Богородице Дѣво, радѹйсѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Богородице Дѣво, радѹйсѧ
by Anonymous
Church Slavonic translation of the Eastern Orthodox version of the Hail Mary. See w:Hail Mary#Slavonic versions of the Greek prayer

Бг҃оро́дице дв҃о, ра́дꙋйсѧ,
бл҃года́тнаꙗ мр҃їе,
гдⷭ҇ь съ тобо́ѭ:
бл҃гослове́на тꙑ̀ въ жена́хъ,
и҆ бл҃гослове́нъ пло́дъ чрѣ́ва твоѥго̀:
ꙗ҆́ко сп҃са родила̀ ѥ҆сѝ дꙋ́шъ на́шихъ.


Ⰱⰳ҃ⱁⱃⱁ́ⰴⰻⱌⰵ ⰴⰲ҃ⱁ, ⱃⰰ́ⰴⱆⰻⱄⱔ,
ⰱⰾ҃ⰳⱁⰴⰰ́ⱅⱀⰰⱑ ⰿⱃ҃ⰹⰵ,
ⰳⱄ҃ⱂⱁ́ⰴⱐ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁ́ⱙ:
ⰱⰾ҃ⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵ́ⱀⰰ ⱅⱏⰹ̀ ⰲⱏ ⰶⰵⱀⰰ́ⱈⱏ,
ⰻ ⰱⰾ҃ⰳⱁⱄⰾⱁⰲⰵ́ⱀⱏ ⱂⰾⱁ́ⰴⱏ ⱍⱃⱑ́ⰲⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ̀:
ⱑ́ⰽⱁ ⱄⱂ҃ⱄⰰ ⱃⱁⰴⰻⰾⰰ̀ ⰵⱄⰻ̀ ⰴⱆ́ⱎⱏ ⱀⰰ́ⱎⰻⱈⱏ.

Links[edit]