Житїѧ̑ ст҃ы́хъ ѿ ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ/І҆ꙋ́лїй/к҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Житїѧ̑ ст҃ы́хъ, творе́нїе ст҃а́гѡ дими́трїа росто́вскагѡ (въ лѣта̀ по ржⷭ҇твѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ ҂ахч҃є по ҂аѱ҃єby Dimitry of Rostov
Мцⷭ҇а і҆ꙋ́лїа въ к҃ де́нь
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Мцⷭ҇а і҆ꙋ́лїа въ к҃ де́нь,
житїѐ и҆ чꙋдеса̀ ст҃а́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка и҆лїѝ.
[edit]

Бг҃ови́дца и҆ ревни́телѧ по бз҃ѣ сла́внагѡ, царе́й беⷥзако́нновавшихъ ѡ҆бличи́телѧ, ѿстꙋпи́вшихъ ѿ бг҃а люде́й наказа́телѧ, казни́телѧ же лжи́выхъ проро́кѡвъ, ди́внагѡ чꙋдотво́рца, є҆мꙋ́же стїхі́и повинова́хꙋсѧ, є҆гѡ́же нб҃о послꙋ́шаше, вели́кагѡ ѹ҆го́дника бж҃їѧ, до се́лѣ во пло́ти пребыва́ющагѡ, и҆ второ́мꙋ прише́ствїю хрⷭ҇то́вꙋ пред̾итѝ и҆мꙋ́щагѡ, и҆лїѝ ст҃а́гѡ житїѐ нача́ти хотѧ́ще, ꙗ҆́кѡ предисло́вїе, вкра́тцѣ та̀ дѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆̀же пре́жде є҆гѡ̀ бѧ́хꙋ, предло́жимъ, ꙗ҆снѣ́йшагѡ ра́ди и҆з̾ѧвле́нїѧ ре́вности є҆гѡ̀, є҆́юже поревнова̀ по гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ. и҆з̾ нача́ла и҆збра́ннїи бж҃їи лю́дїе въ двана́десѧть племе́нъ ѿ двана́десѧти сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѹ҆мно́жившїисѧ, всѝ бѧ́хꙋ нераздѣ́лнѡ съ собо́ю, є҆динокꙋ́пнѡ, є҆диносовѣ́тнѡ, є҆ди́нымъ вожде́мъ ѹ҆правлѧ́еми, наче́нше ѿ мѡѷсе́а и҆ і҆исꙋ́са наѵи́на, и҆ про́чїихъ сꙋде́й і҆и҃лскихъ, да́же до царѧ̀ дв҃да и҆ соломѡ́на. є҆гда́ же по соломѡ́нѣ прїѧ̀ ца́рство сы́нъ є҆гѡ̀ ровоа́мъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ю҆́ный не прїе́млѧ до́брагѡ совѣ́та разꙋ́мныхъ старѣ́йшинъ, но слꙋ́шаѧ развраще́ннагѡ совѣ́та подо́бныхъ себѣ̀ ю҆́ныхъ г҃ царⷭ҇ в҃і,
сⷯ и҃.
, нача̀ тѧ́жекъ бы́ти лю́демъ і҆и҃левымъ, ѡ҆тѧгоща́ѧ и҆̀хъ и҆зли́шними да́нми и҆ рабо́тою, и҆ наказꙋ́ѧ и҆̀хъ ра́нами и҆ расточе́нїемъ: тогда̀ де́сѧть племе́нъ і҆и҃левыхъ ѿто́ргшесѧ ѿ негѡ̀, и҆збра́ша себѣ̀ и҆на́го царѧ̀, и҆́менемъ і҆еровоа́ма. Бѣ́ же то́й і҆еровоа́мъ пре́жде ра́бъ соломѡ́новъ, є҆го́же є҆гда̀ хотѣ̀ соломѡ́нъ за нѣ́кꙋю винꙋ̀ ѹ҆би́ти, ѻ҆́нъ бѣжа̀ во є҆гѵ́петъ, и҆ бы́сть та́мѡ до ѹ҆ме́ртвїѧ Соломѡ́нова. по сме́рти же соломѡ́новой возвра́щшасѧ, поста́виша над̾ собо́ю царѧ̀ племена̀ і҆и҃лева, ѿтѡ́ргшаѧсѧ ѿ ровоа́ма. и҆ бѣ̀ Ровоа́мъ сынъ Соломѡ́новъ ца́рствꙋѧ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ над̾ двꙋмѧ̀ то́чїю племена́ми, над̾ і҆ꙋ́динымъ и҆ над̾ венїамі́новымъ. І҆еровоа́мъ же ра́бъ соломѡ́новъ ца́рствоваше над̾ десѧтїю̀ племена́ми і҆и҃левыми, во ѡ҆бновле́нномъ ѿ негѡ̀ гра́дѣ Сїкі́мѣ, и҆́же бѣ̀ пре́жде разоре́нъ. ѡ҆ста́вшаѧсѧ ѹ҆́бѡ при сы́нѣ соломѡ́новомъ два̀ племена̀ нарица́ема бѧ́хꙋ ца́рство і҆ꙋ́дово. ѿто́ргшаѧсѧ же къ рабꙋ̀ соломѡ́новꙋ де́сѧть племе́нъ, нарица́хꙋсѧ ца́рство і҆и҃лево. а҆ поне́же всѧ̀ племена̀ і҆и҃лева, а҆́ще и҆ раздѣли́шасѧ на два̀ ца́рства, ѻ҆ба́че є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ, нб҃о и҆ зе́млю сотво́ршемꙋ кꙋ́пнѡ рабо́тахꙋ, ни можа́хꙋ цр҃кве и҆ны́ѧ и҆мѣ́ти, кромѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́мскїѧ соломѡ́номъ со́зданныѧ, ни и҆ны́хъ сщ҃е́нникѡвъ кромѣ̀ поста́вленныхъ ѿ бг҃а: тогѡ̀ ра́ди по всѧ̀ лѣ́та и҆з̾ ца́рства і҆и҃лскагѡ лю́дїе мно́гимъ мно́жествомъ хожда́хꙋ во і҆ерⷭ҇ли́мъ на поклоне́нїе, съ приноше́нїемъ же́ртвъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀. І҆еровоа́мъ же ца́рь і҆и҃левъ то̀ ви́дѧ, помы́сли въ себѣ̀, гл҃ѧ: сі́и лю́дїе, а҆́ще всегда̀ та́кѡ ходи́ти бꙋ́дꙋтъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, поклоне́нїѧ ра́ди бг҃ꙋ, то̀ па́ки восхотѧ́тъ приложи́тисѧ къ царю̀ своемꙋ̀ пе́рвомꙋ, сы́нꙋ Соломѡ́новꙋ, и҆ ѹ҆бїю́тъ мѧ̀. сїѐ помышлѧ́ѧ, и҆ска́ше ка́кѡ бы і҆и҃лтѧнѡвъ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма ѿврати́ти, дабы̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ не ходи́ли, и҆ ѹ҆мы́сли пе́рвѣе ѿврати́ти и҆̀хъ ѿ бг҃а. невозмо́жно, речѐ, ѡ҆ста́вити и҆̀мъ і҆ерⷭ҇ли́мъ, а҆́ще не пе́рвѣе ѡ҆ста́вѧтъ бг҃а. Зна́ѧ же бы́ти наро́дъ то́й, ѹ҆до́бь прекло́ненъ ко і҆дѡлопоклоне́нїю и҆ ко всѧ́комꙋ скве́рномꙋ беⷥзако́нїю, и҆з̾ѡбрѣ́те ѹ҆̀бо и҆̀мъ на бг҃оѿстꙋ́пство ко́знь сицевꙋ́ю: сотворѝ двѣ̀ ю҆́ницы златы́ѧ, ꙗ҆́коже и҆ дре́внїи і҆и҃лтѧне, и҆з̾ є҆гѵ́пта и҆зше́дшїи и҆зва́ѧли въ пꙋсты́нѣ телца̀ злата́го. тѣ̑мъ дре́внимъ бг҃оѿстꙋ́пникѡмъ беⷥзако́нный ца́рь подража́въ, и҆ двѣ̀ ю҆́ницы ѿ зла́та содѣ́лавъ, созва̀ къ себѣ̀ ве́сь наро́дъ і҆и҃лскїй, и҆ показа́въ и҆̀мъ ю҆́ницы ты̑ѧ, речѐ къ ни́мъ: сі́и бо́зи твоѝ і҆и҃лю, и҆̀же и҆зведо́ша тѧ̀ и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ и҆схоⷣ л҃в,
сⷯ д҃.
, не ходи́те про́чее во і҆ерⷭ҇ли́мъ, си̑мъ богѡ́мъ покланѧ́йтесѧ. и҆ поста́ви ты̑ѧ ю҆́ницы на разли́чныхъ мѣ́стѣхъ, є҆ди́нꙋю въ веѳи́ли, а҆ дрꙋгꙋ́ю въ да́нѣ, созда́въ и҆̀мъ хра́мы прекра́сныѧ, и҆ ѹ҆ста́ви тѣ̑мъ пра́здники и҆ жє́ртвы мнѡ́гїѧ, и҆ жрецы̀. и҆ са́мъ жре́цъ и҆̀мъ бы́сть. и҆ повелѣ̀ на прелще́нїе грѣхолюби́выхъ люде́й всѧ́комꙋ беⷥзако́нїю соверша́тисѧ, при тѣ́хъ златолїѧ́нныхъ ю҆ницеѻбра́зныхъ і҆́дѡлахъ, въ скве́рныѧ и҆́хъ пра́здники. И҆ та́кѡ нечести́вый то́й ца́рь вре́меннагѡ ра́ди ца́рства и҆ са́мъ ѿпадѐ ѿ Бг҃а, и҆ всѧ̀ де́сѧть племе́нъ і҆и҃левыхъ ѿврати́лъ ѿ негѡ̀. По ѻ҆́номъ царѣ̀, и҆ про́чїи царѝ і҆и҃лстїи тогѡ́же і҆дѡлопокло́нническагѡ нече́стїѧ со всѣ́ми людмѝ свои́ми держа́хꙋсѧ, ꙗ҆́коже ѿ і҆еровоа́ма навыко́ша. ѻ҆ба́че премилосе́рдый гдⷭ҇ь ѡ҆ста́вившыѧ є҆го̀ лю́ди не ѡ҆ставлѧ́ѧ, но ѡ҆браще́нїѧ и҆́хъ и҆щѧ̀, посыла́ше и҆̀мъ прⷪ҇ро́ки своѧ̀ ст҃ы́ѧ, ѡ҆бличи́ти заблꙋжде́нїе и҆́хъ, и҆ ѹ҆вѣща́ти, да возни́кше ѿ дїа́волскїѧ сѣ́ти, па́ки на бл҃гоче́стное и҆́стиннагѡ бг҃а почита́нїе возвратѧ́тсѧ. междꙋ̀ и҆ны́ми разли́чныхъ време́нъ посыла́емими къ ни́мъ прⷪ҇ро́ками посла́лъ сего̀, ѡ҆ не́мже на́мъ предлежи́тъ сло́во, вели́каго во прⷪ҇ро́цѣхъ и҆лїю̀ ст҃а́го, ѡ҆ є҆гѡ́же рожде́нїи повѣствꙋ́етсѧ ѿ достовѣ́рныхъ си́це:

Ѻ҆ч҃ество прⷪ҇ро́ка бж҃їѧ и҆лїѝ бѣ̀ галладїті́йскаѧ страна̀, ѻ҆б̾о́нъ по́лъ і҆ѻрда́на, а҆раві́и сопредѣ́лнаѧ, гра́дъ же ѳесві́тъ и҆менꙋ́емый, чесѡ̀ ра́ди и҆ ѳесві́тѧниномъ про́званъ. роди́сѧ ѿ пле́мене а҆арѡ́нова, ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆́менемъ сава́ха. во вре́мѧ же то́е, въ не́же родѝ ма́терь є҆го̀, ви́дѣ ѻ҆ц҃ъ сава́хъ бѣлоѻбра́зныѧ мꙋ́жы, бесѣ́дꙋющыѧ со ѻ҆троча́темъ, и҆ ѻ҆гне́мъ ѻ҆́ное повива́ющыѧ, и҆ пла́мень ѻ҆́гненный ꙗ҆́сти є҆мꙋ̀ даю́щыѧ, во ѹ҆ста̀ влага́юще. То̀ ви́дѣвъ ѻ҆ц҃ъ, и҆ ѹ҆жа́сенъ бы́въ, и҆́де во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ повѣ́да і҆ере́ємъ ви́дѣнное. и҆ сказа̀ є҆мꙋ̀ є҆ди́нъ ѿ і҆ере́євъ мꙋ́жъ прозорли́вый, глаго́лѧ: не ѹ҆бо́йсѧ, человѣ́че, видѣ́нїѧ тогѡ̀ ѡ҆ дѣ́тищѣ твое́мъ, но вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ то́е бꙋ́детъ селе́нїе свѣ́та бл҃года́ти бж҃їѧ, и҆ сло́во є҆гѡ̀ бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь си́лно и҆ дѣйстви́телно, и҆ ре́вность є҆гѡ̀ по гдⷭ҇ѣ, и҆ житїѐ є҆гѡ̀ бл҃гоꙋго́дно бг҃ꙋ, и҆ и҆́мать сꙋди́ти і҆и҃лю ѻ҆рꙋ́жїемъ и҆ ѻ҆гне́мъ. Таково̀ ѡ҆ ст҃о́мъ и҆лїѝ въ рожде́нїи є҆гѡ̀ бѣ̀ зна́менїе и҆ предвозвѣще́нїе, како́въ и҆мѣ̀ бы́ти, прише́дши въ во́зрастъ мꙋ́жа соверше́нна. Воспи́танъ же бы́въ ѻ҆́трокъ, и҆мѣ̀ ѡ҆бꙋче́нїе междꙋ̀ сщ҃е́нниками, ꙗ҆́кѡ ѿ сщ҃е́нническагѡ сы́й пле́мене, и҆ возложи́всѧ бг҃ꙋ ѿ ю҆́ности, возлюбѝ дѣ́вственнꙋю чистотꙋ̀, и҆ пребыва́ше въ не́й, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ Бж҃їй непоро́ченъ пред̾ бг҃омъ, чи́стъ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ. любѧ́ же въ бг҃омы́слїи ѹ҆пражнѧ́тисѧ, ча́стѡ и҆схожда́ше въ пꙋсты́ннаѧ мѣста̀ на безмо́лвїе, и҆ та́мѡ на до́лзѣ є҆ди́нъ къ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ бесѣ́доваше те́плою мл҃твою, а҆́ки серафі́мъ ѻ҆́гненною къ немꙋ̀ пала́ющъ любо́вїю, и҆ са́мъ ѿ бг҃а люби́мый бѣ̀: то́й бо лю́бѧщыѧ є҆го̀ лю́битъ: и҆ ми́лостивыѧ бж҃їѧ бесѣ́ды и҆лїа̀ к̾ себѣ̀ сподоблѧ́шесѧ, и҆ дерзнове́нїе к̾ немꙋ̀ равноа́гг҃лнагѡ ра́ди житїѧ̀ своегѡ̀ ве́лїе стѧжа̀. и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка ѿ бж҃їѧ бл҃гоꙋтро́бїѧ просѧ́ше, прїе́млѧше, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣты́й пред̾ ни́мъ блгⷣть мно́гꙋю. слы́ша же и҆ ви́дѧ дѣ́ющаѧсѧ беⷥзакѡ́нїѧ въ развраще́нномъ і҆и҃лѣ, царѝ въ бг҃опроти́вномъ нече́стїи пребыва́ющыѧ, сꙋдїѝ и҆ старѣ́йшины непра̑вды дѣ́ющыѧ, лю́ди ме́рзостемъ і҆́дѡлскимъ слꙋжа́щыѧ, и҆ во всѧ́кихъ нечистота́хъ без̾ стра́ха и҆ боѧ́зни бж҃їѧ валѧ́ющыѧсѧ, сынѡ́въ и҆ дще́рей свои́хъ въ же́ртвꙋ бѣсѡ́мъ приносѧ́щыѧ: а҆ и҆̀же ѡ҆брѣта́хꙋсѧ и҆́стиннїи бг҃очтецы̀, ті́и въ тѣснотѣ̀ и҆ гоне́нїи бѣ́дствовахꙋ, ѡ҆ѕлоблѧ́еми, и҆ сме́рти предава́еми: ѡ҆ то́мъ велмѝ прⷪ҇ро́къ бж҃їй болѣ́зноваше се́рдцемъ, и҆ пла́каше, ѻ҆́во ѡ҆ поги́бели толи́кѡ безчи́сленныхъ дꙋ́шъ человѣ́ческихъ рыда́ѧ, ѻ҆́во ѡ҆ гоне́нїи лю́томъ на пра́ведныхъ сѣ́тꙋѧ, а҆ наипа́че ѡ҆ безче́стїи, дѣ́ющемсѧ и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ ѿ нечести́выхъ, скорбѧ́ше и҆ тꙋжа́ше, и҆ ре́вности и҆сполнѧ́шесѧ. Въ пе́рвыхъ ѹ҆́бѡ молѧ́ше бг҃а, да ѡ҆брати́тъ грѣ̑шныѧ къ покаѧ́нїю. но поне́же тре́бꙋетъ бг҃а ѿ грѣ́шныхъ произволе́нїѧ къ до́бромꙋ, а҆ во ѡ҆жесточе́нныхъ ѻ҆́ныхъ лю́дехъ ѿню́дъ до́брагѡ произволе́нїѧ не бѣ̀: тогѡ̀ ра́ди прⷪ҇ро́къ возревнова́въ ѕѣ́лнѡ, молѝ бг҃а, да нака́жетъ и҆̀хъ вре́меннымъ наказа́нїемъ, ꙗ҆́кѡ да хотѧ̀ та́кѡ ѹ҆цѣломꙋ́дрѧтсѧ. но и҆ къ наказа́нїю зрѧ̀ гдⷭ҇а неско́ра, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколюби́ва и҆ долготерпѣли́ва, ѿ мно́гїѧ по не́мъ ре́вности дерзнꙋ̀ проси́ти, да є҆мꙋ̀ повели́тъ наказа́ти законопрестꙋ̑пныѧ, не́гли си́це къ покаѧ́нїю ѡ҆братѧ́тсѧ человѣ́цы, є҆гда̀ ѿ человѣ́ка наказꙋ́еми бꙋ́дꙋтъ. и҆ не ѿстꙋпѝ таковы́мъ моле́нїемъ стꙋжа́ѧ бг҃ꙋ, до́ндеже полꙋчѝ, и҆ прїѧ̀ чл҃вѣ́къ бж҃їй проси́мое ѿ преще́драгѡ бг҃а: но хотѧ́ше бо преми́лостивый бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ чадолюби́вый ѻ҆ц҃ъ, ѡ҆печа́лити люби́маго слꙋгꙋ̀ своего̀, сыно́вски є҆мꙋ̀ рабо́тающаго, нижѐ ма́лꙋю престꙋпи́вшаго за́повѣдь є҆гѡ̀: но ꙗ҆́коже то́й во все́мъ послꙋшли́въ є҆мꙋ̀ бѧ́ше, нижѐ въ ма́ломъ чесо́мъ ѡ҆печа́ли є҆го̀ когда̀: си́це и҆ ѻ҆́нъ слꙋ́шаше моле́нїѧ є҆гѡ̀, ни ѡ҆печалѧ́ѧ того̀, даѧ́ше є҆мꙋ̀ проси́мое.

Ца́рствоваше въ то̀ вре́мѧ во і҆и҃ли беⷥзако́нный ца́рь а҆хаа́въ, и҆мѣ́ѧ престо́лъ сво́й въ самарі́и. [Бѧ́ше же тре́тїе ѹ҆жѐ то̀ мѣ́сто престо́лꙋ ца́рства і҆и҃лскагѡ. пе́рвое въ сѷхе́мѣ бѣ̀ въ ѹ҆ча́стїи є҆фре́мовомъ. второ́е во ѳе́рсѣ въ ѹ҆ча́стїи манассі́евомъ. тре́тїе въ самарі́и, въ є҆фре́мовомъ ѹ҆ча́стїи па́ки,] поѧ́тъ же себѣ̀ а҆хаа́въ женꙋ̀ і҆езаве́ль, дще́рь і҆еѳеваа́ла царѧ̀ сїдѡ́нскагѡ, и҆ принесѐ съ не́ю въ Самарі́ю ме́рзость сїдѡ́нскꙋю, скве́рнаго і҆́дѡла ваа́ла, и҆ поста́ви тре́бище въ домꙋ̀ ме́рзостей є҆гѡ̀, є҆го́же созда̀ въ самарі́и г҃ царⷭ҇ ѕ҃і,
сⷯ л҃а и҆ лв҃.
, и҆ кла́нѧшесѧ а҆́ки бг҃ꙋ, и҆ ве́сь і҆и҃ль къ ваа́ловꙋ поклоне́нїю привожда́ше. и҆ прогнѣ́ва то́й ца́рь гдⷭ҇а бг҃а вы́шнѧго па́че всѣ́хъ царе́й бы́вшихъ пре́жде є҆гѡ̀ во і҆и҃ли: и҆́бо ѕѣлѡ̀ ѹ҆мно́жилъ і҆дѡлопоклоне́нїе въ свое́мъ ца́рствѣ. Прїи́де ѹ҆́бѡ къ томꙋ̀ царю̀ прⷪ҇ро́къ бж҃їй и҆лїа̀, и҆спо́лненъ сы́й ре́вности по бз҃ѣ, и҆ ѡ҆блича́ше того̀ ѡ҆ заблꙋжде́нїи, ꙗ҆́кѡ бг҃а і҆и҃лева ѡ҆ста́вивши, кла́нѧетсѧ бѣсѡ́мъ, и҆ всѧ̀ лю́ди съ собо́ю влече́тъ въ поги́бель. Ви́дѧ же царѧ̀ не слꙋ́шающа ѹ҆вѣща́нїй є҆гѡ̀, приложѝ прⷪ҇ро́къ ст҃ы́й къ словесе́мъ дѣ́ло, казнѧ̀ бг҃опроти́вника и҆ люде́й є҆гѡ̀, и҆ речѐ: жи́въ гдⷭ҇ь бг҃ъ си́лъ, бг҃ъ і҆и҃левъ, є҆мꙋ́же предстою̀ пред̾ ни́мъ, а҆́ще бꙋ́детъ въ лѣ́та сїѧ̀ роса̀ и҆ до́ждь съ нб҃сѐ на зе́млю, то́чїю глаго́ломъ ѹ҆́стъ мои́хъ г҃ царⷭ҇ з҃і,
сⷯ а҃.
. то̀ ре́къ ѿи́де ѿ лица̀ а҆хаа́вова. И҆ а҆́бїе сло́вомъ прⷪ҇ро́ка заканчи́сѧ нб҃о, и҆ бы́сть сꙋ́ша: по и҆зрече́нномꙋ бо ѿ ѹ҆́стъ є҆гѡ̀ гл҃ꙋ, ни є҆ди́на ка́плѧ дождѧ̀ и҆лѝ росы̀ свы́ше ѹ҆ка́нꙋ на зе́млю: сꙋ́ши же послѣ́дствова безкпло́дїе земно́е, и҆ ѡ҆скꙋдѣ́нїе пи́щи, и҆ гла́дъ лю́демъ: є҆ди́номꙋ бо согрѣши́вшꙋ царю̀, и҆ на всѧ̀ лю́ди гнѣ́въ бж҃їй прихо́дитъ, [ꙗ҆́коже и҆ пре́жде, є҆ди́нагѡ ра́ди согрѣши́вшагѡ дв҃да, бѣ́дствоваше всѐ ца́рство.] прⷪ҇ро́къ же бж҃їй и҆лїа̀ ѡ҆жида́ше, да нака́жетсѧ ца́рь і҆и҃лскїй а҆хаа́въ, и҆ позна́въ своѐ заблꙋжде́нїе, ѡ҆брати́тсѧ пакаѧ́нїемъ къ бг҃ꙋ, и҆ развращє́нныѧ лю́ди съ собо́ю ѡ҆брати́тъ на стезю̀ пра́вꙋю: но є҆гда̀ ви́дѣ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ фараѡ́на во ѡ҆жсточе́нїи пребыва́юща, нижѐ помышлѧ́юща ѡ҆ста́вити нече́стїе, па́че же въ бо́лшꙋю глꙋбинꙋ̀ ѕѡ́лъ приходѧ́ща, гонѧ́ща же и҆ и҆збива́юща рабо́тающыѧ бл҃гоче́стнѡ бг҃ꙋ: тогѡ̀ ра́ди проба́ви ка́знь тꙋ́ю до дрꙋга́гѡ и҆ до тре́тїѧгѡ го́да. Тогда̀ и҆спо́лнисѧ сло́во пе́рвагѡ бг҃ови́дца, ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка мѡѷсе́а, гл҃анное къ І҆и҃лю: бꙋ́детъ нб҃о над̾ главо́ю твое́ю мѣ́дѧно, и҆ землѧ̀ под̾ тобо́ю желѣ́зна є҃ мѡѵⷭ҇ к҃и,
сⷯ к҃г.
: заключи́вшꙋсѧ бо нб҃ꙋ, землѧ̀ не и҆мѣ́ѧше вла́ги, не дадѐ и҆ плода̀ своегѡ̀. Воздꙋ́хꙋ же всегда̀ бы́цшꙋ зно́йнꙋ, и҆ ва́рꙋ со́лнечномꙋ по всѧ̀ днѝ належа́щꙋ. ѹ҆вѧдо́ша древеса̀ и҆ цвѣты̀, и҆ всѧ́ка трава̀ земна́ѧ ѹ҆вѧдѐ, и҆ поги́бе всѧ́къ пло́дъ земны́й, и҆ бы́ша пꙋ́сты вертогра́ды, и҆ ни̑вы, и҆ полѧ̀, нижѐ бѧ́ше ѡ҆рѧ́й, ни сѣ́ѧй. Є҆ще́ же и҆ и҆сто́чники водны́ѧ и҆зсхо́ша, и҆ рѣ́ки, є҆ли́цы бѧ́хꙋ ма́лы, и҆ пото́ки сꙋ́хи сотвори́шасѧ, а҆ є҆ли́цы вели́ки, въ тѣ́хъ ѹ҆ма́лишасѧ во́ды. и҆ всѧ̀ землѧ̀ бы́сть безво́дна и҆ сꙋха̀, и҆ ѹ҆мира́хꙋ ѿ гла́да человѣ́цы, и҆ скоты̀, и҆ пти́цы. Не то́чїю же на і҆и҃лскїѧ, но и҆ на ѻ҆кре́стныѧ страны̀ та̀ ка́знь и҆злїѧ́сѧ. Є҆ди́номꙋ бо въ гра́дѣ возже́гшꙋсѧ до́мꙋ, бѣдꙋ̀ ѿ ѻ҆гнѧ̀ прїемлютъ и҆ ѻ҆кре́стныѧ до́мы: си́це и҆ въ поднбⷭ҇ной, є҆ди́номꙋ до́мꙋ і҆и҃левꙋ гнѣ́въ бж҃їй на себѐ привле́кшꙋ, стражда́ше и҆ вселе́ннаѧ. Не та́кѡ же гнѣ́вомъ бж҃їимъ, ꙗ҆́коже ре́вностїю прⷪ҇ро́чею бы́ша сїѧ̑: ѹ҆же́ бо побѣжда́емый бл҃гоꙋтро́бїемъ свои́мъ премлⷭ҇рдый чл҃вѣколю́бецъ гдⷭ҇ь, ви́дѧ бѣдꙋ̀ люде́й, и҆ всѧ́кагѡ живо́тнагѡ и҆счезнове́нїе, хотѧ́ше посла́ти до́ждь землѝ, но возбранѧ́шесѧ, во́лю творѧ̀ прⷪ҇ро́чꙋ, да не бꙋ́дꙋтъ ло́жна словеса̀ ре́кшагѡ: жи́въ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ не сни́детъ до́ждь ни роса̀ на зе́млю, то́кмѡ гл҃омъ ѹ҆́стъ мои́хъ. Сїѧ̑ же рекі́й, толи́кою по бз҃ѣ ре́вностїю ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́сть, ꙗ҆́кѡ ни себѐ є҆мꙋ̀ щадѣ́ти: вѣ́дѧше бо, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ ѡ҆скꙋдѣ́етъ на землѝ пи́ща, то̀ и҆ є҆мꙋ̀ ꙗ҆́коже и҆ прѡ́чїимъ лю́демъ, то́йже терпѣ́ти гла́дъ: ѻ҆ба́че не брежа́ше ѡ҆ се́мъ: и҆зволе́ннѣе бо бѧ́ше є҆мꙋ̀ ѹ҆мре́ти ѿ гла́да, не́же не ка́ющыѧсѧ грѣ́шники бг҃ꙋ враждє́бныѧ поми́ловати. Что́ же твори́тъ бл҃гоꙋтро́бный гдⷭ҇ь; посыла́етъ прⷪ҇ро́ка на мѣ́сто нѣ́кое ѻ҆со́бное, ѿ чл҃вѣ̑къ ѹ҆дале́нное, глаго́лѧ: и҆дѝ на восто́къ, и҆ скры́йсѧ въ пото́цѣ хора́ѳа прѧ́мѡ лицꙋ̀ і҆ѻрда́новꙋ. и҆ бꙋ́деши пи́ти ѿ пото́ка во́дꙋ, и҆ вра́нѡмъ заповѣ́дахъ препита́ти тѧ̀ та́мѡ г҃ царⷭ҇ з҃і,
сⷯ г҃ и҆ д҃.
. Сїе́ же сотворѝ гдⷭ҇ь, ѻ҆́во сохранѧ́ѧ прⷪ҇ро́ка ѿ ѹ҆бі́йственныхъ рꙋ́къ і҆езаве́ли, ѻ҆́во не хотѧ̀ того̀ ѹ҆мори́ти гла́домъ: ѻ҆́во же да во ѹ҆миле́нїе ѡ҆ лю́дехъ та́ющихъ и҆ ги́блющихъ ѿ гла́да и҆ жа́жды приведе́тъ є҆го̀ ѻ҆́бразомъ вра́нѡвъ, и҆ хора́ѳскагѡ пото́ка. Є҆стество́ бо вра́нѡвъ па́че и҆ны́хъ пти́цъ є҆́сть ѡ҆б̾ѧ́стливѣйшее, не то́кмѡ же къ чл҃вѣ́кѡмъ но нижѐ къ свои́мъ дѣ́тѧмъ млⷭ҇рдное: є҆гда́ бо роди́тъ птенцы̀ своѧ̀, а҆́бїе ѡ҆ставлѧ́етъ тѣ́хъ гла́домъ ѹ҆мре́ти, и҆ и҆на́мѡ ѿлета́етъ. Про́мыслъ же бж҃їй пита́етъ ѻ҆́ныѧ ѱаⷧ҇ рм҃ѕ,
сⷯ ѳ҃.
, посыла́ѧ и҆̀мъ во ѹ҆ста̀ ѿ воздꙋ́ха мꙋ̑хи. И҆ є҆гда̀ по всѧ̀ днѝ вра́ны повелѣ́нїемъ Бж҃їимъ прилета́юще к̾ прⷪ҇ро́кꙋ, приносѧ́хꙋ пи́щꙋ, и҆з̾ ѹ҆́тра хлѣ́бы, къ ве́черꙋ же мѧса̀: вѣща́ше та́йными бесѣ́дами бг҃ъ къ се́рдцꙋ є҆гѡ̀, ви́ждь ка́кѡ вра́ны сꙋ́ще ди́вїи, ла́комїи, ѡ҆б̾ѧстливїи, и҆ чадоненави́стнїи, своѧ̀ ча̑да презира́юще, ѡ҆ твое́мъ препита́нїи трꙋдѧ́тсѧ: са́ми а҆́лчни, тебѣ̀ снѣ́дь прино́сѧтъ: ты́ же чл҃вѣ́къ сы́й, ѡ҆ чл҃вѣ́цѣхъ не милосе́рдствꙋеши, и҆ не то́чїю чл҃вѣ́ки, но и҆ скоты̀, и҆ пти́цы ѹ҆мори́ти хо́щеши. Та́кожде є҆гда̀ и҆ пото́къ по нѣ́кїихъ дне́хъ и҆зсо́хшїй ви́дѣ прⷪ҇ро́къ, глаго́ла къ немꙋ̀ Бг҃ъ: вре́мѧ ѹ҆жѐ поми́ловати мꙋ́чимꙋю тва́рь, и҆ посла́ти на ню̀ до́ждь, да не и҆ ты̀ ѹ҆́мреши ѿ жа́жды. Ѻ҆ба́че ревни́тель бж҃їй крѣплѧ́шесѧ, проти́внѡ молѧ̀ бг҃а, да не бꙋ́детъ до́ждь, до́ндеже нака́жꙋтсѧ ненака́заннїи, и҆ потребѧ́тсѧ ѿ землѝ врагѝ бж҃їи. Па́ки ѹ҆́бѡ гдⷭ҇ь премꙋ́дрѡ къ поми́лованїю преклонѧ́ѧ раба̀ своего̀, посла̀ того̀ въ саре́ѳꙋ сїдѡ́нскꙋю, не под̾ ѻ҆́бластїю царѧ̀ і҆и҃лскагѡ бы́вшꙋю, къ женѣ̀ вдови́цѣ ни́щей, да помы́слитъ въ себѣ̀, коли́кꙋю бѣдꙋ̀ нанесѐ не то́кмѡ чл҃вѣ́кѡмъ бога́тымъ и҆ сꙋпрꙋ́жнымъ, но и҆ ни́щымъ вдови́цамъ, ꙗ҆̀же не то́кмѡ во вре́мѧ гла́да, но и҆ во вре́мѧ и҆з̾оби́лїѧ, и҆ гобзова́нїѧ мно́гажды лиша́ютсѧ дневны́ѧ пи́щи. Прише́дъ же прⷪ҇ро́къ ко вратѡ́мъ гра́да ѻ҆́нагѡ, ѹ҆зрѣ̀ вдови́цꙋ та́мѡ собира́ющꙋю дрова̀, не бо́лѣе двои́хъ полѣ́нецъ: и҆́бо ни мꙋкѝ и҆мѣ́ѧше бо́лѣе, кромѣ̀ є҆ди́ныѧ приго́рщи въ водоно́сѣ, и҆ нѣ́кꙋю ка́плю є҆ле́а въ чва́нцѣ. И҆ нищетꙋ̀ свою̀ и҆звѣсти́вши, сказа̀ и҆ то̀, ꙗ҆́кѡ и҆ трапе́зꙋ послѣ́днюю, ѿ є҆ди́ныѧ приго́рщи мꙋкѝ себѣ̀, и҆ дѣ́тищꙋ своемꙋ̀ хо́щетъ ѹ҆гото́вати, а҆ по то́мъ гла́домъ ѹ҆мре́ти: можа́ше чл҃вѣ́къ бж҃їй и҆ тѣ́мъ ѹ҆мили́тисѧ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ вдова́хъ ни́щихъ, гла́домъ та́ющихъ милосе́рдствовати: но ве́лїѧ въ не́мъ, ꙗ҆́же по бз҃ѣ ре́вность, препобѣжда́ше всѧ̑, ни брежа́ше ѡ҆ ги́блющей тва́ри, хотѧ̀ просла́вити творца̀, и҆ показа́ти все́й поднбⷭ҇ной тогѡ̀ всемогꙋ́щꙋю си́лꙋ. И҆мѣ́ѧ же по мѣ́рѣ вѣ́ры своеѧ̀ чꙋдотворе́нїѧ блгⷣть ѿ бг҃а, ѹ҆мно́жи мꙋкꙋ̀ и҆ є҆ле́й въ домꙋ̀ вдови́цы неѡскꙋ́днѡ, и҆ пита́емый бы́сть ѿ неѧ̀, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́мѧ, и҆ сы́на є҆ѧ̀ ѹ҆ме́рша воскресѝ мл҃твою, и҆ трикра́тнымъ на него̀ дꙋнове́нїемъ, ѡ҆ чесо́мъ въ бжⷭ҇твенномъ писа́нїи чте́тсѧ. Сказꙋ́етсѧ же ѡ҆ воскреше́нномъ то́мъ вдови́цыномъ сы́нѣ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ бѣ̀ і҆ѡ́на, и҆ прише́дъ въ во́зрастъ, прⷪ҇ро́ческагѡ да́ра сподо́бисѧ, и҆ въ нїнеѵі́ю ѿ бг҃а проповѣ́дати покаѧ́нїе по́сланъ бы́сть: въ мо́ри же ки́томъ пожре́нъ бы́въ, и҆ по трїе́хъ дне́хъ и҆з̾ ки́та и҆зше́дъ, проѻбразова̀ собо́ю тридне́вное хрⷭ҇то́во воскр҃се́нїе, ꙗ҆́коже въ прⷪ҇ро́ческой тогѡ̀ кни́зѣ, и҆ въ житїѝ є҆гѡ̀ септе́мврїа к҃в , повѣствꙋ́етсѧ простостра́ннѡ.

По преше́ствїи же трїе́хъ бездо́ждныхъ и҆ гла́дныхъ лѣ́тъ, пребл҃гі́й бг҃ъ ви́дѧ въ коне́цъ и҆счеза́ющее ѿ гла́да созда́нїе своѐ, подви́жесѧ на млⷭ҇рдїе, и҆ речѐ къ рабꙋ̀ своемꙋ̀ и҆лїѝ: и҆дѝ и҆ ꙗ҆ви́сѧ а҆хаа́вꙋ г҃ царⷭ҇ и҃і,
сⷯ а҃.
: хощꙋ́ бо поми́ловати дѣ́ло рꙋ́къ мои́хъ, и҆ да́ти твои́хъ ѹ҆́стъ гл҃омъ до́ждь и҆зсо́хшей землѣ̀, и҆ напои́ти ю҆̀, и҆ плодоно́снꙋ тꙋ́ю сотвори́ти: ѹ҆же́ бо и҆ а҆хаа́въ къ покаѧ́нїю прекланѧ́етсѧ, и҆ и҆́щетъ тебѐ, и҆ и҆́мать тѧ̀ послꙋ́шати, є҆́же повели́ши є҆мꙋ̀. Воста́въ ѹ҆̀бо прⷪ҇ро́къ ѿ саре́ѳы сїдѡ́нскїѧ, и҆́де къ самарі́и сто́лномꙋ гра́дꙋ ца́рства і҆и҃лскагѡ. Бѣ́ же ѹ҆ царѧ̀ а҆хаа́ва домострои́тель, и҆́менемъ а҆вді́й па́мѧть є҆гѡ̀
ное́мврїа ѳ҃і.
, мꙋ́жъ боѧ́йсѧ бг҃а, и҆ вѣ́рнѡ томꙋ̀ рабо́таѧй, и҆́же скры́лъ сто̀ прⷪ҇ро́кѡвъ гдⷭ҇нихъ ѿ меча̀ і҆езаве́лина въ двои́хъ верте́пахъ, по пѧти́десѧти, и҆ кормѧ́ше и҆̀хъ хлѣ́бомъ и҆ водо́ю: того̀ домострои́телѧ своего̀ ца́рь а҆хаа́въ, [пре́жде и҆лїина̀ къ немꙋ̀ прише́ствїѧ] къ себѣ̀ призва́въ, посла̀ є҆го̀ и҆ска́ти при и҆зсо́хшихъ водны́хъ пото́кахъ травы̀, на прекормле́нїе не мнѡ́гимъ ѡ҆ста́вшымсѧ ко́нємъ, и҆ прѡ́чїимъ скотѡ́мъ. и҆ є҆гда̀ а҆вді́й и҆зы́де и҆з̾ гра́да, срѣ́те ст҃а́го прⷪ҇ро́ка и҆лїю̀, и҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀ до землѝ, и҆ сказа̀, ꙗ҆́кѡ во все́мъ ца́рствїи свое́мъ а҆хаа́въ съ прилѣжа́нїемъ и҆ска̀ є҆гѡ̀. и҆ речѐ и҆лїа̀ ст҃ы́й ко а҆вді́ю: ше́дъ рцы̀ господи́нꙋ твоемꙋ̀, сѐ а҆́зъ и҆лїа̀ грѧдꙋ̀ къ немꙋ̀. А҆вді́й же ѿрица́шесѧ, глаго́лѧ: бою́сѧ, да не ка́кѡ ѿше́дшꙋ мнѣ̀ ѿ тебѐ, дх҃ъ гдⷭ҇нь восхи́титъ тѧ въ странꙋ̀ и҆нꙋ́ю, и҆ а҆́зъ ѡ҆брѧ́щꙋсѧ ло́жъ пред̾ господи́номъ мои́мъ, и҆ разгнѣ́вавсѧ ѹ҆бїе́тъ мѧ̀. и҆ речѐ и҆лїа̀ ст҃ы́й: жи́въ гдⷭ҇ь си́лъ, є҆мꙋ́же предстою̀, ꙗ҆́кѡ дне́сь покажꙋ́сѧ а҆хаа́вꙋ. Ше́дъ ѹ҆̀бо а҆вді́й, возвѣстѝ царю̀, и҆ ѹ҆скори́въ ца́рь и҆зы́де срѣ́тенїѧ ра́ди чл҃вѣ́кꙋ бж҃їю, и҆ є҆гда̀ того̀ ѹ҆зрѣ̀, а҆́бїе ѿ таѧ́щїѧсѧ въ себѣ̀ ѕло́бы, дерзнꙋ̀ рещѝ къ немꙋ̀ жесто́кое сло́во, глаго́лѧ: ты́ ли є҆сѝ развраща́ѧй і҆и҃лѧ. Прⷪ҇ро́къ же бж҃їй небоѧ́зненнѡ проти́вꙋ ѿвѣща̀ є҆мꙋ̀: не а҆́зъ развраща́ю і҆и҃лѧ, но ты̀ и҆ до́мъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, ѡ҆ста́вивше гдⷭ҇а бг҃а ва́шего, и҆ ше́дше въ слѣ́дъ скве́рнагѡ ваа́ла. Та́же прⷪ҇ро́къ бж҃їй ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй присꙋ́тствꙋющꙋю себѣ̀ бжⷭ҇твенныѧ по́мощи си́лꙋ, нача̀ со вла́стїю повелѣва́ти царю̀, гл҃ѧ: ны́нѣ посла́въ, соберѝ ко мнѣ̀ всѧ̀ де́сѧть племе́нъ і҆и҃левыхъ на го́рꙋ карми́лскꙋю, и҆ приведѝ четы́реста и҆ пѧтьдесѧ́тъ безстꙋ́дныѧ проро́ки ваа́ловы, є҆ще́ же и҆ дрꙋгі́ѧ четы́реста и҆ пѧ́тдесѧтъ ме́рзскїѧ проро́ки, жрꙋ́щыѧ и҆ны́мъ скве́рнымъ і҆́дѡлѡмъ на гора́хъ высо́кихъ и҆ въ ро́щахъ, вси́ же ꙗ҆дꙋ́щыѧ трапе́зꙋ і҆езаве́линꙋ, и҆ да прѧ́тсѧ со мно́ю ѡ҆ бз҃ѣ: и҆ ѹ҆́зримъ, кото́рый є҆́сть бг҃ъ и҆́стинный. и҆ а҆́бїе ца́рь посла́въ во всю̀ зе́млю і҆и҃лскꙋю, собра̀ безчи́сленное мно́жество наро́да, и҆ всѧ̀ скве́рныѧ проро́ки, и҆ жрецы̀ созва̀ на карми́лскꙋю го́рꙋ, и҆ са́мъ та́мѡ прїи́де. Тогда̀ ревни́тель бж҃їй и҆лїа̀ пред̾ всѣ́ми ста́въ, речѐ къ царю̀, и҆ ко всемꙋ̀ і҆и҃лскомꙋ наро́дꙋ, глаго́лѧ: доко́лѣ вы̀ хра́млете на ѻ҆́бѣ плеснѣ̀ ва́ши, а҆́ще гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆зведы́й ва́съ рꙋко́ю крѣ́пкою и҆з̾ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, є҆́сть бг҃ъ, то̀ почто̀ не хо́дите въ слѣ́дъ є҆гѡ̀; а҆́ще же ваа́лъ є҆́сть бо́гъ ва́шъ, то̀ и҆ди́те за ни́мъ; на сїѧ̀ є҆гѡ̀ словеса̀ лю́демъ молча́щымъ, нижѐ ѿвѣща́ти что̀ могꙋ́щымъ, вси́ бо є҆ли́цы і҆и҃лтѧне бѧ́хꙋ, ѡ҆блича́еми бы́ша со́вѣстїю ѡ҆ заблꙋжде́нїи свое́мъ, глаго́ла прⷪ҇ро́къ: сѐ ны́нѣ да позна́ете и҆́стиннаго бг҃а, сотвори́те, є҆́же повелѣва́ю ва́мъ: ви́дите менѐ є҆ди́наго, ѡ҆ста́вшагосѧ прⷪ҇ро́ка гдⷭ҇нѧ во все́мъ і҆и҃лѣ, прѡ́чїѧ же всѧ̀ и҆зби́сте. ви́дите здѣ̀ и҆ проро́кѡвъ ваа́ловыхъ то́ль мно́гихъ. дади́те ѹ҆̀бо на́мъ два̀ телца̀ на жє́ртвы, мнѣ̀ є҆ди́наго, а҆ жреца́мъ ваа́ловымъ дрꙋга́го, не дади́те же на́мъ ѻ҆гнѧ̀: на чїю̀ ѹ҆́бѡ же́ртвꙋ спаде́тъ ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ, и҆ пожже́тъ ю҆̀, тогѡ̀ є҆́сть бг҃ъ и҆́стиненъ, и҆ всѝ да покло́нитесѧ томꙋ̀ бг҃ꙋ, а҆ проти̑вныѧ да предадꙋ́тсѧ сме́рти. то̀ слы́шавше всѝ лю́дїе, похвали́ша сꙋ́дъ прⷪ҇ро́ка бж҃їѧ, и҆ реко́ша: бꙋ́ди та́кѡ, до́бръ є҆́сть глаго́лъ се́й. Приведе́ннымъ же бы́вшымъ на средꙋ̀ собо́ра двꙋ́мъ телюѡ́мъ, речѐ ст҃ы́й и҆лїа̀ къ безстꙋ́днымъ проро́кѡмъ ваа́ловымъ: и҆збери́те себѣ̀ є҆ди́наго телца̀, и҆ сотвори́те вы̀ пре́жде же́ртвꙋ: поне́же ва́съ мно́жество є҆́сть, а҆́зъ же є҆ди́нъ по́слѣжде сотворю̀. возложи́вше же на дрова̀ телца̀, ѻ҆гнѧ̀ не возгнѣща́йте, но моли́тесѧ къ бо́гꙋ ва́шемꙋ ваа́лꙋ, да свы́ше по́слетъ ѻ҆́гнь, и҆ возжже́тъ же́ртвꙋ, сотвори́ша ѹ҆́бѡ безстꙋ́днїи проро́цы та́кѡ, метнꙋ́вше жре́бїй, взѧ́ша себѣ̀ телца̀, и҆ сотвори́вше ѻ҆лта́рь, и҆ дро́въ мно́жество возложи́вше, закла́ша телца̀, и҆ разтеса́ша є҆го̀ на ѹ҆́ды, и҆ возложи́ша на ѻ҆лта́рь и҆ на дрова̀, и҆ нача́ша моли́тисѧ къ ваа́лꙋ своемꙋ̀, да по́слетъ ѻ҆́гнь на же́ртвꙋ и҆́хъ, и҆ призыва́хꙋ тогѡ̀ и҆́мѧ ѿ ѹ҆́тра до полꙋ́дне, вопїю́ще: послꙋ́шай на́съ ваа́ле, послꙋ́шай на́съ. и҆ не бѣ̀ гла́са ни послꙋша́нїѧ. и҆ риста́хꙋ ѻ҆́крестъ же́ртвенника своегѡ̀. Бы́вшꙋ же плꙋ́дню, порꙋга́сѧ и҆̀мъ прⷪ҇ро́къ бж҃їй и҆лїа̀, и҆ речѐ: зови́те гла́сомъ вели́кимъ, да ѹ҆слы́шитъ ва́съ бо́гъ ва́шъ: поне́же ны́нѣ непра́зденъ є҆́сть: и҆́но нѣ́что твори́тъ, не съ и҆ны́мъ ли нѣ́кїимъ бесѣ́дꙋетъ, и҆лѝ пи́ршествꙋетъ и҆лѝ ѹ҆снꙋ́лъ, вопі́йте ѹ҆̀бо велегла́снѡ, да ѹ҆бꙋ́дите є҆го̀. и҆ зовѧ́хꙋ ті́и лжи́вїи проро́цы гла́сомъ вели́кимъ, и҆ краѧ́хꙋсѧ ножа́ми по ѻ҆бы́чаю своемꙋ̀, и҆ні́и же би́шасѧ бичмѝ до проли́тїѧ кро́ве своеѧ̀. Минꙋ́вшꙋ же полꙋ́дню, и҆ ве́черꙋ настаю́щꙋ, и҆ безстꙋ́днымъ жреца́мъ ничто́же ѹ҆спѣ́вшымъ, речѐ к̾ ни́мъ ст҃ы́й и҆лїа̀ ѳесві́тѧнинъ: ѹ҆молкни́те ѹ҆жѐ и҆ преста́ните: вре́мѧ бо ѹ҆жѐ мое́й бы́ти же́ртвѣ. и҆ преста́ша ваалі́ты, и҆ речѐ и҆лїа̀ къ лю́демъ: пристꙋпи́те ко мнѣ̀. и҆ пристꙋпи́ша всѝ лю́дїе къ немꙋ̀: и҆ прїѧ̀ двана́десѧть ка́меней, по числꙋ̀ двана́десѧти колѣ́нъ і҆и҃левыхъ, и҆ положѝ ѻ҆́ныѧ во ѻ҆лта́рь гдⷭ҇нь, и҆ воскладѐ дрова̀ на ѻ҆лта́рь, и҆ растеса́въ на ѹ҆́ды телца̀, возложѝ на дрова̀, и҆ и҆скопа̀ ро́въ ѻ҆́крестъ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ повелѣ̀ лю́демъ прїе́мше четы́ре водоно́са, возлива́ти во́дꙋ на же́ртвꙋ и҆ на дрова̀, и҆ сотвори́ша та́кѡ. и҆ речѐ: ѹ҆дво́йте, и҆ ѹ҆дво́иша, и҆ речѐ: ѹ҆тро́йте, и҆ ѹ҆тро́иша. и҆ прохожда́ше вода̀ ѻ҆́крестъ ѻ҆лтарѧ̀, и҆ ро́въ и҆спо́лнисѧ воды̀, и҆ возопѝ и҆лїа̀ къ бг҃ꙋ зрѧ̀ на нб҃о, и҆ речѐ: гдⷭ҇и бж҃е а҆враа́мовъ, и҆ і҆саа́ковъ, и҆ і҆а́кѡвль, послꙋ́шай мѧ̀ ны́нѣ раба̀ твоего̀, и҆ послѝ свы́ше ѻ҆́гнь на же́ртвꙋ, да дне́сь разꙋмѣ́ютъ всѝ лю́дїе сі́и, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆ди́нъ є҆сѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, и҆ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ тебѣ̀ вознесо́хъ же́ртвꙋ сїю̀: послꙋ́шай мѧ̀ гдⷭ҇и, послꙋ́шай мѧ̀ ѻ҆гне́мъ, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆братѧ́тсѧ сердца̀ люде́й си́хъ въ слѣ́дъ тебѐ. и҆ спадѐ ѻ҆́гнь ѿ гдⷭ҇а съ нб҃сѐ, и҆ поѧдѐ всѧ̑ сожига́ємаѧ, и҆ дрова̀, и҆ ка́менїе, и҆ пе́рсть, и҆ во́дꙋ, ꙗ҆́же бѣ̀ въ ро́вѣ, и҆ всѧ̀ полиза̀ ѻ҆́гнь. и҆ падо́ша всѝ лю́дїе ни́цы на зе́млю, взыва́юще: вои́стиннꙋ гдⷭ҇ь то́й є҆́сть бг҃ъ є҆ди́нъ, и҆ нѣ́сть и҆́нъ бг҃ъ кромѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ речѐ и҆лїа̀ къ лю́демъ: поима́йте проро́ки ваа́ловы, да ни є҆ди́нъ ѹ҆бѣжи́тъ ѿ ни́хъ. и҆ ꙗ҆́ша лю́дїе всѣ́хъ тѣ́хъ скве́рныхъ проро́кѡвъ, и҆ ведѐ и҆̀хъ и҆лїа̀ ст҃ы́й на пото́къ ки́ссовъ, водны́мъ стремле́нїемъ въ вели́кое мо́ре входѧ́щїй, и҆ свое́ю рꙋко́ю та́мѡ закла̀ и҆̀хъ, и҆ нечи̑стаѧ и҆́хъ трꙋ́пїѧ вве́рже въ во́дꙋ, да не ѡ҆скверни́тсѧ ѿ ни́хъ землѧ̀, ни да повреди́тсѧ воздꙋ́хъ смра́домъ и҆́хъ. По се́мъ глаго́ла и҆лїа̀ ст҃ы́й царю̀ а҆хаа́вꙋ, да вско́рѣ ꙗ҆́стъ, и҆ пїе́тъ, и҆ впрѧже́тъ колесни́цꙋ, є҆́же тещѝ въ пꙋ́ть: и҆́мать бо до́ждь ве́лїй сни́ти, и҆ всѧ̑ ѡ҆мочи́ти. Сѣ́дшꙋ же а҆хаа́вꙋ ꙗ҆́сти и҆ пи́ти, взы́де и҆лїа̀ на го́рꙋ карми́лъ, и҆ прекло́нсѧ на зе́млю, положѝ лицѐ своѐ междꙋ̀ колѣ́нами свои́ми, молѧ́сѧ къ бг҃ꙋ ѡ҆ низпосла́нїи дождѧ̀ на зе́млю, и҆ а҆́бїе моли́твою є҆гѡ̀, а҆́ки ключе́мъ ѿве́рзесѧ нб҃о, и҆ сни́де до́ждь ве́лїй, и҆ ѡ҆мочѝ всѣ́хъ, и҆ жа́ждꙋщꙋю зе́млю напоѝ до и҆з̾оби́лїѧ. Тогда̀ а҆хаа́въ ца́рь позна́въ своѐ заблꙋжде́нїе, пла́кашесѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ, грѧды́й пꙋте́мъ къ Самарі́и. И҆лїа̀ же ст҃ы́й и҆стѧ́глъ чре́сла своѧ̀, течѐ пѣ́шъ пред̾ а҆хаа́вомъ, ра́дꙋѧсѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ свое́мъ.

Ѡ҆ все́мъ то́мъ ѹ҆вѣ́давши скве́рнаѧ цари́ца а҆хаа́вова і҆езаве́ль, и҆спо́лнисѧ ꙗ҆́рости и҆ гнѣ́ва за погꙋбле́нїе свои́хъ безстꙋ́дныхъ проро́кѡвъ, и҆ посла̀ ко и҆лїѝ ст҃о́мꙋ, кленꙋ́щисѧ бога́ми свои́ми, ꙗ҆́кѡ во ѹ҆́трешнїй де́нь, въ ѻ҆́нже ча́съ и҆зби́лъ ваа́ловыхъ проро́кѡвъ, в̾ то́й ча́съ и҆́мать ѻ҆на̀ ѹ҆би́ти є҆го̀ г҃ царⷭ҇ ѳ҃і,
сⷯ в҃.
. и҆ ѹ҆боѧ́сѧ и҆лїа̀ ст҃ы́й сме́рти, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ не́мощи є҆сте́ственной подлежа́щїй, по рече́нномꙋ: и҆лїа̀ чл҃вѣ́къ бѣ̀ подобостра́стенъ на́мъ і҆а́кѡⷡ҇ є҃,
сⷯ з҃і.
: и҆ бѣжа̀ ѿ стра́ха і҆езаве́лина въ вирсаві́ю въ зе́млю і҆ꙋ́динꙋ, и҆ и҆́де въ пꙋсты́ню є҆ди́нъ. ше́дъ же въ пꙋсты́нѣ де́нь, сѣ́де почи́ти под̾ сме́рчїемъ. печа́ленъ же сы́й, просѝ ѿ Бг҃а сме́рти себѣ̀, гл҃ѧ: гдⷭ҇и, довлѣ́етъ мнѣ̀ досе́лѣ жи́вшꙋ на землѝ, возмѝ ѹ҆жѐ ны́нѣ ѿ менѐ дꙋ́шꙋ мою̀, є҆да́ ли є҆́смь а҆́зъ лꙋ́чщїй ѻ҆ц҃ъ мои́хъ. сїе́ же гл҃а прⷪ҇ро́къ, не ꙗ҆́кѡ стꙋже́нїе и҆мы́й ѿ гоне́нїѧ, но ꙗ҆́кѡ ревни́тель бж҃їй не терпѧ́й ѕло́бы человѣ́ческїѧ, и҆ безче́стїѧ бж҃їѧ, и҆ хꙋле́нїѧ прест҃а́гѡ и҆́мене гдⷭ҇нѧ: и҆ легча́йша є҆мꙋ̀ бѧ́ше сме́рть, не́же слы́шати и҆ ви́дѣти человѣ́кѡвъ беⷥзако́нныхъ, презира́ющихъ и҆ ѿверга́ющихъ бг҃а созда́телѧ своего̀. Та́кѡ молѧ́сѧ, лѧ́же и҆ ѹ҆́спе под̾ дре́вомъ, и҆ сѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь коснꙋ́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: воста́ни, ꙗ҆́ждь. и҆ воспрѧнꙋ́въ и҆лїа̀, ѹ҆зрѣ̀ ѹ҆ возгла́вїѧ своегѡ̀ ѻ҆прѣсно́къ те́плъ, и҆ чва́нецъ воды̀, и҆ воста́въ, ꙗ҆дѐ, и҆ пѝ, и҆ па́ки ѹ҆́спе. и҆ па́ки а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь втори́цею коснꙋ́сѧ є҆мꙋ̀, глаго́лѧ: воста́въ, ꙗ҆́ждь, ꙗ҆́кѡ дале́къ тѝ є҆́сть пꙋ́ть: и҆ воста́въ, ꙗ҆дѐ, и҆ пѝ, и҆ и҆́де въ крѣ́пости ꙗ҆́ди тоѧ̀ четы́редесѧть дне́й, и҆ четы́редесѧть но́щей до горы̀ бж҃їѧ хори́въ, и҆ ѡ҆бита̀ та́мѡ въ верте́пѣ, и҆ собесѣ́дникъ бы́сть пе́рвѣе а҆́гг҃лꙋ, та́же самомꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, и҆́же ꙗ҆ви́сѧ є҆мꙋ̀ въ то́нкомъ вѣ́трѣ, ти́хѡ ды́шꙋщемъ по свѣ́тломъ воздꙋ́сѣ. є҆гда́ же приближа́шесѧ къ немꙋ̀ гдⷭ҇ь, пред̾идѧ́хꙋ стра̑шнаѧ зна́мєнїѧ прише́ствїѧ є҆гѡ̀. въ нача́лѣ бы́сть бꙋ́рѧ вели́ка, превраща́ющаѧ хо́лмы, и҆ сокрꙋша́ющаѧ ка́менїе, по то́мъ и҆дѧ́ше ѻ҆́гнь, но не бѣ̀ во ѻ҆гнѝ гдⷭ҇а, и҆ по ѻ҆гнѣ̀ гла́съ свѣ́та то́нка, и҆ тꙋ̀ гдⷭ҇ь. и҆ бы́сть ꙗ҆́кѡ ѹ҆слы́ша и҆лїа̀ прихожде́нїе гдⷭ҇не, покры̀ лицѐ своѐ ми́лотїю свое́ю, и҆ и҆зше́дъ, ста̀ пред̾ верте́помъ, и҆ слы́ша гдⷭ҇а глаго́люща къ немꙋ̀: что̀ ты̀ здѣ̀ дѣ́еши и҆лїѐ; ѻ҆́нъ же ѿвѣща̀: ревнꙋ́ѧ поревнова́хъ по тебѣ̀ гдⷭ҇ѣ вседержи́телѣ. ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́виша завѣ́тъ тво́й сы́нове і҆и҃левы, и҆ ѻ҆лтарѝ твоѧ̀ разрꙋши́ша, и҆ прⷪ҇ро́ки твоѧ̀ и҆зби́ша ѻ҆рꙋ́жїемъ, и҆ ѡ҆ста́хсѧ а҆́зъ є҆ди́нъ, и҆ и҆́щꙋтъ дꙋшѝ моеѧ̀ и҆з̾ѧти ю҆̀. Гдⷭ҇ь же ѹ҆тѣша́ѧ є҆го̀ въ печа́ли, возвѣстѝ, ꙗ҆́кѡ не ве́сь і҆и҃ль ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀, но и҆́мать се́дмь ты́сѧщъ сокрове́нныхъ рабѡ́въ свои́хъ, и҆̀же не преклони́ша колѣ́на своегѡ̀ ваа́лꙋ. Возвѣсти́ же и҆ и҆мѣ́вшꙋю вско́рѣ бы́ти поги́бель а҆хаа́вꙋ, и҆ і҆езаве́ли, и҆ всемꙋ̀ до́мꙋ и҆́хъ. и҆ повелѣ̀ нѣ́коего мꙋ́жа наро́чита, и҆́менемъ і҆ꙋ́а, преднарещѝ на і҆и҃лское ца́рство, и҆́же и҆мѣ̀ и҆стреби́ти всѐ пле́мѧ а҆хаа́вово: є҆ще́ же и҆ є҆лїссе́а повелѣ̀ пома́зати въ прⷪ҇ро́ка. та́кѡ ѹ҆тѣ́шивъ гдⷭ҇ь раба̀ своего̀, ѿи́де ѿ негѡ̀, а҆ ѹ҆го́дникъ бж҃їй по повелѣ́нїю гдⷭ҇ню и҆́де ѿтꙋ́дꙋ, и҆ ѡ҆брѣ́те є҆лїссе́а сы́на сафа́това, ѡ҆рю́ща зе́млю двѣмана́десѧтми сꙋпрꙋ́гами волѡ́въ, и҆ возложѝ на него̀ ми́лоть свою̀, и҆ сказа̀ є҆мꙋ̀ во́лю гдⷭ҇ню, и҆ наречѐ є҆го̀ бы́ти прⷪ҇ро́ка, и҆ въ слѣ́дъ себѐ и҆тѝ повелѣ̀. є҆лїссе́й же речѐ къ немꙋ̀: молю́ тѧ, ѿпꙋсти́ мѧ на ма́лъ ча́съ, да ѡ҆блобижꙋ̀ ѻ҆тца̀ моего̀ и҆ ма́терь мою̀, и҆ пойдꙋ̀ въ слѣ́дъ тебѐ. и҆ не возбранѝ є҆мꙋ̀ и҆лїа̀ ст҃ы́й. ѻ҆́нъ же ше́дъ, цѣлова̀ ѻ҆тца̀ и҆ ма́терь, и҆ закла́въ є҆ди́нъ сꙋпрꙋ́гъ волѡ́въ. и҆́мже са́мъ ѡ҆рѧ́ше, сотворѝ ѹ҆чрежде́нїю сосѣ́дѡмъ и҆ ѹ҆́жикамъ, и҆ течѐ въ слѣ́дъ и҆лїѝ ст҃а́гѡ, и҆ бы́сть є҆мꙋ̀ слꙋга̀ и҆ ѹ҆чени́къ, послѣ́дꙋѧ, а҆́може то́й хожда́ше. Въ то̀ вре́мѧ а҆хаа́въ ца́рь скве́рною і҆езаве́лїею жено́ю свое́ю ѡ҆блада́емый, къ пре́жднимъ беⷥзако́нїѧмъ свои́мъ и҆́ное приложи́лъ беⷥзако́нїе сицево́е:

Вїногра́дъ бѣ̀ І҆и҃ли́тѧнина нѣ́коегѡ, и҆́менемъ навꙋѳе́а, при гꙋмнѣ̀ царѧ̀ а҆хаа́ва въ самарі́и г҃ царⷭ҇ к҃а,
сⷯ а҃.
. и҆ речѐ а҆хаа́въ къ навꙋѳе́ю, глаго́лѧ: да́ждь мнѣ̀ вїногра́дъ тво́й, да бꙋ́детъ мнѣ̀ ѡ҆гра́дъ ѕе́лїю, ꙗ҆́кѡ бли́зъ до́мꙋ моегѡ̀ є҆́сть, а҆́зъ же да́мъ тебѣ̀ вїногра́дъ и҆́ный, лꙋ́чшїй па́че сегѡ̀, и҆ а҆́ще ли бꙋ́детъ неꙋго́дно пред̾ тобо́ю, то̀ да́мъ тебѣ̀ сребро̀ за вїногра́дъ тво́й. ѿвѣща̀ навꙋѳе́й: не бꙋ́ди мнѣ̀ сїѐ ѿ гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀, є҆́же бы мнѣ̀ да́ти наслѣ́дїе ѻ҆ц҃ъ мои́хъ тебѣ̀. и҆ прїи́де а҆хаа́въ въ до́мъ сво́й смꙋще́нъ, и҆ ѡ҆скорбле́нъ ѡ҆ словесѝ навꙋѳе́овомъ, и҆ не ꙗ҆дѐ хлѣ́ба ѿ печа́ли. І҆езаве́ль же ѹ҆вѣ́давши винꙋ̀ печа́ли є҆гѡ̀, посмѣѧ́сѧ є҆мꙋ̀, гл҃ѧ: такова́ ли твоѧ̀ вла́сть царю̀ і҆и҃левъ, ꙗ҆́кѡ въ є҆ди́номъ человѣ́цѣ нѣ́си си́ленъ сотвори́ти во́ли твоеѧ̀; но преста́ни ѿ печа́ли, и҆ вкꙋсѝ хлѣ́ба, и҆ пождѝ ма́лѡ, а҆́зъ же сама̀ да́мъ тебѣ̀ въ рꙋ́цѣ вїногра́дъ навꙋѳе́овъ. то̀ ре́кши, написа̀ повелѣ́нїе и҆́менемъ царе́вымъ къ старѣ́йшымъ гра́жданѡмъ і҆и҃лскимъ, и҆ ца́рскою печа́тїю запечатлѣ̀. бѣ́ же напи́сано, да винꙋ̀ непра́веднꙋ возложа́тъ на навꙋѳе́а, а҆́ки бы ѻ҆́нъ ѕлосло́вилъ бг҃а и҆ царѧ̀, и҆ лжесвидѣ́тели предста́вивше, да побїю́тъ є҆го̀ ка́менїемъ внѣ̀ гра́да. и҆ соверши́сѧ то̀ непра́ведное ѹ҆бі́йство повелѣ́нїемъ беⷥзако́ннымъ. ѹ҆ме́ршꙋ же непови́ннѡ навꙋѳе́ю, речѐ і҆езаве́ль ко а҆хаа́вꙋ: ны́нѣ наслѣ́дствꙋй вїногра́дъ навꙋѳе́овъ без̾ сребра̀: ѹ҆же́ бо нѣ́сть ѻ҆́нъ въ живы́хъ. и҆ слы́шавъ а҆хаа́въ ѡ҆ ѹ҆бїе́нїи навꙋѳе́а, печа́ленъ бы́стъ ма́лѡ, та́же и҆́де прїѧ́ти вїногра́дъ то́й, и҆ срѣ́те є҆го̀ въ пꙋтѝ по повелѣ́нїю бж҃їю ст҃ы́й прⷪ҇ро́къ и҆лїа̀, и҆ речѐ к немꙋ̀: поне́же ѹ҆би́лъ є҆сѝ непра́веднѡ навꙋѳе́а непови́ннаго, и҆ восхи́тилъ вїногра́дъ є҆гѡ̀, сегѡ̀ ра́ди глаго́летъ гдⷭ҇ь: на ко́емъ мѣ́стѣ полиза́ша псѝ кро́вь навꙋѳе́овꙋ, на то́мъ и҆ твою̀ кро́вь псѝ поли́жꙋтъ та́кожде и҆ женꙋ̀ твою̀ і҆езаве́ль и҆з̾ѧдѧ́тъ псѝ, и҆ ве́сь до́мъ тво́й и҆стреби́тсѧ. А҆хаа́въ же слы́шавъ словеса̀ сїѧ̑, пла́касѧ, и҆ све́рже ѻ҆дє́жды своѧ̀ ца́рскїѧ, и҆ ѡ҆блече́сѧ во вре́тище, и҆ пости́сѧ. и҆ толи́кѡ возмо́же то̀ ма́лое є҆гѡ̀ покаѧ́нїе пред̾ гдⷭ҇емъ, ꙗ҆́кѡ вре́меннаѧ ѻ҆́наѧ на до́мъ є҆гѡ̀ ка́знь, ѿложи́сѧ бы́ти по сме́рти є҆гѡ̀. рече́ бо гдⷭ҇ь къ прⷪ҇ро́кꙋ своемꙋ̀ и҆лїѝ: поне́же а҆хаа́въ смири́сѧ, сегѡ̀ ра́ди не наведꙋ̀ ѕла̀ во днѝ є҆гѡ̀ на до́мъ є҆гѡ̀, но во днѝ сы́на є҆гѡ̀. по се́мъ поживѐ а҆хаа́въ трѝ лѣ́та, и҆ ѹ҆бїе́нъ бы́сть на бра́ни, и҆ колесни́цею везе́нъ въ самарі́ю. кро́вь же є҆гѡ̀ по колесни́цѣ текꙋ́щꙋю полиза́ша псѝ, по глаго́лꙋ Бж҃їѧ прⷪ҇ро́ка. та́кожде и҆ ꙗ҆̀же ѡ҆ і҆езаве́лѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ а҆хаа́вовомъ до́мѣ проречє́ннаѧ, сбы́шасѧ по то́мъ во своѐ вре́мѧ, по восхище́нїи ѹ҆жѐ и҆лїѝ ст҃а́гѡ.

По сме́рти а҆хаа́вовой воцари́сѧ сы́нъ є҆гѡ̀ ѻ҆хозі́а вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ г҃ царⷭ҇ к҃в,
сⷯ м҃.
, и҆ ꙗ҆́коже престо́ла ѻ҆́ч҃а, си́це и҆ нече́стїѧ тогѡ̀ бы́сть наслѣ́дникъ: слꙋ́шаѧ бо ѻ҆каѧ́нныѧ ма́тере своеѧ̀ і҆езаве́ли, порабо́та скве́рномꙋ ваа́лꙋ же́ртвами и҆ поклоне́нїемъ, и҆ разгнѣ́ва гдⷭ҇а бг҃а І҆и҃лева ѕѣлѡ̀. По нѣ́коемꙋ же слꙋ́чаю падѐ и҆з̾ ѻ҆кна̀ го́рницы своеѧ̀, и҆ разболѣ́сѧ ѕѣлѡ̀, и҆ посла̀ послы̀ къ скве́рномꙋ бо́гꙋ ваа́лꙋ, па́че же къ бѣ́сꙋ, въ і҆́дѡлѣ ваа́ловомъ ѡ҆бита́вшемꙋ, и҆ ло́жныѧ ѿвѣ́ты вопроша́ющимъ є҆го̀ подаю́щемꙋ, къ томꙋ̀ посла̀ вопроси́ти ѡ҆ здра́вїи свое́мъ, воста́нетъ ли ѿ ѻ҆дра̀ болѣ́зни; д҃ царⷭ҇ а҃,
сⷯ в҃.
грѧдꙋ́щымъ же послѡ́мъ ѻ҆хозі́инымъ къ ваа́лꙋ, прⷪ҇ро́къ бж҃їй и҆лїа̀ повелѣ́нїемъ гдⷭ҇нимъ срѣ́те и҆̀хъ на пꙋтѝ, и҆ речѐ къ ни́мъ: нѣ́сть ли Бг҃а во І҆и҃ли, ꙗ҆́кѡ грѧде́те вопроша́ти скве́рнагѡ ваа́ла; сегѡ̀ ра́ди возвра́щшесѧ, рцы́те посла́вшемꙋ ва́съ царю̀: си́це глаго́летъ гдⷭ҇ь: не и҆́маши воста́ти ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже возле́глъ є҆сѝ, но на то́мъ и҆́маши сме́ртїю ѹ҆мре́ти. ѻ҆ни́ же возвра́щшесѧ, повѣ́даша словеса̀ та̀ болно́мꙋ царю̀. и҆ вопросѝ и҆̀хъ ца́рь, како́въ бѧ́ше мꙋ́жъ, повѣ́давый и҆̀мъ словеса̀ сїѧ̑; ѻ҆ни́ же реко́ша: мꙋ́жъ бѧ́ше косма́тъ, и҆ по́ѧсъ ѹ҆сме́нъ ѡ҆ чре́слѣхъ є҆гѡ̀. и҆ речѐ ца́рь: и҆лїа̀ ѳесві́тѧнинъ є҆́сть то̀. и҆ посла̀ старѣ́йшинꙋ пѧтдесѧтонача́лника, и҆ пѧтдесѧ́тъ мꙋже́й съ ни́мъ, да и҆́мꙋтъ и҆лїю̀, и҆ приведꙋ́тъ къ немꙋ̀. ті́и же ше́дше, ѡ҆брѣто́ша є҆го̀ въ горѣ̀ карми́лстѣ́й: та́мѡ бо наипа́че пребыва́ти ѻ҆бы́клъ. Ви́дѣвше же є҆го̀ верхꙋ̀ горы̀ сѣдѧ́ща, глаго́ла къ немꙋ̀ пѧтдесѧтонача́лникъ: человѣ́че бж҃їй, сни́ди сѣ́мѡ, повелѣва́етъ тебѣ̀ ца́рь, да и҆́деши къ немꙋ̀. и҆ ѿвѣща̀ и҆лїа̀ ст҃ы́й къ пѧтдесѧтонача́лникꙋ, глаго́лѧ: а҆́ще є҆́смь человѣ́къ бж҃їй, то̀ да сни́детъ ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ, и҆ снѣ́стъ тѧ̀, и҆ пѧтдесѧ́тъ мꙋже́й твои́хъ. и҆ а҆́бїе падѐ ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ, и҆ пожжѐ и҆̀хъ въ пе́пелъ. и҆ приложѝ ца́рь посла́ти дрꙋга́го пѧтдесѧтонача́лника съ толи́кимже число́мъ мꙋже́й, и҆ тѣ̑мъ то́жде бы́сть: ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ па́дши, снѣдѐ и҆̀хъ. приложи́лъ же ца́рь и҆ тре́тїѧго пѧтдесѧтонача́лника посла́ти съ пѧтїюдесѧтмѝ мꙋ́жи. то́й же ѹ҆вѣ́давъ, что̀ бы́сть пре́жде є҆гѡ̀ по́сланнымъ, прїи́де къ ст҃о́мꙋ и҆лїѝ со стра́хомъ и҆ смире́нїемъ, и҆ покло́нсѧ на колѣ́на своѧ̀ пред̾ ни́мъ, молѝ є҆го̀, глаго́лѧ: человѣ́че бж҃їй, сѐ дꙋша̀ моѧ̀ гото́ва пред̾ тобо́ю є҆́сть, и҆ дꙋ́шы рабѡ́въ твои́хъ си́хъ, и҆̀же сꙋ́ть со мно́ю, поми́лꙋй ны̀, не свое́ю во́лею прише́дшыѧ, но по́сланныѧ сꙋ́щыѧ, и҆ не погꙋби́ ны ѻ҆гне́мъ, ꙗ҆́коже пре́жде на́съ при́сланныѧ. и҆ пощадѣ̀ прⷪ҇ро́къ прише́дшыѧ съ смире́нїемъ, не пощадѣ́ же пре́жднихъ приходи́вшихъ съ го́рдостїю и҆ вла́стїю, и҆̀же а҆́ки плѣ́нника поѧ́ти є҆го̀, и҆ вестѝ безче́стнѡ хотѧ́хꙋ. Бы́сть же повелѣ́нїе гдⷭ҇не и҆лїю̀ ст҃о́мꙋ, да и҆́детъ съ си́ми тре́тїими къ царю̀ небоѧ́зненнѡ, и҆ та̑ѧжде словеса̀ да рече́тъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆̀же и҆ пе́рвѣе глаго́ла. Воста́въ ѹ҆́бѡ человѣ́къ бж҃їй, по́йде съ пѧтдесѧтонача́лникомъ и҆ съ мꙋ́жи є҆гѡ̀, и҆ прише́дъ къ царю̀, речѐ къ немꙋ̀: си́це глаго́летъ гдⷭ҇ь: поне́же посыла́лъ є҆сѝ вопроша́ти ваа́ла ѡ҆ животѣ̀ твое́мъ, а҆́ки бы нѣ́сть бг҃а во і҆и҃ли, є҆го́же вопроси́ти мо́глъ бы: сегѡ̀ ра́ди не и҆́маши воста́ти ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже лежи́ши, но сме́ртїю ѹ҆́мреши. и҆ ѹ҆́мре ѻ҆хозі́а, по глаго́лꙋ гдⷭ҇ню, глаго́ланномъ ѹ҆сты̀ прⷪ҇ро́ческими. по ѻ҆хозі́и прїѧ̀ і҆и҃лское ца́рство і҆ѡра́мъ бра́тъ є҆гѡ̀: поне́же ѻ҆хозі́а не и҆мѣ̀ сы́на. на се́мъ і҆ѡра́мѣ сконча́сѧ до́мъ а҆хаа́вовъ, и҆стребле́нъ бы́въ бж҃їимъ гнѣ́вомъ во днѝ ст҃а́гѡ є҆лїссе́а прⷪ҇ро́ка, ꙗ҆́коже въ житїѝ є҆гѡ̀ пи́шетсѧ і҆ꙋ́нїа д҃і. .

Є҆гда́ же прибли́жисѧ вре́мѧ, въ не́же хотѧ́ше гдⷭ҇ь поѧ́ти къ себѣ̀ и҆лїю̀ жи́ва съ пло́тїю, и҆дѧ́ше и҆лїа̀ и҆ є҆лїссе́й ѿ галга́лъ д҃ царⷭ҇ в҃,
сⷯ а҃.
, та́кѡ нарица́емагѡ гра́да, къ веѳи́лю гра́дꙋ. вѣ́дѧ же ѿкрове́нїемъ бж҃їимъ прибли́жившеесѧ є҆мꙋ̀ восхище́нїе, хотѧ́ше ѡ҆ста́вити є҆лїссе́а въ галга́лѣхъ, смиреномꙋ́дреннѡ ѹ҆таева́ѧ пред̾ ни́мъ, и҆мѣ́вшее є҆мꙋ̀ бы́ти ѿ бг҃а прославле́нїе, и҆ речѐ къ є҆лїссе́ю: сѣдѝ ты̀ здѣ̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь посла́ мѧ до веѳи́лѧ. є҆лїссе́й же ст҃ы́й та́кожде ѿкрове́нїемъ бж҃їимъ вѣ́дый бы́ти и҆мꙋ́щее, ѿвѣща̀: жи́въ гдⷭ҇ь, и҆ жива̀ дꙋша̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́влю тебѐ. и҆ прїидо́ша ѻ҆́ба до веѳи́лѧ. Сн҃ове же прⷪ҇ро́честїи, въ веѳи́лѣ ѡ҆бита́вшїи, пристꙋпи́вше ѻ҆со́бь къ є҆лїссе́ю, реко́ша: разꙋмѣ́еши ли ты̀, ꙗ҆́кѡ взе́млетъ гдⷭ҇ь господи́на твоего̀, верхꙋ̀ главы̀ твоеѧ̀ ѿ тебѐ; ѿвѣща̀ є҆лїссе́й: разꙋмѣ́ю и҆ а҆́зъ, но молчи́те. по се́мъ речѐ є҆мꙋ̀ и҆лїа̀ ст҃ы́й: сѧ́ди ты̀ здѣ̀, мене́ же посла́лъ гдⷭ҇ь во і҆ерїхѡ́нъ. и҆ речѐ є҆лїссе́й: жи́въ гдⷭ҇ь, и҆ жива̀ дꙋша̀ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́влю тѧ̀, и҆ прїидо́ша ѻ҆́ба, и҆ ѿ сынѡ́въ прⷪ҇ро́ческихъ пѧтьдесѧ́тъ мꙋже́й и҆до́ша въ слѣ́дъ и҆́хъ и҆здале́че. Є҆гда́ же ѻ҆́ба ст҃і́и прⷪ҇ро́цы прїидо́ша ко і҆ѻрда́нꙋ, прїѧ̀ и҆лїа̀ ми́лоть свою̀, и҆ свѝ ѻ҆́нꙋю, и҆ ѹ҆да́ри є҆́ю въ во́дꙋ, и҆ разстꙋпи́сѧ вода̀ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ, и҆ преидо́ша ѻ҆́ба по сꙋ́хꙋ. Преше́дшымъ же и҆̀мъ і҆ѻрда́нъ, речѐ и҆лїа̀ къ є҆лїссе́ю: просѝ ѿ менѐ, что̀ сотворю́ ти, пре́жде да́же не взѧ́тъ бꙋ́дꙋ ѿ тебѐ, и҆ речѐ є҆лїссе́й: прошꙋ̀, да бꙋ́детъ дꙋ́хъ, и҆́же въ тебѣ̀, сꙋгꙋ́бъ во мнѣ̀. И҆ речѐ и҆лїа̀: ѡ҆жесточи́лъ є҆сѝ проси́ти, ѻ҆ба́че, а҆́ше ѹ҆́зриши мѧ взе́млема ѿ тебѐ, бꙋ́детъ тебѣ̀ та́кѡ. а҆́ще же не ѹ҆́зриши, не и҆́мать тебѣ̀ бы́ти сїѐ. И҆ бы́сть и҆дꙋ́щымъ и҆̀мъ и҆ глаго́лющымъ, сѐ внеза́пꙋ ꙗ҆ви́сѧ колесни́ца ѻ҆́гненнаѧ, и҆ ко́ни ѻ҆́гненнїи, и҆ раздѣли́ша междꙋ̀ ѻ҆бѣ́ми. и҆ взѧ́тъ бы́сть и҆лїа̀ ви́хромъ, ꙗ҆́кѡ на нб҃о. Є҆лїссе́й же зрѧ́ше, и҆ вопїѧ́ше: ѻ҆́ч҃е, ѻ҆́ч҃е, колесни́ца і҆и҃лева и҆ ко́нница є҆гѡ̀: [а҆́ки бы глаго́ла: ты̀ ѽ ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ всѧ̀ си́ла і҆и҃лева, мно́жае твое́ю моли́твою и҆ ре́вностїю помоществова́вый і҆и҃лскомꙋ ца́рствꙋ, не́же мно́гое мно́жество колесни́цъ ра́тныхъ, и҆ ко́нникѡвъ воѡрꙋже́нныхъ] и҆ не ви́дѣ є҆го̀ къ томꙋ̀ є҆лїссе́й, и҆ ꙗ҆́тсѧ за ри́зы своѧ̀, и҆ растерза̀ ѻ҆́ныѧ, сѣ́тꙋѧ, и҆ падѐ низпꙋще́ннаѧ свы́ше на него̀ ми́лоть и҆лїина̀, ю҆́же ѻ҆́нъ взе́мь, ста̀ на бре́зѣ і҆ѻрда́новѣ, и҆ раздѣли́въ є҆́ю ꙗ҆́коже и҆ и҆лїа̀ во́ды, пре́йде по сꙋ́хꙋ, и҆ бы́сть наслѣ́дникъ бл҃года́ти, во ѹ҆чи́телѣ є҆гѡ̀ дѣ́йствовавшїѧ. Ст҃ы́й же прⷪ҇ро́къ и҆лїа̀ ѻ҆́гненною колесни́цею съ пло́тїю взѧ́тъ сы́й, жи́въ є҆́сть да́же до ны́нѣ во пло́ти, храни́мый бг҃омъ въ селе́нїѧхъ ра́йскихъ. Ви́дѣнъ же бы́сть во вре́мѧ преѡбраже́нїѧ гдⷭ҇нѧ на ѳавѡ́рѣ ѿ ст҃ы́хъ трїе́хъ а҆пⷭ҇тѡлъ, и҆ па́ки ви́дѣнъ бꙋ́детъ плотски́ми сме́ртными человѣ́ки пред̾ вторы́мъ гдⷭ҇нимъ на зе́млю прише́ствїемъ, и҆ и҆збѣ́гнꙋвый пре́жде ѿ меча̀ і҆езаве́лина, постра́ждетъ въ то̀ вре́мѧ ѿ меча̀ а҆нті́хрїстова. И҆ ѹ҆жѐ не то́кмѡ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ, но и҆ ꙗ҆́кѡ мч҃нкъ въ ли́цѣ ст҃ы́хъ, бо́лшїѧ че́сти и҆ сла́вы сподо́битсѧ ѿ првⷣнагѡ мздовоздаѧ́телѧ бг҃а, въ трїе́хъ ли́цѣхъ є҆ди́нагѡ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, є҆мꙋ́же че́сть и҆ сла́ва, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

І҆кѡ́на ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка и҆лїѝ, гра́дъ пско́въ.
Тропа́рь, гла́съ д҃:

Во пло́ти а҆́гг҃лъ, прⷪ҇ро́кѡвъ ѡ҆снова́нїе, вторы́й прⷣте́ча прише́ствїѧ хрⷭ҇то́ва, и҆лїа̀ сла́вный, свы́ше посла́вый є҆лїссе́еви бл҃года́ть, недꙋ́ги ѿгонѧ́ти, и҆ прокажє́нныѧ ѡ҆чища́ти: тѣ́мже и҆ почита́ющымъ є҆го̀ то́читъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Прⷪ҇ро́че и҆ прови́дче вели́кихъ дѣ́лъ бг҃а на́шегѡ, и҆лїѐ великоимени́те, вѣща́нїемъ твои́мъ ѹ҆ста́вивый водотѡ́чныѧ ѻ҆́блаки, молѝ ѡ҆ на́съ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.


Сїѧ̑ ѡ҆ ст҃о́мъ и҆лїѝ прⷪ҇ро́цѣ ѿ ст҃а́гѡ писа́нїѧ собра́шасѧ сокраще́ннѡ, и҆зволѧ́ѧй же да чте́тъ простра́ннѣе въ кни́гахъ тре́тїихъ и҆ четве́ртыхъ ца́рствъ. Ѡ҆ скве́рной же і҆езаве́ли, ка́кѡ по глаго́лꙋ человѣ́ка бж҃їѧ поги́бе ѕлѣ̀, из̾ѧде́на ѿ псѡ́въ, зрѝ въ четве́ртой кни́гѣ ца́рствъ въ главѣ̀ ѳ҃. Є҆ще́ же и҆ сїѐ ѡ҆ ст҃о́мъ и҆лїѝ ѡ҆брѣта́етсѧ въ ст҃о́мъ писа́нїи, ꙗ҆́кѡ, по восхище́нїи свое́мъ, писа́лъ и҆з̾ раѧ̀ є҆пїсто́лїю ко і҆ѡра́мꙋ царю̀ і҆ꙋ́динꙋ [не къ і҆и҃лскомꙋ царю̀ і҆ѡра́мꙋ сы́нꙋ А҆хаа́вовꙋ, но къ і҆ерⷭ҇ли́мскомꙋ і҆ѡра́мꙋ сы́нꙋ і҆ѡсафа́товꙋ] ѡ҆блича́ѧ того̀ ѡ҆ беⷥзако́нїѧхъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆ ѕло́й кончи́нѣ є҆мꙋ̀ предвозвѣща́ѧ. Зрѝ ѡ҆ то́мъ во второ́й кни́гѣ паралипоме́нѡнъ, въ главѣ̀ к҃а. ѿ токлова́телей же нѣ́цыи мнѧ́тъ посла́нїю томꙋ̀ бы́ти въ девѧ́тое лѣ́то, по и҆лїино́мъ въ ра́й восхище́нїи.

Въ то́йже де́нь па́мѧть прпⷣбнагѡ а҆вра́мїа га́лицкагѡ, и҆́же въ вели́кой рѡссі́и, зрѝ ѡ҆ не́мъ про́логѣ.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.