъ дими́трїй роди́сѧ въ гра́дѣ солꙋ́нѣ ѿ бл҃горо́дныхъ и҆ бл҃гочести́выхъ роди́телей: ѻ҆ц҃ъ є҆гѡ̀ бѣ̀ воево́да солꙋ́на гра́да, вта́йнѣ вѣ́рꙋѧй въ гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ рабо́таѧй є҆мꙋ̀: не смѣ́ѧше же ꙗ҆́вѣ прест҃агѡ є҆гѡ̀ и҆сповѣ́дати и҆́мене, ꙗ҆́кѡ вели́кое на хрⷭ҇тїа́ны бы́сть тогда̀ ѿ нечести́вихъ царе́й и҆ мꙋчи́телей гоне́нїе. боѧ́сѧ ѹ҆̀бо гро́знагѡ беⷥзако́нныхъ преще́нїѧ, сокрове́нъ въ себѣ̀ и҆мѣ̀ многоцѣ́нный вѣ́ры хрⷭ҇то́вы би́серъ. Хранѧ́ше же внꙋ́трь пала́тъ свои́хъ въ та́йнѣй моли́твенницѣ двѣ̀ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны, зла́томъ и҆ ка́менїемъ драги́мъ ѹ҆кра́шены, є҆ди́нꙋ вопло́щшагѡсѧ сп҃са на́шегѡ, дрꙋгꙋ́ю же прест҃ы́ѧ бг҃омт҃ре, пред̾ ни́миже всегда̀ канди́ла вжига́ющи, и҆ ѳѷмїа́мъ кадѧ́щи, съ є҆диновѣ́рною сꙋпрꙋ́гою свое́ю молѧ́шесѧ и҆́стинномꙋ въ вы́шнихъ живꙋ́щемꙋ бг҃ꙋ, и҆ є҆диноро́дномꙋ сн҃ꙋ є҆гѡ̀, и҆ пренепоро́чнѣй влⷣчцѣ. Бы́ша же и҆ ми́лостиви велмѝ къ ни́щымъ, и҆ творѧ́хꙋ вели́каѧ бл҃годѣѧ̑нїѧ тре́бꙋющымъ, но не бѣ̀ и҆̀мъ ча́да, и҆ тогѡ̀ ра́ди въ вели́цѣй печа́ли сꙋ́ще, прилѣ́жнѡ моли́шасѧ бг҃ꙋ, да да́стъ на́слѣ́дника до́мꙋ и҆́хъ. и҆ по мно́зѣмъ вре́мени ѹ҆слы́шани бы́ша: помѧнꙋ́въ бо вы́шнїй моли̑твы и҆̀хъ и҆ млⷭ҇тыню, дадѐ и҆̀мъ сего̀ ст҃а́го и҆ достобл҃же́ннаго дими́трїа, ѡ҆ є҆гѡ́же рожде́нїи ве́сь солꙋ́нь возвесели́сѧ, сра́дꙋѧсѧ воево́дѣ своемꙋ̀, и҆́же сотворѝ всемꙋ̀ гра́дꙋ, а҆ наипа́че ѹ҆бѡ́гимъ вели́кое ѹ҆чрежде́нїе, бл҃годарѧ̀ бг҃а ѡ҆ сицево́мъ є҆гѡ̀ да́рѣ. И҆ є҆гда̀ прїи́де ѻ҆́трокъ в̾ тако́въ во́зрастъ, ꙗ҆́кѡ мощѝ є҆мꙋ̀ познава́ти и҆ ѹ҆разꙋмѣва́ти и҆́стинꙋ: введоша є҆го̀ роди́тели въ моли́твенный сво́й хра́мъ, и҆ показа́вше ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны, рѣ́ша: сѐ є҆́сть и҆з̾ѻбраже́нїе є҆ди́нагѡ и҆́стиннагѡ бг҃а, нб҃о и҆ зе́млю сотво́ршагѡ, и҆ сѐ и҆з̾ѻбраже́нїе прест҃ы́ѧ дв҃ы бцⷣы: и҆ наꙋчи́ша є҆го̀ ст҃ѣ́й вѣ́рѣ, сказꙋ́юще є҆мꙋ̀ всѧ̑, ꙗ҆̀же приво́дѧтъ къ позна́нїю гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же показꙋ́ютъ сꙋетꙋ̀ скве́рныхъ богѡ́въ ꙗ҆зы́ческихъ, и҆ бездꙋ́шныхъ і҆́дѡлѡвъ и҆́хъ. Дими́трїй же ѿ слове́съ роди́телей свои́хъ, а҆ наипа́че ѿ блгⷣти бж҃їѧ въ не́мъ дѣ́йствовати начина́ющїѧ позна̀ и҆́стинꙋ, и҆ вседꙋ́шнѡ вѣ́рова бг҃ꙋ, и҆ поклони́всѧ ст҃ы́мъ і҆кѡ́намъ, цѣлова̀ и҆̀хъ ѹ҆се́рднѡ. Роди́тели же є҆гѡ̀ призва́вше та́йнѡ сщ҃е́нника, и҆ нѣ́кїихъ ѿ зна́емыхъ себѣ̀ хрⷭ҇тїа́нъ, въ сокрове́ннѣй то́й моли́твенницѣ крести́ша сего̀ сы́на своего̀ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а. Ѻ҆́трокъ же прїе́мъ ст҃о́е кр҃ще́нїе, ѹ҆ча́шесѧ зако́нꙋ бж҃їю, и҆ растѧ́ше лѣ́ты же и҆ ра́зꙋмомъ, добродѣ́телми а҆́ки лѣ́ствицею ѿ си́лы въ си́лꙋ грѧдꙋ́щи, и҆ бл҃года́ть бж҃їѧ бѣ̀ на не́мъ, просвѣща́ющаѧ и҆ вразꙋмлѧ́ющаѧ младе́нца. Прише́дшꙋ же є҆мꙋ̀ въ во́зрастъ соверше́нный, ѿидо́ша роди́тели є҆гѡ̀ ѿ вре́менныѧ жи́зни, ѡ҆ста́влше по себѣ̀ не то́чїю и҆мѣ́нїй, но и҆ бл҃ги́хъ дѣ́лъ свои́хъ наслѣ́дника ст҃а́го дими́трїа. Слы́шавъ же маѯїмїа́нъ ца́рь ѡ҆ преставле́нїи воево́ды солꙋ́нскагѡ, призва̀ къ себѣ̀ сы́на є҆гѡ̀ дими́трїа ст҃а́го, и҆ ви́дѣвъ ра́зꙋмъ є҆гѡ̀, и҆ хра́брость къ бра́немъ, а҆нѳѷпа́томъ є҆го̀ поста́ви. и҆ солꙋ́нь є҆мꙋ̀ врꙋчѝ, гл҃ѧ: соблюдѝ ѻ҆те́чество твоѐ, и҆ ѡ҆чи́сти є҆̀ ѿ нечести́выхъ хрⷭ҇тїа́нъ, ѹ҆бива́ѧ всѧ́каго, и҆́же призыва́етъ и҆́мѧ распѧ́тагѡ. Дими́трїй же ст҃ы́й прїе́мъ ѿ царѧ̀ са́нъ: прїи́де в̾ солꙋ́нь, и҆ прїѧ́тъ бы́сть ѿ гра́жданъ че́стнѡ. И҆ а҆́бїе нача̀ ꙗ҆́снѡ пред̾ всѣ́ми и҆сповѣ́дати и҆ прославлѧ́ти и҆́мѧ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ всѣ́хъ вѣ́рѣ ст҃ѣ́й ѹ҆чи́ти: и҆ бы́сть солꙋ́нѧнѡмъ дрꙋгі́й па́ѵелъ а҆пⷭ҇лъ, къ позна́нїю и҆́стиннаго бг҃а и҆̀хъ приводѧ̀, и҆ безбо́жное многобо́жїе и҆скоренѧ́ѧ. Не по мно́зѣмъ же вре́мени и҆звѣ́стно сїѐ сотвори́сѧ царю̀ маѯїмїа́нꙋ, ꙗ҆́кѡ дими́трїй а҆нѳѷпа́тъ хрⷭ҇тїа́нинъ є҆́сть, и҆ мно́гихъ къ вѣ́рѣ свое́й приво́дитъ: є҆́же слы́шавъ ца́рь, разгнѣ́васѧ ѕѣлѡ̀. возвраща́шесѧ же тогда̀ ѿ бра́ни, ю҆́же и҆мѣ̀ съ сарма́ты, и҆ бѣ̀ въ солꙋ́нѣ. Дими́трїй же є҆щѐ пре́жде царе́ва въ солꙋ́нь прише́ствїѧ вѣ́рномꙋ слꙋзѣ̀ своемꙋ̀ и҆́менемъ лꙋ́ппꙋ врꙋчѝ всѐ своѐ и҆мѣ́нїе, и҆ бога́тство по роди́телехъ є҆гѡ̀ ѡ҆ста́вшеесѧ, зла́то же и҆ сребро̀, и҆ ка́менїе многоцѣ́нное, и҆ ѻ҆дє́жды, да разда́стъ вско́рѣ тре́бꙋющымъ и҆ ни́щымъ: разда́ждь, речѐ, бога́тство земно́е, да пои́щемъ нбⷭ҇нагѡ. са́мъ же ѡ҆брати́сѧ къ моли́твамъ и҆ поще́нїю, приꙋготовлѧ́ѧсѧ къ вѣнцꙋ̀ мꙋ́ченическомꙋ. И҆спы́товаше же ца́рь, а҆́ще и҆́стинна сꙋ́ть ѡ҆ дими́трїи повѣ̑даннаѧ; Дими́трїй же ста́въ пред̾ царе́мъ, дерзнове́ннѡ себѐ и҆сповѣ́да хрⷭ҇тїа́нина бы́ти, и҆ ѹ҆корѝ ꙗ҆зы́ческое многобо́жїе. Ца́рь же повелѣ̀ є҆го̀ всади́ти въ темни́цꙋ, въ ню́же въ ше́дъ ст҃ы́й молѧ́шесѧ, гл҃ѧ съ дв҃домъ: бж҃е въ по́мощь мою̀ вонмѝ: гдⷭ҇и помощи́ ми потщи́сѧ. ѱаⷧ҇ ѯ҃ѳ,
сⷦ в҃.
Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ терпѣ́нїе моѐ гдⷭ҇и, гдⷭ҇и ѹ҆пова́нїе моѐ ѿ ю҆́ности моеѧ̀. въ тебѣ̀ ѹ҆тверди́хсѧ ѿ ѹ҆тро́бы, ѿ чре́ва мт҃ре моеѧ̀ ты̀ є҆сѝ мо́й покрови́тель, ѡ҆ тебѣ̀ пѣ́нїе моѐ вы́нꙋ: ѱаⷧ҇ ѻ҃,
сⷦ є҃, ѕ҃.
ѱаⷧ҇ р҃г,
сⷦ л҃г.
пою̀ бг҃ꙋ моемꙋ̀ до́ндеже є҆́смь. тогѡ̀ ра́ди возвеселѧ́тсѧ ѹ҆ста̀ моѧ̀, є҆гда̀ пою̀ тебѣ̀, и҆ ѧ҆зы́къ мо́й ве́сь де́нь поꙋчи́тсѧ пра́вдѣ твое́й ѱаⷧ҇ ѻ҃,
сⷦ к҃г, к҃д.
. И҆ сѣдѧ́ше ст҃ы́й дими́трїй въ темни́цѣ ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ свѣ́тлѣ, поѧ̀ и҆ сла́вѧ бг҃а. Дїа́волъ же хотѧ̀ є҆го̀ ѹ҆страши́ти, преѻбрази́сѧ въ скорпі́ю, и҆ хотѧ́ше ст҃а́го за но́гꙋ ѹ҆гры́знꙋти. Ѻ҆́нъ же крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ ѡ҆гра́ждсѧ, безбоѧ́зненнѡ попра̀ скорпі́ю тꙋ̀ нога́ми, дв҃дскаѧ гл҃ѧ словеса̀: на а҆́спїда и҆ васїлі́ска настꙋ́пиши, и҆ попере́ши льва̀ и҆ ѕмі́ѧ ѱаⷧ҇ ч҃,
сⷦ г҃і.
. Сѣдѧ́ же та́кѡ въ темни́цѣ, посѣще́нъ бы́сть ѿ а҆́гг҃ла бж҃їѧ, ꙗ҆́влшагѡсѧ є҆мꙋ̀ съ прекра́снымъ вѣ́нце́мъ ра́йскимъ, въ свѣ́тлости вели́цѣй, и҆́же и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ми́ръ тебѣ̀ страда́лче хрⷭ҇то́въ, мꙋжа́йсѧ и҆ крѣ́пи́сѧ. Ст҃ы́й же ѿвѣща̀: ра́дꙋюсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ веселю́сѧ ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. и҆ распалѧ́шесѧ ст҃ы́й се́рдцемъ въ любо́вь бж҃їю, жела́ющи ѹ҆се́рднѡ за него̀ и҆злїѧ́ти кро́вь свою̀.

Въ то̀ вре́мѧ ѹ҆пражнѧ́шесѧ ца́рь въ и҆гра́хъ и҆ позо́рищахъ: и҆мѣ́ѧше бо нѣ́коего борца̀ сла́вна и҆́менемъ лѵ́а, ѿ ванда́лскагѡ ꙗ҆зы́ка ро́домъ сꙋ́ща. є҆мꙋ́же сотвори́въ позо́рищное мѣ́сто высо́ко, ѹ҆тѣша́шесѧ смотрѧ̀, ка́кѡ то́й лѵ́й бо́ретсѧ съ хра́брыми человѣ́ки, и҆ ѹ҆бива́етъ и҆̀хъ мета́ѧ съ высоты̀ на ко́пїѧ. Бѣ́ же та́мѡ нѣ́кїй ю҆́ноша и҆́менемъ не́сторъ, хрⷭ҇тїа́нинъ вѣ́рою, зна́емый ст҃о́мꙋ дими́трїю: се́й ви́дѧ лѵ́а ѹ҆бива́юща мно́гихъ, а҆ наипа́че хрⷭ҇тїа́нъ погꙋблѧ́юща неща́днѡ, распали́сѧ ре́вностїю, и҆ восхотѣ́въ съ ни́мъ бра́тисѧ, течѐ къ ст҃о́мꙋ дими́трїю въ темни́цѣ сѣдѧ́щемꙋ, и҆ возвѣстѝ є҆мꙋ̀ всѧ̀, ꙗ҆̀же ѡ҆ лѵ́и борцѣ̀, ꙗ҆́кѡ мно́жество ѹ҆бѝ хрⷭ҇тїа́нъ: и҆ просѧ́ше ѹ҆ негѡ̀ блгⷭ҇ве́нїѧ и҆ моли́твы, да возмо́жетъ того̀ неми́лостиваго человѣкоꙋбі́йцꙋ побѣди́ти. Ст҃ы́й же дими́трїй зна́менавъ є҆го̀ крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ, речѐ: лѵ́а побѣди́ши, и҆ за хрⷭ҇та̀ мꙋ́ченъ бꙋ́деши. Тече́ же не́сторъ на позо́рище, и҆ велегла́снѡ возопи́въ, бж҃е дими́трїевъ помози́ ми, сплете́сѧ съ сꙋпоста́томъ крѣ́пкѡ, и҆ го́рькой предадѐ є҆го̀ сме́рти, низри́нꙋвъ є҆го̀ до́лꙋ на ѻ҆́страѧ кѡ́пїѧ. Ца́рь же ѡ҆печа́лисѧ ѕѣлѡ̀ ѡ҆ погꙋбле́нїи лѵ́евомъ, и҆ а҆́бїе повелѣ̀ не́стора бл҃же́ннаго мече́мъ посѣщѝ: ѻ҆ба́че не ѹ҆тѣ́шисѧ ѿ печа́ли, но ве́сь де́нь то́й и҆ всю̀ но́щь ѡ҆ лѵ́и скорбѧ́ше. Ѹ҆вѣ́давъ же ꙗ҆́кѡ дими́трїй вино́венъ бы́сть сме́рти лѵ́евой, повелѣ̀ и҆ є҆го̀ ѹ҆би́ти ко́пїѧми. ꙗ҆́коже бо лѵ́й на кѡ́пїи ѿ ст҃а́гѡ не́стора све́рженъ ѹ҆́мре, та́кѡ и҆ дими́трїю мꙋчи́тель сꙋдѝ ко́пїѧми прободе́нꙋ бы́ти: да ра́вною, речѐ, ѹ҆́мретъ сме́ртїю то́й, и҆́же таковꙋ́ю сме́рть и҆схода́таи люби́момꙋ на́шемꙋ лѵ́ю. Но прелсти́сѧ безꙋ́мный мꙋчи́тель, мнѧ̀, ꙗ҆́кѡ ра́вною сме́ртїю ст҃і́и съ грѣ́шными ѹ҆мира́ютъ: грѣ̑шнымъ бо сме́рть люта̀, а҆ ст҃ы̑мъ чⷭ҇тна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ. Наче́ншꙋ же свѣта́ти два́десѧть шесто́мꙋ дню̀ ѻ҆ктѡ́врїа, внидо́ша во́ини въ темни́цꙋ, и҆ ѡ҆брѣ́тше ст҃а́го дими́трїа сроѧ́ща на моли́твѣ, и҆збодо́ша є҆го̀ ко́пїѧми, и҆ та́кѡ и҆з̾ѡбрази́въ стрⷭ҇ть хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а копїе́мъ прободе́ннагѡ, предадѐ въ рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ чⷭ҇тнꙋ́ю и҆ ст҃ꙋ́ю свою̀ дꙋ́шꙋ. Тѣ́ло же є҆гѡ̀ на землѝ пове́рженное и҆ безче́стнѡ лежа́щее, нѣ́цыи ѿ вѣ́рныхъ но́щїю преше́дше, та́йнѡ взѧ́ша и҆ погребо́ша.

Е҆гда́ же пробода́емь бѣ̀ ко́пїѧми ѿ во́инѡвъ дими́трїй ст҃ы́й въ темни́цѣ, предстоѧ́ше ѹ҆ заколе́нїѧ є҆гѡ̀ вѣ́рный ра́бъ пре́жде воспомѧнꙋ́тый лꙋ́ппъ, и҆ прїѧ̀ ри́зꙋ гдⷭ҇и́на своегѡ̀ кро́вїю ѡ҆моче́ннꙋю, та́кожде и҆ пе́рстень ѡ҆мочѝ въ кро́вь, и҆ мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀ ри́зою то́ю съ пе́рстнемъ творѧ́ше, всѧ́кїѧ недꙋ̑ги и҆сцѣлѧ́ѧ, и҆ прогонѧ́ѧ лꙋка́выѧ дꙋ́хи, ꙗ҆́кѡ проитѝ слꙋ́хꙋ ѡ҆ таковы́хъ чꙋдесѣ́хъ по всемꙋ̀ солꙋ́ню, и҆ всѝ болѧ́щїи къ немꙋ̀ притека́хꙋ. Ѹ҆вѣ́давъ же сїѐ маѯїмїа́нъ, повелѣ̀ ꙗ҆́ти бл҃же́ннаго лꙋ́ппа, и҆ ѿсѣщѝ главꙋ̀: и҆ та́кѡ до́брый ра́бъ за гдⷭ҇и́номъ свои́мъ ст҃ы́мъ дими́трїемъ по́йде ко гдⷭ҇ꙋ, да и҆дѣ́же є҆́сть гдⷭ҇и́нъ, та́мѡ и҆ слꙋга̀ є҆гѡ̀ бꙋ́детъ.

Вре́мени же не ма́лꙋ мимоше́дшꙋ, и҆ гоне́нїю преста́вшꙋ, над̾ гро́бомъ ст҃а́гѡ дими́трїа ма́лъ хра́мъ со́зданъ бы́сть, и҆ соверша́хꙋсѧ въ не́мъ чꙋдеса̀ мнѡ́гаѧ, и҆ разли́чнаѧ и҆сцѣлє́нїѧ бѡлѧ́щымъ подава́хꙋсѧ. По се́мъ нѣ́кто ѿ велмо́жъ свѣ́тлыхъ, сла́венъ и҆ вѣ́ренъ, ѿ страны̀ і҆ллѷрі́ческїѧ, и҆́менемъ лео́нтїй, недꙋ́гомъ тѧ́жкимъ и҆ неисцѣ́лнымъ ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́въ, притечѐ съ вѣ́рою къ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ дими́трїю. и҆ є҆гда̀ въ хра́мъ є҆гѡ̀ внесе́нъ, и҆ положе́нъ бы́сть на то́мъ мѣ́стѣ, и҆дѣ́же сокрове́нны въ землѝ лежа́хꙋ мч҃нковы мо́щы: а҆́бїе полꙋчѝ и҆сцѣле́нїе, и҆ воста̀ здра́въ, бл҃годарѧ̀ бг҃а, и҆ є҆гѡ̀ ѹ҆го́дника ст҃а́го дими́трїа прославлѧ́ѧ. Восхотѣ́ же созда́ти ст҃о́мꙋ цр҃ковь вели́кꙋ и҆ прекра́снꙋ въ зна́менїе благодаре́нїѧ: разори́въ ѹ҆̀бо то́й ма́лый хра́мъ, є҆гда̀ нача̀ копа́ти рвы̀ на ѡ҆снова́нїе, ѡ҆брѣ́те мо́щы ст҃а́гѡ великомч҃нка дими́трїа цѣ́лы и҆ нетлѣ́нны, ѿ ни́хже и҆стечѐ бл҃гово́нное мѵ́ро, и҆ ве́сь гра́дъ бл҃гоꙋха́нїѧ и҆спо́лни. Собра́сѧ же ве́сь наро́дъ, и҆ съ ра́достїю взѧ́ша мо́щы ст҃а́гѡ ѿ землѝ, и҆ мно́жество безчи́сленное болѧ́щихъ и҆сцѣли́шасѧ пома́занїемъ и҆сте́кшагѡ мѵ́ра. Лео́нтїй же ра́дꙋѧсѧ, не та́кѡ ѡ҆ свое́мъ здра́вїи, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ѡ҆брѣ́тенїи ст҃ы́хъ моще́й, вско́рѣ совершѝ наче́ншеесѧ дѣ́ло, и҆ созда̀ на то́мъ мѣ́стѣ хра́мъ преди́венъ во и҆́мѧ дими́трїа ст҃а́гѡ, и҆ въ не́мъ положѝ чⷭ҇тны́ѧ є҆гѡ̀ мо́щы въ ковче́зѣ ѡ҆кова́нномъ зла́томъ и҆ сребро́мъ, и҆ ѹ҆кра́шенномъ ка́менїемъ многоцѣ́ннымъ. кꙋпи́въ же сє́ла и҆ вїногра́ды, дадѐ цр҃кви то́й на препита́нїе въ не́й слꙋжа́щымъ. Возвраща́ѧсѧ же въ своѧ̀, восхотѣ̀ взѧ́ти ча́сть нѣ́кꙋю ѿ моще́й ст҃а́гѡ съ собо́ю, ꙗ҆́кѡ да и҆ въ ѻ҆ч҃ествїи свое́мъ сози́ждетъ є҆мꙋ̀ цр҃ковь. Ст҃ы́й же ꙗ҆́влшисѧ є҆мꙋ̀, запретѝ, да не де́рзнетъ ѿѧ́ти что̀ ѿ моще́й є҆гѡ̀. ѻ҆́нъ же взѧ̀ то́чїю плащени́цꙋ, кро́вїю ст҃а́гѡ ѡ҆моче́ннꙋю, и҆ въ златы́й ковче́гъ вложи́въ, по́йде. Мнѡ́га же въ пꙋтѝ чꙋдеса̀ сотвори́шасѧ ѿ тоѧ̀ плащени́цы си́лою мл҃твъ ст҃а́гѡ: и҆́бо преходѧ́щꙋ є҆мꙋ̀ нѣ́кꙋю велмѝ наводне́ннꙋю и҆ ѕѣлѡ̀ бꙋ́рею волнꙋ́ющꙋюсѧ рѣкꙋ̀, и҆ въ вели́комъ смꙋще́нїи и҆ стра́сѣ бы́вшꙋ, ꙗ҆ви́сѧ ст҃ы́й мч҃нкъ гл҃ѧ: ковче́гъ съ плащени́цею возмѝ въ своѝ рꙋ́цѣ, и҆ не бо́йсѧ. сотво́ршꙋ же є҆мꙋ̀ та́кѡ, пре́йде без̾ вре́да съ свои́ми рѣкꙋ̀ ѻ҆́нꙋ. Доше́дъ же ѻ҆ч҃ества своегѡ̀, пресла́внꙋ цр҃ковь ст҃о́мꙋ созда̀, и҆ мари́на є҆па́рха і҆ллѷрі́ческаго болѧ́ща, гно́емъ и҆ стрꙋ́пы ѡ҆бложе́ннаго ѿ главы̀ да́же и҆ до но́гъ, ѿ недꙋ́га и҆зба́ви: и҆ нѣ́коего кровоточи́ваго пресла́внѡ и҆сцѣлѝ, и҆ бѣснꙋ́ющагосѧ ѹ҆врачева̀, и҆ и҆́на мнѡ́га мл҃твами ст҃а́гѡ соверша́хꙋсѧ та́мѡ чꙋдеса̀, наипа́че же въ солꙋ́нѣ, и҆дѣ́же ст҃ы́ѧ є҆гѡ̀ положены̀ мо́щы.

Бы́сть нѣ́когда̀ гла́дъ вели́къ въ солꙋ́нѣ, ꙗ҆́кѡ ѹ҆мира́ти человѣ́кѡмъ ѿ ѡ҆скꙋдѣ́нїѧ пи́щи. Ст҃ы́й же не терпѧ̀ гра́да своегѡ̀ гла́домъ ги́блема зрѣ́ти, ꙗ҆влѧ́шесѧ ѻ҆чеви́днѡ на мо́ри кора́бленникѡмъ, ѡ҆бходѧ̀ приста̑нища, и҆ ѡ҆ти̑шїѧ, и҆ ѻ҆́стровы мнѡ́гїѧ, и҆ повелѣва́ѧ кораблє́мъ носѧ́щымъ пшени́цꙋ в̾ солꙋ́нь плы́ти, и҆ та́кѡ гра́дъ сво́й ѿ гла́да и҆зба́ви. Є҆гда́ же бл҃гочести́вый цр҃ь і҆ꙋстїнїа́нъ созда̀ прекра́снꙋ и҆ пресла́внꙋ въ цары́градѣ цр҃ковь, во и҆́мѧ премꙋ́дрости бж҃їѧ: посла̀ въ солꙋ́нь честны́ѧ мꙋ́жи, принестѝ ѿтꙋ́дꙋ ча́сть нѣ́кꙋю ѿ моще́й дими́трїа ст҃а́гѡ, во ѹ҆краше́нїе и҆ ѡ҆сщ҃е́нїе новосозда́ннѣй цр҃кви. Доше́дшымъ же посла́нникѡмъ солꙋ́нѧ, и҆ къ честно́мꙋ ковче́гꙋ ст҃а́гѡ прибли́жившимсѧ, во є҆́же и҆спо́лнити повелѣ́нїе царе́во: внеза́пꙋ и҆зы́де ѻ҆́гнь ѿ ковче́га, пла́мєнныѧ и҆́скры на всѣ́хъ и҆спꙋща́ѧ, и҆ гла́съ ѿ ѻ҆гнѧ̀ стра́шенъ гл҃ѧй: сто́йте и҆ не дерза́йте. Падо́ша же всѝ ѿ стра́ха та́мѡ бы́вшїи, и҆ пе́рсть то́чїю ѿ землѝ взе́мше, къ царю̀ ѿидо́ша, и҆ бы̑вшаѧ сказа́вше, всѣ́хъ слы́шащихъ во ѹ҆дивле́нїе приведо́ша. Пе́рсть же при гро́бѣ ст҃а́гѡ ѿ землѝ взѧ́тꙋю полови́нꙋ царю̀ да́ша, полови́нꙋ же въ церко́внѣй сосꙋдохрани́телницѣ положи́ша.

Ю҆́ноша нѣ́кїй и҆́менемъ ѻ҆нѷсі́форъ ѹ҆стро́енъ бы́сть въ цр҃кви ст҃а́гѡ возжига́ти свѣщы̑ и҆ ѹ҆правлѧ́ти лампа̑ды, то́й ѿ лꙋка́вагѡ подвиза́емый, кра́дѧше свѣщы̑, и҆ продаю́щи ѧ҆̀ та́йнѡ, творѧ́ше себѣ̀ нѣ́кїй скве́рный прибы́токъ. Ст҃ы́й же не терпѧ̀ такова́гѡ ѕла̀ дѣ́ла въ хра́мѣ є҆гѡ̀ быва́емагѡ, ꙗ҆ви́сѧ во снѣ̀ ѻ҆нѷсі́форꙋ, и҆ ѕлодѣѧ́нїе є҆гѡ̀ чл҃вѣколю́бнѡ ѡ҆бличѝ, гл҃ѧ: бра́те ѻ҆нѷсі́форе, не ѹ҆го́дно мѝ є҆сть дѣ́ло твоѐ, ꙗ҆́кѡ кра́деши свѣщы̑, и҆ твори́ши тщетꙋ̀ приносѧ́щымъ, наипа́че же себѣ̀, и҆́бо такова̑ѧ дѣ́ющемꙋ расте́тъ ѡ҆сꙋжде́нїе: ѡ҆ста́ви ѹ҆̀бо сїѐ, и҆ пока́йсѧ. Ѻ҆нѷсі́форъ же воспрѧнꙋ́въ ѿ сна̀, стыдѧ́шесѧ дѣ́ла своегѡ̀, и҆ боѧ́шесѧ. По вре́мени же нѣ́коемъ забы̀ наказа́нїе мꙋ́чениково, и҆ па́ки ѕлы́мъ содержи́мый ѻ҆бы́чаемъ и҆ безстра́шїемъ свѣщы̀ нача̀ кра́сти. Є҆ди́ною же нѣ́кто ѿ бл҃гочести́выхъ гра́жданъ ѕѣлѡ̀ ра́нѡ воста́въ, прїи́де въ цр҃ковь, и҆ принесѐ вели́кїѧ свѣщы̑, ꙗ҆̀же заже́гши, поста́ви ѹ҆ гро́ба ст҃а́гѡ мꙋ́ченика дими́трїа, и҆ помоли́всѧ ѿи́де. Ѻ҆нѷсі́форъ же прише́дъ ко свѣща́мъ, прострѐ рꙋ́кꙋ взѧ́ти ѧ҆̀, и҆ а҆́бїе бы́сть ѿ гро́ба ст҃а́гѡ гла́съ гл҃ѧй: па́ки ли та̑ѧжде дѣ́еши; си́мъ гла́сомъ а҆́ки гро́момъ пораже́нъ ѻ҆нѷсі́форъ, падѐ тѧ́жкѡ на зе́млю, и҆ лежа́ше а҆́ки ме́ртвъ, до́ндеже нѣ́кїй ѿ кли́рикъ прише́дъ, воздви́же є҆го̀ и҆зстꙋпи́вша ѿ ѹ҆́жаса. Є҆два́ же прише́дъ въ себѐ, и҆сповѣ́да пред̾ всѣ́ми грѣ́хъ сво́й, и҆ пе́рвое во снѣ̀ ꙗ҆вле́нїе ст҃а́гѡ, и҆ второ́е ꙗ҆́вѣ ѡ҆бличе́нїе сказа̀, и҆ всѝ ѹ҆жаса́хꙋсѧ, слы́шаще сїѧ̑.

Мно́жицею же ст҃ы́й великомч҃нкъ гра́дъ сво́й солꙋ́нь ѿ ва́рварскагѡ наше́ствїѧ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ пресла́внѡ и҆зба́ви: и҆ногда̀ а҆раві́тстѣй ра́ти во вре́мѧ маѵрїкі́а царѧ̀ належа́щей, и҆ гра́дꙋ солꙋ́нскомꙋ ѿ врагѡ́въ ѡ҆бстои́мꙋ, и҆ крѣ́пцѣ ра́тꙋемꙋ сꙋ́щꙋ, бѣ̀ въ гра́дѣ нѣ́кїй бг҃обоѧ́зненный и҆ ѕѣлѡ̀ добродѣ́телный мꙋ́жъ, и҆́менемъ і҆ллꙋ́стрїй: се́й прише́дъ но́щїю къ цр҃кви ст҃а́гѡ великомч҃нка дими́трїа, въ притво́рѣ молѧ́шесѧ прилѣ́жнѡ бг҃ꙋ и҆ стрⷭ҇тоте́рпцꙋ хрⷭ҇то́вꙋ ѡ҆ защище́нїи своегѡ̀ гра́да, и҆ бы́сть въ ѹ҆жа́сномъ видѣ́нїи: ѹ҆зрѣ́ бо нѣ́кїѧ два̀ ю҆́ношы свѣ́тлы, ꙗ҆́кѡ є҆ди́ны ѿ предстоѧ́щихъ лицꙋ̀ ца́рскомꙋ, пришє́дшыѧ къ хра́мꙋ ст҃а́гѡ, бѣ́ша же а҆́гг҃лы бж҃їи, и҆̀мже две́ри са́ми ѿверзо́шасѧ, и҆ внидо́ша внꙋ́трь. вни́де же и҆ і҆ллꙋ́стрїй по ни́хъ, ви́дѣти хотѧ̀ бꙋ́дꙋщее. Вше́дшїи же велегла́снѡ рѣ́ша: гдѣ̀ є҆́сть гдⷭ҇и́нъ живы́й здѣ̀; и҆ сѐ ꙗ҆ви́сѧ и҆́нъ ю҆́ноша а҆́ки слꙋга̀ гл҃ѧй: что̀ є҆го̀ тре́бꙋете; ѻ҆ни́ же рѣ́ша: гдⷭ҇ь посла̀ на́съ къ немꙋ̀ рещѝ сло́во. Слꙋга́ же ѹ҆каза́въ на гро́бъ ст҃а́гѡ, речѐ: здѣ̀ є҆́сть. Ѻ҆ни́ же рѣ́ша слꙋзѣ̀: возвѣстѝ ѹ҆̀бо є҆мꙋ̀ ѡ҆ на́съ. и҆ ше́дъ слꙋга̀ ѿѧ̀ завѣ́сꙋ, и҆ сѐ и҆зы́де ст҃ы́й дими́трїй въ срѣ́тенїе и҆̀мъ та́ко́въ, ꙗ҆́коже на і҆кѡ́нѣ напи́санъ бѣ̀, свѣ́телъ же ꙗ҆́кѡ сл҃нце, ꙗ҆́кѡ немо́щно бѣ̀ томꙋ̀ і҆ллꙋ́стрїю на него̀ взира́ти, но трепета́ше ѿ стра́ха, ви́дѧ быва́емое. Цѣлова́ша же прише́дшїи дими́трїа ст҃а́го, ѻ҆́нъ же речѐ къ ни́мъ: блгⷣть ва́мъ, чесѡ̀ ра́ди прїидо́сте ко мнѣ̀; рѣ́ша же прише́дшїи: влⷣка посла̀ на́съ къ твое́й ст҃ости, повелѣва́ѧ тебѣ̀ ѡ҆ста́вити гра́дъ, и҆ пойтѝ къ немꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ є҆го̀ врагѡ́мъ преда́ти. сїѧ̑ слы́шавъ мч҃никъ, со слеза́ми преклони́въ главꙋ̀ молча́ше. Слꙋга́ же къ прише́дшымъ речѐ: а҆́ще бы вѣ́далъ прише́ствїе ва́ше без̾ꙋтѣ́шно, не бы̀ повѣ́далъ ѡ҆ ва́съ гдⷭ҇и́нꙋ моемꙋ̀. Та́же и҆ ст҃ы́й мч҃никъ ѿве́рзъ ѹ҆ста̀ своѧ̀, гл҃ати нача̀: та́кѡ ли и҆зво́лисѧ гдⷭ҇ꙋ моемꙋ̀; таково́ ли є҆́сть хотѣ́нїе влⷣки всѧ́ческихъ; да гра́дъ, є҆го́же и҆скꙋпѝ чⷭ҇тно́ю кро́вїю: преда́стъ въ рꙋ́цѣ врагѡ́въ, не вѣ́дꙋщымъ є҆гѡ̀, и҆ не вѣ́рꙋющымъ є҆мꙋ̀, ни чтꙋ́щымъ ст҃а́гѡ и҆́мене є҆гѡ̀; Прише́дшїи же ѿвѣща́ша: а҆́ще бы не и҆зво́лилъ та́кѡ влⷣка на́шъ, не бы̀ посла́лъ на́съ къ ст҃ы́ни твое́й. ѻ҆́нъ же речѐ: ше́дше бра́тїе, рцы́те влⷣцѣ моемꙋ̀, та́кѡ гл҃етъ дими́трїй ра́бъ тво́й: вѣ́мъ щедро́ты твоѧ̀ чл҃вѣколю́бче влⷣко гдⷭ҇и, превосходѧ́щыѧ грѣхѝ на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ всегѡ̀ мі́ра беззакѡ́нїѧ не преѡдолѣ́ютъ млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀: ты̀ грѣ́шн́хъ ра́ди кро́вь свою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ дꙋ́шꙋ свою̀ за на́съ положи́лъ є҆сѝ: ꙗ҆вѝ ѹ҆̀бо млⷭ҇ть свою̀ и҆ на се́мъ гра́дѣ, и҆ ѡ҆ставлѧ́ти мѝ є҆го̀ не велѝ. поне́же бо поста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ гра́дꙋ семꙋ̀ стра́жа: тебѣ̀ ѹ҆̀бо ѹ҆подо́блюсѧ влⷣцѣ моемꙋ̀, дꙋ́шꙋ мою̀ за гра́жданы положꙋ̀. и҆ а҆́ще сі́и поги́бнꙋтъ, и҆ а҆́зъ съ ни́ми да поги́бнꙋ. не погꙋблѧ́й ѹ҆̀бо гдⷭ҇и гра́да, въ не́мже и҆́мѧ ст҃о́е нарица́етсѧ: а҆́ще бо и҆ согрѣши́ша лю́дїе сі́и, но тебѐ не ѿстꙋпи́ша, и҆ ты̀ са́мъ є҆сѝ бг҃ъ ка́ющихсѧ. Вопроси́ша же є҆го̀ прише́дшїи: та́кѡ ли посла́вшемꙋ на́съ гдⷭ҇ꙋ ѿ тебѐ ѿвѣща́емъ; речѐ дими́трїй: є҆́й та́кѡ бра́тїе, рцы́те, вѣ́мъ бо, ꙗ҆́кѡ не до конца̀ прогнѣ́ваетсѧ, ни въ вѣ́къ враждꙋ́етъ. Сїѧ̑ ре́къ, вни́де въ гро́бницꙋ, и҆ сщ҃е́нный ковче́гъ затвори́сѧ. ѻ҆ни́же бесѣ́довавшїи съ ни́мъ не ви́дими бы́ша. Сїѧ̑ всѧ̑ і҆ллꙋ́стрїй въ видѣ́нїи ѹ҆жа́сномъ ви́дѣ и҆ слы́ша: и҆ скоⷩ҇ча́вшꙋсѧ видѣ́нїю, прїи́де въ себѐ, и҆ чꙋдѧ́шесѧ ѕѣлѡ̀: па́дъ же на зе́млю, бл҃годарѧ́ше ст҃а́го, ꙗ҆́кѡ и҆́мать попече́нїе ѡ҆ гра́дѣ, и҆ мо́литъ влⷣкꙋ, да не пре́дани бꙋ́дꙋтъ лю́дїе въ рꙋ́цѣ врагѡ́въ свои́хъ. На ѹ҆́трїе же возвѣстѝ та̑ всѣ́мъ лю́демъ, и҆ ѹ҆крѣплѧ́ше и҆̀хъ къ мꙋ́жественномꙋ врагѡ́мъ сопротивле́нїю. вси́ же слы́шаще сїѧ̑, со слеза́ми вопїѧ́хꙋ къ бг҃ꙋ, ми́лости просѧ́ще, и҆ ст҃а́гѡ дими́трїа призыва́юще на по́мощь, є҆гѡ́же по́мощїю и҆ застꙋпле́нїемъ цѣ́лы сохрани́шасѧ: вско́рѣ бо ѿидо́ша вразѝ ѿ стѣ́нъ гра́дскихъ со стꙋдо́мъ, не могꙋ́ще взѧ́ти гра́да вели́кимъ ѹ҆го́дникомъ бж҃їимъ храни́магѡ, и҆ тщѝ во своѧ̀ возврати́шасѧ. та́кѡ дими́трїй ст҃ы́й гра́дъ сво́й защища́ше.

Мно́гихъ же ѿ плѣне́нїѧ ва́рварскагѡ свободѝ: нѣ́коего є҆пⷭ҇кпа ѿ ва́рваръ ꙗ҆́та, и҆ ѹ҆́зами ѡ҆бложе́на, ѿ належа́щихъ є҆мꙋ̀ ѹ҆́зъ, ꙗ҆ви́вшисѧ, разрѣшѝ, и да́же до солꙋ́нѧ наста́ви. И҆ногда́ же наше́дшымъ ва́рварѡмъ на предѣ́лы солꙋ́нскїѧ, и҆ ѻ҆́крестъ гра́да мно́гѡ люде́й плѣни́вшымъ, взѧ́ша нѣ́кїѧ двѣ̀ дѣви́цы красны̀, и҆ ве́дше въ свою̀ зе́млю, дарова́ша и҆̀хъ кнѧ́зю своемꙋ̀: бѣ́ша же ѻ҆́бѣ хи́тры дѣ́лꙋ пѧ́личномꙋ, всѧ́кїѧ ви́ды цвѣтѡ́въ же и҆ древе́съ, и҆ пти́цъ, и҆ ѕвѣре́й, и҆ ли́цъ чл҃вѣ́ческихъ, ѹ҆мѣ́юще до́брѣ шве́нїемъ и҆з̾ѻбража́ти. Ѹ҆вѣ́давъ же кнѧ́зь хи́трость и҆́хъ въ то́мъ дѣ́лѣ, глаго́ла и҆̀мъ: слы́шꙋ, ꙗ҆́кѡ въ землѝ ва́шей вели́къ є҆́сть бг҃ъ дими́трїй, и҆ вели́каѧ чꙋдеса̀ твори́тъ: и҆зші́йте мѝ ѹ҆̀бо на плащани́цѣ ѻ҆́бразъ є҆гѡ̀, да и҆ а҆́зъ поклоню́сѧ є҆мꙋ̀. Дѣ̑вы же рѣ́ша: нѣ́сть бг҃ъ дими́трїй, но вели́кїй слꙋга̀ бж҃їй и҆ помо́щникъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ. не де́рзнемъ же сего̀ сотвори́ти кнѧ́же, вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ не почти́ти є҆го̀, но порꙋга́тисѧ є҆мꙋ̀ хо́щеши. Кнѧ́зь же речѐ: въ рꙋка́хъ мои́хъ живо́тъ ва́шъ и҆ сме́рть, и҆збира́йте, є҆́же хо́щете: и҆лѝ сотвори́те, є҆́же повелѣва́ю ва́мъ, и҆ жи́вы бꙋ́дете, и҆лѝ не сотво́рше повелѣ́ннагѡ, ѹ҆́мрете а҆́бїе. ѻ҆ни́ же стра́ха сме́рти ѹ҆боѧ́вшесѧ, нача́ша ши́ти на плащани́цѣ ѻ҆́бразъ дими́трїа ст҃а́гѡ. Приходѧ́щꙋ же дню̀ ст҃ы́ѧ па́мѧти є҆гѡ̀, соверши́сѧ ѻ҆́бразъ є҆гѡ̀, и҆ въ но́щь тꙋ̀ сѣдѧ́ще при пѧ́лцѣхъ тѣ̀ дѣ́вы, возлего́ша на ѻ҆́бразъ, и҆ пла́кати нача́ша, глаго́люще: не прогнѣ́вайсѧ на на́съ мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ беⷥзако́нный кнѧ́зь хо́щетъ порꙋга́тисѧ ст҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀: вѣ́си же, ꙗ҆́кѡ не хотѣ́хомъ дѣ́ломъ на́шимъ и҆з̾ѻбрази́ти ст҃а́гѡ лица̀ твоегѡ̀, но нево́лею сїѐ сотвори́хомъ, го́рькїѧ боѧ́щесѧ сме́рти: и҆ та́кѡ пла́чꙋщесѧ над̾ ѻ҆́бразомъ, ѹ҆снꙋ́ша. и҆ сѐ ꙗ҆́коже и҆ногда̀ а҆́гг҃лъ а҆ввакꙋ́ма, та́кѡ дими́трїй ст҃ы́й взе́мъ ты́ѧ дѣ̑вы со ѻ҆́бразомъ свои́мъ, ѿ плѣне́нїѧ пренесѐ тоѧ̀ но́щи въ солꙋ́нь на пра́здникъ сво́й, и҆ поста́ви въ цр҃кви ѹ҆ гро́ба своегѡ̀, соверша́ющꙋсѧ всено́щномꙋ пѣ́нїю. Ви́дѣвше же лю́дїе чꙋ́до сїѐ, ѹ҆диви́шасѧ, и҆ дѣ̑вы ѻ҆́ныѧ возбꙋ́ждшесѧ, воⷥзва́ша: сла́ва бг҃ꙋ, гдѣ̀ ѡ҆брѣта́емсѧ: и҆ мнѣ́ша со́нъ ви́дѣти. та́же и҆́стиннѡ ѹ҆вѣ́давше, ꙗ҆́кѡ въ солꙋ́нѣ сꙋ́ть, и҆ ви́дѧтъ гро́бъ ст҃а́гѡ, и҆ наро́дъ мно́гъ въ цр҃кви стоѧ́щїй, велегла́снѡ бл҃годари́ша застꙋ́пника своего̀ ст҃а́го дими́трїа, и҆ всѧ̀ ꙗ҆̀же ѡ҆ себѣ̀ всѣ̑мъ и҆сповѣ́даша. возра́довашасѧ же солꙋ́нѧне ѡ҆ таково́мъ пресла́вномъ чꙋдесѝ, и҆ пра́здноваша ра́достнѡ де́нь ст҃а́гѡ дими́трїа. Ѻ҆́бразъ же є҆гѡ̀ шве́нный над̾ ѻ҆лтаре́мъ поста́виша, и҆ мнѡ́гаѧ ѿ негѡ̀ чꙋдеса̀ быва́хꙋ въ сла́вꙋ бг҃а въ трⷪ҇цѣ є҆ди́нагѡ, є҆мꙋ́же че́сть и҆ бл҃годаре́нїе и҆ поклоне́нїе ѿ всеѧ̀ тва́ри бꙋ́ди во вѣ́ки, а҆ми́нь.

Мꙋсі́а ст҃а́гѡ дими́трїа солꙋ́нскагѡ, михаи́ловскїй монасты́рь въ кі́евѣ.
Тропа́рь, гла́съ г҃:

Вели́ка ѡ҆брѣ́те въ бѣда́хъ тѧ̀ побо́рника вселе́ннаѧ, страстоте́рпче, ꙗ҆зы́ки побѣжда́юща. ꙗ҆́коже ѹ҆́бѡ лѵ́евꙋ низложи́лъ є҆сѝ горды́ню, и҆ на по́двигъ дерзнове́нна сотвори́лъ є҆сѝ не́стора, та́кѡ, свѧ́те дими́трїе, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ моли́сѧ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Крове́й твои́хъ стрꙋѧ́ми, дими́трїе, цр҃ковь бг҃ъ ѡ҆багрѝ, да́вый тебѣ̀ крѣ́пость непобѣди́мꙋю, и҆ соблюда́ѧ гра́дъ тво́й невреди́мь: тогѡ́ бо є҆сѝ ѹ҆твержде́нїе.


Въ то́йже де́нь воспомина́нїе вели́кагѡ трꙋ́са, бы́вшагѡ въ кѡнстанті́нѣ гра́дѣ, въ ца́рство льва̀ і҆са́ѵра.

Въ то́йже де́нь преста́висѧ прпⷣбный ѻ҆ц҃ъ а҆ѳана́сїй въ мидикі́йстѣмъ, и҆́же въ виѳѷні́и монастырѣ̀, ѹ҆годи́въ бг҃ꙋ соверше́ннѡ: на є҆гѡ́же гро́бѣ повелѣ́нїемъ бж҃їимъ и҆зрастѐ кѷпари́съ ѿ самы́хъ тогѡ̀ пе́рсей, цѣлѧ́щъ ли́ствїемъ свои́мъ всѧ́кїѧ недꙋ́ги. Зрѝ ѡ҆ то́мъ мѣ́сѧца а҆прі́ллїа въ г҃ де́нь, въ житїѝ преподо́бнагѡ нїки́ты и҆сповѣ́дника.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.